กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ
กองบังคับการ
เจ้ากรม       2-2800
โทร.ทหาร       514-1183
        0 2996 8443
ห้องเจ้ากรม       2-0001
        2-0002
โทรสาร       2-0007
นายทหารคนสนิท       2-3200
สำนักงานเจ้ากรม       2-2681
        2-5498
        2-4016
โทรสาร       2-4046
        2-4072
        2-8010
        2-8011
        2-8012
รองเจ้ากรม       2-2801
โทร.ทหาร       514-1202
        0 2996 8485
นายทหารคนสนิท       2-3201
สำนักงานรองเจ้ากรม       2-4706
        2-5720
รองเจ้ากรม       2-2802
        0 2996 8447
นายทหารคนสนิท       2-3202
สำนักงานรองเจ้ากรม       2-0130
        2-0131
เสนาธิการ       2-2803
โทร.ทหาร       514-1203
        0 2523 7094
นายทหารคนสนิท       2-3203
สำนักงานเสนาธิการ       2-2689
โทรสาร       2-5855
รองเสนาธิการ        2-2804
สำนักงานรองเสนาธิการ       2-3204
โทรสาร       2-0003
รองเสนาธิการ        2-2805
สำนักงานรองเสนาธิการ       2-3205
โทรสาร       2-0004
วิศวกรอาวุโส       2-2806
นักวิทยาศาสตร์อาวุโส       2-2807
นายทหารพระธรรมนูญ       2-3215
นายทหารตรวจสัญญา       2-2737
เสมียน       2-3243
โทรสาร       2-4018
นายทหารงบประมาณ       2-5274
ผู้ช่วยนายทหารงบประมาณ            2-5275
นายทหารวิเคราะห์งบประมาณ       2-5164
เจ้าหน้าที่งบประมาณ       2-5316
        2-3217
โทรสาร       2-5315
นายทหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     2-6271
        2-6393
INTERNET         2-6270
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     2-6272
นายทหารปฏิบัติการประจำกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ 2-2713
        2-2714
        2-5767
        2-5896
        2-8221
        2-3208
        2-8018
นายทหารประจำ สอ.ทอ.       2-0018
        2-0019
        2-0020
        2-8223
        2-5887
นายทหารนิรภัยภาคพื้น       2-4243
นายทหารรักษาความปลอดภัย       2-4802
สำนักงานรักษาความปลอดภัย       2-4710
ห้องรับรองกองบังคับการ       2-3402
เสมียนเวรกองบังคับการ       2-5330
เวรประชาสัมพันธ์       2-4543
ห้องประชุม  สอ.ทอ. 1       2-4019
ห้องประชุม  สอ.ทอ. 2       2-4006
ห้องประชุม  สอ.ทอ. 3       2-4281
แผนกธุรการ        
หัวหน้าแผนก                            2-3229
รองหัวหน้าแผนก                            2-5444
เสมียน       2-3225
        2-3227
โทรสาร       2-8222
ห้องเก็บเอกสาร       2-6253
เจ้าหน้าที่เอกสารลับ       2-3401
กองกำลังพล        
หัวหน้ากอง                               2-2808
รองหัวหน้ากอง                               2-3221
นายทหารกำลังพล       2-3224
เจ้าหน้าที่การศึกษา       2-3223
นายทหารฝึกงานในหน้าที่       2-3220
เสมียน       2-5359
เจ้าหน้าที่เบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ       2-5360
เจ้าหน้าที่กำลังพล       2-4235
ห้องทะเบียนประวัติกำลังพล       2-3222
แผนกยุทธการและการข่าว        
หัวหน้าแผนก                               2-4107
รองหัวหน้าแผนก                               2-4206
นายทหารยุทธการและการข่าว       2-6078
เจ้าหน้าที่ยุทธการและการข่าว       2-4270
กองส่งกำลังบำรุง        
หัวหน้ากอง                    2-2809
รองหัวหน้ากอง                               2-5497
นายทหารส่งกำลังบำรุง       2-5173
นายทหารโครงการ       2-3214
เสมียน       2-3218
โทรสาร       2-5165
เจ้าหน้าที่ส่งกำลังบำรุง       2-5579
ห้องพิมพ์เอกสาร       2-5326
แผนกการเงิน
หัวหน้านายทหารการเงิน       2-4834
ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารการเงิน       2-5929
นายทหารรับ - จ่ายเงิน       2-3235
นายทหารควบคุมการเบิกจ่าย        2-5928
นายทหารบัญชี       2-4660
เจ้าหน้าที่เงินเดือน       2-5927
รับ- ส่ง ข้อมูลเงินเดือน       2-2780
เสมียน       2-3236
        2-3234
        2-3983
กองวิทยาการ
ผู้อำนวยการ                             2-2811
รองผู้อำนวยการ           2-3248
วิศวกร                                        2-8250
        2-6451
นักวิทยาศาสตร์               2-3249
        2-3251
นายทหารควบคุมความถี่       2-3212
ฝ่ายธุรการ        
หัวหน้าฝ่าย       2-3542
เสมียน       2-3256
        2-4074
โทรสาร       2-5199
ห้องประชุม       2-2765
แผนกวิทยาการ        
หัวหน้าแผนก                                2-3267
รองหัวหน้าแผนก       2-3252
นายทหารวิทยาการ       2-3269
เสมียน       2-3266
โทรสาร       2-4015
เจ้าหน้าที่ห้องตำรา       2-3268
ห้องอาจารย์        2-4913
ห้องนักเรียน        2-4329
แผนกวิศวการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ภาคพื้น      
หัวหน้าแผนก                             2-3262
รองหัวหน้าแผนก       2-3263
นายทหารวิทยาการ       2-5412
เสมียน       2-3261
แผนกวิศวการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ภาคอากาศ    
หัวหน้าแผนก                          2-4031
รองหัวหน้าแผนก       2-3270
วิศวกร       2-3591
เสมียน       2-3265
โทรสาร       2-4914
ห้องคอมพิวเตอร์       2-5517
แผนกวิศวการสื่อสารโทรคมนาคม        
หัวหน้าแผนก                                      2-8224
เสมียน       2-8225
แผนกวิศวการระบบอิเล็กทรอนิกส์        
หัวหน้าแผนก                                      2-6486
เสมียน       2-2743
แผนกวิทยาการคอมพิวเตอร์        
หัวหน้าแผนก                                      2-6487
รองหัวหน้าแผนก       2-4685
เสมียน       2-2741
 โทรสาร       2-4709
แผนกควบคุมการซ่อมบำรุง        
หัวหน้าแผนก       2-3260
รองหัวหน้าแผนก (พ่วงโทรสาร)       2-3247
นายทหารควบคุมการซ่อมบำรุง       2-4801
นายทหารเอกสารเทคนิค       2-4393
เจ้าหน้าที่เอกสารเทคนิค       2-3255
เสมียน       2-3259
แผนกวิจัยและตรวจทดลอง        
หัวหน้าแผนก                                      2-3405
รองหัวหน้าแผนก       2-4033
นายทหารวิจัย       2-3271
นายทหารตรวจทดลอง (พ่วงห้องตรวจทดลอง)     2-3254
นายทหารคุณลักษณะเฉพาะ       2-4774
เสมียน       2-3250
โทรสาร       2-4032
แผนกบริหารกำลังพล        
รองหัวหน้าแผนก       2-8226
เสมียน       2-8227
กองสื่อสารโทรคมนาคม
ผู้อำนวยการ       2-2813
โทร.ทหาร       514-4214
โทรสาร       2-4299
สำนักงาน       2-3194
รองผู้อำนวยการ                              2-3297
ฝ่ายธุรการ        
หัวหน้าฝ่าย       2-4586
เสมียน       2-4085
รับ-ส่งหนังสือ       2-3296
เสมียน       2-3601
        2-3554
        2-4145
ห้องประชุม       2-4017
ฝ่ายคลังพัสดุ        
หัวหน้าฝ่าย       2-3299
บัญชีคุม       2-3298
        2-3300
คลังรับ - ส่งพัสดุ       2-4470
ฝ่ายขนส่ง        
หัวหน้าฝ่าย       2-5649
ช่างยานพาหนะ       2-3589
โทรสาร       2-5543
แผนกจัดดำเนินงาน        
หัวหน้าแผนก                              2-4367
รองหัวหน้าแผนก                              2-6384
เสมียน       2-4395
ฝ่ายแผนและกำหนดงาน        
หัวหน้าฝ่าย       2-4273
เจ้าหน้าที่แผนและกำหนดงาน       2-4126
        2-4394
ฝ่ายควบคุมสถานภาพและสถิติวิเคราะห์        
หัวหน้าฝ่าย       2-3892
เจ้าหน้าที่ควบคุมสถานภาพและสถิติวิเคราะห์     2-3828
รับแจ้งสถานภาพ (พ่วงโทรสาร)       2-3706
        2-3708
กองโทรคมนาคม        
หัวหน้ากอง       2-8111
        2-4077
โทร.ทหาร       514-2068
        0 2523 8858
รองหัวหน้ากอง                        2-3946
นายทหารโทรคมนาคม       2-3312
        2-4665
        2-3846
เสมียน       2-4096
ห้องประชุมกองโทรคมนาคม       2-3597
แผนกปฏิบัติการโทรคมนาคม        
หัวหน้าแผนก       2-5516
รองหัวหน้าแผนก       2-8056
นายทหารโทรคมนาคม       2-8020
เสมียน       2-3311
        2-4877
ฝ่ายปฏิบัติการโทรคมนาคม        2-3318
        2-3319
        2-3320
        2-3321
        2-3322
        2-3323
        2-8120
        2-8121
แผนกควบคุมทางเทคนิค        
หัวหน้าแผนก                                2-3325
รองหัวหน้าแผนก                       2-8055
เสมียน       2-3313
ฝ่ายควบคุมระบบโทรคมนาคม        
หัวหน้าฝ่าย       2-4194
ฝ่ายติดตั้งและทดสอบ        
หัวหน้าฝ่าย       2-5354
ห้อง  NOC        2-8013
        2-8014
        2-8015
ห้องอุปกรณ์รวมสัญญาณ       2-8016
        2-8017
แผนกซ่อมบำรุง        
หัวหน้าแผนก                       2-4409
รองหัวหน้าแผนก                       2-4307
เสมียน       2-3314
        2-3316
ฝ่ายซ่อมอุปกรณ์โทรคมนาคม 1        
หัวหน้าฝ่าย       2-4920
นายทหารซ่อมบำรุง       2-4130
ช่างซ่อมบำรุงอาวุโส       2-3317
COMPUTER       2-5506
ฝ่ายซ่อมอุปกรณ์โทรคมนาคม 2        
หัวหน้าฝ่าย       2-3315
นายทหารซ่อมบำรุง       2-8023
ช่างซ่อมบำรุงอาวุโส       2-8024
อาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโครงการ RTADS     2-4513
ศูนย์โทรคมนาคม / สถานีถ่ายทอดโทรคมนาคม    
ศูนย์โทรคมนาคม ดอนเมือง       2-3318
        2-3319
        2-3320
โทรสาร       2-3321
        2-3322
        2-3323
ศูนย์โทรคมนาคม ศยอ.ฝคปอ.ฯ       2-6636
ศูนย์โทรคมนาคม เขาเขียว       2-5118
        4-7090
        4-7091
ศูนย์โทรคมนาคม ภูหมันขาว       4-5599
ศูนย์โทรคมนาคม เขาจาน       2-3895
ศูนย์โทรคมนาคม วัฒนานคร       2-6070
ศูนย์โทรคมนาคม สุรินทร์       2-4829
ศูนย์โทรคมนาคม น้ำพอง       2-4906
ศูนย์โทรคมนาคม ภูเขียว       2-5280
ศูนย์โทรคมนาคม สกลนคร       2-5379
ศูนย์โทรคมนาคม เขาพนมรุ้ง       2-5105
ศูนย์โทรคมนาคม น่าน       2-4627
ศูนย์โทรคมนาคม จันทบุรี       2-4784
ศูนย์โทรคมนาคม บ้านเพ       2-3870
ศูนย์โทรคมนาคม อู่ตะเภา       2-4642
ศูนย์โทรคมนาคม ประจวบ ฯ       6-0909
ศูนย์โทรคมนาคม สมุย       6-2170
ศูนย์โทรคมนาคม เขาวังชิง       6-2322
        6-2323
ศูนย์โทรคมนาคม สุราษฏร์ธานี       6-6377
ศูนย์โทรคมนาคม หาดใหญ่       6-3771
ศูนย์โทรคมนาคม ภูเก็ต       6-2223
ศูนย์โทรคมนาคม นครศรีธรรมราช (โทร.ทหาร)     414-3088
สถานีถ่ายทอดโทรคมนาคม เขาชะเมา       2-4713
สถานีถ่ายทอดโทรคมนาคม เขาหมอน       2-5912
สถานีถ่ายทอดโทรคมนาคม เขาฉลาก       2-5903
สถานีถ่ายทอดโทรคมนาคม กระทุ่มแบน     2-5902
สถานีถ่ายทอดโทรคมนาคม บ้านลาดช้าง     2-5901
สถานีถ่ายทอดโทรคมนาคม เขาวงพระจันทร์     2-5904
สถานีถ่ายทอดโทรคมนาคม เขาวงจันทร์แดง     2-5913
สถานีถ่ายทอดโทรคมนาคม เขาสลัดได     2-5905
สถานีถ่ายทอดโทรคมนาคม ภูโค้ง       2-5906
สถานีถ่ายทอดโทรคมนาคม มหาสารคาม     2-5549
สถานีถ่ายทอดโทรคมนาคม ภูกระดึง       2-5907
สถานีถ่ายทอดโทรคมนาคม ภูผาเหล็ก       2-5909
สถานีถ่ายทอดโทรคมนาคม ภูโลน       2-5908
สถานีถ่ายทอดโทรคมนาคม ภูแฝก , ภูเขาเขียว , ภูสิงห์   2-5217
สถานีถ่ายทอดโทรคมนาคม เขื่องใน       2-5910
สถานีถ่ายทอดโทรคมนาคม บ้านส้มป่อยน้อย     2-5911
สถานีถ่ายทอดโทรคมนาคม บ้านยาง       2-5922
สถานีถ่ายทอดโทรคมนาคม เพชรบุรี       2-5923
ศูนย์โทรคมนาคม ประจวบ ฯ       2-5924
สถานีถ่ายทอดโทรคมนาคม ชุมพร       2-5925
สถานีถ่ายทอดโทรคมนาคม บ้านทุ่งโพธิ์     2-5926
        6-2400
        0 7728 0074
สถานีถ่ายทอดโทรคมนาคม เพชรบุรี       0 3240 1924
สถานีถ่ายทอดโทรคมนาคม ชุมพร       0 7757 0128
สถานีถ่ายทอดโทรคมนาคม บ้านปากกระแดะ     0 7737 9175
สถานีถ่ายทอดโทรคมนาคม คีรีรัฐนิคม       0 7739 1199
สถานีถ่ายทอดโทรคมนาคม บ้านทับคริสต์     0 7739 8023
สถานีถ่ายทอดโทรคมนาคม บ้านทุ่งสูง       0 7561 8044
สถานีถ่ายทอดโทรคมนาคม ชุมทางเขาชุมทอง     0 7544 9456
สถานีถ่ายทอดโทรคมนาคม บ้านพรุ       0 7421 7731
กองโทรศัพท์        
หัวหน้ากอง       2-8112
โทร.ทหาร       514-3252
รองหัวหน้ากอง       2-3302
เสมียน       2-3301
        2-8231
นายทหารธุรการ       2-5662
        2-5999
โทรสาร       2-5113
เสมียนเวรกองโทรศัพท์       2-3308
ห้องประชุมกองโทรศัพท์       2-6213
แผนกชุมสายโทรศัพท์        
หัวหน้าแผนก                       2-3948
รองหัวหน้าแผนก                       2-3324
เสมียน       2-3399
ฝ่ายเทคนิคชุมสายโทรศัพท์        
หัวหน้าฝ่าย       2-3108
นายทหารช่างโทรศัพท์       2-3303
        2-2677
        2-3775
เจ้าหน้าที่ช่าง       2-5004
ฝ่ายซ่อมบำรุงชุมสายโทรศัพท์        
หัวหน้าฝ่าย       2-4011
นายทหารช่างโทรศัพท์       2-5834
        2-5836
เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง       2-3999
แผนกติดตั้งและข่ายสายโทรศัพท์        
หัวหน้าแผนก                          2-3588
รองหัวหน้าแผนก                          2-2982
เสมียน       2-3307
ฝ่ายติดตั้งโทรศัพท์        
หัวหน้าฝ่าย       2-3211
รองหัวหน้าฝ่าย       2-5666
นายทหารติดตั้งโทรศัพท์       2-3309
ห้องรวมสายเคเบิลโทรศัพท์       2-5957
        2-3882
เจ้าหน้าที่ซ่อมเครื่องโทรศัพท์       2-3977
        2-8103
ฝ่ายข่ายสายโทรศัพท์        
หัวหน้าฝ่าย       2-3777
รองหัวหน้าฝ่าย       2-5284
นายทหารข่ายสายโทรศัพท์       2-5006
เจ้าหน้าที่ข่ายสายโทรศัพท์       2-3306
แผนกควบคุมและตรวจสอบโทรศัพท์      
หัวหน้าแผนก                             2-4781
รองหัวหน้าแผนก                             2-4909
เสมียน       2-3776
ฝ่ายควบคุมและตรวจสอบ        
หัวหน้าฝ่าย       2-6079
เจ้าหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบอาวุโส       2-6001
เจ้าหน้าที่ทะเบียนโทรศัพท์       2-5899
        2-3555
        2-4869
ฝ่ายบริการโทรศัพท์        
หัวหน้าฝ่าย       2-8001
รองหัวหน้าฝ่าย       2-5001
เจ้าหน้าที่บริการโทรศัพท์       2-5414
        2-4257
        2-5534
        2-5624
โทรสาร       2-5670
เจ้าหน้าที่โทรศัพท์กลาง       2-4789
ห้องพักพนักงานหญิง       2-3305
ห้องพักพนักงานชาย       3-2773
กองปฏิบัติการสื่อสาร        
หัวหน้ากอง       2-8113
รองหัวหน้ากอง       2-3972
นายทหารธุรการ       2-3968
เสมียน       2-3974
แผนกสื่อสารยุทธวิธี        
หัวหน้าแผนก                              2-4701
รองหัวหน้าแผนก                              2-4721
นายทหารสื่อสาร       2-4778
แผนกการสื่อสาร        
หัวหน้าแผนก                               2-4179
รองหัวหน้าแผนก                               2-3954
นายทหารสื่อสาร       2-4676
นายทหารการรหัส       2-4790
ศูนย์ข่าวดอนเมือง       0 2523 7655
ห้องรหัส       2-4782
โทรสาร       2-4180
        2-4186
        2-4195
โทรพิมพ์ PC        2-4234
        2-4348
        2-4659
        2-4426
        2-4549
SMS (1189)       2-5540
        2-5541
เจ้าหน้าที่รับ-ส่งข่าว       2-4722
        2-4737
        2-4747
กองมาตรวิทยา
ผู้อำนวยการ                             2-2818
        2-4080
        0 2523 7603
รองผู้อำนวยการ                   2-3354
นายทหารมาตรวิทยา       2-4251
นายทหารผู้ใหญ่       2-6294
ฝ่ายธุรการ         
หัวหน้าฝ่าย (พ่วงโทรสาร)       2-4472
เสมียน       2-5232
เสมียนเวร       2-3353
ฝ่ายคลังพัสดุ       2-3356
แผนกจัดดำเนินงาน         
หัวหน้าแผนก                               2-4250
เสมียน       2-5757
แผนกควบคุมคุณภาพ        
หัวหน้าแผนก                               2-8214
เสมียน       2-3360
แผนกมาตรวิทยา        
หัวหน้าแผนก                               2-8215
เสมียน       2-4771
แผนกมาตรฐานอ้างอิง (ตาคลี)        
หัวหน้าแผนก                               5-3960
รองหัวหน้าแผนก                              5-3961
เสมียน       5-3963
โทรสาร       5-3964
แผนกสอบเทียบเครื่องวัด 1        
หัวหน้าแผนก                               2-8216
เสมียน       2-3355
แผนกสอบเทียบเครื่องวัด 2        
หัวหน้าแผนก                               2-8217
เสมียน       2-4252
แผนกสอบเทียบเครื่องวัด 3 (โคราช)      
หัวหน้าแผนก                               4-0974
เสมียน , คลังพัสดุ        4-0975
จัดดำเนินงาน , ควบคุมคุณภาพ       4-0976
ฝ่ายเครื่องวัดอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้า , กลไกไฟฟ้า      4-0977
กองอิเล็กทรอนิกส์
ผู้อำนวยการ                            2-2814
รองผู้อำนวยการ                            2-5789
นายทหารช่างอิเล็กทรอนิกส์       2-6014
ฝ่ายธุรการ       2-5788
โทรสาร       2-3367
ฝ่ายคลังพัสดุ       2-8255
แผนกจัดดำเนินงาน        
หัวหน้าแผนก                 2-6469
เสมียน       2-4203
ฝ่ายควบคุมคุณภาพ       2-8243
กองซ่อมบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์        
หัวหน้ากอง                               2-5490
รองหัวหน้ากอง                         2-6470
เสมียน       2-4506
แผนกซ่อมบำรุง 1        
หัวหน้าแผนก                 2-6472
เสมียน       2-6471
แผนกซ่อมบำรุง 2        
หัวหน้าแผนก                 2-6474
เสมียน       2-6473
แผนกซ่อมบำรุง 3        
หัวหน้าแผนก                 2-6476
เสมียน       2-6475
กองซ่อมบริภัณฑ์สงครามอิเล็กทรอนิกส์      
หัวหน้ากอง                               2-6477
รองหัวหน้ากอง                         2-6478
เสมียน       2-6479
แผนกซ่อมบำรุง 1        
หัวหน้าแผนก                 2-6481
เสมียน       2-6480
แผนกซ่อมบำรุง 2        
หัวหน้าแผนก                 2-6483
เสมียน       2-6482
แผนกซ่อมบำรุง 3        
หัวหน้าแผนก                 2-0012
เสมียน       2-6484
กองซ่อมบริภัณฑ์การภาพ        
หัวหน้ากอง                               2-8244
รองหัวหน้ากอง                         2-8245
เสมียน       2-8246
แผนกซ่อมบริภัณฑ์การภาพ 1        
หัวหน้าแผนก                 2-8247
เสมียน       2-8248
แผนกซ่อมบริภัณฑ์การภาพ 2        
หัวหน้าแผนก                 2-8249
เสมียน       2-8253
ฝ่ายซ่อมบริภัณฑ์การภาพอิเล็กทรอนิกส์     2-8254
กองสงครามอิเล็กทรอนิกส์  (EW ROOM โครงการ Gripen) เพื่อพลาง
หัวหน้ากอง                               2-5545
รองหัวหน้ากอง                               2-5551
หัวหน้าแผนกประเมินสงครามอิเล็กทรอนิกส์     2-5560
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ผู้อำนวยการ       2-2815
รองผู้อำนวยการ       2-5791
นายทหารช่างคอมพิวเตอร์       2-6456
ฝ่ายธุรการ        
หัวหน้าฝ่าย       2-6497
เสมียน       2-6457
โทรสาร       2-6499
ฝ่ายคลังพัสดุ        
หัวหน้าฝ่าย       2-8211
กองจัดดำเนินงาน        
หัวหน้ากอง       2-3397
รองหัวหน้ากอง       2-6458
นายทหารจัดดำเนินงาน       2-8228
เสมียน       2-5790
รับแจ้งคอมพิวเตอร์ขัดข้อง       2-2666
ศูนย์รับ - ส่งซ่อมบริภัณฑ์คอมพิวเตอร์       2-5465
กองกรรมวิธีข้อมูล        
หัวหน้ากอง       2-4052
รองหัวหน้ากอง       2-6459
เสมียน       2-4978
ศูนย์บริการข้อมูล       2-4166
แผนกวิเคราะห์และพัฒนาระบบ        
หัวหน้าแผนก       2-8229
นายทหารวิเคราะห์และพัฒนาระบบ       2-6066
แผนกโปรแกรมคอมพิวเตอร์        
หัวหน้าแผนก       2-8200
นายทหารโปรแกรมคอมพิวเตอร์       2-6461
นายทหารบูรณะโปรแกรมคอมพิวเตอร์       2-8201
แผนกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์        
หัวหน้าแผนก       2-8202
นายทหารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์       2-6460
นายทหารปฏิบัติการสงครามสารสนเทศ       2-8003
กองสื่อสารข้อมูล        
หัวหน้ากอง       2-5792
รองหัวหน้ากอง       2-6462
เสมียน       2-3499
แผนกเทคนิคและพัฒนาระบบ        
หัวหน้าแผนก       2-8204
นายทหารเทคนิคและพัฒนาระบบ       2-8205
แผนกซ่อมบำรุงเครือข่าย        
หัวหน้าแผนก       2-8206
นายทหารซ่อมบำรุงเครือข่าย       2-4979
แผนกปฏิบัติการสื่อสารข้อมูล        
หัวหน้าแผนก       2-8207
นายทหารปฏิบัติการสื่อสารข้อมูล       2-6463
กองซ่อมบริภัณฑ์คอมพิวเตอร์        
หัวหน้ากอง       2-3407
รองหัวหน้ากอง       2-3404
นายทหารควบคุมคุณภาพ       2-8208
เสมียน       2-3398
แผนกซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์        
หัวหน้าแผนก       2-8209
นายทหารซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์       2-6465
แผนกซ่อมบำรุงอุปกรณ์ประกอบ        
หัวหน้าแผนก       2-8210
นายทหารซ่อมบำรุงอุปกรณ์ประกอบ       2-6466
กองกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ผู้อำนวยการ       2-2816
สำนักงานผู้อำนวยการ       2-2707
รองผู้อำนวยการ       2-2664
นายทหารสื่อสาร       2-8109
นายทหารประจำกอง       2-2711
        2-3002
ฝ่ายธุรการ        
หัวหน้าฝ่าย       2-2718
เสมียน       2-2710
กำลังพล       2-2782
หมวดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า       2-8212
ฝ่ายจัดดำเนินงาน       2-8048
ฝ่ายคลังพัสดุ        
หัวหน้าฝ่าย       2-8040
บัญชีคุม       2-8041
แผนกกิจการกระจายเสียง        
หัวหน้าแผนก       2-8042
เสมียน       2-8043
ฝ่ายรายการ       2-8213
ฝ่ายเทคนิค       2-8044
แผนกกิจการโทรทัศน์        
หัวหน้าแผนก       2-8045
รองหัวหน้าแผนก       2-8047
เสมียน       2-8046
ฝ่ายรายการ       2-8065
ฝ่ายเทคนิค        
หัวหน้าฝ่าย       2-0005
เจ้าหน้าที่เทคนิค       2-8019
แผนกขยายเสียง        
หัวหน้าแผนก       2-8032
รองหัวหน้าแผนก                              2-8033
เสมียน       2-8034
แผนกอุปกรณ์        
หัวหน้าแผนก       2-8035
เสมียน       2-8036
ฝ่ายซ่อมอุปกรณ์กิจการโทรทัศน์       2-8039
ฝ่ายซ่อมอุปกรณ์กระจายเสียงและขยายเสียง     2-8038
ห้องซ่อมอุปกรณ์กระจายเสียงและขยายเสียง     2-8037
กองโรงงาน
ผู้อำนวยการ                          2-2812
        2-3273
รองผู้อำนวยการ                2-3274
ฝ่ายธุรการ        
หัวหน้าฝ่าย       2-5693
เสมียน (พ่วงเสมียนเวร , โทรสาร)       2-3272
ห้องนอนเสมียนเวร       2-5857
ฝ่ายคลังพัสดุ        
หัวหน้าฝ่าย       2-3275
เจ้าหน้าที่พัสดุ       2-4645
แผนกจัดดำเนินงาน        
หัวหน้าแผนก                            2-5231
เสมียน       2-3276
ห้องส่งกำลังบำรุงอัตโนมัติ       2-3277
ฝ่ายแผนและกำหนดงาน       2-3403
ฝ่ายสถิติและวิเคราะห์       2-5584
แผนกควบคุมคุณภาพ        
หัวหน้าแผนก                                2-5050
เสมียน       2-3286
แผนกซ่อมวงจรอิเล็กทรอนิกส์        
หัวหน้าแผนก                                2-8218
เสมียน       2-8219
แผนกสนับสนุน        
หัวหน้าแผนก                       2-3400
รองหัวหน้าแผนก                       2-5728
เสมียน       2-3287
        2-5730
ฝ่ายงานโลหะและงานไม้       2-3288
งานเสาอากาศ       2-5723
งานช่างโลหะ       2-3289
ฝ่ายผลิตและประกอบอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์    
หัวหน้าฝ่าย       2-4323
เจ้าหน้าที่ผลิตและประกอบอุปกรณ์       2-3293
เจ้าหน้าที่วงจรแผงพิมพ์       2-3292
ช่างเครื่องกลอุปกรณ์ไฟฟ้า       2-3291
กองซ่อมอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ภาคพื้น    
หัวหน้ากอง                        2-5028
รองหัวหน้ากอง                             2-3294
เสมียน       2-3279
แผนกซ่อมวิทยุภาคพื้น        
หัวหน้าแผนก                                  2-3590
เสมียน       2-4344
ฝ่ายซ่อมวิทยุภาคพื้น 1 (พ่วงโทรสาร)       2-3278
ฝ่ายซ่อมวิทยุภาคพื้น 2       2-3000
แผนกซ่อมเรดาร์ภาคพื้น        
หัวหน้าแผนก                          2-3645
ฝ่ายซ่อมเรดาร์ภาคพื้น 1       2-3281
ฝ่ายซ่อมเรดาร์ภาคพื้น 2