ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ 
กองบังคับการ
ผู้อำนวยการ       2-8901
        2-8900
โทร.ทหาร       514-1192
        0 2566 5344
นายทหารคนสนิท       2-8855
โทรสาร       2-8907
รองผู้อำนวยการ       2-8902
        2-8904
        0 2566 5345
สำนักงานรองผู้อำนวยการ       2-8906
นายทหารคนสนิท       2-8752
รองผู้อำนวยการ       2-8903
        0 2566 5346
สำนักงานรองผู้อำนวยการ       2-8905
นายทหารคนสนิท       2-8753
นายทหารยุทธการและการข่าว       2-8987
นายทหารส่งกำลังบำรุง       2-8988
นายทหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร       2-8754
นายทหารงบประมาณ       2-8984
ผู้ช่วยนายทหารงบประมาณ       2-8983
เจ้าหน้าที่งบประมาณ       2-8998
นายทหารพระธรรมนูญ       2-8985
นายทหารปฏิบัติการประจำศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ 2-8978
        2-8986
แผนกธุรการ        
หัวหน้าแผนก       2-8977
นายทหารธุรการ       2-8990
แผนกกำลังพล        
หัวหน้าแผนก       2-8969
นายทหารกำลังพล       2-8975
เจ้าหน้าที่กำลังพล       2-8959
แผนกการเงิน
หัวหน้านายทหารการเงิน       2-8979
เสมียนการเงิน       2-8997
        2-8757
สำนักงานวิจัย
ผู้อำนวยการ       2-8981
        0 2566 5349
รองผู้อำนวยการ       2-8982
นักวิจัย       2-8989
        2-8996
        2-8999
นายทหารธุรการ       2-8980
เสมียน       2-8957
กองพัฒนาการวิจัย        
หัวหน้ากอง       2-8788
รองหัวหน้ากอง       2-8789
เสมียน       2-8993
แผนกประสานการวิจัย        
หัวหน้าแผนก       2-8949
รองหัวหน้าแผนก       2-8955
แผนกวิเคราะห์และประเมินผล        
หัวหน้าแผนก       2-8953
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผล       2-8755
แผนกส่งเสริมการวิจัย        
หัวหน้าแผนก       2-8958
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการวิจัย       2-8954
กองสนับสนุนการวิจัยอากาศยาน
ผู้อำนวยการ       3-6341
รองผู้อำนวยการ       3-6342
เสมียน       3-6344
โทรสาร       3-6435
        0 2241 2885
แผนกแผนแบบและวิเคราะห์        
หัวหน้าแผนก       3-6491
นายทหารโครงสร้างอากาศยาน       3-6349
แผนกทดสอบโครงสร้าง        
หัวหน้าแผนก       3-6490
นักบินทดสอบ       3-6350
แผนกอากาศยานต้นแบบ        
หัวหน้าแผนก       3-6348
นายทหารระบบอากาศยานและเครื่องบินเป้าอากาศ       3-6347
กองสนับสนุนการวิจัยยุทโธปกรณ์
ผู้อำนวยการ       2-8971
        0 2566 1760
โทร.ทหาร       501-4025
รองผู้อำนวยการ       2-8972
นายทหารเทคนิค       2-8756
นายทหารธุรการ       2-8970
เสมียน       2-8771
แผนกจัดดำเนินงาน        
หัวหน้าแผนก       2-8945
นายทหารจัดดำเนินงาน       2-8946
แผนกไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์        
หัวหน้าแผนก       2-8944
เสมียน       2-8943
นายทหารไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์       2-8947
แผนกวัตถุระเบิด        
หัวหน้าแผนก       2-8941
รองหัวหน้าแผนก       2-8942
เสมียน       2-8940
นายทหารวัตถุระเบิด 1 , 2 , 3       2-8914
แผนกโรงงาน        
หัวหน้าแผนก       2-8938
รองหัวหน้าแผนก       2-8939
เสมียน       2-8913
นายทหารการสร้างต้นแบบ       2-8926
แผนกทดสอบยุทโธปกรณ์        
หัวหน้าแผนก       2-8916
เสมียน       2-8915
นายทหารแผนการทดสอบ       2-8917
กองวิทยาศาสตร์
ผู้อำนวยการ       2-8931
รองผู้อำนวยการ       2-8932
นักวิทยาศาสตร์       2-8898
นายทหารธุรการ       2-8930
โทรสาร       2-8908
แผนกวิทยาการ        
หัวหน้าแผนก       2-8897
นายทหารวิทยาการ       2-8924
แผนกปฏิบัติการ นิวเคลียร์ ชีวะ เคมี        
หัวหน้าแผนก       2-8896
รองหัวหน้าแผนก       2-8763
หัวหน้าชุดตรวจพิสูจน์       2-8909
แผนกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์        
หัวหน้าแผนก       2-8918
นายทหารวิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ       2-8919
กองกิจการอวกาศ
ผู้อำนวยการ       2-8911
        0 2566 5348
รองผู้อำนวยการ       2-8895
นายทหารธุรการ       2-8910
โทรสาร       2-8893
แผนกเทคโนโลยีอวกาศ        
หัวหน้าแผนก       2-8875
นายทหารเทคโนโลยีอวกาศ       2-8894
แผนกระบบภูมิสารสนเทศ        
หัวหน้าแผนก       2-8701
นายทหารระบบภูมิสารสนเทศ       2-8876
แผนกระบบสื่อสารข้อมูลและเทคโนโลยีเฝ้าตรวจ        
หัวหน้าแผนก       2-8887
นายทหารระบบสื่อสารข้อมูลและเทคโนโลยีเฝ้าตรวจ       2-8886
กองบริการ
หัวหน้ากอง       2-8991
รองหัวหน้ากอง       2-8992
นายทหารธุรการ       2-8973
แผนกบริการ         
หัวหน้าแผนก       2-8967
เสมียน       2-8968
หมวดพลาธิการ        
ฝ่ายช่างโยธา       2-8966
เจ้าหน้าที่ช่างโยธา       2-8965
ฝ่ายขนส่ง       2-8963
แผนกพัสดุ        
หัวหน้าแผนก       2-8948
เสมียน       2-8964
แผนกจัดหา        
หัวหน้าแผนก       2-8994
นายทหารจัดหา       2-8995
        0 2566 5347
พิเศษ
ศูนย์ปฏิบัติการสงครามนิวเคลียร์ชีวะและเคมีกองทัพอากาศ (ศปก.นชค.ทอ.)
ผู้บังคับศูนย์       2-8766
รองผู้บังคับศูนย์       2-8765
เสนาธิการ       2-8764
ห้องปฏิบัติการสื่อสาร       2-8767
โทรสาร       2-8768
ห้องยุทธการ       2-8769
        2-8770
ห้องเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ       2-8762
นายทหารเวร       2-8885
เสมียนเวร       2-8883
ห้องสมุด       2-8854
ห้องชุมนุมวิจัย       2-8853
ห้องจัดนิทรรศการ       2-8879
        2-8878
ช่องทางรักษาการณ์ ศวอ.ทอ.       2-8773
รับแจ้งเหตุ       2-8794