ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ
         
ฝ่ายสนับสนุน        
นายทหารธุรการอาวุโส       2-1722
นายทหารธุรการ       2-1713
นายทหารการเงิน (งบประมาณ)       2-1720
เสมียน (พ่วงห้องนอน)       2-1712
เจ้าหน้าที่พัสดุ (พ่วงห้องนอนเวร ชย.)       2-1714
ฝ่ายกำลังพล        
นายทหารฝ่ายเสนาธิการอาวุโส       2-1703
นายทหารกำลังพล       2-1704
เสมียน       2-1723
        2-8653
โทรสาร       2-1706
ฝ่ายส่งกำลังบำรุง        
นายทหารฝ่ายเสนาธิการอาวุโส       2-1474
        2-1976
        0 2523 8812
โทรสาร       2-2496
ฝ่ายยุทธการ        
นายทหารฝ่ายเสนาธิการอาวุโส       2-8531
        3-3202
ฝ่ายการข่าว        
นายทหารฝ่ายเสนาธิการอาวุโส       2-8351
        2-2180
        3-3201
ฝ่ายกิจการพลเรือน        
นายทหารฝ่ายเสนาธิการอาวุโส       2-8519
ฝ่ายสารสนเทศ        
นายทหารเครือข่าย , เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย     2-1881
        2-2170
        2-8566
ห้องประชุม ศปก.ทอ. (ห้องเวหาสยานศิลปสิทธิ์)      
เจ้าหน้าที่ห้องประชุม       2-1718
        2-1721
หน้าห้องประชุมฯ (พ่วง จนท.สห.ทอ.)       2-1707
ห้องบัญชาการรบ (ห้องทะยานพิฆาต)        
เจ้าหน้าที่ห้องประชุม       2-8633
ห้องปฎิบัติงานร่วม นายทหารฝ่ายเสนาธิการ (ห้องเวชยันต์รังสฤษดิ์)  
โทรศัพท์กลาง ศปก.ทอ.       2-1700
        2-1701
        2-1702
        2-1709
        2-1711
ห้องปฏิบัติงาน (ห้อง 108 ) ศปก.ทอ.       2-1730
นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ฝ่ายยุทธการ       2-1700 ต่อ 13
        2-1710
        0 2531 2066
โทร.ทหาร       514-1213
        514-2332
เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ       2-1700 ต่อ 23
นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ฝ่ายส่งกำลังบำรุง       2-1700 ต่อ 14
        0 2523 8812
เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งกำลังบำรุง       2-1700 ต่อ 24
นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ฝ่ายการข่าว       2-1700 ต่อ 12
        0 2523 7871
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการข่าว       2-1700 ต่อ 22
นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ฝ่ายกำลังพล       2-1700 ต่อ 11
        0 2523 7622
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกำลังพล       2-1700 ต่อ 21
นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ฝ่ายกิจการพลเรือน     2-1700 ต่อ 15
        2-8309
ฝ่ายกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ ศปก.ทอ.     2-1700 ต่อ 15
        0 2531 4437
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการพลเรือน       2-1700 ต่อ 25
โทรสาร        2-1700 ต่อ 33 , 34
ศูนย์สื่อสาร        
นายทหารปฏิบัติการสื่อสาร       2-1716
        0 2523 8859
โทรสาร       2-1715
        2-1717
โทร.ทหาร       514-1212
        514-2162
Back up นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ฯ       2-2442
ห้องนอนเวร นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ฝ่ายยุทธการ     2-1710
ห้องนอนเวร นายทหารฝ่ายเสนาธิการฯ ประจำวัน     2-8545
เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน       2-1719
        2-1864
ห้องพักผ่อน       2-8518