กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
กองบังคับการ
เจ้ากรม       2-2820
        2-5835
โทร.ทหาร       514-1184
        0 2996 8445
นายทหารคนสนิท       2-3410
สำนักงานเจ้ากรม (พ่วงโทรสาร)       2-3411
รองเจ้ากรม       2-2821
โทร.ทหาร       514-2184
(พ่วงโทรสาร)       0 2996 8486
นายทหารคนสนิท       2-8252
สำนักงานรองเจ้ากรม       2-3412
เสนาธิการ       2-2822
(พ่วงโทรสาร)                0 2531 6555
นายทหารคนสนิท       2-8256
สำนักงานเสนาธิการ        2-8257
รองเสนาธิการ       2-3502
สำนักงานรองเสนาธิการ       2-3505
        2-3508
รองเสนาธิการ       2-3503
สำนักงานรองเสนาธิการ       2-3598
        2-3998
วิศวกรอาวุโส                  2-3415
นักวิทยาศาสตร์อาวุโส       2-3416
นายทหารยุทธการและการข่าว       2-3420
        2-4689
โทรสาร       2-3413
นายทหารปฏิบัติการประจำกรมสรรพาวุธทหารอากาศ   2-4687
        2-3956
นายทหารผู้ใหญ่       2-8270
        2-8271
นายทหารประชาสัมพันธ์       2-4991
นายทหารงบประมาณ          2-5198
นายทหารวิเคราะห์งบประมาณ          2-3965
เจ้าหน้าที่งบประมาณ       2-3421
นายทหารพระธรรมนูญ                 2-3422
นายทหารนิรภัยภาคพื้น       2-3544
เจ้าหน้าที่ควบคุมรักษาความปลอดภัย       2-3423
นายทหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     2-4581
ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     2-4631
เสมียน       2-3427
ห้องนิทรรศการ (พ่วงสำนักงานการฝึกงานในหน้าที่)   2-5712
แผนกธุรการ        
หัวหน้าแผนก                       2-3424
เสมียน       2-2823
โทรสาร       2-4753
กองกำลังพล        
หัวหน้ากอง       2-3417
รองหัวหน้ากอง       2-5365
เสมียน       2-3419
เจ้าหน้าที่กำลังพล (พ่วงโทรสาร)       2-3418
กองส่งกำลังบำรุง        
หัวหน้ากอง       2-4954
รองหัวหน้ากอง       2-8263
นายทหารส่งกำลังบำรุง       2-3494
แผนกการเงิน
หัวหน้านายทหารการเงิน  (พ่วงโทรสาร)        2-5809
เสมียน       2-2824
เจ้าหน้าที่การเงิน       2-3429
กองวิทยาการ
ผู้อำนวยการ                  2-3438
รองผู้อำนวยการ                2-3439
นักวิทยาศาสตร์                   2-5057
นายทหารวิทยาการ       2-4639
วิศวกร       2-5058
ฝ่ายธุรการ        
หัวหน้าฝ่าย                         2-5573
เจ้าหน้าที่ธุรการ       2-3437
แผนกวิทยาการ         
หัวหน้าแผนก                      2-3448
รองหัวหน้าแผนก       2-5269
เสมียน  (พ่วงโทรสาร)       2-5574
ห้องจัดทำตำรา       2-4639
ฝ่ายการศึกษา       2-3449
ฝ่ายเอกสารเทคนิคและห้องสมุด       2-3450
ฝ่ายอุปกรณ์       2-3451
แผนกวิศวการ        
หัวหน้าแผนก                       2-3441
เสมียน       2-3440
ฝ่ายอาวุธและควบคุมการยิง       2-3442
ฝ่ายกระสุนวัตถุระเบิดและไพโรเทคนิค       2-0037
ฝ่ายอุปกรณ์และบริภัณฑ์สรรพาวุธ       2-2735
ฝ่ายวิศวกรรมโรงงาน       2-3443
แผนกควบคุมการซ่อมบำรุง        
หัวหน้าแผนก                      2-3447
เสมียน  (พ่วงโทรสาร)       2-6428
ฝ่ายควบคุมการซ่อมบำรุง       2-4262
ฝ่ายประสานการซ่อมบำรุง       2-6042
แผนกวิเคราะห์        
หัวหน้าแผนก                     2-3446
เสมียน       2-3452
ฝ่ายอิเล็กทรอนิกส์ , ฝ่ายเคมี , ฝ่ายฟิสิกส์     2-0036
แผนกวิจัยและตรวจทดลอง        
หัวหน้าแผนก (พ่วงโทรสาร)       2-3445
เสมียน       2-3444
ฝ่ายอุปกรณ์และบริภัณฑ์สรรพาวุธ       2-5749
ฝ่ายอาวุธและกระสุน       2-5753
ฝ่ายวัตถุระเบิดและไฟโรเทคนิค       2-5754
ฝ่ายสนามยิงปืน       2-5779
แผนกบริหารกำลังพล        
หัวหน้าแผนก                     2-8265
เสมียน       2-8266
กองควบคุมการผลิต
ผู้อำนวยการ                                  2-3454
รองผู้อำนวยการ                               2-3455
เสมียน       2-3453
แผนกแผนงาน        
หัวหน้าแผนก                           2-4189
เสมียน       2-8267
แผนกควบคุมงาน        
หัวหน้าแผนก                           2-4190
เสมียน       2-8268
แผนกบัญชีทุน        
หัวหน้าแผนก                           2-6068
เสมียน       2-4192
แผนกสถิติ        
หัวหน้าแผนก                           2-4191
เสมียน       2-8269
กองโรงงานสรรพาวุธ 1
ผู้อำนวยการ                              2-3457
รองผู้อำนวยการ           2-3458
เสมียน       2-3456
นายทหารช่วยราชการ       2-3477
ฝ่ายคลังพัสดุ       2-3459
ฝ่ายควบคุมคุณภาพ       2-3479
แผนกจัดดำเนินงาน        
หัวหน้าแผนก                         2-3461
เสมียน       2-3478
นายทหารกำหนดงานและแผนแบบ       2-4458
แผนก 1                           
หัวหน้าแผนก                         2-3462
เสมียน       2-3466
ฝ่ายซ่อมอาวุธภาคพื้น        
หัวหน้าฝ่าย                         2-6087
ช่างซ่อมอาวุธ       2-3464
ฝ่ายซ่อมอาวุธภาคอากาศ       2-3465
ฝ่ายซ่อมบริภัณฑ์       2-3463
แผนก 2        
หัวหน้าแผนก                         2-3467
เสมียน       2-3468
ฝ่ายขึ้นรูป       2-8273
ฝ่ายหาศูนย์เจียระไน       2-3473
ฝ่ายสร้างเครื่องมือ       2-8274
แผนก 3        
หัวหน้าแผนก       2-8275
เสมียน       2-3470
ฝ่ายโลหะและประกอบปรับ       2-3472
ฝ่ายอบชุบและรมดำ       2-3471
ฝ่ายงานไม้       2-3469
แผนก 4        
หัวหน้าแผนก        2-8276
เสมียน       2-3460
ฝ่ายซ่อมบำรุงรถยกลูกระเบิด       2-4468
ฝ่ายซ่อมบำรุงเครื่องจักร       2-8277
กองโรงงานสรรพาวุธ 2
ผู้อำนวยการ                                2-3481
รองผู้อำนวยการ                         2-3482
เสมียน       2-3480
ฝ่ายซ่อมบำรุงเครื่องจักร       2-3484
ฝ่ายควบคุมคุณภาพ        
หัวหน้าฝ่าย                         2-3547
ฝ่ายคลังพัสดุ        
หัวหน้าฝ่าย                         2-3483
เจ้าหน้าที่คลังพัสดุ       2-3485
แผนกจัดดำเนินงาน        
หัวหน้าแผนก         2-3487
เสมียน       2-3486
แผนก 1        
หัวหน้าแผนก                    2-4469
เสมียน       2-3489
ฝ่ายผลิตปลอกกระสุนและชนวนกระสุน        
เจ้าหน้าที่ผลิตปลอกกระสุน       2-3496
เจ้าหน้าที่ผลิตชนวนกระสุน       2-2708
ฝ่ายผลิตลูกกระสุน         
เจ้าหน้าที่ผลิตลูกกระสุน        2-3490
เสมียนเวรประจำอาคาร       2-3488
แผนก 2        
หัวหน้าแผนก                     2-3492
เสมียน       2-3495
ฝ่ายซ่อมกระสุนวัตถุระเบิด , ฝ่ายรวมกระสุน     2-3497
จ่าเวรอาคารฝ่ายรวมกระสุน       2-3491
กองโรงงานสรรพาวุธ 3 (ทุ่งสีกัน)
ผู้อำนวยการ (พ่วงโทรสาร)           2-8801
รองผู้อำนวยการ                  2-8802
เสมียน       2-8800
ฝ่ายคลังพัสดุ       2-8806
ฝ่ายควบคุมคุณภาพ        2-8804
ฝ่ายซ่อมบำรุงเครื่องจักร       2-8803
แผนกจัดดำเนินงาน                         
หัวหน้าแผนก                    2-8805
รองหัวหน้าแผนก                    2-8709
นายทหารกำหนดงานและแผนแบบ       2-8793
แผนก 1                                      
หัวหน้าแผนก                    2-8808
รองหัวหน้าแผนก                         2-8809
แผนก 2                                    
หัวหน้าแผนก                    2-8799
ฝ่ายประกอบปรับ , ฝ่ายแต่งผิวและพ่นสี , ฝ่ายหีบห่อ   2-8714
กองโรงงานสรรพาวุธ 4 (โคกกระเทียม)
ผู้อำนวยการ                                5-1361
        0 3648 6674
รองผู้อำนวยการ                  5-1362
นายทหารผู้ใหญ่       5-1363
        5-1364
ฝ่ายบริการ        
หัวหน้าฝ่าย       5-1377
เสมียน       5-1379
หมวดโยธา       5-1380
หมวดขนส่ง       5-1378
หมวดพัสดุ , หมวดพลาธิการ       5-1382
ฝ่ายควบคุมคุณภาพ        
หัวหน้าฝ่าย (พ่วงเสมียน)       5-1383
อาคารทดสอบทางฟิสิกส์       5-1384
อาคารหาอัตราการเผาไหม้       5-1385
ฝ่ายซ่อมบำรุงเครื่องจักร        
หัวหน้าฝ่าย (พ่วงเสมียน)       5-1386
ฝ่ายคลังพัสดุ        
หัวหน้าฝ่าย (พ่วงเสมียน)       5-1387
หมวดการเงิน        
หัวหน้านายทหารการเงิน (พ่วงเสมียน)       5-1393
ฝ่ายรักษาการณ์       5-1388
หัวหน้าฝ่าย (พ่วงเสมียน)       5-1398
จุดรักษาการณ์ที่ 1       5-1389
จุดรักษาการณ์ช่องทาง       5-1390
จุดรักษาการณ์คลัง 18       5-1391
แผนกจัดดำเนินงาน        
หัวหน้าแผนก                            5-1365
เสมียน       5-1366
แผนก 1        
หัวหน้าแผนก (พ่วงเสมียน)       5-1367
ฝ่ายผลิตดินขับและชิ้นส่วนจรวด       5-1368
ฝ่ายประกอบรวมและตรวจซ่อม       5-1369
        5-1370
อาคารนวดดินขับจรวด       5-1371
อาคารจัดขึ้นรูปดินขับจรวด       5-1372
แผนก 2        
หัวหน้าแผนก (พ่วงเสมียน)       5-1373
ฝ่ายผลิตสารไพโรเทคนิค , ฝ่ายขึ้นรูปและประกอบรวมไพโรเทคนิค 5-1374
ฝ่ายบรรจุหีบห่อ       5-1376
แผนก 3        
หัวหน้าแผนก (พ่วงเสมียน)       2-0029
ฝ่ายทดสอบและวิจัย , ฝ่ายบรรจุหีบห่อ       2-0030
พิเศษ        
ชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร       5-1394
ชุมนุมนายทหารประทวน - ลูกจ้าง       5-1395
ห้องประชุม       5-1396
สำนักงานควบคุมรักษาความปลอดภัย       5-1381
ศูนย์กระจายข่าว       5-1392
โรงสูบน้ำ       5-1397
อาคารสนามทดสอบกระสุน       5-1389
ห้องตัดผม       5-1375
กองโรงงานสรรพาวุธ 5
ผู้อำนวยการ                              2-4692
รองผู้อำนวยการ                           2-5474
เสมียน       2-3474
ฝ่ายควบคุมคุณภาพ       2-4711
ฝ่ายคลังพัสดุ       2-4719
แผนกจัดดำเนินงาน        
หัวหน้าแผนก (พ่วงโทรสาร)       2-4696
เสมียน       2-4724
แผนก 1                          
หัวหน้าแผนก                         2-3475
ฝ่ายอาวุธนำวิถีภาคอากาศ , ฝ่ายอาวุธนำวิถีภาคพื้น   2-8278
เวรอาคารซ่อมอาวุธนำวิถี       2-3476
แผนก 2        
หัวหน้าแผนก                         2-5472
เสมียน       2-3414
ฝ่ายซ่อมระบบควบคุมการยิงภาคอากาศ     2-5469
ฝ่ายซ่อมระบบควบคุมการยิงภาคพื้น       2-5473
แผนก 3        
หัวหน้าแผนก                        2-5475
รองหัวหน้าแผนก       2-3513
เสมียน       2-3516
ฝายซ่อมและปรับเทียบมาตราฐานเครื่องทดสอบอุปกรณ์ภาคอากาศ 2-8279
ฝายซ่อมและปรับเทียบมาตราฐานเครื่องทดสอบอุปกรณ์ภาคพื้น 2-5476
แผนก 4        
หัวหน้าแผนก                           2-3511
รองหัวหน้าแผนก       2-3512
ฝ่ายซ่อมบำรุงบริภัณฑ์ , ฝ่ายซ่อมเครื่องช่วยฝึก     2-3515
กองทำลายวัตถุระเบิด
หัวหน้ากอง       2-8260
รองหัวหน้ากอง       2-8261
เสมียน       2-8262
        2-4466
แจ้งเหตุอากาศยานอุบัติเหตุ       2-3535
ชุดตรวจค้นวัตถุระเบิด กกล.ฉก.ทอ.9       6-2640
แผนกปฏิบัติการและการฝึก        
หัวหน้าแผนก                           2-8283
เสมียน       2-8284
แผนกทำลายวัตถุระเบิด 1                
หัวหน้าแผนก                           2-3527
เสมียน       2-8285
ชุดทำลายวัตถุระเบิด 1 (ดอนเมือง)       2-8286
ชุดทำลายวัตถุระเบิด 2 (ลพบุรี)       5-0935
ชุดทำลายวัตถุระเบิด 3 (รร.การบิน)       3-8959
ชุดทำลายวัตถุระเบิด 4 (สุราษฎร์ ฯ)       6-5910
ชุดทำลายวัตถุระเบิด 5 (ประจวบ ฯ)       6-0900
ชุดทำลายวัตถุระเบิด 6 (หาดใหญ่)       6-3772
แผนกทำลายวัตถุระเบิด 2                
หัวหน้าแผนก                           2-8287
เสมียน       2-8288
ชุดทำลายวัตถุระเบิด 1 (ตาคลี)       5-3981
ชุดทำลายวัตถุระเบิด 2 (เชียงใหม่)       5-7910
ชุดทำลายวัตถุระเบิด 3 (พิษณุโลก)       5-5741
ชุดทำลายวัตถุระเบิด 4 (โคราช)       4-0970
ชุดทำลายวัตถุระเบิด 5 (อุบล ฯ)       4-3967
ชุดทำลายวัตถุระเบิด 6 (อุดร ฯ)       4-5229
กองพัสดุสรรพาวุธ
ผู้อำนวยการ                                2-3520
รองผู้อำนวยการ                   2-3521
นายทหารพัสดุสรรพาวุธ       2-4598
ฝ่ายธุรการ       2-3519
คลังพัสดุ       2-3528
ห้องประชุม       2-4614
        2-4141
แผนกจัดดำเนินงาน        
หัวหน้าแผนก                        2-5120
เสมียน       2-3523
ฝ่ายมาตราฐานและข้อมูลเทคนิค       2-4308
ฝ่ายระบบงานและประเมินค่า       2-0028
ฝ่ายกรรมวิธีข้อมูล       2-5353
        0 2523 9264
แผนกตรวจสำรวจ                  
หัวหน้าแผนก       2-3060
ประจำแผนก       2-3524
โทรสาร       2-3128
ฝ่ายตรวจพัสดุ , ฝ่ายสำรวจพัสดุ       2-0027
แผนกควบคุมพัสดุ         
หัวหน้าแผนก                           2-5092
รอง หัวหน้าแผนก (พ่วงโทรสาร)       2-3529
เสมียน       2-3531
ฝ่ายบัญชีคุม       2-5480
ฝ่ายควบคุม       2-3530
ฝ่ายแจ้งความต้องการ       2-3522
แผนกคลังพัสดุ            
หัวหน้าแผนก        2-3525
รองหัวหน้าแผนก       2-3408
เสมียน       2-3891
หัวหน้าฝ่ายบริการพัสดุ       2-3982
เจ้าหน้าที่บริการพัสดุ       2-3532
ฝ่ายคลังพัสดุดี       2-3989
ฝ่ายคลังพัสดุชำรุด , เจ้าหน้าที่บรรจุหีบห่อ     2-3533
แผนกคลังสรรพาวุธ 1 (ทุ่งสีกัน)        
หัวหน้าแผนก       2-8798
รองหัวหน้าแผนก (พ่วงฝ่ายคลังสรรพาวุธ)     2-8807
เสมียน       2-8797
ฝ่ายกระสุนวัตถุระเบิด (ลพบุรี)       5-0934
ฝ่ายอาวุธนำวิถี       5-0933
ช่องทางรักษาการณ์       2-8796
แผนกคลังสรรพาวุธ 2 (โครราช)        
หัวหน้าแผนก       4-0960
รองหัวหน้าแผนก       4-0969
เสมียน       4-0962
โทรสาร       4-0966
เสมียนเวร       4-0963
ฝ่ายคลังสรรพาวุธ 1 (อุบล ฯ)       4-3919
หัวหน้าฝ่าย       4-3921
ฝ่ายคลังสรรพาวุธ 2 (อุดร ฯ)       4-5961
หัวหน้าฝ่าย       4-5226
ฝ่ายกระสุนวัตถุระเบิด       4-0961
หัวหน้าฝ่าย       4-0968
ฝ่ายอาวุธนำวิถี       4-0964
หัวหน้าฝ่าย       4-0972
หมวดทำลายวัตถุระเบิด ที่ 4       4-0970
แผนกคลังสรรพาวุธ 3 (ตาคลี)        
หัวหน้าแผนก       5-3950
โทร.ทหาร       301-4027
รองหัวหน้าแผนก       5-3951
เสมียน       5-3952
โทรสาร       5-3956
ฝ่ายคลังสรรพาวุธ 1 (เชียงใหม่)       5-7985
หัวหน้าฝ่าย       5-7911
โทรสาร       5-7605
ฝ่ายคลังสรรพาวุธ 2 (พิษณุโลก)       5-5997
โทรสาร       5-5461
ฝ่ายอาวุธนำวิถี       5-3955
นายทหารบัญชีคุม       5-3954
ช่องทางเขาโพลง       5-3949
ฝ่ายกระสุนวัตถุระเบิด       5-3955
นายทหารบริการกระสุนวัตถุระเบิด       5-3953
แผนกคลังสรรพาวุธ 4 (สุราษฎร์ ฯ)        
หัวหน้าแผนก       6-5900
เสมียน       6-5903
เสมียนเวร       6-5932
ฝ่ายคลังสรรพาวุธ 1 (ประจวบ ฯ)       6-0903
หัวหน้าฝ่าย       6-0902
โทรสาร       6-0901
ฝ่ายคลังสรรพาวุธ 2 (หาดใหญ่)       6-3928
หัวหน้าฝ่าย       6-3929
ฝ่ายอาวุธนำวิถี       6-5904
แผนกจัดหา                      
หัวหน้าแผนก                         2-5944
เสมียน       2-2825
โทรสาร       0 2500 2274
ฝ่ายตรวจหลักฐานและสัญญา       2-3430
กองบริการ
หัวหน้ากอง                   2-3425
รองหัวหน้ากอง (พ่วงโทรสาร)         2-3426
เสมียน       2-8264
หมวดรักษาการณ์        
หัวหน้าหมวดรักษาการณ์        2-3436
หน่วยรักษาการณ์ สพ.ทอ. (พ่วงห้องพักนายทหารเวรอำนวยการ) 2-5940
เจ้าหน้าที่ควบคุมรักษาความปลอดภัย       2-3423
ช่องทางด้านเหนือ       2-3538
ช่องทางด้านใต้ (พ่วงห้องพบญาติ)       2-3539
กองรักษาการณ์ กรว.3 ฯ (ทุ่งสีกัน)       2-8795
หน่วยรักษาการณ์ ผคว.1 กพว.ฯ (ทุ่งสีกัน)     2-8796
แผนกขนส่ง             
หัวหน้าแผนก                         2-2826
เจ้าหน้าที่ขนส่ง                                 2-5821
ช่างพาหนะ       2-3434
ฝ่ายสนับสนุน        
หัวหน้าฝ่าย                         2-3431
เสมียน       2-3435
หมวดพลาธิการ       2-3428
หมวดพัสดุ       2-3541
ฝ่ายช่างโยธา        2-3433
พิเศษ
ห้องพักนายทหารเวรอำนวยการ (พ่วงอาคารหน่วยรักษาการณ์) 2-5940
สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์       3-1712
        0 2523 7602
ผู้จัดการ       3-2072
ร้านค้า       2-3432
ห้องตัดผมนายทหารประทวนและลูกจ้าง     2-3537
สำนักงานสนามยิงปืนทอ. (สนามกีฬาธูปะเตมีย์)     2-4563
        2-4564
หมวดรักษาการณ์ กรก.สพ.ทอ.       2-3436
หน่วยรักษาการณ์ สพ.ทอ. (พ่วงห้องพักนายทหารเวรอำนวยการ) 2-5940
ช่องทางด้านเหนือ       2-3538
ช่องทางด้านใต้ (พ่วงห้องพบญาติ)       2-3539
กองรักษาการณ์ กรว.3 ฯ (ทุ่งสีกัน)       2-8795
หน่วยรักษาการณ์ ผคว.1 กพว.ฯ (ทุ่งสีกัน)     2-8796
ห้องรับรอง สพ.ทอ.       2-2987
ชุมนุมสัญญาบัตร สพ.ทอ.       2-3536