หน่วยในระบบป้องกันทางอากาศ  
         
ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติทางอากาศกรุงเทพฯ  
ผู้บังคับศูนย์       2-6666  
รองผู้บังคับศูนย์       2-4596  
นายทหารยุทธการ       2-6649  
เจ้าหน้าที่ธุรการ       2-6652  
ห้องปฏิบัติการยุทธการ       2-6650  
โทร.ทหาร       514-3242  
ส่วนควบคุมการบินสกัดกั้น       2-4731  
โทร.ทหาร       514-2241  
ส่วนพิสูจน์ฝ่าย       2-4594  
โทร.ทหาร       514-2243  
เจ้าหน้าที่ข่าวอากาศ       2-6526  
นายทหารต่อสู้อากาศยาน (JADDIN)       514-2325  
นายทหารอำนวยการอาวุโส       514-3241  
ห้อง SCI       2-6912  
ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติทางอากาศสุราษฎร์ธานี  
ผู้บังคับศูนย์       6-5971  
โทร.ทหาร       554-1080  
      0 7726 8879  
รองผู้บังคับศูนย์       6-5972  
แผนกยุทธการ          
หัวหน้าแผนก       6-5982  
      6-2506  
เสมียน       6-2504  
      6-5979  
โทร.ทหาร       554-1081  
ห้องยุทธการ       6-2507  
โทร.ทหาร       554-2081  
      6-2519  
      6-2549  
      0 7726 8083  
ห้องยุทธการ       6-5981  
นายทหารอำนวยการอาวุโส       6-2532  
โทร.ทหาร       554-1306  
ฝ่ายกรรมวิธีข้อมูลทางยุทธวิธี       6-2520  
หัวหน้าฝ่าย       6-5987  
ฝ่ายบริการ       6-5973  
หัวหน้าฝ่าย       6-5976  
นายทหารขนส่ง       6-5974  
นายทหารพัสดุ       6-5975  
นายทหารการเงิน       6-6930  
ช่างโยธา       6-2513  
      6-2516  
แผนกสื่อสาร          
หัวหน้าแผนก       6-5986  
      6-2527  
เสมียน       6-5997  
นายทหารสื่อสาร       6-2528  
ศูนย์ควบคุมการซ่อมบำรุง (MCC)       6-5997  
      6-2523  
โทร.ทหาร       554-2085  
ศูนย์ข่าว       6-5970  
      6-5996  
ห้องวิทยุ-โทรศัพท์ (FACCOM)       6-5998  
      6-2534  
      6-2535  
โทร.ทหาร       554-2082  
คลังพัสดุสื่อสาร       6-2536  
      6-2537  
วิทยุโทรศัพท์แบบรวมการ (TRK.RADIO)       6-5999  
โทร.ทหาร       554-3081  
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย       6-5980  
      6-2547  
สถานีรายงานเขาเขียว  
ผู้บังคับสถานี        4-7001  
โทร.ทหาร       564-1010  
      0 3730 8162  
รองผู้บังคับสถานี        4-7002  
ฝ่ายยุทธการ          
บก.ยุทธการ       4-7020  
นายทหารยุทธการ       4-7021  
โทร.ทหาร       564-3015  
ห้องยุทธการ       4-7022  
      4-7067  
      4-7068  
      4-7069  
โทร.ทหาร       564-3010  
      564-3011  
      564-3014  
      0 3730 8162  
ข่าวอากาศ       4-7023  
หมวดบริการ       4-7044  
หัวหน้าหมวด       4-7040  
คลังพัสดุพลาธิการ       4-7041  
แพทย์       4-7045  
ช่างโยธา       4-7050  
โรงไฟฟ้า       4-7051  
ขนส่ง       4-7052  
หมวดสื่อสาร          
หัวหน้าหมวด       4-7030  
ศูนย์ควบคุมการซ่อมบำรุง (MCC)       4-7031  
โทร.ทหาร       564-2011  
ห้องวิทยุพื้นดิน-อากาศ       4-7032  
ศูนย์ข่าว       4-7034  
คลังพัสดุ       4-7035  
หอเรดาร์       4-7036  
ศูนย์โทรคมนาคม ทอ.       2-5118  
      4-7090  
      4-9011  
โทร.ทหาร       564-3017  
ห้อง LONG HALL       4-7091  
สถานีโทรคมนาคมทหาร        4-7092  
เจ้าหน้าที่โทรศัพท์กลาง       4-7033  
โทร.ทหาร       564-3012  
กองร้อยทหารอากาศโยธิน          
ผู้บังคับกองร้อย       4-7074  
ประจำกองร้อย       4-7070  
ศูนย์รักษาความปลอดภัย (CSC)       4-7071  
ห้องเจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร       4-7087  
ช่องทาง       4-7073  
สถานีรายงานเขาพนมรุ้ง  
ผู้บังคับสถานี       4-2701  
ACIN       4-2753  
โทร.ทหาร       214-1010  
ฝ่ายยุทธการ          
บก.ยุทธการ       4-2721  
โทร.ทหาร       214-2010  
นายทหารยุทธการและการฝึก       4-2720  
ห้องยุทธการ       4-2722  
      4-2723  
      0 4478 1833  
โทร.ทหาร       214-2011  
      214-2012  
หมวดบริการ          
หัวหน้าหมวด       4-2740  
เสมียน       4-2741  
โทร.ทหาร       214-3011  
คลังพัสดุ       4-2743  
ขนส่ง       4-2744  
แพทย์       4-2745  
ช่างโยธา       4-2746  
      4-2789  
หมวดสื่อสาร          
หัวหน้าหมวด       4-2730  
ศูนย์ควบคุมการซ่อมบำรุง (MCC)       4-2731  
โทร.ทหาร       214-3012  
ห้องวิทยุพื้นดิน-อากาศ       4-2734  
SHELTER       4-2733  
ศูนย์ข่าว       4-2735  
      4-2736  
โทร.ทหาร       214-2014  
คลังพัสดุ ส-อ.       4-2739  
ศูนย์โทรคมนาคม ทอ.       4-2790  
ห้อง LONG HALL       4-2791  
สถานีโทรคมนาคมทหาร        4-2792  
ชุดสื่อสารวิจัย (ทบ.)       4-2793  
ช่างโทรศัพท์       4-2738  
เจ้าหน้าที่โทรศัพท์กลาง       4-2700  
กองร้อยทหารอากาศโยธิน          
ผู้บังคับกองร้อย       4-2784  
ประจำกองร้อย       4-2770  
ศูนย์ควบคุมการรักษาการณ์ (CSC)       4-2771  
หัวหน้าอุทยานปราสาทเขาพนมรุ้ง       4-2794  
สถานีรายงานอุบลราชธานี  
ผู้บังคับสถานี       4-3910  
      0 4524 4512  
โทร.ทหาร       224-1040  
รองผู้บังคับสถานี       4-3920  
         
ห้องยุทธการ       4-3904  
      4-3905  
โทรสาร       4-3901  
นายทหารยุทธการ       4-3903  
พิสูจน์ฝ่าย       4-3906  
กองบังคับการ       4-3900  
ฝ่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์       4-3912  
หัวหน้าฝ่าย       4-3913  
หมวดอิเล็กทรอนิกส์       2-4896  
หมวดช่างวิทยุพื้นดิน-อากาศ       4-3909  
หมวดช่างโทรศัพท์       4-3911  
ศูนย์ควบคุมการซ่อมบำรุง (MCC)       4-3912  
      4-3913  
โทร.ทหาร       224-3033  
ฝ่ายบริการ          
หัวหน้าฝ่าย       4-3943  
โทรสาร       2-4888  
กำลังพล       4-3915  
ช่างโยธา       4-3916  
หมวดขนส่ง       4-3929  
คลังพัสดุ       4-3930  
โทร.ทหาร       224-2244  
      224-2245  
สถานีรายงานเขาจาน  
ผู้บังคับสถานี       2-4720  
เสมียน (พ่วงโทรสาร)       2-4615  
ช่างโยธา       2-4026  
      2-4027  
ขนส่ง       7-8028  
ศูนย์โทรคมนาคม ทอ.       2-3895  
ห้องพักเจ้าหน้าที่ทหารอากาศโยธิน       2-4736  
สถานีรายงานบ้านเพ  
ผู้บังคับสถานี       4-2801  
      0 3865 2001  
รองผู้บังคับสถานี       4-2802  
หมวดบริการ          
หัวหน้าหมวด       4-2813  
ธุรการ       4-2804  
      4-2805  
ขนส่ง       4-2811  
แพทย์       4-2826  
โรงประกอบเลี้ยง       4-2812  
หมวดช่างโยธา          
หัวหน้าหมวด       4-2806  
บก.ช่างโยธา       4-2807  
ฝ่ายยุทธการ          
นายทหารยุทธการและการฝึก       4-2852  
บก.ยุทธการ       4-2853  
ห้องยุทธการ       4-2850  
      4-2851  
      4-2854  
      0 3865 2002  
หมวดสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์          
หัวหน้าหมวด       4-2888  
ศูนย์ควบคุมการซ่อมบำรุง (MCC)       4-2855  
      4-2856  
ห้องวิทยุพื้นดิน-อากาศ       4-2857  
ศูนย์ข่าว       4-2803  
โทรสาร       4-2808  
ห้องชุมสายโทรศัพท์       4-2858  
ศูนย์โทรคมนาคม ทอ.       4-2865  
      2-3870  
โทรศัพท์กลาง       4-2800  
กองร้อยทหารอากาศโยธิน          
ผู้บังคับกองร้อย       4-2809  
บก.ร้อยทหารอากาศโยธิน       4-2810  
ศูนย์ควบคุมการรักษาการณ์ (CSC)       4-2831  
ศูนย์ควบคุมและรายงาน ดอยอินทนนท์  
ผู้บังคับศูนย์       5-2401  
โทร.ทหาร       303-4008  
รองผู้บังคับศูนย์       5-2402  
เครือข่ายข้อมูลการยุทธ (ACIN)       5-2466  
      5-2467  
      5-2468  
ฝ่ายยุทธการ          
กองบังคับการ       5-2412  
นายทหารยุทธการ       5-2410  
นายทหารควบคุมอาวุโส       5-2414  
โทร.ทหาร       303-4022  
      303-4023  
ห้องยุทธการ       5-2415  
      5-2416  
ข่าวอากาศ       5-2418  
ฝ่ายบริการ          
หัวหน้าฝ่าย       5-2440  
เสมียน       5-2441  
แพทย์       5-2443  
ขนส่ง       5-2445  
คลังพลาธิการ       5-2446  
ช่างโยธา       5-2447  
ฝ่ายสื่อสาร          
หัวหน้าฝ่าย       5-2430  
โทร.ทหาร       303-4020  
ศูนย์ควบคุมการซ่อมบำรุง (MCC)       5-2431  
ห้องวิทยุพื้นดิน-อากาศ       5-2432  
หอเรดาร์       5-2437  
ศูนย์ข่าว       5-2434  
โทร.ทหาร       303-4600  
คลังพัสดุสื่อสาร       5-2435  
โทรศัพท์กลาง       5-2400  
โทร.ทหาร       303-4601  
ศูนย์ควบคุมการรักษาการณ์ (CSC)       5-2460  
สถานีขนถ่าย          
ศูนย์ควบคุมการรักษาการณ์ (CSC)       5-2496  
บริการ       5-2493  
ขนส่ง       5-2495  
ช่างโยธา       5-2464  
แพทย์ , พลาธิการ , สารวัตรทหาร       5-2465  
สำนักงานพระมหาธาตุ       5-2450  
      0 5326 8505  
ช่องทางสถานีขนถ่าย       5-2494  
ช่องทาง ศคร.       5-2463  
สถานีรายงานพิษณุโลก  
ผู้บังคับสถานี       5-5960  
โทร.ทหาร       302-4011  
รองผู้บังคับสถานี       5-5961  
เสมียน       5-5935  
ฝ่ายยุทธการ          
กองบังคับการ       5-5979  
โทรสาร       5-5980  
นายทหารยุทธการและการฝึก       5-5969  
โทร.ทหาร       302-4023  
ห้องปฏิบัติการยุทธการ       5-5971  
โทร.ทหาร       302-4024  
      0 5530 1158  
ข่าวอากาศ       5-5098  
ฝ่ายบริการ          
หัวหน้าฝ่าย       5-5962  
การเงิน       5-5976  
โรงไฟฟ้า       5-5965  
ช่างโยธา       5-5977  
ขนส่ง       5-5967  
คลังพลาธิการ       5-5964  
ฝ่ายสื่อสาร          
หัวหน้าฝ่าย       5-5978  
      5-5095  
ศูนย์ควบคุมการซ่อมบำรุง (MCC)       5-5259  
โทร.ทหาร       302-4023  
ห้องวิทยุพื้นดิน-อากาศ       5-5970  
หอเรดาร์ค้นหา       5-5974  
ศูนย์ข่าว       5-5986  
      5-5095  
ช่างโทรศัพท์       5-5974  
คลังพัสดุสื่อสาร       5-5968  
สถานีรายงานอุดรธานี  
ผู้บังคับสถานี       4-5225  
โทร.ทหาร       234-1011  
      0 4293 0052  
รองผู้บังคับสถานี       4-5901  
กองบังคับการ       4-5903  
หมวดธุรการ       4-5902  
ฝ่ายยุทธการ          
กองบังคับการฝึก       4-5925  
นายทหารยุทธการและการฝึก       4-5920  
เสมียน       4-5921  
นายทหารควบคุมอาวุโส       4-5922  
ห้องยุทธการ       4-5923  
      4-5924  
โทร.ทหาร       234-3011  
      234-3012  
ฝ่ายบริการ          
หัวหน้าฝ่าย       4-5904  
นายทหารการเงิน       4-5905  
นายทหารจัดหา       4-5943  
ขนส่ง       4-5906  
ช่างโยธา       4-5907  
โรงไฟฟ้า       4-5908  
คลังพัสดุพลาธิการ       4-5913  
      4-5914  
ฝ่ายสื่อสาร          
หัวหน้าฝ่าย       4-5930  
เสมียน       4-5931  
โทรสาร        4-5932  
ห้องเรดาร์       4-5933  
ศูนย์ควบคุมการซ่อมบำรุง (MCC)       4-5936  
โทร.ทหาร       234-3005  
ห้องวิทยุพื้นดิน - อากาศ       4-5937  
ห้องชุมสายโทรศัพท์       4-5938  
      4-5939  
คลังพัสดุสื่อสาร       4-5940  
สถานีรายงานภูเขียว  
ผู้บังคับสถานี       4-2501  
      2-4785  
โทร.ทหาร       234-1210  
กองบังคับการ       4-2520  
ACIN       4-2521  
ฝ่ายยุทธการ          
บก.ยุทธการ       4-2510  
โทร.ทหาร       234-2212  
นายทหารยุทธการและการฝึก       4-2502  
      2-4661  
โทร.ทหาร       234-2212  
ACIN       4-2511  
ห้องยุทธการ       4-2512  
      4-2513  
      0 4270 1414  
โทร.ทหาร       234-2213  
      234-2216  
หมวดบริการ          
หัวหน้าหมวด       4-2503  
      2-5495  
ช่างโยธา       4-2541  
ขนส่ง       4-2540  
แพทย์       4-2542  
พลาธิการ       4-2543  
สโมสร       4-2590  
หมวดสื่อสาร          
หัวหน้าหมวด       4-2550  
โทร.ทหาร       234-2217  
ศูนย์ควบคุมการซ่อมบำรุง (MCC)       2-4633  
โทร.ทหาร       234-2218  
ห้องวิทยุพื้นดิน - อากาศ       4-2554  
ศูนย์ข่าว       4-2553  
ACIN       4-2552  
โทร.ทหาร       234-2218  
คลังพัสดุสื่อสาร       4-2544  
ห้องโทรศัพท์       4-2595  
เจ้าหน้าที่โทรศัพท์กลาง       4-2500  
ศูนย์โทรคมนาคม ทอ.       4-2531  
ผู้บังคับศูนย์       2-5280  
โทร.ทหาร       234-2210  
ACIN       4-2532  
      4-2533  
      4-2534  
สถานีโทรคมนาคมทหาร       4-2525  
ททบ.5       4-2592  
กองร้อยทหารอากาศโยธิน       4-2570  
ศูนย์ควบคุมการรักษาการณ์ (CSC)       4-2555  
ช่องทาง        4-2571  
สารวัตรทหาร       4-2587  
สถานีรายงานสมุย  
ผู้บังคับสถานี       6-2100  
โทร.ทหาร       414-1301  
      0 7742 3227  
เสมียน       6-2104  
โทร.ทหาร       414-2308  
      0 7742 3228  
ฝ่ายยุทธการ          
กองบังคับการ       6-2155  
โทร.ทหาร       414-2313  
      0 7742 3029   
นายทหารยุทธการและการฝึก       6-2155  
ห้องยุทธการ       6-2124  
      6-2140  
      6-2142  
โทรสาร       6-2141  
โทร.ทหาร       414-2307  
      414-2315  
      414-2302  
ฝ่ายบริการ          
หัวหน้าฝ่าย       6-2102  
โทร.ทหาร       414-1301  
      0 7742 3228  
ขนส่ง       6-2107  
โทร.ทหาร       414-3303  
ช่างโยธา       6-2109  
โรงไฟฟ้า       6-2181  
โทร.ทหาร       414-2310  
      414-3311  
พลาธิการ       6-2106  
แพทย์       6-2166  
หมวดสื่อสาร          
หัวหน้าหมวด       6-2113  
โทร.ทหาร       414-3317  
ศูนย์ควบคุมการซ่อมบำรุง (MCC)       6-2134  
โทร.ทหาร       414-2304  
ห้องวิทยุพื้นดิน - อากาศ , ช่างโทรศัพท์       6-2116  
      6-2219  
โทร.ทหาร       414-3308  
ศูนย์ข่าว       6-2103  
โทร.ทหาร       414-2309  
โทรสาร       6-2148  
ศูนย์โทรคมนาคม ทอ.       6-2170  
โทร.ทหาร       414-2305  
      0 7742 3229  
วิทยุโทรศัพท์แบบรวมการ (TRK.RADIO)       6-2199  
กองร้อยทหารอากาศโยธิน          
ผู้บังคับกองร้อย       6-2112  
ประจำกองร้อย       6-2111  
โทร.ทหาร       414-2314  
      0 7742 3228  
ศูนย์ควบคุมการรักษาการณ์ (CSC)       6-2178  
สารวัตรทหาร       6-2108  
สถานีรายงานภูเก็ต  
ผู้บังคับสถานี       6-2200  
โทร.ทหาร       414-1320  
      0 7635 2114  
ฝ่ายยุทธการ          
กองบังคับการ       6-2206  
นายทหารยุทธการและการฝึก       6-2201  
โทร.ทหาร       414-2322  
ห้องยุทธการ       6-2207  
      6-2208  
โทร.ทหาร       414-3328  
หมวดบริการ (พ่วงโทรสาร)       6-2227  
หัวหน้าหมวด (พ่วงธุรการ)       6-2228  
โทร.ทหาร       414-2320  
      0 7635 2114  
โรงไฟฟ้า       6-2233  
ห้องควบคุมแรงดันไฟฟ้า       6-2224  
หมวดสื่อสาร          
หัวหน้าหมวด       6-2209  
      6-2212  
ศูนย์ควบคุมการซ่อมบำรุง (MCC)       6-2214  
โทร.ทหาร       414-2328  
ห้องวิทยุพื้นดิน - อากาศ       6-2219  
ศูนย์ข่าว       6-2213  
โทร.ทหาร       414-2326  
ห้องช่างโทรศัพท์       6-2221  
โทร.ทหาร       414-2329  
ศูนย์โทรคมนาคม ทอ.       6-2223  
โทร.ทหาร       414-2327  
วิทยุโทรศัพท์แบบรวมการ (TRK.RADIO)       6-2222  
โทร.ทหาร       414-3325  
คลังพัสดุ       6-2248  
หมวดช่างโยธา          
หัวหน้าหมวด       6-2233  
กองร้อยทหารอากาศโยธิน          
ผู้บังคับกองร้อย       6-2230  
ศูนย์ควบคุมและสั่งการ (CSC)       6-2231  
โรงอาหาร       6-2235  
สโมสร       6-2253  
สถานีรายงานหาดใหญ่  
ผู้บังคับสถานี       6-3900  
โทร.ทหาร       414-1060  
      0 7425 1042  
รองผู้บังคับสถานี       6-3901  
นายทหารยุทธการและการฝึก       6-2303  
โทร.ทหาร       414-2063  
นายทหารควบคุมอาวุโส       6-2303  
โทร.ทหาร       414-2065  
หมวดบริการ          
หัวหน้าหมวด       6-3903  
เสมียน       6-3902  
      6-3906  
โทร.ทหาร       414-3060  
ขนส่ง       6-3919  
คลังพัสดุพลาธิการ       6-3918  
ช่างโยธา       6-3917  
ศูนย์ข่าว       6-3910  
โทร.ทหาร       414-1061  
โทรสาร       6-3911  
คลังพัสดุสื่อสาร       6-3915  
ฝ่ายคลังเชื้อเพลิงที่ 3 หาดใหญ่       6-3923  
หัวหน้าฝ่าย       6-3922  
หมวดคลังเชื้อเพลิง       6-3924  
หมวดกระสุนวัตถุระเบิดที่ 3       6-3928  
หมวดทำลายวัตถุระเบิดที่ 4       6-3929  
หมู่สุนัขทหาร        6-3931  
ศูนย์โทรคมนาคม ทอ. (ดาวเทียม)       6-3771  
      6-3971  
โรงเลี้ยง       6-3920  
สถานีรายงานหาดใหญ่ (เขาวังชิง)  
นายทหารควบคุมการบิน       6-2303  
บก.       6-2360  
ORD 1 , ORD 2       6-2309  
ฝ่ายยุทธการ          
กองบังคับการ       6-2302  
      6-2306  
ห้องยุทธการ       6-2308  
      6-2309  
      6-2310  
โทร.ทหาร       414-2064  
      414-2066  
หมวดสื่อสาร          
หัวหน้าหมวด       6-2360  
ศูนย์ควบคุมการซ่อมบำรุง (MCC)       6-2312  
      6-2313  
โทร.ทหาร       414-2067  
ห้องวิทยุพื้นดิน - อากาศ       6-2320  
โทร.ทหาร       414-3062  
ช่างโทรศัพท์       6-2359  
โทร.ทหาร       414-3061  
ศูนย์โทรคมนาคม ทอ.       6-2322  
      6-2323  
ข่ายวิทยุโทรศัพท์แบบรวมการ (TRK.RADIO)       6-2307  
ช่างโยธา       6-2324  
แพทย์       6-2333  
กองร้อยทหารอากาศโยธิน          
ผู้บังคับกองร้อย       6-2330  
ประจำกองร้อย       6-2331  
      6-2332  
บก.ฝ่ายการฝึก       6-2314  
ศูนย์รักษาความปลอดภัย (CSC)       6-2335  
ศูนย์รักษาการณ์ , ช่องทาง สร.       6-2336  
สถานีรายงานภูหมันขาว  
ผู้บังคับสถานี       5-2501