หน่วยในระบบควบคุมทางอากาศยุทธวิธี
       
ศูนย์สนับสนุนทางอากาศโดยตรงที่ 1 ดอนเมือง
ผู้บังคับศูนย์       2-0501
รองผู้บังคับศูนย์       2-0502
นายทหารยุทธการ       2-0503
เสมียน       2-0504
ศูนย์สนับสนุนทางอากาศโดยตรงที่ 2 นครราชสีมา
ผู้บังคับศูนย์       4-1900
โทร.ทหาร       214-2006
รองผู้บังคับศูนย์       4-0593
บก.ศสอต.2       4-1904
        0 4435  7764
นายทหารยุทธการ       4-0592
ยุทธการ       4-1903
โทร.ทหาร       214-2006
ศูนย์ข่าว       4-1901
        4-1906
โทร.ทหาร       214-2006
        0 4435  7764
ศูนย์สนับสนุนทางอากาศโดยตรงที่ 3 พิษณุโลก
ผู้บังคับศูนย์       5-5931
โทร.ทหาร       302-4004
        0 5530 1374
รองผู้บังคับศูนย์       5-9521
เสมียน       5-5930
ยุทธการ       5-5932
โทร.ทหาร       302-4021
ศูนย์ข่าว        5-5933
โทร.ทหาร       302-4010
ศูนย์สนับสนุนทางอากาศโดยตรงที่ 4 นครศรีธรรมราช
ผู้บังคับศูนย์       2-0427
โทร.ทหาร       414-1086
รองผู้บังคับศูนย์ (พ่วงธุรการ)       2-0428
โทร.ทหาร       414-1087
เสมียน (โทร.ทหาร)       414-3086
นายทหารยุทธการ       2-0429
โทร.ทหาร       414-2086
        414-2089
แผนกสื่อสาร       2-0430
โทร.ทหาร       414-2088
นายทหารการข่าว (โทร.ทหาร)       414-2087
ศูนย์ข่าว (โทร.ทหาร)       414-3087
        0 7538 3330
ศูนย์โทรคมนาคม ทอ.       414-3088
กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 ปัตตานี
ผู้บังคับการ       6-2646
รองผู้บังคับการ       6-2647
เสนาธิการ       6-2648
กองบังคับการ       6-2601
        0 7334 0396
ศูนย์สนับสนุน       6-2602
ศูนย์ข่าว        6-2603
        0 7334 0395
ศูนย์รักษาการณ์       6-2654
        0 7334 0393
ชุดสนับสนุนทางอากาศโดยตรงที่ 11 จันทบุรี (ดอนเมือง)
ประจำชุด ชสอต.11       2-6895
ชุดสนับสนุนทางอากาศโดยตรงที่ 12 กาญจนบุรี (ดอนเมือง)
ประจำชุด ชสอต.12       2-6583
ชุดสนับสนุนทางอากาศโดยตรงที่ 30 เชียงใหม่ (ดอนเมือง)
ประจำชุด ชสอต.30       2-6814
ชุดสนับสนุนทางอากาศโดยตรงที่ 31 ตาก (ดอนเมือง)
ประจำชุด ชสอต.31       2-6585