ฝูงบินอิสระปฏิบัติราชการสนาม
         
ฝูงบิน 106 อู่ตะเภา
ผู้บังคับฝูงบิน       2-4030
        4-2051
โทร.ทหาร       544-1021
        0 3824 5197
กองบังคับการ       4-2011
ยุทธการ       4-2013
นายทหารยุทธการ       4-2053
โทร.ทหาร       544-1022
ยุทธการหน่วยบินแยก       4-2016
        4-2026
        4-2036
ศูนย์ข่าว         4-2052
โทรสาร       4-2022
ฝ่ายสื่อสาร       4-2002
        4-2012
โทร.ทหาร       544-3698
โทรศัพท์กลาง       4-2000,13
โทร.ทหาร       544-3696
        544-3697
ศูนย์โทรคมนาคม ทอ.       2-4642
        4-2050
ข่าวอากาศ       4-2004
        94-067-3804
เชื้อเพลิง       4-2009
ช่างโยธา       4-2018
ช่างอากาศ       4-2006
แพทย์       4-2014
คลังพัสดุ       4-2008
สรรพาวุธ       4-2010
ขนส่ง       4-2024
        4-2020
กองร้อยป้องกัน       4-2005
        4-2035
ดับเพลิง       4-2019
ห้องประชุม       4-2028
สโมสร       4-2027
โรงอาหาร       4-2025
ห้องพักผ่อน บก.ฝูงบิน       4-2021
ห้องรับรอง พิเศษ 1       4-2031
ห้องรับรอง พิเศษ 2       4-2032
บ้านพักผู้บังคับฝูงบิน       4-2001
บ้านพักนายทหารยุทธการ       4-2003
บ้านพักนายทหารชั้นสัญญาบัตร       4-2007
บ้านพักนายทหารชั้นประทวน       4-2017
ป้อมยามคลังเชื้อเพลิง (พ่วง ขส.)       4-2020
ป้อมยามสรรพาวุธ  (พ่วง สพ.)       4-2010
ฝูงบิน 236 สกลนคร
ผู้บังคับฝูงบิน       2-4039
        0 4271 1745
โทร.ทหาร       234-2017
เสมียน (พ่วงโทรสาร)       2-4715
ศูนย์ข่าว        2-4013
        0 4271 1145
ศูนย์โทรคมนาคม ทอ.       2-5379
ฝูงบิน 466 น่าน
ผู้บังคับฝูงบิน                               0 5471 0564
กองบังคับการ  โทร.ทหาร       302-4036
ศูนย์ข่าว         2-4798
โทร.ทหาร (พ่วงโทรสาร)       302-4037
ศูนย์โทรคมนาคม ทอ.       2-4627
โทร.ทหาร       302-4038
ฝูงบิน 237 น้ำพอง
ผู้บังคับฝูงบิน       4-2301
เสมียน       4-2302
ศูนย์ข่าว       4-2309
โทรสาร       4-2310
        0 4343 1017
โทรศัพท์กลาง       4-2300
ศูนย์โทรคมนาคม ทอ.       4-2308
        2-4906
ข่าวอากาศ       4-2307
หอควบคุมการใช้อาวุธสนามบินน้ำพอง     4-2305
        4-2306
ช่างโยธา       4-2311
ขนส่ง       4-2312
โรงเลี้ยง       4-2313
แพทย์       4-2314
สโมสร       4-2315
บ้านพักผู้บังคับฝูงบิน       4-2316
บ้านพักนายทหารสัญญาบัตร       4-2317
บ้านพักนายทหารประทวน (สพ.)       4-2318
บ้านพักนายทหารประทวน (ขส.)       4-2319
กองร้อยป้องกัน        
ผู้บังคับกองร้อย       4-2303
ศูนย์รักษาการณ์       4-2304
ฝูงบิน 206 วัฒนานคร
ผู้บังคับฝูงบิน       4-2901
โทร.ทหาร       564-1022
รองผู้บังคับฝูงบิน       4-2902
กองบังคับการ       4-2904
ห้องยุทธการ       4-2905
นายทหารยุทธการ       4-2903
หอบังคับการบิน,ข่าวอากาศ       4-2908
        4-2909
โทร.ทหาร       564-2023
บริการลานจอด       4-2910
หมวดบริการ        
ช่างโยธา       4-2913
ดับเพลิง       4-2914
ขนส่ง       4-2915
พัสดุ       4-2916
พลาธิการ       4-2917
สรรพาวุธ       4-2918
เชื้อเพลิง       4-2919
แพทย์       4-2940
หมวดสื่อสาร        
สื่อสารฝูงบิน  206       4-2906
โทร.ทหาร       564-3691
ศูนย์ข่าว       4-2907
โทรศัพท์กลาง       4-2900
ศูนย์โทรคมนาคม ทอ.       4-2925
โทร.ทหาร       564-2024
กองร้อยทหารอากาศโยธิน        
ผู้บังคับกองร้อย       4-2920
โทร.ทหาร       564-2032
รองผู้บังคับกองร้อย       4-2921
ศูนย์ควบคุมการรักษาการณ์ (CSC)     4-2922
หมู่สุนัขทหาร       4-2923
หมวดสารวัตรทหาร       4-2938
ช่องทางสารวัตรทหาร       4-2937
ฝูงบิน 238 นครพนม
ผู้บังคับฝูงบิน , เสมียน       0 4258 7197
ฝูงบินอิสระปฎิบัติภารกิจพิเศษ 509 หัวหิน
ผู้บังคับฝูงบิน       6-2701
โทร.ทหาร       559-1554
        0 3252 0145
รองผู้บังคับฝูงบิน       6-2702
นายทหารสื่อสาร       6-2704
เสมียน       6-2711
ผู้บังคับหน่วยบิน ฮ.       6-2705
รองผู้บังคับหน่วยบิน ฮ.       6-2731
เสมียน       6-2732
โทร.ทหาร       559-1314
        0 3261 9175
นายทหารธุรการ       6-2736
นายทหารกำลังพล       6-2712
นายทหารรักษาความปลอดภัย       6-2713
ศูนย์ข่าว       6-2714
        6-2715
โทร.ทหาร       554-3020
นายทหารข่าวอากาศ       6-2716
นายทหารช่างอากาศ       6-2717
นายทหารสรรพาวุธ       6-2718
นายทหารพลาธิการ       6-2719
นายทหารช่างโยธา       6-2721
นายทหารขนส่ง       6-2720
นายทหารสวัสดิการ       6-2733
นายทหารสวัสดิการ (สำนักงานคอนโด)     6-2734
โทร.ทหาร       554-3021
หัวหน้าชุดควบคุมอากาศยาน       6-2727
เจ้าหน้าที่ชุดควบคุมอากาศยาน       6-2728
หัวหน้าชุดเฝ้าตรวจทางอากาศ       6-2729
เจ้าหน้าที่ชุดเฝ้าตรวจทางอากาศ       6-2730
กองร้อยรักษาการณ์       6-2725
        6-2751
ผู้บังคับหมวดรักษาการณ์       6-2722
ผู้บังคับหมู่ทหารสารวัตร       6-2723
ช่องทางรักษาการณ์ 1 - 2       6-2724
โรงอาหารฝูงบิน       6-3726
ห้องพักรับรอง ผบ.ทอ.       6-2707
โทร.ทหาร       559-1313
ห้องพักรับรองผู้แทน ผบ.ทอ.       6-2706
บ้านพักผู้บังคับฝูงบิน       6-2739
บ้านพักรองผู้บังคับฝูงบิน       6-2740
บ้านพักผู้บังคับหน่วยบิน ฮ.       6-2747
บ้านพักรองผู้บังคับหน่วยบิน ฮ.       6-2748
บ้านพักเจ้าหน้าที่หน่วยบิน ฮ.       6-2749
        6-2750
บ้านพักนายทหารยุทธการ       6-2741
บ้านพักนายทหารสื่อสาร       6-2742
บ้านพักเจ้าหน้าที่โทรศัพท์       6-2709
บ้านพักราชองครักษ์       6-2744
บ้านพักหัวหน้าชุดควบคุมอากาศยาน     6-2746
โทร.ทหาร       559-1412
บ้านพักนายทหารธุรการ       6-2736
        6-2743
บ้านพักเจ้าหน้าที่ธุรการ - การเงิน       6-2745
บ้านพักนายทหารข่าวอากาศ       6-2737
บ้านพักเจ้าหน้าที่ช่างอากาศ       6-2738
สำนักงานคอนโด (บ่อฝ้าย)       6-2734
โทร.ทหาร       554-3021
        0 3250 0362
ฝูงบิน 417 เชียงราย       0 5371 1688