ศูนย์ยุทธการทางอากาศ
         
ผู้อำนวยการ       2-6510
โทร.ทหาร       514-1220
        0 2531 9481
รองผู้อำนวยการ       2-6511
โทร.ทหาร       514-1221
นายทหารฝ่ายเสนาธิการ       2-6657
นายทหารฝ่ายเสนาธิการอาวุโส       2-6512
นายทหารฝ่ายเสนาธิการ        2-6524
ห้องบรรยายสรุป       2-6660
เจ้าหน้าที่ธุรการ       2-6514
        2-6515
นายทหารรักษาความปลอดภัย       2-4139
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย       2-6643
นายทหารช่างโยธา,โรงไฟฟ้า       2-4822
เจ้าหน้าที่ช่างโยธา       2-6696
นายทหารกรรมวิธีข้อมูล       2-2999
        2-6508
        2-6611
โทร.ทหาร       514-1329
เจ้าหน้าที่ข้อมูลทางยุทธวิธี       2-6605
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์       2-6606
ห้องบัญชาการรบ       2-6681
ห้องบัญชาการรบชั้นล่าง       2-6697
        2-6858
        2-6866
        2-6897
        2-6945
        2-6967
        2-6971
        2-6975
        2-6979
        2-6983
โทร.ทหาร       514-2223
        0 2531 9506
กองวางแผนการยุทธ        
ผู้อำนวยการ       2-6518
โทร.ทหาร       514-2224
รองผู้อำนวยการ       2-4106
นายทหารวางแผนการยุทธอาวุโส       2-6519
นายทหารวางแผนการยุทธ       2-6521
โทร.ทหาร       514-1222
        0 2531 9507
เจ้าหน้าที่ธุรการ       2-6517
        2-4095
        2-6527
นายทหารสถานภาพการรบ       2-6523
        2-6516
นายทหารปฏิบัติการ       2-6520
เจ้าหน้าที่สถานภาพการรบ       2-4112
กองการป้องกันทางอากาศ        
หัวหน้ากอง       2-6690
โทร.ทหาร       514-4221
รองหัวหน้ากอง       2-6511
นายทหารยุทธการ       2-4819
นายทหารกำหนดการใช้อาวุธ       2-6513
เจ้าหน้าที่ยุทธการ       2-6525
ส่วนควบคุมการพิสูจน์ฝ่าย       2-4134
นายทหารควบคุมอาวุโส       2-6663
ส่วนควบคุมการบิน (CT)       2-6662
เจ้าหน้าที่เฝ้าตรวจทางอากาศ        2-4094
โทร.ทหาร       514-2227
นายทหารควบคุมการจราจรทางอากาศ       2-4128
โทร.ทหาร       514-2242
เจ้าหน้าที่กำกับดูแลทั่วไป       2-4128
ศูนย์ยุทธการต่อสู้อากาศยานดอนเมือง      
ผู้อำนวยการ       2-6604
โทร.ทหาร       514-2335
กองข้อมูลการยุทธ        
ผู้อำนวยการ       2-6834
รองผู้อำนวยการ       2-6560
ธุรการ       2-6564
        2-6939
เครือข่ายการยุทธ (ACIN)       2-6978
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (SERVER)       2-6939
        2-6946
โทร.ทหาร       514-2005
        514-2006
        514-2007
กองควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ        
หัวหน้ากอง       2-6612
โทร.ทหาร       514-2334
กองควบคุมการยุทธ        
หัวหน้ากอง       2-6690
โทร.ทหาร       514-1241
ส่วนควบคุมการพิสูจน์ฝ่าย       2-4134
ส่วนควบคุมการบิน (CT)       2-6662
กองสนับสนุนการยุทธ        
ผู้อำนวยการ       2-6676
โทร.ทหาร       514-2223
รองผู้อำนวยการ       2-6565
นายทหารปฏิบัติการสื่อสาร       2-4758
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสื่อสาร       2-6688
โทร.ทหาร       514-2228
โทรพิมพ์ (PC)       2-6689
โทรสาร       2-6531
        2-4755
        2-6685
โทร.ทหาร       514-3410
แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์        
หัวหน้าแผนก       2-6683
รองหัวหน้าแผนก       2-6691
นายทหารสื่อสาร       2-6692
เจ้าหน้าที่สื่อสาร       2-6677
        2-6674
JADDIN โทร.ทหาร       514-2324
ศูนย์ควบคุมการซ่อมบำรุง (MCC)       2-6629
โทร.ทหาร       514-2343
ห้องวิทยุและโทรศัพท์ (FACCOM)       2-4356
        2-6653
ห้องไมโครเวฟ       2-6636
โทร.ทหาร       515-5562
พิเศษ        
ห้องประชุม ศยอ.       2-6658
ห้องประชุมฝ่ายเสนาธิการ ศยอ.       2-6651
        2-6682
ห้องอาหาร       2-6529
ห้องพักผ่อนนายทหารสัญญาบัตร       2-6610
ห้องพักผ่อนนายทหารประทวน       2-6583
ห้องนอนนายทหารสัญญาบัตร       2-6619
ห้องนอนนายทหารประทวน       2-6918
ห้องโถงต้อนรับ       2-6644
โรงไฟฟ้า       2-6695