กรมสวัสดิการทหารอากาศ 
กองบังคับการ
เจ้ากรม       2-2844
โทร.ทหาร       514-1196
        0 2996 8431
นายทหารคนสนิท       2-3780
สำนักงานเจ้ากรม (พ่วงโทรสาร)       2-5856
รองเจ้ากรม       2-2845
        0 2996 8481
สำนักงานรองเจ้ากรม       2-3782
เสนาธิการ       2-2846
        0 2500 2286
สำนักงานเสนาธิการ (พ่วงโทรสาร)       2-5036
นายทหารงบประมาณ       2-3787
ผู้ช่วยนายทหารงบประมาณ       2-8122
นายทหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร       2-5153
นายทหารพระธรรมนูญ       2-3861
นายทหารนิรภัยภาคพื้น       2-5250
นายทหารปฏิบัติการประจำกรมสวัสดิการทหารอากาศ       2-5682
แผนกธุรการ        
หัวหน้าแผนก           2-3856
รองหัวหน้าแผนก       2-3790
เสมียน       2-2847
โทรสาร       2-3788
แผนกกำลังพล        
หัวหน้าแผนก       2-4415
รองหัวหน้าแผนก       2-5817
เจ้าหน้าที่กำลังพล       2-3789
แผนกยุทธการและการข่าว        
หัวหน้าแผนก       2-0015
รองหัวหน้าแผนก       2-3834
กองส่งกำลังบำรุง        
หัวหน้ากอง       2-4593
รองหัวหน้ากอง                        2-5020
นายทหารส่งกำลังบำรุง       2-5843
เจ้าหน้าที่ส่งกำลังบำรุง       2-3791
แผนกการเงิน 
หัวหน้านายทหารการเงิน       2-4174
นายทหารควบคุมการเบิกจ่าย       2-5133
เสมียน       2-2848
กองการสงเคราะห์
ผู้อำนวยการ       2-3808
รองผู้อำนวยการ       2-3809
ฝ่ายธุรการ        
หัวหน้าฝ่าย       2-3807
        2-3869
ฝ่ายการเงิน        
หัวหน้านายทหารการเงิน       2-3817
เจ้าหน้าที่การเงิน       2-3819
        2-3810
แผนกสังคมสงเคราะห์        
หัวหน้าแผนก       2-3811
เสมียน       2-6086
แผนกการสงเคราะห์          
หัวหน้าแผนก       2-3851
เสมียน       2-3850
กิจการซักรีด       2-3814
บ้านพักรับรองกองทัพอากาศ (ข้างหอประชุมกานตรัตน์)       2-4001
        2-4002
        2-4003
        2-4004
        0 2531 3095
        0 2531 3201
        0 2531 0764
        0 2531 1471
บ้านพักรับรองหลังที่ 1       2-5382
        2-5385
        2-3952
        2-3953
        2-5190
        2-5383
        2-5298
บ้านพักรับรองหลังที่ 2       2-4049
        3-1166
        0 2532 3177
        0 2531 1783
บ้านพักรับรองหลังที่ 3       2-4056
        2-5116
        2-5561
        2-4919
        3-1001
        0 2532 1356
        0 2532 2094
บ้านพักรับรอง (ร้อยพลพยาบาล)       2-5581
        2-5594
บ้านพักรับรอง ทอ.5 (BOQ)        
ประจำชั้น 1       3-1857
ประจำชั้น 2       3-1812
ประจำชั้น 3       3-1837
ประจำชั้น 4       3-1848
เจ้าหน้าที่ประจำอาคาร       3-1830
ห้องอาหาร       3-1875
ห้องรับรองแขกต่างประเทศ       2-4666
        2-4892
บ้านพักรับรอง ทอ.4 (ชั้น 2)       3-1659
สำนักงานแฟลต ทอ.เขต 6 (ทุ่งสีกัน)       3-0084
        3-0085
สำนักงานแฟลต ทอ.เขต 6 (ดอนเมือง)       3-0411
ตึกแถวรับรองนายทหารสัญญาบัตร BOQ 2       3-3075
        3-3076
        3-3077
สำนักงานบ้านพักรับรองนายพลอากาศ       3-1139
บ้านพักสวัสดิการทหารอากาศ (บ่อฝ้าย)       3-2910
        6-2734
        0 3252 0361
        0 3252 0362
แผนกที่ดินและอาคารสงเคราะห์        
หัวหน้าแผนก       2-3813
เสมียน       2-3812
กองการฌาปนกิจสงเคราะห์        
หัวหน้ากอง                               2-0041
รองหัวหน้ากอง                        2-0042
สำนักงาน       2-8258
เสมียน       2-8259
แผนกฌาปนกิจ          
หัวหน้าแผนก (พ่วงโทรสาร)       2-3815
นายทหารทะเบียนและสถิติ       2-3818
นายทหารจัดการผลประโยชน์       2-3816
จนท.ประชาสัมพันธ์       2-3872
จนท.ฝ่ายทะเบียน       2-3883
จนท.ธนาคาร       2-3881
แผนกฌาปนสถาน        
หัวหน้าแผนก       0 2521 1571
เจ้าหน้าที่ฌาปนสถาน (พ่วงโทรสาร)       0 2552 0997
กองอาชีวะสงเคราะห์
ผู้อำนวยการ       2-3796
รองผู้อำนวยการ       2-3797
ฝ่ายธุรการ         
หัวหน้าฝ่าย       2-3795
นายทหารการเงิน       2-4817
แผนกกสิกรรม        
หัวหน้าแผนก (พ่วงเสมียนเวร)       2-3800
ร้านจำหน่ายอุปกรณ์การเกษตร       3-1477
สนง.โครงการเกษตรทฤษฏีตามแนวพระราชดำริ       3-3134
แผนกเลี้ยงสัตว์        
หัวหน้าแผนก       2-5051
โรงเรือนเพาะเลี้ยง       2-5708
แผนกส่งเสริมอาชีพ        
หัวหน้าแผนก       2-5191
เสมียน       2-3786
ห้องอบรมวิชาชีพ       2-4420
กองการสโมสร
หัวหน้ากอง       2-3821
รองหัวหน้ากอง       2-3876
ฝ่ายธุรการ         
หัวหน้าฝ่าย       2-3822
โทรสาร       0 2523 8683
นายทหารการเงิน (เหรัญญิก)       2-4309
แผนกบริการและบันเทิง                   
หัวหน้าแผนก       2-3823
บาร์สโมสรนายทหารสัญญาบัตร       2-4916
        2-3826
ห้องตัดผมสโมสรสัญญาบัตร       2-4282
ห้องตัดผมนายทหารสัญญาบัตร (บก.ทอ.)       2-1024
ห้องตัดผมนายทหารประทวน (บก.ทอ.)       2-1025
ห้องเสริมสวย (บก.ทอ.)       2-1014
แผนกเผยแพร่ความรู้        
หัวหน้าแผนก       2-3824
แผนกกีฬาสโมสรและกิจกรรมพิเศษ        
หัวหน้าแผนก       2-3825
ห้องกีฬาในร่ม       2-3877
กองการกีฬา
ผู้อำนวยการ       2-3957
INTERNET       0 2523 7587
รองผู้อำนวยการ       2-3839
ฝ่ายธุรการ         
หัวหน้าฝ่าย       2-5368
โทรสาร (พ่วงเสมียนการเงิน)       2-3836
แผนกการฝึกและการแข่งขัน        
หัวหน้าแผนก       2-3837
แผนกส่งเสริมการกีฬา        
หัวหน้าแผนก       2-5369
แผนกสถานที่และอุปกรณ์การกีฬา          
หัวหน้าแผนก       2-3835
แผนกเสริมสร้างสมรรถภาพ        
หัวหน้าแผนก       2-3833
สำนักงานมวยไทย - สากล ทอ.       3-1761
ที่พักนักกีฬา (อาคาร 5 ชั้น)       2-3958
สนามกีฬา ทอ.จันทรุเบกษา        
อาคารฝึกและทดสอบสมรรถภาพทหารอากาศ 1       2-3864
อาคารฝึกและทดสอบสมรรถภาพทหารอากาศ 2       2-3832
สระว่ายน้ำ ทอ. โรจนนิล       2-3863
โรงฝึกยูโด        2-3867
สนามแบดมินตัน (ท่าดินแดง)       2-4868
        2-4872
        2-5011
สระว่ายน้ำ ทอ. (ทุ่งสีกัน)       3-0077
สนามแบดมินตัน (ทุ่งสีกัน)       3-0259
สำนักงานเลขานุการ คณะอนุกรรมการกีฬากองทัพอากาศ     2-5696
โทรสาร       2-5710
สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)       2-3838
สำนักงานข่าวกีฬา       2-4311
สำนักงานจัดงานออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูก       3-1605
กองทัพอากาศ ดอนเมือง       0 2155 1605
กองการร้านค้า
ผู้อำนวยการ (พ่วงเลขานุการ)       2-3801
        0 2523 7454
รองผู้อำนวยการ (พ่วงโทรสาร)       2-4637
ฝ่ายธุรการ         
หัวหน้าฝ่าย       2-3802
ห้องคอมพิวเตอร์       2-4775
        3-2308
        0 2532 4627
ฝ่ายการเงิน (พ่วงโทรสาร)       2-3875
        2-6040
หัวหน้านายทหารการเงิน       2-2763
ฝ่ายทะเบียนคุมสินค้า        
หัวหน้าฝ่าย       2-5636
แผนกจัดหาสินค้า        
หัวหน้าแผนก (พ่วงโทรสาร)       2-3798
เจ้าหน้าที่จัดหาสินค้า       2-4196
        0 2523 7453
แผนกบริการสินค้า        
หัวหน้าแผนก       2-6039
เสมียน (พ่วงซุปเปอร์มาเก็ต)       2-3857
ร้านสรรพสินค้าชั้นบน       2-3804
ห้องประกอบอาหาร       3-2051
สำนักงานตลาดสวัสดิการและตลาดโต้รุ่ง       2-3963
ประชาสัมพันธ์ (พ่วงร้านดอกไม้)       2-4310
สถานบริการเชื้อเพลิง 1 (ท่าดินแดง)       2-3859
(พ่วงโทรสาร)       0 2523 9361
สถานบริการเชื้อเพลิง 2 (หน้า พธ.ทอ.)       2-4388
(พ่วงโทรสาร)       0 2531 9535
ร้านซ่อมรถยนต์และปะยาง       2-5019
สถานบริการเชื้อเพลิง 3 (บางจาก)       2-4787
(พ่วงโทรสาร)       0 2523 9155
สถานบริการเชื้อเพลิง 4 (ลำลูกกา)       3-1501
        0 2532 1728
        0 2532 1829
สถานบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV) ตรงข้าม ขส.ทอ.       3-1552
        0 2531 0578
สถานบริการเครื่องดื่ม       2-4378
ฝ่ายขายน้ำดื่ม       2-3805
เสมียนเวร ร้านสวัสดิการ ทอ.ดอนเมือง       2-3806
ร้านสวัสดิการ ทอ.ดอนเมือง (บก.ทอ.)       3-2309
ร้านสวัสดิการ ทอ. (ทุ่งสีกัน)        
ผู้จัดการ (พ่วงคลังสินค้า)       3-0080
(พ่วงโทรสาร)       0 2929 3688
แผนกบริการสินค้า (ร้านค้าทุ่งสีกัน)        
ผู้ควบคุม       3-0279
ฝ่ายบริการสินค้า       3-0291
        3-0079
สำนักงาน (พ่วงคลังสินค้า)       3-0078
จ่ายน้ำดื่ม        3-0283
แผนกคลังสินค้า        
หัวหน้าแผนก       2-3803
คลังสุรา (พ่วงร้านค้าเก่า)       2-4573
แผนกบริการอาหาร        
หัวหน้าแผนก       2-5995
เสมียน        2-3871
ห้องอาหาร บก.ทอ. (พ่วงห้องฝึกทดสอบสมรรถภาพ)       2-1027
ห้องอาหาร บก.ทอ. (วี.ไอ.พี.)       2-1028
แผนกวิทยาการ        
หัวหน้าแผนก       2-3855
รองหัวหน้าแผนก         2-5587
เจ้าหน้าที่วิทยาการ       2-4559
กองบริการ
หัวหน้ากอง       2-3784
รองหัวหน้ากอง       2-3785
เสมียน       2-0044
ฝ่ายพลาธิการ        
หัวหน้าฝ่าย (พ่วงห้องอาหาร สก.ทอ.)       2-3858
ฝ่ายจัดหา        
หัวหน้าฝ่าย       2-3792
ฝ่ายพัสดุ        
หัวหน้าฝ่าย       2-5605
เสมียน       2-3794
แผนกขนส่ง        
หัวหน้าแผนก       2-6091
เสมียน       2-3878
แผนกช่างโยธา        
หัวหน้าแผนก       2-5726
เสมียน       2-3793
พิเศษ        
นายทหารเวรอำนวยการ       2-5701
นายทหารเวร (พ่วงเสมียนเวร นอกเวลาราชการ)        2-3845
นายทหารควบคุมรักษาความปลอดภัย (พ่วงเสมียนเวร ในเวลาราชการ)   2-3866
สหกรณ์ออมทรัพย์ สก.ทอ.จำกัด       3-1495
        3-1516
สำนักงานรถบริการทหารอากาศ ดอนเมือง
ประธานอนุกรรมการรถบริการ       0 2523 9138
ผู้จัดการ       2-5988
เสมียน       3-2282
จนท.รถบริการ       2-5987
แผนกซ่อมบำรุง       2-5119
แผนกเดินรถ       2-4123
ท่ารถบริการทหารอากาศ ดอนเมือง       0 2532 2585
ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข สาขาร้านสวัสดิการ ทอ.       3-3286
สมาคมข้าราชการบำนาญทหารอากาศ       3-1453
ชมรมแม่บ้านเศรษฐกิจ       2-5627
สำนักงานจัดงานออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูก ทอ.ดอนเมือง     3-1605
สโมสรทหารอากาศ
ประธานคณะเจ้าหน้าที่สโมสร ทอ.สัญญาบัตรห้องรับรองพิเศษอาคารสวัสดิการทหารอากาศ 2-6107
ผู้จัดการสโมสร ทอ.ชั้นสัญญาบัตร       2-3821
เลขานุการ (พ่วงห้องรับรองพิเศษ)       2-3822
บาร์สโมสร ทอ.ชั้นสัญญาบัตร       2-4916
สำนักงานศูนย์บริการทหารอากาศ (หน้าสโมสรสัญญาบัตร ท่าดินแดง)   3-1619
        3-1620
        3-1621
สโมสรทหารอากาศชั้นประทวน (ท่าดินแดง)        
เสมียน       2-3830
ห้องสมุด       2-5340
คณะกรรมการ       2-3831
อาคารที่พักนักกีฬา (จันทรุเบกษา)       2-3862
บาร์สโมสร ทอ. ชั้นประทวน       2-3829
อาคารบริการสโมสร ทอ. (ทุ่งสีกัน)       3-0071
        3-0081
เสมียน       3-0082
ร้านอาหาร       3-0072
หอประชุมกองทัพอากาศ (อาคารทองใหญ่)        
ผู้จัดการ       2-5766
รองผู้จัดการ       2-5729
เสมียน       2-4772
การเงิน       2-4884
พัสดุ       3-3084
ห้องควบคุมเสียง (พ่วงสำนักงาน)       2-5115
สำนักงานฝ่ายขาย (จองสถานที่จัดงาน)       2-5423
        3-3083
        3-3085
        3-3192
        0 2996 8546
        0 2996 8547
        0 2996 8548
        0 2996 8549
        0 2996 8550
หอประชุมกานตรัตน์        
ผู้ควบคุม (พ่วงห้องจัดเลี้ยง)       2-4175
        2-3873
ศูนย์เยาวชน ทอ. (ท่าดินแดง)       2-3578
ห้องคอมพิวเตอร์       2-3048
        2-3056
ห้องบรรณารักษ์       2-3057
ห้องผู้จัดการ       2-2784
ห้องนาฏศิลป์ดนตรีไทย       2-2785
ห้องศิลป์ภาษา       2-2786
ห้องผู้ควบคุมศูนย์เยาวชน       2-2787
ศูนย์เยาวชน ทอ. (ทุ่งสีกัน)       3-0274
สำนักงานเคเบิล ทีวี ทอ.ดอนเมือง
เสมียน       3-2305
แผนกการเงิน       3-2306
นายทหารการเงิน       2-8239
แผนกเทคนิค       2-4796
รับแจ้ง อินเตอร์เนต และเคเบิลทีวีขัดข้อง       1122
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ       3-3287
        3-3289
เรือนชัยพฤกษ์        3-1272
        3-3387