สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
ส่วนบังคับบัญชา
ผู้อำนวยการ     2-8306
        0 2996 8440
นายทหารคนสนิท     2-0788
รองผู้อำนวยการ       2-8307
        0 2531 2849
รองผู้อำนวยการ       2-8308
        0 2531 1824
นายทหารปฏิบัติการประจำสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ 2-0771
        2-0772
นายทหารชำนาญการนิรภัย   2-8669
นายทหารชำนาญการนิรภัย (ชอ.)   2-0959
นายทหารชำนาญการนิรภัย (ส.)   2-0954
นายทหารชำนาญการนิรภัย (สพ.)   2-0946
นายทหารชำนาญการนิรภัย (พ.)   2-8366
นายทหารกำลังพล     2-8355
นายทหารประชาสัมพันธ์   2-0773
นายทหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2-8356
นายทหารงบประมาณ     2-8357
เสมียนงบประมาณ     2-0774
นายทหารการเงิน     2-8358
แผนกธุรการ
หัวหน้าแผนก     2-8359
รองหัวหน้าแผนก     2-8360
เสมียน       2-8361
โทรสาร       2-8362
นายทหารพัสดุ     2-0767
เจ้าหน้าที่พัสดุ     2-0768
พลขับรถ       2-0769
เวรประจำสำนักงาน     2-0770
กองวิทยาการ
ผู้อำนวยการ     2-0944
รองผู้อำนวยการ     2-0945
รองผู้อำนวยการ     2-0744
นายทหารวิทยาการ     2-8363
นายทหารบริหารกำลังพล   2-0951
เสมียน (พ่วงโทรสาร)     2-8364
แผนกแผนและโครงการ    
หัวหน้าแผนก     2-8365
รองหัวหน้าแผนก     2-0743
แผนกวิทยาการและเทคนิค    
หัวหน้าแผนก     2-0956
รองหัวหน้าแผนก     2-0752
แผนกวิเคราะห์และบริหารข้อมูล    
หัวหน้าแผนก     2-0957
รองหัวหน้าแผนก     2-0749
แผนกการศึกษา      
หัวหน้าแผนก     2-0952
รองหัวหน้าแผนก     2-0750
นายทหารการศึกษา     2-0745
โรงเรียนนิรภัยทหารอากาศ    
ห้องพักอาจารย์     2-0746
ห้องพักนักเรียน     2-0747
        2-0748
กองนิรภัยการบิน
ผู้อำนวยการ                  2-0822
        0 2531 2558
รองผู้อำนวยการ     2-0823
นายทหารธุรการ     2-0889
เสมียน (พ่วงโทรสาร)     2-0940
กองป้องกันอากาศยานอุบัติเหตุ    
หัวหน้ากอง       2-0941
รองหัวหน้ากอง     2-0942
แผนกมาตรฐานความปลอดภัยการบิน  
หัวหน้าแผนก     2-0943
รองหัวหน้าแผนก     2-0753
แผนกส่งเสริมความปลอดภัยการบิน  
หัวหน้าแผนก     2-0755
รองหัวหน้าแผนก     2-0756
กองสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุ    
หัวหน้ากอง       2-0947
รองหัวหน้ากอง     2-0948
แผนกสอบสวนด้านการบิน    
หัวหน้าแผนก     2-8367
รองหัวหน้าแผนก     2-0757
แผนกสอบสวนด้านเทคนิค    
หัวหน้าแผนก     2-8368
รองหัวหน้าแผนก     2-0758
กองนิรภัยภาคพื้น
ผู้อำนวยการ     2-0949
รองผู้อำนวยการ     2-0826
นายทหารธุรการ     2-0950
โทรสาร        2-0958
กองป้องกันอุบัติเหตุภาคพื้น    
หัวหน้ากอง       2-0953
รองหัวหน้ากอง     2-0759
นายทหารป้องกันอุบัติเหตุภาคพื้น   2-0760
แผนกมาตรฐานความปลอดภัยภาคพื้น  
หัวหน้าแผนก     2-8369
รองหัวหน้าแผนก     2-0761
แผนกส่งเสริมความปลอดภัยภาคพื้น  
หัวหน้าแผนก     2-8370
รองหัวหน้าแผนก     2-0762
กองสอบสวนอุบัติเหตุภาคพื้น    
หัวหน้ากอง       2-0775
รองหัวหน้ากอง     2-0763
แผนกสอบสวนอุบัติเหตุภาคพื้น 1  
หัวหน้าแผนก     2-8371
รองหัวหน้าแผนก     2-0764
แผนกสอบสวนอุบัติเหตุภาคพื้น 2  
หัวหน้าแผนก     2-8372
รองหัวหน้าแผนก     2-0765
พิเศษ
ห้องประชุมสำนักนิรภัยทหารอากาศ   2-0766
ห้องรับประทานอาหารข้าราชการ   2-0890
ห้องรับประทานอาหารนักเรียน   2-0899
แจ้งอากาศยานอุบัติเหตุ (ฉุกเฉิน)   2-1367