คำแนะนำการใช้สมุดหมายเลขโทรศัพท์            
         สมุดหมายเลขโทรศัพท์ของกองทัพอากาศแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนราชการ และส่วนบ้านพัก          
อาศัยของทางราชการ โดยส่วนราชการจัดเรียงตามลำดับการจัดส่วนราชการของ กองทัพอากาศ          
พ.ศ.2552 และส่วนบ้านพักอาศัย ของทางราชการจัดเรียงรายชื่อตามลำดับอักษร          
        เพื่อความสะดวกรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายของทางราชการควรศึกษาวิธีการใช้ให้          
ละเอียดหากต้องการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือ สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ โทร. 2-4781 และ 2-4909          
วิธีการใช้โทรศัพท์กองทัพอากาศ            
        ระบบโทรศัพท์ของกองทัพอากาศประกอบด้วยชุมสายโทรศัพท์ ทอ. ที่เชื่อมโยงกันเป็น          
เครือข่ายทั่วประเทศโดยสามารถกดเลขหมาย 5 ตัวติดต่อถึงกันโดยตรง รวมทั้งสามารถติดต่อกับ          
เหล่าทัพและหน่วยงานภายนอกได้โดยใช้รหัสตัด มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปได้                          
อย่างสะดวก และรวดเร็ว                            
การติดต่อภายในกองทัพอากาศ                            
 - ยกหู + เลขหมาย 5 ตัวที่ต้องการ                            
กรณีไม่ทราบเลขหมายภายในสามารถสอบถามได้จากพนักงานโทรศัพท์กลางของ                          
แต่ละหน่วยงาน 1                            
การติดต่อหน่วยงานภายนอกกองทัพอากาศ                          
   1. ติดต่อเลขหมาย 9 ตัว ระบบโทรศัพท์พื้นฐาน                          
       - ยกหู + 90 + เลขหมาย 9 ตัวที่ต้องการ                          
   2. ติดต่อเลขหมาย ภายใน 5 ตัวของกองทัพเรือ                          
       - ยกหู + 94 + เลขหมาย 5 ตัวที่ต้องการ                          
   3. ติดต่อเลขหมาย ภายใน 5 ตัวของกองทัพบก                          
       - ยกหู + 95 + เลขหมาย 5 ตัวที่ต้องการ                          
   4. ติดต่อเลขหมายภายใน 4 ตัว ของชุมสายโทรศัพท์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย                          
จำกัด (มหาชน)                            
       - ยกหู + 97 + เลขหมาย 4 ตัวที่ต้องการ                          
   5. ติดต่อเลขหมาย ภายใน 7 ตัวของระบบโทรคมนาคมทหาร                          
       - ยกหู + 98 + เลขหมาย 7 ตัวที่ต้องการ                          
   6. ติดต่อเลขหมาย ภายใน 4 ตัวของกรมราชองค์รักษ์                          
       - ยกหู + 99 + เลขหมาย 4 ตัวที่ต้องการ                          
   7. การใช้บริการ PIN PHONE 108 ของระบบโทรศัพท์พื้นฐาน                          
       - ยกหู+ 108 + รหัส PIN PHONE + เลขหมาย 9 ตัว ที่ต้องการ                          
1 ตารางหมายเลขโทรศัพท์กลางของหน่วยงานต่างๆ กองทัพอากาศ หน้า ฉ                          
                               
การติดต่อจากภายนอกกองทัพอากาศเข้ามายังหมายเลขโทรศัพท์ภายใน                          
กองทัพอากาศ                            
   1. การติดต่อเลขหมายโทรศัพท์ ทอ.ภายในที่ตั้งดอนเมือง                          
       กลุ่มหมายเลข 2-XXXX                            
       - สามารถติดต่อได้โดยกดหมายเลข 0 2534 แล้วตามด้วย 4 ตัวท้ายของเลขหมาย                          
ภายใน เช่น หมายเลขภายในคือ 2-3588 ให้กดหมายเลข 0 2534 3588                          
       กลุ่มหมายเลข 3-XXXX                            
       - สามารถติดต่อได้โดยกดหมายเลข 0 2155 แล้วตามด้วย 4 ตัวท้ายของหมายเลข                          
ภายใน เช่น หมายเลขภายในคือ 3-0055 ให้กดหมายเลข 0 2155 0055                          
    2. การติดต่อเลขหมายโทรศัพท์ ทอ.ภายนอกที่ตั้งดอนเมือง                          
       - สามารถติดต่อผ่านระบบโทรศัพท์ทางไกลกองทัพอากาศ หมายเลข 0 2534 6000                          
แล้วกดเลขหมายโทรศัพท์ 5 ตัวที่ต้องการ เช่น ติดต่อ บน.46 ให้กดหมายเลข                          
0 2534 6000 แล้วกดหมายเลข 5-5000                          
การบริการพิเศษของชุมสายโทรศัพท์ระบบดิจิตอล                          
      การบริการพิเศษสำหรับผู้ใช้โทรศัพท์เลขหมาย 5 ตัวของกองทัพอากาศ ซึ่งผู้ใช้บริการ                          
สามารถสั่งและยกเลิกบริการพิเศษได้ด้วยตัวของท่านเอง โดยรหัสในการกำหนดและ/หรือยกเลิกการ-                        
ใช้งานนั้นมีความแตกต่างกัน สำหรับแต่ละชุมสายโทรศัพท์ ซึ่งตรวจสอบได้จากหัวข้อการกำหนด-                          
รหัสสำหรับการใช้บริการพิเศษของชุมสายโทรศัพท์                          
ประเภทการให้การบริการพิเศษสำหรับผู้ใช้โทรศัพท์ หมายเลข 5 ตัวของ                          
กองทัพอากาศ มีดังนี้  1                            
   1. การเรียกกลับอัตโนมัติ (Automatic callback) ใช้สำหรับกรณีหมายเลขโทรศัพท์                          
ภายในที่ท่านเรียกไปไม่ว่าง ท่านสามารถที่จะจองหมายเลขที่ถูกเรียก ให้เรียกกลับ                          
มายังเครื่องของท่านได้เมื่อหมายเลขนั้นว่าง                          
   2. การเปลี่ยนจุดรับสาย (Call Forwarding) การที่ท่านต้องไปอยู่ที่จุดใด ๆ เป็นการ                          
ชั่วคราว และท่านต้องการให้ผู้ที่เรียกโทรศัพท์ไปที่เลขหมายของท่าน ให้เรียกมายัง                          
จุดที่ท่านอยู่                            
   3. การโอนสาย (Transfer) ต้องการที่จะโอนสายที่รับไปยังโทรศัพท์เลขหมายอื่น                          
   4. การรับสายแทนผู้อื่น (Call Pickup) ที่มีผู้เรียกเข้ามายังเลขหมายที่ใกล้เคียง                          
และไม่มีผู้รับสาย ท่านสามารถที่จะรับสายแทนหมายเลขที่ถูกเรียกได้ โดยท่านใช้                          
โทรศัพท์ของท่านรับแทน โดยแจ้งความต้องการการจัดกลุ่มรับสายแทนกันได้ที่                          
หมายเลขโทรศัพท์ 2-5004                            
   5. การประชุมทางโทรศัพท์ (Conference) หมายถึง การที่ท่านสามารถพูดโทรศัพท์                          
ได้พร้อมกันมากกว่า 1 หมายเลข                            
   6. การหมุนทวนหมายเลขสุดท้ายที่เรียกออก (Redial) ต้องการโทรศัพท์ออกไป                          
ด้วยเลขหมายสุดท้ายที่ท่านโทรออก โดยไม่ต้องกดเลขหมายเดิมซ้ำ                          
1 การติดต่อสื่อสารไปยังหน่วยงานของกองทัพอากาศ หน้า ฉ                          
                                 
การกำหนดรหัสสำหรับการใช้บริการพิเศษของชุมสายโทรศัพท์                          
สำหรับหมายเลข กลุ่ม 2-0000 ถึง 2-6999, 2-8000 ถึง 2-8699, บน.1 ฯ, บน.2 ฯ, บน.4 ฯ,                          
บน.21ฯ และ บน.23ฯ                            
1. การเรียกกลับอัตโนมัติ  การกำหนด                          
      กด FLASH หรือ ปุ่มวางหู + * 6 + วางหู                          
    การยกเลิก                          
      ยกหู + # 6 + วางหู                          
2. การเปลี่ยนจุดรับสาย  การกำหนด                          
      ยกหู + กด *21 + เลขหมายที่ต้องการ + วางหู                          
    การยกเลิก                          
      ยกหู + # 21 + วางหู                          
3. การโอนสาย    - กด FLASH หรือ ปุ่มวางหู + เลขหมายที่ต้องการ +                          
      รอการสนทนา หรือ วางหูได้ทันที                          
4. การรับสายแทนผู้อื่น    ยกหู + กด 88 (ต้องมีการกำหนดกลุ่มจากชุมสาย                          
    โทรศัพท์)                          
      ยกหู + กด 88 + เลขหมายที่ต้องการรับสายแทน                          
5. การประชุมทางโทรศัพท์  - กด FLASH หรือ ปุ่มวางหู + เลขหมายที่ต้องการ                          
      สนทนาร่วม                          
      - กด FLASH หรือ ปุ่มวางหู เพื่อการสนทนาร่วม                          
6. การหมุนทวนเลขหมายสุดท้าย    กด * 1                          
สำหรับหมายเลข กลุ่ม 2-7000 ถึง 2-7999, ชอ.บางซื่อ, บน.41 ฯ, บน.46 ฯ, สร.ภูเขียว, สร.                          
ดอยอินทนนท์, ฝูงบิน 206 วัฒนานคร, ฝูงบิน 237 น้ำพอง, สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล                          
สร.บ้านเพ และ ฝูงบิน 106 อู่ตะเภา                            
1. การเรียกกลับอัตโนมัติ  การกำหนด                          
      กด 6 +  วางหู                          
     การยกเลิก                          
      ยกหู + # 37# + วางหู                          
2. การเปลี่ยนจุดรับสาย  การกำหนด                          
      + กด *21 + เลขหมายที่ต้องการ + # +                          
     การยกเลิก                          
      ยกหู + # 21 # +                          
3. การโอนสาย  กด FLASH หรือ ปุ่มวางหู + เลขหมายที่ต้องการ +                          
     รอการสนทนา หรือ วางหู                          
                                 
4. การรับสายแทนผู้อื่น  ยกหู + กด * 8                          
     (ต้องมีการกำหนดกลุ่มจากชุมสายโทรศัพท์)                          
5. การประชุมทางโทรศัพท์  - กด FLASH หรือ ปุ่มวางหู + เลขหมายที่ต้องการ                          
       สนทนาร่วม                          
     - เมื่อมีผู้รับสาย + กด 3 เพื่อการสนทนาร่วม                          
6. การหมุนทวนหมายเลขสุดท้าย   กด * * *                          
  สำหรับหมายเลข บน.5 ฯ, บน.56 ฯ, สร.ภูเก็ต, สร.สมุย, สร.หาดใหญ่(เขาวังชิง), สร.เขาเขียว                          
  และ สร.เขาพนมรุ้ง                            
  1. การเรียกกลับอัตโนมัติ  การกำหนด                          
        กด * 6 + วางหู                          
       การยกเลิก                          
        ยกหู+ # 6 + วางหู                          
  2. การเปลี่ยนจุดรับสาย  การกำหนด                          
        กด *21 + เลขหมายที่ต้องการ + วางหู                          
       การยกเลิก                          
        ยกหู+ # 21 + วางหู                          
  3. การโอนสาย  - กด FLASH หรือ ปุ่มวางหู + เลขหมายที่ต้องการ +                          
        รอการสนทนา หรือ                          
  4. การรับสายแทนผู้อื่น   ยกหู + กด * 8                          
        (ต้องมีการกำหนดกลุ่มจากชุมสายโทรศัพท์)                          
  5. การประชุมทางโทรศัพท์  - กด FLASH หรือ ปุ่มวางหู + เลขหมายที่ต้องการ                          
         สนทนาร่วม                          
     - เมื่อมีผู้รับสาย + กด 3 เพื่อการสนทนาร่วม                          
6. การหมุนทวนเลขหมายสุดท้าย  กด * 59                          
สำหรับเลขหมาย รร.การบิน ฯ และฝูงบิน 509 (บ่อฝ้าย)                          
1. การเรียกกลับอัตโนมัติ  การกำหนด                          
      กด * 6 +  วางหู                          
     การยกเลิก                          
      ยกหู + # 6 + วางหู                          
                                 
2. การเปลี่ยนจุดรับสาย   การกำหนด                          
       กด *21 + เลขหมายที่ต้องการ + วางหู                          
      การยกเลิก                          
      ยกหู + # 21 + วางหู                          
3. การโอนสาย     กด FLASH หรือ ปุ่มวางหู + เลขหมายที่ต้องการ +                          
      รอการสนทนา หรือ วางหูได้ทันที                          
4. การหมุนทวนหมายเลขสุดท้าย     กด * 70 หรือ ปุ่ม R                          
                               
   คำแนะนำการใช้โทรศัพท์ดิจิตอล                            
           เครื่องโทรศัพท์ดิจิตอลเป็นเครื่องโทรศัพท์ที่มีการรับส่งสัญญาณเสียงแบบดิจิตอลมี                          
คุณภาพสัญญาณเสียงชัดเจนกว่าธรรมดามีขีดความสามารถพิเศษ สำหรับใช้บริการพิเศษต่างๆ                          
เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้งานดังนี้                          
           - สามารถแสดงหมายเลขและชื่อของหมายเลขที่เรียกเข้ามาได้ (Caller ID & Display)                          
           - สามารถรับสายพร้อมกันได้ 3 สาย                          
           - ไม่สามารถลักลอบดักฟังเสียงสนทนาได้ ในการสนทนาระหว่างเครื่องโทรศัพท์ดิจิตอล                          
             ด้วยกัน                            
           - สามารถกำหนดจำนวนกระดิ่งให้ดังที่เครื่องก่อนการโอนสายไปยังหมายเลขหน้าห้องได้                          
             (Coverage Path)                            
           - มีระบบ Hand Free และลำโพง สนทนาโดยไม่ต้องยกหูได้                          
           - มีปุ่มสำหรับโอนสาย ประชุมทางโทรศัพท์ การพักสาย การเรียกกลับอัตโนมัติ การเปลี่ยน                          
             จุดรับสาย และการรับสายแทนผู้อื่น                          
           ทั้งนี้เครื่องโทรศัพท์ดิจิตอลที่ใช้งานในที่ตั้งดอนเมืองได้แก่ รุ่น 6408D+ รุ่น 8401D                          
และ รุ่น 2410D สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและแจ้งการกำหนดชื่อประจำเครื่อง                          
โทรศัพท์ดิจิตอล ได้ที่ หมายเลข 2-5004