กรมสารบรรณทหารอากาศ          
ส่วนบังคับบัญชา          
เจ้ากรม       2-1550          
โทร.ทหาร       514-1186          
        0 2996 8423          
นายทหารคนสนิท       2-1597          
สำนักงานเจ้ากรม (พ่วงโทรสาร)       2-1042          
รองเจ้ากรม       2-1551          
        0 2996 8472          
สำนักงานรองเจ้ากรม       2-1093          
รองเจ้ากรม       2-1552          
        0 2996 8466          
สำนักงานรองเจ้ากรม       2-2031          
นายทหารกำลังพล       2-1561          
เจ้าหน้าที่กำลังพล       2-1560          
นายทหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     2-0830          
นายทหารงบประมาณ                    2-1555          
นายทหารการเงิน       2-2040          
เจ้าหน้าที่การเงิน                   2-1563          
นายทหารนิรภัยภาคพื้น       2-2416          
นายทหารปฏิบัติการประจำกรมสารบรรณทหารอากาศ   2-8623          
นายทหารประจำ       2-1431          
      2-2242          
แผนกธุรการ          
หัวหน้าแผนก       2-8497          
รองหัวหน้าแผนก       2-0849          
เสมียน (พ่วงโทรสาร)       2-1939          
นายทหารพัสดุ       2-1981          
จัดหา       2-1564          
กองเสมียนตรา          
ผู้อำนวยการ                                       2-1569          
      2-1095          
รองผู้อำนวยการ                               2-1570          
นายทหารสารบรรณ       2-1553          
เสมียน       2-1568          
แผนกทะเบียนกลางและสถิติ                  
หัวหน้าแผนก        2-1559          
เสมียน       2-1556          
โทรสาร       2-1936          
แผนกแบบธรรมเนียม                  
หัวหน้าแผนก                                      2-1572          
เสมียน       2-1571          
แผนกโต้ตอบ                  
หัวหน้าแผนก (พ่วงโทรสาร)          2-2045          
เสมียน       2-1573          
แผนกการประชุม                  
หัวหน้าแผนก                                     2-1574          
เสมียน       2-2039          
แผนกวิทยาการ                  
หัวหน้าแผนก                                2-1578          
เสมียน       2-1576          
แผนกบริหารกำลังพล                  
หัวหน้าแผนก                                2-0831          
เสมียน       2-1958          
โรงเรียนเหล่าทหารสารบรรณ                  
นายทหารการศึกษา       2-0832          
เสมียน       2-0833          
ห้องพักผ่อน นทน.       2-1577          
กองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร          
ผู้อำนวยการ                                  2-1579          
รองผู้อำนวยการ                           2-1854          
นายทหารสารบรรณ       2-1853          
เสมียน       2-1764          
แผนกประวัติศาสตร์                                
หัวหน้าแผนก (พ่วงโทรสาร)       2-1767          
รองหัวหน้าแผนก (พ่วงอาคาร 2)       2-0834          
เสมียน       2-2093          
แผนกพิพิธภัณฑ์ทหาร                  
หัวหน้าแผนก (พ่วงโทรสาร)       2-2113          
รองหัวหน้าแผนก (พ่วงอาคาร 4)       2-1575          
เสมียน       2-2094          
อาคารหมายเลข  3       2-0837          
อาคารหมายเลข  5       2-0838          
ฝ่ายกิจกรรม       2-0839          
พิเศษ                  
ประชาสัมพันธ์ (พ่วงอาคาร 1)       2-2092          
ป้อมยามรักษาการณ์       2-4301          
INTERNET       2-2644          
ห้องรับรอง       2-0840          
ร้านจำหน่ายของที่ระลึก       2-0841          
กองสนับสนุน          
หัวหน้ากอง       2-1557          
รองหัวหน้ากอง                         2-1558          
นายทหารสารบรรณ       2-2228          
เสมียน       2-2227          
INTERNET        0 2523 7393          
แผนกบริการ                  
หัวหน้าแผนก                              2-0787          
ฝ่ายพลาธิการ       2-1565          
เสมียน       2-1050          
ฝ่ายขนส่ง       2-1591          
เสมียน       2-1566          
แผนกช่างโยธา                  
หัวหน้าแผนก                              2-2138          
เสมียน       2-1174          
เจ้าหน้าที่อาคาร        2-4071          
ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า บก.ทอ.       2-1179          
ห้องเจ้าหน้าที่ปูลาดพระบาท       2-1381          
เรือนเพาะชำ บก.ทอ.       2-1546          
      2-0635          
      2-0636          
พิเศษ          
นายทหารเวรอำนวยการ ทอ.       2-1175          
ผู้ช่วยนายทหารเวรอำนวยการ ทอ.       2-1178          
นายทหารเวร บก.ทอ.       2-1176          
เสมียนเวรรวม บก.ทอ.       2-1177          
ห้องเวรดับเพลิง บก.ทอ.       2-0682          
ห้องรับรองกองทัพอากาศ       2-1588          
      2-1589          
ห้องรับรองคณะบุคคลเข้าเยี่ยม ผบ.ทอ.       2-8503          
ห้องรับรองพิเศษ       2-1599          
ห้องรับแขกนายทหารผู้ใหญ่ (บก.ทอ.)       2-1030          
ห้องรับส่งเสด็จฯ ท่าอากาศยานทหาร บก.ทอ.     2-1862          
ห้องรับรองผู้เกษียณอายุราชการและบุคคลภายนอก   2-2125          
ห้องประชุม ทอ.       2-1150          
      2-1590          
ห้องบรรยาย ทอ.       2-1547          
ห้องประชุม บก.ทอ.2       2-1592          
ห้องประชุม บก.ทอ.3       2-1593          
ห้องประชุม บก.ทอ.4       2-1594          
ห้องประชุม บก.ทอ.5       2-1595          
      2-1742          
      2-2124          
      0 2523 8606          
ห้องประชุม บก.ทอ.6       2-1596          
      2-2059          
สถานีบริการเชื้อเพลิง       2-2023