สำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ        
ส่วนบังคับบัญชา        
ผู้อำนวยการ       2-1631        
        0 2996 8432        
นายทหารคนสนิท (พ่วงโทรสาร)       2-2207        
สำนักงานผู้อำนวยการ       2-2292        
รองผู้อำนวยการ       2-1632        
สำนักงานรองผู้อำนวยการ       2-2203        
        0 2996 8482        
รองผู้อำนวยการ       2-1633        
        0 2500 2288        
สำนักงานรองผู้อำนวยการ       2-1634        
        2-2249        
นายทหารตรวจสอบ       2-2280        
นายทหารกำลังพล       2-2291        
เจ้าหน้าที่กำลังพล       2-2461        
นายทหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     2-2276        
นายทหารงบประมาณ                     2-2209        
เสมียน       2-2208        
นายทหารพระธรรมนูญ       2-2250        
นายทหารการเงิน                   2-2273        
เสมียน       2-1912        
นายทหารปฏิบัติการประจำสำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ 2-1923        
แผนกธุรการ        
หัวหน้าแผนก                          2-2271        
เสมียน       2-1630        
โทรสาร       2-2274        
นายทหารพัสดุ       2-2268        
กองวิชาการและระบบงาน        
ผู้อำนวยการ                               2-1913        
รองผู้อำนวยการ                         2-1914        
รองผู้อำนวยการ                         2-0853        
นายทหารวิชาการและระบบงาน       2-2275        
เสมียน       2-1918        
แผนกแผนงาน                
หัวหน้าแผนก       2-2278        
โทรสาร       2-2199        
แผนกตรวจสอบ                
หัวหน้าแผนก       2-2281        
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ       2-2279        
แผนกวิชาการ                
หัวหน้าแผนก (สำนักงานการฝึกงานในหน้าที่)     2-2277        
กองตรวจพิเศษ        
ผู้อำนวยการ                                 2-1925        
รองผู้อำนวยการ                              2-1919        
รองผู้อำนวยการ                              2-0854        
เสมียน       2-2290        
ชุดตรวจที่ 1                
หัวหน้าชุด       2-0855        
ชุดตรวจที่ 2                
หัวหน้าชุด       2-0856        
ชุดตรวจที่ 3                
หัวหน้าชุด       2-0857        
ชุดตรวจที่ 4                
หัวหน้าชุด       2-0858        
กองตรวจสอบที่ 1        
ผู้อำนวยการ                                2-1921        
รองผู้อำนวยการ                           2-1922        
เสมียน       2-1924        
กองตรวจที่ 1                
หัวหน้ากอง       2-0859        
รองหัวหน้ากอง       2-0860        
เจ้าหน้าที่ควบคุมรายงานการตรวจ       2-2288        
ชุดตรวจที่ 1                
หัวหน้าชุด       2-0861        
ชุดตรวจที่ 2                
หัวหน้าชุด       2-0862        
ชุดตรวจที่ 3                
หัวหน้าชุด       2-0863        
กองตรวจที่ 2                
หัวหน้ากอง       2-0864        
รองหัวหน้ากอง       2-0865        
เจ้าหน้าที่รายงานการตรวจ       2-2289        
ชุดตรวจที่ 1                
หัวหน้าชุด       2-0866        
ชุดตรวจที่ 2                
หัวหน้าชุด       2-0867        
ชุดตรวจที่ 3                
หัวหน้าชุด       2-0868        
กองตรวจสอบที่ 2        
ผู้อำนวยการ                    2-1915        
รองผู้อำนวยการ                       2-1916        
เสมียน       2-2284        
กองตรวจที่ 1                
หัวหน้ากอง       2-0869        
รองหัวหน้ากอง       2-0870        
เจ้าหน้าที่รายงานการตรวจ       2-2282        
ชุดตรวจที่ 1                
หัวหน้าชุด       2-0871        
ชุดตรวจที่ 2                
หัวหน้าชุด       2-0872        
ชุดตรวจที่ 3                
หัวหน้าชุด       2-0873        
กองตรวจที่ 2                
หัวหน้ากอง       2-0874        
รองหัวหน้ากอง       2-0875        
เจ้าหน้าที่รายงานการตรวจ       2-2283        
ชุดตรวจที่ 1                
หัวหน้าชุด       2-0876        
ชุดตรวจที่ 2                
หัวหน้าชุด       2-0877        
ชุดตรวจที่ 3                
หัวหน้าชุด       2-0878        
กองตรวจสอบที่ 3        
ผู้อำนวยการ                              2-1920        
รองผู้อำนวยการ                         2-1917        
เสมียน       2-2287        
กองตรวจที่ 1                         
หัวหน้ากอง       2-2285        
รองหัวหน้ากอง       2-0879        
ชุดตรวจที่ 1                
หัวหน้าชุด       2-0880        
ชุดตรวจที่ 2                
หัวหน้าชุด       2-0881        
ชุดตรวจที่ 3                
หัวหน้าชุด       2-0882        
กองตรวจที่ 2                            
หัวหน้ากอง       2-2286        
รองหัวหน้ากอง       2-0883        
ชุดตรวจที่ 1                
หัวหน้าชุด       2-0884        
ชุดตรวจที่ 2                
หัวหน้าชุด       2-0885        
ชุดตรวจที่ 3                
หัวหน้าชุด       2-0886        
พิเศษ        
นายทหารเวร        2-2269        
ห้องประชุม       2-2270        
คลังพัสดุ       2-2272