สำนักงานคลังสมองกองทัพอากาศ      
ผู้อำนวยการ       2-2344      
รองผู้อำนวยการ (บริหาร)       2-2346      
รองผู้อำนวยการ (วิชาการ)       2-2347      
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการบินและอวกาศ       2-2322      
รองผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการบินและอวกาศ     2-2323      
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีทางทหาร       2-2324      
รองผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีทางทหาร       2-2325      
แผนกธุรการ       2-2345      
นายทหารส่งกำลังบำรุง       2-2326      
นายทหารกำลังพล       2-2328      
นายทหารงบประมาณ       2-2328      
นายทหารการเงิน       2-2327      
นายทหารพัสดุ       2-2329      
โทรสาร       2-2327