สำนักงานเลขานุการกองทัพอากาศ
ส่วนบังคับบัญชา
เลขานุการ       2-1600
โทร.ทหาร       514-1182
        0 2996 8421
นายทหารคนสนิท       2-1753
สำนักงานเลขานุการ       2-2043
รองเลขานุการ       2-1601
        0 2996 8471
รองเลขานุการ       2-1602
        0 2996 8409
สำนักงานรองเลขานุการ       2-1041
นายทหารฝ่ายเสนาธิการ       2-1603
นายทหารกำลังพล       2-1609
นายทหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     2-0730
นายทหารงบประมาณ       2-1957
นายทหารการเงิน       2-1927
นายทหารประชาสัมพันธ์       2-0728
นายทหารปฏิบัติการประจำสำนักงานเลขานุการกองทัพอากาศ   2-2243
แผนกธุรการ
หัวหน้าแผนก         2-2041
เสมียน (พ่วงโทรสาร)       2-1002
กองเลขานุการ
ผู้อำนวยการ                                       2-1941
โทร.ทหาร       501-4101
รองผู้อำนวยการ (พ่วงโทรสาร)          2-1942
        0 2500 2256
เสมียน       2-0734
แผนกเลขานุการ        
หัวหน้าแผนก       2-8598
เสมียน       2-1181
แผนกรับรอง        
หัวหน้าแผนก (พ่วงโทรสาร)       2-1737
รองหัวหน้าแผนก        2-0983
เสมียน       2-1445
กองพิธีการ
ผู้อำนวยการ       2-1554
(พ่วงโทรสาร)       0 2523 8217
รองผู้อำนวยการ       2-8618
รองผู้อำนวยการ       2-0732
นายทหารพิธีการ       2-8619
นายทหารภาษา       2-8621
นายทหารธุรการ       2-1562
โทรสาร       2-1784
ห้องพักผ่อน       2-8318
แผนกงานพิธี        
หัวหน้าแผนก       2-1783
นายทหารงานพิธี (พ่วงโทรสาร)       2-8620
เสมียน       2-0738
แผนกพิธีการและรับรองในประเทศ        
หัวหน้าแผนก       2-8622
นายทหารพิธีการและรับรองในประเทศ  (พ่วงโทรสาร)     2-1968
แผนกพิธีการและรับรองต่างประเทศ        
หัวหน้าแผนก       2-1295
เสมียน (พ่วงโทรสาร)       2-1296