สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
กองบังคับการ
ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง       2-5481
โทร.ทหาร       514-1188
        0 2996 8434
นายทหารคนสนิท                                2-4396
สำนักงาน (พ่วงโทรสาร)       2-5488
        2-4656
รองผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง       2-4918
        2-5355
        0 2996 8483
สำนักงาน       2-5489
รองผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง       2-5496
        0 2523 7619
สำนักงาน       2-5998
        2-4217
เสนาธิการ                                    2-4705
        0 2500 2289
สำนักงาน       2-5505
นายทหารงบประมาณ                  2-4135
นายทหารนิรภัยภาคพื้น                 2-5523
นายทหารพระธรรมนูญ                   2-5816
นายทหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     2-8289
นายทหารจัดหา       2-4658
นายทหารปฏิบัติการประจำ สน.ผบ.ดม.       2-5509
แผนกธุรการ        
หัวหน้าแผนก       2-5346
เสมียน       2-5578
เอกสารลับ       2-5813
แผนกกำลังพล        
หัวหน้าแผนก       2-5829
รองหัวหน้าแผนก       2-5831
เจ้าหน้าที่กำลังพล       2-5563
สำนักงานฝึกงานในหน้าที่       2-5124
กองยุทธการและการข่าว        
หัวหน้ากอง       2-5575
รองหัวหน้ากอง       2-5946
แผนกยุทธการและการฝึก        
หัวหน้าแผนก       2-5531
นายทหารยุทธการและการฝึก       2-5733
เจ้าหน้าที่ยุทธการและการฝึก       2-5017
แผนกการข่าว        
หัวหน้าแผนก       2-8293
นายทหารการข่าว       2-5815
แผนกแผนและโครงการ        
หัวหน้าแผนก       2-8294
นายทหารแผนและโครงการ       2-4081
กองส่งกำลังบำรุง        
หัวหน้ากอง       2-8295
รองหัวหน้ากอง                      2-8296
นายทหารส่งกำลังบำรุง       2-5156
ผู้ช่วยนายทหารส่งกำลังบำรุง       2-5427
เจ้าหน้าที่ส่งกำลังบำรุง       2-5571
แผนกกิจการพลเรือน        
หัวหน้าแผนก       2-5491
เจ้าหน้าที่กิจการพลเรือน (ศูนย์กระจายข่าวและประชาสัมพันธ์) 2-6098
แผนกการเงิน
หัวหน้าแผนก       2-4746
เสมียนการเงิน       2-5588
กรมทหารสารวัตรทหารอากาศ
ผู้บังคับการ       2-4928
        2-5716
        0 2523 7586
สำนักงานผู้บังคับการ       2-5160
รองผู้บังคับการ       2-4969
        2-4407
เสนาธิการ       2-4636
นายทหารกำลังพล       2-5155
นายทหารยุทธการและการข่าว       2-5157
ผู้ช่วยนายทหารยุทธการและการข่าว       2-4795
นายทหารส่งกำลังบำรุง       2-4735
นายทหารธุรการ       2-4791
เสมียน       2-5158
นายทหารการเงิน       2-0125
นายทหารพระธรรมนูญ       2-0126
ห้องพักผ่อน       2-5220
กองพันทหารสารวัตรทหารอากาศ        
ผู้บังคับกองพัน       2-5629
โทร.ทหาร       514-2245
        0 2523 7596
สำนักงานผู้บังคับกองพัน       2-5163
รองผู้บังคับกองพัน       2-5630
นายทหารกำลังพล       2-4602
เจ้าหน้าที่กำลังพล       2-5632
นายทหารยุทธการและการข่าว       2-5631
ผู้ช่วยนายทหารยุทธการและการข่าว       2-5644
เจ้าหน้าที่ยุทธการและการข่าว       2-4883
นายทหารส่งกำลังบำรุง       2-4185
นายทหารธุรการ       2-5643
เสมียน       2-5628
นายทหารการเงิน       2-3945
สำนักงานฝึกงานในหน้าที่       2-4880
ประชาสัมพันธ์       2-5524
กองร้อยทหารสารวัตรทหารอากาศ 1        
ผู้บังคับกองร้อย       2-5645
กองร้อยทหารสารวัตรทหารอากาศ 2        
ผู้บังคับกองร้อย       2-5646
กองร้อยทหารสารวัตรทหารอากาศ 3        
ผู้บังคับกองร้อย       2-5650
กองร้อยรักษาการณ์        
ผู้บังคับกองร้อย       2-5651
กองร้อยจราจร        
ผู้บังคับกองร้อย       2-5361
รองผู้บังคับกองร้อย (พ่วงผู้บังคับกองร้อย)       2-3921
จ่ากองร้อย       2-4427
กองร้อยสนับสนุน        
ผู้บังคับกองร้อย       2-5655
หมวดสื่อสารอิเล็คทรอนิกส์       2-6496
หมวดสรรพาวุธ       2-4143
หมวดช่างโยธา       2-5671
หมวดขนส่ง       2-5676
หมวดพลาธิการ       2-5677
หมวดถ่ายรูป       2-5709
พยาบาล       2-4144
กองร้อยสืบสวนสอบสวน        
ผู้บังคับกองร้อย       2-5652
ประจำกองร้อย       2-6454
กองควบคุมและรักษาความปลอดภัย
หัวหน้ากอง       2-5101
รองหัวหน้ากอง       2-8297
แผนกรักษาความปลอดภัย        
หัวหน้าแผนก       2-4958
รองหัวหน้าแผนก       2-5830
เจ้าหน้าที่ทะเบียนบัตรแสดงตัวบุคคลภายนอก     2-6364
แผนกทะเบียนบัตรยานพาหนะ        
หัวหน้าแผนก       2-5877
เจ้าหน้าที่ทะเบียนบัตรยานพาหนะภายนอก       2-6363
แผนกควบคุมการพักอาศัย 1        
หัวหน้าแผนก       2-5590
รองหัวหน้าแผนก       2-5705
เจ้าหน้าที่ควบคุมการพักอาศัย       2-6360
เจ้าหน้าที่ทะเบียนราษฏร์       2-5591
แผนกควบคุมการพักอาศัย 2        
หัวหน้าแผนก       2-8298
เจ้าหน้าที่ควบคุมการพักอาศัย       2-8299
กองวิทยาการ
หัวหน้ากอง       2-0090
รองหัวหน้ากอง       2-0091
นายทหารธุรการ       2-0043
แผนกวิทยาการ        
หัวหน้าแผนก       2-6361
นายทหารวิทยาการ       2-6362
เจ้าหน้าที่วิทยาการ        
แผนกบริหารกำลังพล        
รองหัวหน้าแผนก       2-0045
แผนกฝึกศึกษา        
หัวหน้าแผนก       2-8290
นายทหารการศึกษา       2-8291
เรือนจำทหารอากาศ
ผู้บังคับเรือนจำ (พ่วงโทรสาร)       2-8791
รองผู้บังคับเรือนจำ       2-8717
เสมียน       2-8790
ยามรักษาการณ์ประตูเรือนจำ (พ่วงฝ่ายฝึกอาชีพ)     2-8792
โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง กองทัพอากาศ       2-8774
        2-8775
ฝ่ายปกครองและควบคุม       2-8750
ฝ่ายสนับสนุน       2-8751
อาคารโรงประกอบเลี้ยง       2-8718
อาคารโรงจอดรถ       2-8719
แผนกบริการ
หัวหน้าแผนก       2-5952
ฝ่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์       2-5953
ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต       2-2750
ฝ่ายสรรพาวุธ       2-5589
ฝ่ายช่างโยธา       2-5606
ฝ่ายขนส่ง       2-5604
ฝ่ายพลาธิการ       2-2674
ฝ่ายพัสดุ       2-3847
เจ้าหน้าที่พัสดุ       2-4200
พิเศษ
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพอากาศ  
สำนักงานปราบปรามและการข่าว       2-5162
หัวหน้าส่วนนโยบายและแผน       2-4492
ส่วนปฏิบัติการปราบปราม       2-3051
หัวหน้าส่วนปฏิบัติการปราบปราม       2-5212
ศูนย์รับแจ้งข่าวสาร       193
ศูนย์กระจายข่าว (ประชาสัมพันธ์ สน.ผบ.ดม.)     2-6098
นายทหารเวร สน.ผบ.ดม. (พ่วงเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์)   2-5832
ห้องตัดผม สน.ผบ.ดม.       2-4136
ห้องพักผ่อน สน.ผบ.ดม.       2-5808
สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์       3-2444
        3-2455
ห้องตัดผม พัน.สห.ทอ.       2-5706
ศูนย์ควบคุมและสั่งการ พัน สห.ทอ.       2-3362
        2-3363
        2-3364
โทร.ทหาร       501-4241
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์แและออกบัตรชั่วคราวช่องทางกองบิน 6 2-5704
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์แและออกบัตรชั่วคราวช่องทาง พธ.ทอ. 2-5707
        2-5711
ป้อมตำรวจตรงข้ามช่องทาง พธ.ทอ.       3-2880
จุดตรวจ สห. (แฟลตรถไฟ)       3-0477
จุดรับแจ้งเหตุทุ่งสีกัน       3-0065
ป้อมยามช่องทางทุ่งสีกัน (สนามบินเล็ก)       2-8786
ป้อมยามช่องทางฐานทัพอากาศ (ทอ.1)       2-5752
ป้อมยามช่องทาง บก.ทอ. 1       2-2161
ป้อมยามช่องทาง บก.ทอ. 2 (แยก คปอ.)       2-1860
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และออกบัตรชั่วคราวช่องทาง บก.ทอ. 2 (ตรงข้าม รร.นอ.) 2-1843
        2-1844
        2-1845
ป้อมยามช่องทาง บก.ทอ. 3 (ทางเข้าท่าอากาศยานทหาร)   2-2480
ป้อมยามช่องทาง บก.ทอ. 4       2-2187
ป้อมยามทางเข้า ศยอ.ศปก.ทอ.       2-6701
ป้อมยามทางออก ศยอ.ศปก.ทอ. (ใต้ดิน)       2-6528
ป้อมยามช่องทางท่าอากาศยานทหาร       2-1859
ป้อมยามหน้าบ้าน ผบ.ทอ.       2-3978
ป้อมยามหน้าบ้านรับรองนายทหารผู้ใหญ่       3-3070
ประจำลิฟท์ ผบ.ทอ. (ห้องพัก รปภ.ผบ.ทอ.)       2-2070
ป้อมยามช่องทางเข้า อย.บยอ. (ทุ่งสีกัน)       2-8772
ป้อมยามช่องทางแฟลต ทอ. ท่าดินแดง       2-4725
ป้อมยามช่องทางท่าดินแดง 2 (สนามแบด)       2-5756
ป้อมยามช่องทางท่าดินแดง 3 (ข้าง รพ.ภูมิพล)     2-5758
ป้อมยามช่องทางท่าดินแดง 4       2-5452
ป้อมยามช่องทางท่าดินแดง 5       2-5764
ป้อมยามช่องทางท่าดินแดง 7 (หลัง รร.ฤทธิยะ)     2-5773
ป้อมยามช่องทางท่าดินแดง 8 (เพิ่มสิน)       2-5771
ชุดตรวจผสมท่าอากาศยานกรุงเทพ ฯ       0 2535 1388
อาคารหน่วยปกครองและควบคุมทหารกองประจำการ พัน สห.ทอ. 2-3596