โรงเรียนนายเรืออากาศ
กองบัญชาการ
ผู้บัญชาการ       2-2832
        0 2996 8419
นายทหารคนสนิท       2-3610
สำนักงานผู้บัญชาการ (พ่วงโทรสาร)       2-5224
รองผู้บัญชาการ       2-2833
        0 2996 8458
รองผู้บัญชาการ       2-2834
        0 2996 8489
สำนักงาน (พ่วงโทรสาร)       2-5882
เสนาธิการ       2-2835
        0 2996 8464
สำนักงานเสนาธิการ       2-8203
รองเสนาธิการ       2-2836
สำนักงานรองเสนาธิการ       2-2679
รองเสนาธิการ       2-2837
สำนักงานรองเสนาธิการ       2-0516
นายทหารกิจการพลเรือน       2-3680
นายทหารเผยแพร่และแนะแนว       2-0517
นายทหารพิพิธภัณฑ์และประวัติศาสตร์       2-0518
ประชาสัมพันธ์       2-5265
นายทหารงบประมาณ       2-5357
ผู้ช่วยนายทหารงบประมาณ       2-3614
นายทหารวิเคราะห์งบประมาณ (พ่วงโทรสาร)       2-3612
นายทหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร       2-0519
นายทหารพระธรรมนูญ       2-5428
นายทหารนิรภัยภาคพื้น       2-3679
นายทหารปฏิบัติการประจำโรงเรียนนายเรืออากาศ     2-0520
แผนกธุรการ        
หัวหน้าแผนก       2-0590
รองหัวหน้าแผนก       2-4331
นายทหารธุรการ (พ่วงโทรสาร)       2-5533
เจ้าหน้าที่ธุรการ       2-3618
กองกำลังพล        
หัวหน้ากอง       2-4276
รองหัวหน้ากอง       2-0521
นายทหารกำลังพล       2-0522
เจ้าหน้าที่กำลังพล       2-0523
        2-4619
สำนักงานการฝึกงานในหน้าที่       2-3613
กองยุทธการและการข่าว        
หัวหน้ากอง       2-0524
รองหัวหน้ากอง       2-0525
เสมียน       2-0526
นายทหารธุรการ       2-0527
นายทหารยุทธการและการข่าว       2-0528
โทรสาร       2-0529
กองส่งกำลังบำรุง        
หัวหน้ากอง       2-3696
รองหัวหน้ากอง       2-0530
นายทหารส่งกำลังบำรุง       2-4493
เจ้าหน้าที่ส่งกำลังบำรุง       2-0531
ฝ่ายจัดหา        
หัวหน้าฝ่าย       2-3621
เจ้าหน้าที่จัดหา       2-0532
เสมียน       2-4547
กองประกันคุณภาพการศึกษา        
หัวหน้ากอง       2-4120
รองหัวหน้ากอง       2-4318
นายทหารประกันคุณภาพการศึกษา       2-0533
นายทหารตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา     2-0534
แผนกการเงิน
หัวหน้านายทหารการเงิน       2-4931
ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารการเงิน       2-3611
นายทหารบัญชี       2-4930
กองการศึกษา
ผู้อำนวยการ       2-6591
        0 2996 8470
สำนักงานผู้อำนวยการ       2-6505
รองผู้อำนวยการ       2-6948
รองผู้อำนวยการ       2-3647
สำนักงานรองผู้อำนวยการ       2-6504
ศาสตราจารย์ (พล.อ.ต.)       2-4878
ศาสตราจารย์ชาย (อาคารเรียน 1)       2-4233
        2-5760
(อาคารเรียน 3)       2-6503
ศาสตราจารย์หญิง (อาคารเรียน 1)       2-3648
        2-3649
(อาคารเรียน 3)       2-6502
        2-6699
        2-6821
ห้องประกันคุณภาพการศึกษา (รอง ผอ.กกศ.รร.นอ.)     2-6948
ห้องประชุม       2-6713
แผนกธุรการ        
หัวหน้าแผนก       2-6592
รองหัวหน้าแผนก       2-0535
เสมียน       2-6590
กองอำนวยการศึกษา        
หัวหน้ากอง       2-3666
รองหัวหน้ากอง       2-4953
แผนกจัดการศึกษาและประมวลผล        
หัวหน้าแผนก       2-3668
รองหัวหน้าแผนก       2-3667
นายทหารการศึกษา       2-5647
แผนกอุปกรณ์การศึกษา        
หัวหน้าแผนก       2-4714
รองหัวหน้าแผนก       2-0537
คลังพัสดุ       2-3657
กองวิชาวิศวกรรมอากาศยานและเทคโนโลยีการบิน    
ผู้อำนวยการ       2-3653
        0 2500 2284
รองผู้อำนวยการ       2-3655
นายทหารการศึกษา       2-5264
        2-3887
เสมียน       2-3886
ภาควิชาวิศวกรรมอากาศยาน        
หัวหน้าภาควิชา       2-3675
รองศาสตราจารย์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ , อาจารย์     2-5262
        2-3581
เสมียน       2-8057
อาคารอุโมงค์ลมความเร็วต่ำกว่าเสียงเพื่อการวิจัย     2-3579
        2-3580
        2-3673
อาคารจำลองการบินและทดสอบโครงสร้าง       2-3583
        2-3584
        2-5941
อาคารอุโมงค์ลมความเร็วเหนือเสียง       2-8058
กองเทคโนโลยีการบิน        
หัวหน้ากอง       2-0540
รองหัวหน้ากอง       2-0541
เสมียน       2-0542
แผนกปฏิบัติการพลศาสตร์และเทคโนโลยีการบิน      
หัวหน้าแผนก       2-0543
รองหัวหน้าแผนก       2-0544
แผนกปฏิบัติการระบบจำลองการบิน        
หัวหน้าแผนก       2-0545
รองหัวหน้าแผนก       2-0546
กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและอุตสาหการ        
ผู้อำนวยการ       2-0547
รองผู้อำนวยการ       2-0548
นายทหารการศึกษา       2-0549
เสมียน       2-0550
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล        
หัวหน้าภาควิชา       2-3705
รองศาสตราจารย์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ , อาจารย์     2-5526
        2-5820
        2-0551
เสมียน       2-3674
โรงฝึกงาน       2-3699
อาคารทดสอบเครื่องยนต์       2-0597
        2-0598
ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล        
นายทหารห้องปฏิบัติการ       2-0552
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ        
หัวหน้าภาควิชา       2-4486
รองศาสตราจารย์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ , อาจารย์     2-8062
        2-8063
        2-3888
เสมียน       2-5236
ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ        
นายทหารห้องปฏิบัติการ       2-0553
กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและโยธา        
ผู้อำนวยการ       2-0554
รองผู้อำนวยการ       2-0555
นายทหารการศึกษา       2-0556
เสมียน       2-0557
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า        
หัวหน้าภาควิชา       2-5637
รองศาสตราจารย์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ , อาจารย์     2-5136
        2-5432
        2-5595
        2-5445
        2-5447
        2-5653
        2-5819
        2-6274
เสมียน       2-3700
ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า       2-6806
        2-6807
        2-6808
        2-6809
        2-6810
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา        
หัวหน้าภาควิชา       2-3650
รองศาสตราจารย์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ , อาจารย์     2-4951
        2-0558
        2-0559
เสมียน       2-0560
ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา        
นายทหารห้องปฏิบัติการ       2-0561
สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม       2-6398
กองวิชาวิทยาศาสตร์        
ผู้อำนวยการ       2-3671
        0 2531 4887
รองผู้อำนวยการ       2-3672
อาจารย์       2-4372
เสมียน       2-4371
ภาควิชาฟิสิกส์        
รองศาสตราจารย์       2-4146
อาจารย์       2-3697
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์        
นายทหารห้องปฏิบัติการ       2-0562
ภาควิชาเคมี        
รองศาสตราจารย์       2-3651
ผู้ช่วยศาสตราจารย์       2-6254
อาจารย์       2-3698
        2-3969
ห้องปฏิบัติการเคมี        
นายทหารห้องปฏิบัติการ       2-0563
กองวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์        
ผู้อำนวยการ       2-3663
        0 2531 3207
รองผู้อำนวยการ       2-3664
เสมียน       2-3662
โทรสาร       2-6037
ภาควิชาคณิตศาสตร์        
รองศาสตราจารย์       2-4613
ผู้ช่วยศาสตราจารย์       2-3701
อาจารย์       2-4484
        2-4522
        2-6386
ภาควิชาคอมพิวเตอร์        
รองศาสตราจารย์       2-4483
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์        
นายทหารห้องปฏิบัติการ       2-4485
ห้องคอมพิวเตอร์       2-5868
        2-5869
        2-5870
        2-5871
อาจารย์       2-3665
        2-4512
        2-4507
        2-5142
INTERNET       2-6259
        2-6260
        2-6261
        2-6262
        0 2531 1008
ห้องปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร์       2-5572
กองวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์        
ผู้อำนวยการ       2-3652
รองผู้อำนวยการ       2-5238
เสมียน       2-3658
ภาควิชามนุษยศาสตร์        
รองศาสตราจารย์       2-5638
ผู้ช่วยศาสตราจารย์       2-5737
อาจารย์       2-3661
        2-3659
        2-4961
ห้องปฏิบัติการฝึกภาษา        
นายทหารห้องปฏิบัติการ       2-0564
ภาควิชาสังคมศาสตร์        
รองศาสตราจารย์       2-3660
ผู้ช่วยศาสตราจารย์       2-5528
อาจารย์       2-5239
        2-5240
กรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์
ผู้บังคับการ       2-3628
(พ่วงโทรสาร)       0 2523 6786
รองผู้บังคับการ       2-3629
เสนาธิการ       2-4164
ฝ่ายเสนาธิการ       2-5109
นายทหารฝ่ายเสนาธิการกำลังพลและส่งกำลังบำรุง     2-5108
นายทหารฝ่ายเสนาธิการยุทธการและการข่าว       2-5107
นายทหารกำลังพล       2-3630
นายทหารพัสดุ       2-0567
นายทหารการเงิน       2-3631
นายทหารปกครอง       2-5336
พลาธิการ       2-3695
ฝ่ายธุรการ       2-3632
กองพันที่ 1        
ผู้บังคับกองพัน       2-5294
รองผู้บังคับกองพัน       2-3641
เสมียน       2-3642
ผู้บังคับกองร้อยที่ 1       2-0568
ผู้บังคับกองร้อยที่ 2       2-0569
กองพันที่ 2        
ผู้บังคับกองพัน       2-5300
รองผู้บังคับกองพัน       2-5301
เสมียน       2-3637
ผู้บังคับกองร้อยที่ 1       2-5302
ผู้บังคับกองร้อยที่ 2       2-3638
กองพันที่ 3        
ผู้บังคับกองพัน       2-5295
รองผู้บังคับกองพัน       2-5305
เสมียน       2-3643
ผู้บังคับกองร้อยที่ 1       2-3644
ผู้บังคับกองร้อยที่ 2       2-0570
กองพันที่ 4        
ผู้บังคับกองพัน       2-5600
รองผู้บังคับกองพัน       2-0573
เสมียน       2-5597
ผู้บังคับกองร้อยที่ 1       2-5601
ผู้บังคับกองร้อยที่ 2       2-5602
พิเศษ        
ห้องพักผ่อน       2-5337
        2-5339
สโมสรนักเรียนนายเรืออากาศ       2-3691
ห้องตัดผม       2-3690
ห้องฝึกซ้อมดนตรีโยธวาทิต       2-4941
เวรกรม นนอ. (บก.กรม นนอ.)       2-5338
กองพัฒนาภาวะผู้นำ        
หัวหน้ากอง       2-5293
รองหัวหน้ากอง       2-5303
นายทหารแผนและโครงการ       2-3639
นายทหารพัฒนาภาวะผู้นำ       2-0571
เสมียน       2-0572
กองวิชาทหาร
ผู้อำนวยการ       2-3677
รองผู้อำนวยการ               2-3678
เสมียน       2-3676
กองวิทยาการทหาร        
หัวหน้ากอง       2-3683
รองหัวหน้ากอง       2-5846
นายทหารวิทยาการทหาร , นายทหารอำนวยการศึกษา     2-3684
นายทหารแผนและโครงการ , นายทหารวิเคาะห์และประเมินผล 2-5847
กองการฝึก        
หัวหน้ากอง       2-3682
รองหัวหน้ากอง       2-5845
แผนกฝึกวิชาทหาร        
รองหัวหน้าแผนก       2-0576
แผนกฝึกการบินพื้นฐาน        
หัวหน้าแผนก       2-0577
รองหัวหน้าแผนก       2-0578
แผนกเครื่องช่วยฝึก        
หัวหน้าแผนก       2-3686
รองหัวหน้าแผนก       2-5849
แผนกสรรพาวุธ        
หัวหน้าแผนก       2-3685
รองหัวหน้าแผนก       2-0575
เสมียน       2-5848
กองสถิติประเมินผลและพัฒนาการศึกษา
หัวหน้ากอง (พ่วงโทรสาร)       2-3625
รองหัวหน้ากอง       2-4487
นายทหารธุรการ (พ่วงโทรสาร)       2-5833
เสมียน       2-3624
แผนกกรรมวิธีข้อมูล        
หัวหน้าแผนก       2-3627
รองหัวหน้าแผนก       2-3626
แผนกทะเบียนประวัติ        
หัวหน้าแผนก       2-4489
รองหัวหน้าแผนก       2-4488
กองส่งเสริมการพัฒนางานวิจัย
หัวหน้ากอง       2-0579
รองหัวหน้ากอง       2-0580
นายทหารแผนและพัฒนางานวิจัย       2-0583
นายทหารประเมินผลและเผยแพร่       2-0582
เสมียน       2-0581
กองเทคโนโลยีและสารสนเทศ
หัวหน้ากอง       2-3670
รองหัวหน้ากอง       2-5721
เสมียน       2-4712
แผนกโสตทัศนูปกรณ์        
หัวหน้าแผนก       2-3669
รองหัวหน้าแผนก       2-0585
นายทหารโสตทัศนูปกรณ์       2-0586
แผนกสารสนเทศ        
หัวหน้าแผนก       2-0587
รองหัวหน้าแผนก       2-0588
นายทหารสารสนเทศ       2-0589
ห้องสมุด        
บรรณารักษ์       2-3693
เจ้าหน้าที่       2-5478
กองพลศึกษา
หัวหน้ากอง       2-3633
รองหัวหน้ากอง       2-3703
เสมียน       2-3634
นายทหารวิชาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา       2-0591
        2-0592
ครูฝึก       2-0593
        2-4889
ห้องนายทหารผู้ใหญ่ (ห้องรับรอง)       2-4155
อาคารพลศึกษา 3       2-4156
สระว่ายน้ำนายเรืออากาศ       2-5568
กองบริการ
หัวหน้ากอง                       2-3616
รองหัวหน้ากอง       2-3617
โทรสาร       2-3615
เสมียน       2-0594
แผนกแพทย์        
หัวหน้าแผนก       2-5878
รองหัวหน้าแผนก       2-0596
ทันตแพทย์       2-4726
เสมียน       2-3623
แผนกช่างโยธา        
หัวหน้าแผนก       2-5993
รองหัวหน้าแผนก       2-0595
เสมียน       2-3622
ฝ่ายเกียกกาย       2-6359
โรงครัว       2-3692
ฝ่ายขนส่ง (ช่างพาหนะ)       2-5292
        2-3620
ฝ่ายสวัสดิการ       2-3688
ซักรีด       2-4324
ฝ่ายพัสดุ       2-0584
พิเศษ
นายทหารเวร        2-4618
ห้องกระจายเสียง       2-5319
หอประชุม         2-3694
สโมสรนายทหารประทวน       2-5324
อาคารรณนภากาศ       2-5410
        2-5411
        2-6020
รักษาความปลอดภัย        2-4859
ช่องทางเข้า รร.นอ.       2-3526
        2-6593
สหกรณ์ออมทรัพย์        
ผู้จัดการ       3-1383
เสมียน       3-1923
ชุมนุมนายเรืออากาศ        
สำนักงาน (พ่วงโทรสาร)       2-3704
        2-0025
สำนักงานคณะกรรมการบริหาร       2-5095
ห้องประชุมและจัดเลี้ยง       2-5687
ห้องอาหารสัญญาบัตร       2-5686
ห้องตัดผมสัญญาบัตร       2-3702
ห้องบิลเลียด        2-3689
ห้องเกมส์       2-5179