โทรศัพท์ในระบบแจ้งอากาศยานอุบัติเหตุ
ในเขตและนอกเขตสนามบินดอนเมือง
      ข่ายหลัก ข่ายรอง
หอบังคับการบิน    196 3-1578
ศูนย์ยุทธการทางอากาศ ศปก.ทอ.   2-4142
ฝ่ายยุทธการ ศปก.ทอ.     2-1708
ประชาสัมพันธ์  กร.ทอ.     2-1604
แจ้งอากาศยานอุบัติเหตุ    2-1367
นิรภัยการบิน  กองบิน 6    2-6055
นายทหารเวร  กองบิน 6    2-4347
หน่วยบินค้นหาและกู้ภัย (หน่วยบิน 2034 บน.2) 2-4831
กองค้นหาช่วยชีวิต คปอ.   2-4267
        0 2523 8770
กองข่าวอากาศ คปอ.     2-1849
        2-6866
หมวดกู้อากาศยานประสบภัย ชอ.   2-3116
แผนกควบคุมคุณภาพ กซย.ชอ.   2-3088
กองทำลายวัตถุระเบิด กพว.สพ.ทอ.   2-3535
แผนกรถบรรทุก กพน.ขส.ทอ.   2-6199
แจ้งข่าวอากาศยานอุบัติเหตุ   2-6983
ศูนย์ลำเลียงทางอากาศสายการแพทย์ สวบ.ทอ. 2-2699
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.   2-7555
        2-7888
หอบังคับการบินบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย 3-3017
ศูนย์รวมข่าวแจ้งเหตุดับเพลิง   2-5031
สถานีดับเพลิง     2-5812
ศูนย์ป้องกันและรักษาความปลอดภัย ดอนเมือง     2-5461
        2-5464