หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
กองบัญชาการ
ผู้บัญชาการ                    2-2554
โทร.ทหาร       514-1180
        0 2996 8415
นายทหารคนสนิท        2-4303
สำนักงานผู้บัญชาการ       2-4043
โทรสาร       2-5034
        0 2523 8854
รองผู้บัญชาการ                    2-4028
โทร.ทหาร       514-1205
        0 2996 8453
นายทหารคนสนิท       2-5249
สำนักงานรองผู้บัญชาการ       2-5863
รองผู้บัญชาการ                    2-0080
นายทหารคนสนิท       2-0081
สำนักงานรองผู้บัญชาการ       2-0082
เสนาธิการ                            2-4948
        0 2996 8460
สำนักงานเสนาธิการ       2-4306
        2-4803
รองเสนาธิการ                    2-6493
(พ่วงห้องประชุมเจริญจรัมพร)       2-4319
สำนักงานรองเสนาธิการ       2-4949
        0 2531 1708
รองเสนาธิการ                      2-6494
(พ่วงสำนักงานรองเสนาธิการ)       2-4950
        0 2531 1709
นายทหารปฏิบัติการ                       2-4952
นายทหารปฏิบัติการประจำหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน     2-4445
        2-4806
นายทหารงบประมาณ                2-4176
ผู้ช่วยนายทหารงบประมาณ             2-4974
นายทหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร       2-3646
สำนักงานนิรภัยภาคพื้น             2-4750
สำนักงานฝึกงานในหน้าที่       2-4157
นายทหารพระธรรมนูญ               2-5037
แผนกธุรการ        
หัวหน้าแผนก                      2-4374
นายทหารธุรการ       2-4970
โทรสาร       0 2523 7650
กองกำลังพล        
หัวหน้ากอง                         2-4212
รองหัวหน้ากอง           2-4387
แผนกสิทธิและบริการกำลังพล        
หัวหน้าแผนก                      2-5056
รองหัวหน้าแผนก                      2-5522
นายทหารกำลังพล             2-4397
เจ้าหน้าที่กำลังพล       2-4980
ฝ่ายจัดการและพัฒนากำลังพล        
หัวหน้าฝ่าย       2-4210
ฝ่ายสัสดี        
หัวหน้าฝ่าย       2-4148
เสมียน       2-5763
กองข่าว        
หัวหน้ากอง                              2-4982
รองหัวหน้ากอง                         2-4983
นายทหารข่าว                         2-4981
นายทหารรักษาความปลอดภัย               2-4239
กองยุทธการ        
ผู้อำนวยการ                                2-4993
รองผู้อำนวยการ                  2-4147
ประจำกอง       0 2523 3407
นายทหารแผนและโครงการ          2-4425
นายทหารยุทธการ                2-4424
นายทหารการฝึก (พ่วงกองยุทธการ)       2-4905
นายทหารกิจการพลเรือน          2-4268
เจ้าหน้าที่ยุทธการ       2-4990
กองส่งกำลังบำรุง        
หัวหน้ากอง                                 2-4124
รองหัวหน้ากอง                             2-4125
นายทหารแผนและโครงการ          2-3656
เจ้าหน้าที่ส่งกำลังบำรุง       2-4995
แผนกการเงิน
หัวหน้านายทหารการเงิน       2-4271
ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารการเงิน       2-2667
นายทหารบัญชี       2-5026
เสมียน       2-4382
แผนกสื่อสาร
หัวหน้าแผนก       2-3914
รองหัวหน้าแผนก                       2-6366
นายทหารปฏิบัติการสื่อสาร       2-6367
เสมียน       2-5456
แผนกสรรพาวุธ             
หัวหน้าแผนก  (พ่วงฝ่ายซ่อมอาวุธและบริภัณฑ์)       2-3687
เสมียน       2-5027
กองบริการ
หัวหน้ากอง                    2-4997
รองหัวหน้ากอง                 2-5021
เสมียน       2-4159
นายทหารสวัสดิการ       2-4369
แผนกบริการ        
หัวหน้าแผนก                      2-5258
เสมียน       2-5022
ฝ่ายจัดหา                    2-5044
ฝ่ายพลาธิการ       2-4907
ฝ่ายพัสดุ                        2-4757
บัญชีคุมพัสดุ       2-4754
แผนกแพทย์        
หัวหน้าแผนก                      2-5619
เสมียน       2-5035
แผนกช่างโยธา        
หัวหน้าแผนก                      2-5223
เสมียน       2-5023
แผนกขนส่ง        
หัวหน้าแผนก                      2-4346
ซ่อมรถยนต์       2-5123
เสมียน       2-5024
         
ศูนย์การทหารอากาศโยธิน
กองบังคับการ        
ผู้บังคับการ                            2-8861
        0 2566 2331
รองผู้บังคับการ                        2-8862
เสนาธิการ       2-8863
นายทหารผู้ใหญ่       2-8707
นายทหารกำลังพล       2-8846
นายทหารยุทธการและการข่าว       2-8847
เจ้าหน้าที่ยุทธการและการข่าว       2-8708
นายทหารส่งกำลังบำรุง       2-8845
นายทหารการเงิน       2-8844
นายทหารธุรการ       2-8787
นายทหารนิรภัยภาคพื้น       2-8743
นายทหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร       2-8760
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร       2-8761
กองการศึกษา        
หัวหน้ากอง                                 2-8776
รองหัวหน้ากอง                              
นายทหารการศึกษา       2-8704
        2-8724
นายทหารฝึกวิชาชีพ                            2-8830
บรรณารักษ์       2-8838
กองวิทยาการ        
หัวหน้ากอง       2-8851
รองหัวหน้ากอง       2-8852
นายทหารธุรการ       2-8850
แผนกวิทยาการ                       
หัวหน้าแผนก       2-8840
ฝ่ายวิทยาการ       2-8839
ฝ่ายตำรา       2-8836
ฝ่ายบริหารกำลังพล       2-8837
แผนกตรวจสอบมาตรฐาน        
หัวหน้าแผนก       2-8834
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา       2-8835
ฝ่ายตรวจสอบมาตรฐาน       2-8725
กองฝึกทหารอากาศโยธิน        
หัวหน้ากอง                                   2-8841
รองหัวหน้ากอง       2-8842
นายทหารพละศึกษา                            2-8831
แผนกอากาศโยธิน        
หัวหน้าแผนก       2-8829
ครูวิชาทหารอากาศโยธิน       2-8758
แผนกปฏิบัติการพิเศษ         
หัวหน้าแผนก       2-8824
ครูวิชาปฏิบัติการพิเศษ       2-8823
กองร้อยนักเรียน 1        
ผู้บังคับกองร้อย       2-8828
จ่ากองร้อย       2-8827
กองร้อยนักเรียน 2        
ผู้บังคับกองร้อย       2-8826
จ่ากองร้อย       2-8825
กองสนับสนุนการฝึกภาคพื้น        
หัวหน้ากอง                                   2-8726
รองหัวหน้ากอง                         2-8727
แผนกสนับสนุน        
หัวหน้าแผนก                          2-8821
ฝ่ายสนับสนุน       2-8822
หมวดสรรพาวุธ       2-8817
หมวดสื่อสาร       2-8818
หมวดพลาธิการ       2-8819
หมวดขนส่ง       2-8820
หมวดช่างโยธา       2-8744
หมวดคลังพัสดุ       2-8745
กองร้อยบริการ        
ผู้บังคับกองร้อย       2-8728
หมวดบริการ       2-8729
หมวดรักษาการณ์       2-8730
แผนกสนามฝึกภาคพื้นทางยุทธวิธี        
หัวหน้าแผนก                          2-8746
ฝ่ายสนามฝึกภาคพื้นทางยุทธวิธี       2-8747
หมวดสนามฝึกภาคพื้นทางยุทธวิธี 1       2-8748
หมวดสนามฝึกภาคพื้นทางยุทธวิธี 2       2-8749
ฝ่ายเครื่องช่วยฝึก       2-8816
กองฝึกกำลังสำรอง        
หัวหน้ากอง                                   2-8740
รองหัวหน้ากอง                         2-8741
นายทหารการฝึกและศึกษา       2-8742
พิเศษ        
สนามบินเล็กทุ่งสีกัน       2-8813
นายทหารเวร ศูนย์การทหารอากาศโยธิน       2-8814
ชุมนุมศูนย์การทหารอากาศโยธิน       2-8815
         
กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์
ผู้บังคับการ                            2-5094
        0 2523 9316
สำนักงานผู้บังคับการ (พ่วงโทรสาร)       2-5614
        2-4847
รองผู้บังคับการ               2-5099
        0 2523 9388
เสนาธิการ                               2-4462
รองเสนาธิการ                               2-0079
นายทหารชั้นผู้ใหญ่       2-4779
เสมียน       2-4922
ห้องรับรอง       2-4848
นายทหารกำลังพล                           2-4923
นายทหารการข่าว                       2-4962
นายทหารยุทธการและการฝึก          2-5297
ห้องยุทธการ       2-5093
นายทหารส่งกำลังบำรุง                     2-4963
จนท.ส่งกำลังบำรุง       2-4858
นายทหารกิจการพลเรือน       2-5200
สำนักงานนิรภัยภาคพื้น       2-5431
นายทหารการเงิน       2-5146
นายทหารเวร (พ่วงห้องศูนย์ประสาน)       2-4274
ชุมนุม กรม ทย.รอ.ฯ       2-3874
กองร้อยสนับสนุน        
ผู้บังคับกองร้อย                        2-5296
หมวด 1,2,3       2-3916
กองพันทหารอากาศโยธิน 1        
ผู้บังคับกองพัน                        2-5100
รองผู้บังคับกองพัน                 2-5132
สำนักงาน       2-5226
ห้องยุทธการ       2-6073
นายทหารยุทธการและการฝึก                      2-4132
เสมียน       2-4153
กำลังพล       2-4149
การข่าว       2-6369
ส่งกำลังบำรุง       2-6074
สำนักงานนิรภัยภาคพื้น       2-5222
กองร้อย 1        
ผู้บังคับกองร้อย       2-4151
กองร้อย 2        
ผู้บังคับกองร้อย       2-5197
กองร้อย 3        
ผู้บังคับกองร้อย       2-0013
กองร้อยสนับสนุน        
ผู้บังคับกองร้อย                         2-5134
หมวดสื่อสาร       2-4150
หมวดสรรพาวุธ       2-4152
หมวดขนส่ง       2-5137
หมวดพลาธิการ       2-5167
ตอนสูทกรรม       2-5225
ที่พักกองเกียรติยศ       2-6371
สโมสรข้าราชการ       2-5433
กองพันทหารอากาศโยธิน 2        
ผู้บังคับกองพัน                        2-3909
รองผู้บังคับกองพัน                        2-4525
นายทหารยุทธการและการฝึก       2-3912
กำลังพล       2-6030
ส่งกำลังบำรุง       2-6255
เสมียน       2-5221
กองร้อย 1        
ผู้บังคับกองร้อย       2-4523
กองร้อย 2        
ผู้บังคับกองร้อย       2-3911
กองร้อย 3        
ผู้บังคับกองร้อย       2-6029
กองร้อยสนับสนุน        
ผู้บังคับกองร้อย                               2-3908
หมวดสื่อสาร        2-6026
หมวดขนส่ง       2-4524
หมวดสรรพาวุธ         2-6028
หมวดพลาธิการ       2-3923
ตอนสูทกรรม       2-3065
ชุมนุม อย.ร.พัน 2       2-3910
ช่องทางรักษาการณ์ พัน. 2       2-4482
กองพันทหารอากาศโยธิน 3        
ผู้บังคับกองพัน                        2-8091
รองผู้บังคับกองพัน                        2-8233
นายทหารยุทธการและการฝึก                      2-8092
เสมียน       2-8094
กำลังพล       2-8095
จ่าอากาศเวร       2-8098
ชุมนุมข้าราชการ       2-8099
กองร้อย 1        
ผู้บังคับกองร้อย       2-8234
กองร้อย 2        
ผู้บังคับกองร้อย       2-8235
กองร้อย 3        
ผู้บังคับกองร้อย       2-8236
กองร้อยสนับสนุน        
ผู้บังคับกองร้อย                               2-4300
หมวดสื่อสาร        2-8096
หมวดสรรพาวุธ         2-8097
หมวดช่างสนาม       2-6370
หมวดขนส่ง       2-8100
จุดรักษาการณ์        
ช่องทาง ทอ.1 (ฐานทัพขาเข้า)       2-5752
ช่องทาง ทอ.2 (แยก คปอ.)       2-1860
ช่องทาง บก.ทอ.1 (ขาออก)       2-2161
ช่องทาง บก.ทอ.2 (รร.นอ.)       2-1843
        2-1844
        2-1845
        2-1846
ช่องทางบก.ทอ.3 (พิพิธภัณฑ์ ทอ.)       2-2480
ช่องทาง บก.ทอ.4 (ศปก.)       2-2187
ช่องทาง ทอ.3 (ท่าอากาศยานทหาร)       2-1859
ช่องทาง ทอ.4 (อย.)       2-5775
ช่องทาง ทอ.5 (บน.6)       2-5704
ช่องทาง ทอ.6 (พธ.ทอ.)       2-5711
ช่องทาง ทอ.7 (เจ๊เล้ง)       2-6076
ช่องทาง ศยอ.       2-6528
ช่องทางสนามกอล์ฟกานตรัตน์       3-2858
ช่องทาง ขส.ทอ.       2-5776
         
กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์
ผู้บังคับการ                               2-5259
        0 2523 8085
สำนักงาน       2-5270
รองผู้บังคับการ                       2-5260
เสนาธิการ                               2-4302
รองเสนาธิการ                               2-0014
นายทหารกำลังพล                           2-5281
        2-5404
นายทหารการข่าว              2-5276
นายทหารยุทธการและการฝึก       2-5392
ผู้ช่วยนายทหารยุทธการและการฝึก       2-3546
ห้องยุทธการ       2-5285
โทรสาร       2-2740
เสมียน       2-5277
        2-5251
นายทหารส่งกำลังบำรุง                   2-5278
เจ้าหน้าที่ส่งกำลังบำรุง       2-8067
นายทหารสัสดี       2-8068
การเงิน       2-5402
สำนักงานนิรภัยภาคพื้น       2-5283
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน       2-5271
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร       2-5702
        2-5703
หมวดรักษาความปลอดภัย       2-8076
ห้อง น.เวร กรมฯ และห้องประชุม ศยตอ.ดม.       2-5983
ห้องประชุม 60 ปี อากาศโยธิน       2-5984
ห้องประชุมกรม ฯ       2-5985
กองร้อยฝึก        
ผู้บังคับกองร้อย                  2-5320
เจ้าหน้าที่การฝึก       2-4431
หมวดฝึกที่ 1       2-4428
หมวดฝึกที่ 2       2-4429
ห้องพยาบาลร้อยฝึก       2-4430
ชุมนุมร้อยฝึก       2-5657
กองพันทหารต่อสู้อากาศยาน 1        
ผู้บังคับกองพัน                        2-5325
รองผู้บังคับกองพัน                      2-5342
ยุทธการและการฝึก                2-5393
นายทหารยุทธการและการฝึก                2-5358
กำลังพล , ข่าว , นิรภัย       2-5654
เสมียน       2-5371
สโมสรนายทหารสัญญบัตร       2-8069
ศูนย์ยุทธการต่อสู้อากาศยาน       2-8170
        2-8171
        2-8172
เตรียมพร้อม       2-5934
กองร้อยทหารต่อสู้อากาศยาน 1        
ประจำกองร้อย       2-5406
กองร้อยทหารต่อสู้อากาศยาน 2        
ประจำกองร้อย       2-5407
กองร้อยทหารต่อสู้อากาศยาน 3        
ประจำกองร้อย       2-5408
กองร้อยทหารต่อสู้อากาศยาน 4        
ประจำกองร้อย       2-5409
สโมสรประทวน อย.ตอ.พัน 1       2-5442
ช่างทาง กรม ตอ.อย. (ลาดเป็ด)       2-5426
อาคารฝึกใช้อาวุธจำลอง       2-6275
กองร้อยสนับสนุน        
ผู้บังคับกองร้อย               2-4225
เสมียน       2-5372
หมวดสื่อสาร       2-5405
หมวดสรรพาวุธ       2-5398
หมวดขนส่ง       2-5401
หมวดพลาธิการ       2-5403
หมู่สูทกรรม       2-5441
กองพันทหารต่อสู้อากาศยาน 2        
ผู้บังคับกองพัน                        2-2761
        2-3897
รองผู้บังคับกองพัน                      2-3898
ยุทธการและการฝึก                2-4517
นายทหารยุทธการและการฝึก                2-3906
กำลังพล        2-2754
ข่าว       2-2756
สำนักงานนิรภัยภาคพื้น       2-2757
ส่งกำลังบำรุง       2-2755
เสมียน       2-3896
หมวดแจ้งเตือน       2-3920
กองร้อยทหารต่อสู้อากาศยาน 1        
ประจำกองร้อย       2-3904
        2-3903
กองร้อยทหารต่อสู้อากาศยาน 2        
ประจำกองร้อย       2-3905
หมวดจรวดต่อสู้อากาศยาน       2-3907
กองร้อยทหารต่อสู้อากาศยาน 3        
ประจำกองร้อย       2-2760
กองร้อยทหารต่อสู้อากาศยาน 4        
ประจำกองร้อย       2-0010
ช่องทางด้านเหนือ       2-5282
สโมสรกองพันต่อสู้อากาศยาน 2       2-3900
กองร้อยสนับสนุน        
ผู้บังคับกองร้อย               2-3899
ประจำกองร้อย       2-5413
หมวดสรรพาวุธ       2-2759
หมวดช่างสนาม       2-2758
หมวดขนส่ง       2-3901
หมวดพลาธิการ       2-3902
กรมปฏิบัติการพิเศษ
กองบังคับการ        
ผู้บังคับการ                          2-5252
        0 2523 7651
สำนักงาน (พ่วงโทรสาร)       2-5562
รองผู้บังคับการ                        2-5253
เสนาธิการ                                2-5254
รองเสนาธิการ                                2-8237
เสมียน       2-3915
นายทหารกำลังพล                           2-6024
นายทหารยุทธการและการข่าว           2-5257
นายทหารส่งกำลังบำรุง       2-3917
นายทหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร       2-0083
การเงิน       2-5455
นายทหารนิรภัยภาคพื้น       2-0084
นายทหารเวร       2-5566
ห้องประชุม       2-5375
กองร้อยสนับสนุน        
ผู้บังคับกองร้อย       2-6441
หมวดสื่อสาร       2-6442
หมวดสรรพาวุธ       2-0038
หมวดนิวเคลียร์ชีวะวัตถุระเบิด       2-0039
หมวดขนส่ง                                  2-5451
หมู่ช่างโยธา       2-6025
หมวดพัสดุ       2-6443
หมู่พลาธิการ       2-0040
กองพันปฏิบัติการพิเศษ 1        
ผู้บังคับกองพัน                            2-6430
        2-5450
รองผู้บังคับกองพัน                2-6431
เสมียน       2-5633
นายทหารยุทธการและการข่าว          2-6432
นายทหารส่งกำลังบำรุง       2-6433
กองร้อยปฏิบัติการพิเศษ 1        
ผู้บังคับกองร้อย         2-4871
เสมียน       2-5443
กองร้อยปฏิบัติการพิเศษ 2        
ผู้บังคับกองร้อย (พ่วงโทรสาร)          2-5634
เสมียน       2-6434
กองร้อยปฏิบัติการพิเศษ 3         
ผู้บังคับกองร้อย        2-0085
เสมียน       2-0086
กองร้อยสนับสนุน        
ผู้บังคับกองร้อย       2-0087
หมวดสื่อสาร       2-0088
กองพันปฏิบัติการพิเศษ 2        
ผู้บังคับกองพัน                              2-6435
รองผู้บังคับกองพัน (พ่วงโทรสาร)                   2-6436
นายทหารยุทธการและการข่าว         2-6437
เสมียน       2-6438
กองร้อยปฏิบัติการพิเศษ 1        
ผู้บังคับกองร้อย                2-6022
เสมียน       2-5256
กองร้อยปฏิบัติการพิเศษ 2        
ผู้บังคับกองร้อย (พ่วงโทรสาร)       2-5449
เสมียน       2-5448
กองร้อยปฏิบัติการพิเศษ 3        
ผู้บังคับกองร้อย                        2-6439
เสมียน       2-6440
กองร้อยสนับสนุน        
ผู้บังคับกองร้อย                2-0089
หมวดสื่อสาร       2-0099
กองพันปฏิบัติการพิเศษ 3        
ผู้บังคับกองพัน                            2-0046
รองผู้บังคับกองพัน                2-0092
นายทหารยุทธการและการข่าว          2-0093
นายทหารส่งกำลังบำรุง       2-0094
สัตวแพทย์       2-8810
กองร้อยปฏิบัติการพิเศษ 1        
ผู้บังคับกองร้อย         2-6023
เสมียน       2-5477
กองร้อยปฏิบัติการพิเศษ 2        
ผู้บังคับกองร้อย          2-0095
เสมียน       2-0096
กองร้อยปฏิบัติการพิเศษ 3 (สุนัขทหาร)        
ผู้บังคับกองร้อย (พ่วงโทรสาร)       2-8812
เสมียน       2-8811
กองร้อยสนับสนุน        
ผู้บังคับกองร้อย         2-0097
หมวดสื่อสาร       2-0098
ศูนย์เทวากรมปฏิบัติการพิเศษ        
ประจำศูนย์       2-5828
(พ่วงโทรสาร)       2-5255
แจ้งเหตุฉุกเฉิน       2-4765
กองดุริยางค์ทหารอากาศ
ผู้บังคับการ                            2-8891
        0 2566 4165
สำนักงาน       2-8833
รองผู้บังคับการ                        2-8892
        0 2566 4166
กำลังพล       2-8874
เสมียน       2-8890
การเงิน       2-8873
กองดนตรี        
หัวหน้ากอง                          2-8881
รองหัวหน้ากอง                      2-8882
เสมียน       2-8880
แผนกโยธวาทิต                       
หัวหน้าแผนก                    2-8869
แผนกหัสดนตรี                       
หัวหน้าแผนก                    2-8865
แผนกจุลดุริยางค์                  
หัวหน้าแผนก                    2-8867
แผนกดนตรีไทย                  
หัวหน้าแผนก                    2-8866
ฝ่ายขับร้อง       2-8868
แผนกวิทยาการ                         
หัวหน้าแผนก                    2-8864
ฝ่ายประพันธ์เพลง        2-8849
แผนกบริการ        
หัวหน้าแผนก                    2-8848
ฝ่ายพัสดุและซ่อมเครื่องดุริยางค์         2-8860
หมวดเครื่องดุริยางค์       2-8859
หมวดช่างโยธา       2-8854
โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ        
ผู้อำนวยการ                              2-8871
รองผู้อำนวยการ                              2-8872
เสมียน       2-8870
ฝ่ายการศึกษา                                  2-8843
ฝ่ายปกครอง       2-8832
         
ศูนย์ป้องกันและรักษาความปลอดภัยดอนเมือง
ห้องเวร       2-5461
        2-5464
เวรเตรียมพร้อม ศปรภ.ดม.       2-3587
        0 2531 1710
กองบังคับการ       2-4221
เสมียน       2-5462
        2-5371
        0 2523 9014
นายทหารธุรการ       2-4807
นายทหารยุทธการ       2-4804
ศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เสมียน       2-4222
โทร.ทหาร       514-3253
โทรสาร       2-4223
พิเศษ        
นายทหารเวร บก.อย.       2-5041
ห้องประชุมเจริญจรัมพร (บก.อย.)       2-4745
ห้องประชุม 1 (พ่วงสำนักงานรองเสนาธิการ)       2-4319
ห้องประชุม 2 (ชั้นล่าง)       2-4398
ห้องชุมนุม       2-5433
อาคารที่พักกองทหารเกียรติยศ       2-6371
สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์        3-1276
ผู้จัดการ       3-1725
ห้องตัดผม (พ่วงห้องรับรองชั้นล่าง)       2-4173
ประชาสัมพันธ์       2-5059