สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ
ส่วนบังคับบัญชา
ปลัดบัญชีทหารอากาศ               2-1610
โทร.ทหาร       514-1176
        0 2996 8407
นายทหารคนสนิท (พ่วงโทรสาร)        2-2079
สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ       2-1046
รองปลัดบัญชีทหารอากาศ       2-1611
        0 2996 8435
สำนักงานรองปลัดบัญชีทหารอากาศ (พ่วงโทรสาร)     2-1097
ผู้ช่วยปลัดบัญชีทหารอากาศ       2-1612
        0 2996 8437
สำนักงานผู้ช่วยปลัดบัญชีทหารอากาศ        2-2120
ผู้ช่วยปลัดบัญชีทหารอากาศ       2-1613
        0 2996 8438
สำนักงานผู้ช่วยปลัดบัญชีทหารอากาศ        2-1098
นายทหารฝ่ายเสนาธิการ       2-1614
        0 2500 2262
สำนักงานฝ่ายเสนาธิการ       2-0984
นายทหารปฏิบัติราชการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน 2-1031
นายทหารกำลังพล       2-1321
นายทหารรักษาความปลอดภัย       2-1310
นายทหารงบประมาณ                  2-1891
นายทหารการเงิน       2-0939
นายทหารปฏิบัติราชการประจำสำนักปลัดบัญชีทหารอากาศ   2-1615
นายทหารผู้ใหญ่       2-8316
        2-8317
        2-1986
        0 2523 7645
แผนกธุรการ
หัวหน้าแผนก                         2-1638
เสมียน       2-1616
โทรสาร       2-1099
กองบริหารทรัพยากร
ผู้อำนวยการ                         2-1620
รองผู้อำนวยการ        2-2074
รองผู้อำนวยการ        2-0846
นายทหารบริหารทรัพยากร (พ่วงโทรสาร)       2-1785
นายทหารธุรการ       2-8323
เสมียน       2-8324
แผนกนโยบายและแผน        
หัวหน้าแผนก                            2-1786
เสมียนงบประมาณ       2-1621
แผนกบริหารทรัพยากร 1        
หัวหน้าแผนก                          2-1953
เสมียนงบประมาณ       2-1624
แผนกบริหารทรัพยากร 2        
หัวหน้าแผนก                          2-1787
เสมียนงบประมาณ       2-2015
กองงบประมาณ
ผู้อำนวยการ                           2-1618
        0 2523 7507
รองผู้อำนวยการ         2-1619
รองผู้อำนวยการ         2-1950
นายทหารงบประมาณ                 2-1866
นายทหารประจำ       2-1888
เสมียน       2-8661
        2-1617
โทรสาร       2-1455
แผนกงบประมาณ  1        
หัวหน้าแผนก                                2-1623
เสมียน       2-1890
แผนกงบประมาณ  2         
หัวหน้าแผนก                                2-1427
เสมียน       2-2051
แผนกงบประมาณ  3        
หัวหน้าแผนก                                2-1954
เสมียน       2-1622
กองควบคุมงบประมาณและบัญชี
ผู้อำนวยการ                       2-1625
        0 2523 8852
รองผู้อำนวยการ                        2-1967
โทรสาร       2-2067
รองผู้อำนวยการ                        2-0848
นายทหารควบคุมงบประมาณ         2-1760
เสมียน       2-1626
แผนกควบคุมงบประมาณและบัญชี  1        
หัวหน้าแผนก                              2-1628
เสมียน       2-1870
แผนกควบคุมงบประมาณและบัญชี  2        
หัวหน้าแผนก                              2-1627
เสมียน       2-1949
แผนกควบคุมงบประมาณและบัญชี  3        
หัวหน้าแผนก                              2-1629
เสมียน       2-1653
กองตรวจสอบและประเมินผล
ผู้อำนวยการ                                  2-1645
        0 2523 6837
รองผู้อำนวยการ (พ่วงโทรสาร)       2-1646
รองผู้อำนวยการ                     2-0679
นายทหารควบคุมงบประมาณ       2-1652
นายทหารธุรการ       2-1965
เสมียน       2-1644
แผนกตรวจสอบและประเมินผลการงบประมาณ      
หัวหน้าแผนก (พ่วงโทรสาร)             2-1651
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผล       2-1647
แผนกตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน      
หัวหน้าแผนก                                 2-1974
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผล       2-1649
แผนกตรวจสอบและประเมินผลการเงิน        
หัวหน้าแผนก       2-1650
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผล       2-1648
กองจัดการ
ผู้อำนวยการ                        2-1636
        0 2523 9119
รองผู้อำนวยการ                      2-1434
รองผู้อำนวยการ                      2-0850
นายทหารธุรการ       2-1641
เสมียน       2-1635
ประชาสัมพันธ์       2-8343
แผนกจัดดำเนินงาน                      
หัวหน้าแผนก       2-2011
เสมียนงบประมาณ       2-1640
แผนกวิชาการ        
หัวหน้าแผนก                      2-2475
เสมียนงบประมาณ       2-2408
แผนกพัฒนาบุคลากร        
หัวหน้าแผนก                      2-1643
เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากร       2-2033
กองกรรมวิธีข้อมูล
ผู้อำนวยการ       2-2117
รองผู้อำนวยการ                             2-2013
รองผู้อำนวยการ                             2-0851
นายทหารกรรมวิธีข้อมูล             2-1637
แผนกวิเคราะห์และพัฒนาระบบ        
หัวหน้าแผนก       2-2006
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล       2-0852
ระบบรับ-ส่ง ข้อมูลผ่าน MODEM       2-8585
แผนกปฏิบัติการ                           
หัวหน้าแผนก       2-1642
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ       2-0843
แผนกสถิติ                                  
หัวหน้าแผนก       2-1639
เจ้าหน้าที่สถิติ       2-0842
พิเศษ
เสมียนเวร สปช.ทอ.       2-2206