สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ
ส่วนบังคับบัญชา
ผู้อำนวยการ       2-1581
        0 2531 2217
สำนักงานผู้อำนวยการ        2-8473
โทรสาร       2-8470
รองผู้อำนวยการ         2-1582
สำนักงานรองผู้อำนวยการ       2-8471
รองผู้อำนวยการ         2-1583
สำนักงานรองผู้อำนวยการ       2-1899
นายทหารกำลังพล       2-0790
        2-8374
นายทหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     2-0791
นายทหารงบประมาณ       2-0792
นายทหารการเงิน       2-0793
นายทหารประจำสำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ   2-1598
โทรสาร       2-1096
นายทหารประชาสัมพันธ์       2-8440
นายทหารรักษาความปลอดภัย       2-8484
นายทหารนิรภัยภาคพื้น       2-8485
ฝ่ายธุรการ
หัวหน้าฝ่ายธุรการ                     2-1580
เสมียน (พ่วงโทรสาร)       2-1851
นายทหารพัสดุ       2-0961
กองกฤษฏีกา
ผู้อำนวยการ       2-8475
รองผู้อำนวยการ       2-8476
นายทหารบริหารกำลังพล       2-8477
เสมียน (พ่วงโทรสาร)       2-0789
แผนกกฤษฏีกา        
หัวหน้าแผนก                           2-0795
รองหัวหน้าแผนก                           2-0796
นายทหารพระธรรมนูญ       2-8436
แผนกวิทยาการ        
หัวหน้าแผนก                           2-8629
รองหัวหน้าแผนก                           2-0797
นายทหารพระธรรมนูญ       2-0798
แผนกสงเคราะห์ทางกฎหมาย        
หัวหน้าแผนก                           2-0704
ประจำแผนก       2-0799
กองคดี
ผู้อำนวยการ       2-8483
รองผู้อำนวยการ       2-1586
รองผู้อำนวยการ       2-1587
เสมียน (พ่วงโทรสาร)       2-8486
แผนกสอบสวน        
หัวหน้าแผนก                           2-0706
ประจำแผนก       2-0705
นายทหารพระธรรมนูญ       2-0794
แผนกคดีอาญาและวินัย        
หัวหน้าแผนก                           2-0686
รองหัวหน้าแผนก                           2-0687
นายทหารพระธรรมนูญ       2-8441
แผนกคดีแพ่งและบังคับคดี        
หัวหน้าแผนก                           2-0688
ประจำแผนก       2-0689
แผนกคดีปกครอง        
หัวหน้าแผนก                           2-0695
ประจำแผนก       2-0694
แผนกความรับผิดทางละเมิด        
หัวหน้าแผนก                           2-0697
ประจำแผนก       2-0696
กองนิติกรรม
ผู้อำนวยการ       2-1584
รองผู้อำนวยการ       2-1585
นายทหารพระธรรมนูญ       2-8492
นายทหารพระธรรมนูญ       2-8493
เสมียน (พ่วงโทรสาร)       2-1852
แผนกสัญญาในประเทศ        
หัวหน้าแผนก                           2-0698
ประจำแผนก       2-0703
นายทหารพระธรรมนูญ       2-0634
แผนกสัญญาต่างประเทศ        
หัวหน้าแผนก                           2-0700
ประจำแผนก       2-0699
นายทหารพระธรรมนูญ       2-8494
        2-8495
แผนกความตกลงร่วม        
หัวหน้าแผนก                           2-0702
ประจำแผนก       2-0701