โรงเรียนการบิน  
กองบัญชาการ  
ผู้บัญชาการ       3-7010  
โทร.ทหาร       554-1001  
      0 3499 6483  
นายทหารคนสนิท       3-7011  
โทรสาร       3-7013  
รองผู้บัญชาการ        3-7020  
โทร.ทหาร       554-1002  
      0 3499 6492  
รองผู้บัญชาการ        3-7030  
โทร.ทหาร       554-1008  
สำนักงานรองผู้บัญชาการ       3-7012  
เสนาธิการ       3-7040  
โทร.ทหาร       554-1003  
สำนักงานเสนาธิการ       3-7041  
นายทหารยุทธการและการข่าว (น.อ.)       3-7200  
นายทหารยุทธการและการข่าว (น.ท.)     3-7219  
นายทหารส่งกำลังบำรุง (น.อ.)       3-7201  
นายทหารส่งกำลังบำรุง (น.ท.)       3-7202  
นายทหารงบประมาณ       3-7207  
เสมียน       3-7208  
นายทหารตรวจสอบมาตรฐานการบิน       3-7204  
ห้องมาตรฐานการบิน       3-7205  
นายทหารนิรภัย       3-7209  
นายทหารพระธรรมนูญ       3-7210  
อนุศาสนาจารย์       3-7211  
สนง.รักษาความปลอดภัย       3-7213  
ห้องศูนย์ปฏิบัติการ โรงเรียนการบิน       3-7217  
นายทหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โรงเรียนการบิน 3-7478  
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โรงเรียนการบิน 3-7479  
แผนกธุรการ       3-7403  
หัวหน้าแผนก       3-7404  
รองหัวหน้าแผนก       3-7405  
แผนกกำลังพล       3-7407  
หัวหน้าแผนก       3-7410  
นายทหารกำลังพล       3-7209  
นายทหารสัสดี       3-7408  
แผนกกิจการพลเรือน       3-7226  
หัวหน้าแผนก       3-7206  
รองหัวหน้าแผนก       3-7227  
นายทหารการภาพ       3-7245  
        0 3499 6502  
แผนกการเงิน  
หัวหน้านายทหารการเงิน       3-7220  
        0 3499 6496  
นายทหารบัญชี (พ่วงเจ้าหน้าที่เงินเดือน)     3-7221  
เจ้าหน้าที่การเงิน       3-7222  
กองบริการ  
        3-7402  
หัวหน้ากอง       3-7400  
รองหัวหน้ากอง       3-7401  
แผนกขนส่ง (พ่วงห้องเวร)       3-7414  
หัวหน้าแผนก       3-7412  
รองหัวหน้าแผนก       3-7413  
ฝ่ายพาหนะ       3-7415  
ฝ่ายซ่อมบำรุง       3-7418  
หมวดพัสดุ       3-7419  
หมวดขนส่งทางอากาศ       3-7420  
หมวดบริการเชื้อเพลิง       3-7487  
หัวหน้าหมวดบริการเชื้อเพลิง       3-7488  
แผนกช่างโยธา       3-7426  
หัวหน้าแผนก (พ่วงเสมียน)       3-7424  
รองหัวหน้าแผนก       3-7425  
หมวดพัสดุ       3-7428  
ฝ่ายอาคาร       3-7429  
หัวหน้าฝ่าย       3-7430  
ฝ่ายสาธารณูปการ       3-7433  
หัวหน้าฝ่าย (พ่วงหมวดประปา)       3-7434  
หัวหน้าหมวดปรับอากาศ       3-7439  
ฝ่ายสนามบิน       3-7441  
ฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย       3-7444  
ประจำฝ่าย       3-7445  
แผนกสวัสดิการ       3-7449  
หัวหน้าแผนก       3-7448  
รองหัวหน้าแผนก       3-7447  
ผู้จัดการสโมสร       3-7450  
สโมสรนายทหารประทวน       3-7451  
บ้านรับรอง 2 (พ่วงหัตถเวช)       3-7493  
บ้านรับรอง1 ห้อง 3       3-7499  
แผนกพลาธิการ       3-7475  
หัวหน้าแผนก       3-7474  
ฝ่ายควบคุมคุณภาพ       3-7482  
ฝ่ายตรวจสอบและรับ-ส่งพัสดุ       3-7483  
ฝ่ายคลังพัสดุ       3-7484  
หมวดคลังพัสดุ 3 (พ่วงห้องพักเวร)       3-7485  
ฝ่ายจัดหา       3-7473  
      3-7476  
ฝ่ายบริการ       3-7492  
กองฝึกการบิน  
ผู้บังคับการ       3-7500  
โทร.ทหาร       554-1004  
สำนักงานผู้บังคับการ       3-7507  
รองผู้บังคับการ       3-7501  
นายทหารยุทธการและการฝึก       3-7502  
ผู้ช่วยนายทหารยุทธการและการฝึก       3-7503  
นายทหารนิรภัยการบิน       3-7504  
ฝ่ายธุรการ          
หัวหน้าฝ่าย       3-7506  
แผนกสนับสนุนการบิน       3-7511  
หัวหน้าแผนก       3-7512  
ฝ่ายข่าวอากาศ       3-7514  
โทร.ทหาร       554-2004  
ฝ่ายบังคับการบิน       3-7515  
หัวหน้าฝ่าย       3-7516  
หอบังคับการบิน       3-7517  
      3-7518  
      3-7519  
ศูนย์ข่าวสารการบิน       3-7520  
      3-7521  
เจ้าหน้าที่ควบคุมเรดาร์       3-7522  
ฝ่ายเครื่องใช้ประจำตัวนักบิน       3-7523  
      3-7559  
ฝ่ายเครื่องช่วยฝึกการบิน       3-7524  
      3-7525  
ฝูงฝึกขั้นต้น          
ผู้บังคับฝูง       3-7527  
รองผู้บังคับฝูง       3-7528  
ยุทธการและการฝึก       3-7529  
ฝูงฝึกขั้นปลาย          
ผู้บังคับฝูง       3-7534  
รองผู้บังคับฝูง       3-7535  
ยุทธการและการฝึก       3-7536  
แผนกปกครอง          
หัวหน้าแผนก       3-7542  
รองหัวหน้าแผนก (พ่วงธุรการ)       3-7543  
สโมสรศิษย์การบิน       3-7546  
ห้องพักครูการบิน       3-7552  
      3-7553  
อาคารทรงงาน       3-7555  
กองการศึกษา  
หัวหน้ากอง       3-7100  
โทร.ทหาร       554-2012  
      0 3499 6515  
รองหัวหน้ากอง       3-7101  
ฝ่ายธุรการ       3-7103  
ห้องพักผ่อน (โทรสาร)       3-7104  
แผนกวิชาการ       3-7107  
หัวหน้าแผนก       3-7106  
อาจารย์ประจำแผนก       3-7108,3-7109  
แผนกอุปกรณ์การศึกษา       3-7118  
หัวหน้าแผนก       3-7113  
ห้องคอมพิวเตอร์กองการศึกษา       3-7124  
แผนกฝึกการยังชีพ (พ่วงห้องเวร)       3-7121  
หัวหน้าแผนก (พ่วงรองหัวหน้าแผนก)       3-7120  
ศูนย์ฟื้นฟูวิวัฒน์พลเมือง       3-8941  
      0 3499 6487  
โทรสาร       3-8940  
กองพันทหารอากาศโยธิน  
ผู้บังคับกองพัน (พ่วงโทรสาร)                      3-7600  
รองผู้บังคับกองพัน                      3-7601  
นายทหารยุทธการและการฝึก              3-7602  
นายทหารการข่าว       3-7606  
กองร้อยทหารอากาศโยธิน       3-7626  
ผู้บังคับกองร้อย       3-7627  
กองร้อยทหารปฏิบัติการพิเศษ       3-7624  
ผู้บังคับกองร้อย       3-7625  
กองร้อยทหารต่อสู้อากาศยาน       3-7628  
ผู้บังคับกองร้อย       3-7629  
กองร้อยสนับสนุน       3-7607  
กองร้อยบริการ       3-7622  
ผู้บังคับกองร้อย       3-7623  
โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฯ (เกษตรโยธิน)     3-7630  
ผู้บังคับกองร้อยนักเรียน       3-7631  
กองซ่อมบำรุงอากาศยาน  
หัวหน้ากอง       3-7300  
รองหัวหน้ากอง       3-7301  
ห้องสารสนเทศ       0 3499 6479  
ฝ่ายธุรการ          
หัวหน้าฝ่าย       3-7302  
แผนกจัดดำเนินงาน       3-7307  
หัวหน้าแผนก       3-7308  
ฝ่ายแผนและกำหนดงาน       3-7309  
ฝ่ายควบคุมงาน       3-7310  
แผนกควบคุมคุณภาพ       3-7313  
หัวหน้าแผนก       3-7311  
ฝ่ายควบคุมคุณภาพ                       3-7314  
แผนกซ่อมอากาศยาน          
หัวหน้าแผนก       3-7329  
ฝ่ายซ่อมอากาศยาน       3-7317  
ฝ่ายโรงงาน       3-7318  
แผนกซ่อมเครื่องยนต์          
หัวหน้าแผนก       3-7323  
ฝ่ายซ่อมเครื่องยนต์       3-7324  
หมวดตรวจซ่อมเครื่องยนต์       3-7325  
แผนกบริการลานจอด          
หัวหน้าแผนก       3-7327  
ฝ่ายลานจอด       3-7328  
ฝ่ายบริภัณฑ์ภาคพื้น       3-7332  
หมวดบริการบริภัณฑ์ภาคพื้น       3-7333  
หมวดตรวจซ่อมบริภัณฑ์ภาคพื้น       3-7334  
ฝ่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ภาคอากาศ        
(พ่วงหมวดช่างซ่อมวิทยุอากาศยาน)       3-7335  
หมวดช่างซ่อมเครื่องช่วยเดินอากาศและระบบพิสูจน์ฝ่าย 3-7337  
หมวดช่างสื่อสารประจำอากาศยาน       3-7338  
ฝ่ายพัสดุ       3-7303  
หัวหน้าฝ่าย       3-7304  
คลังพัสดุสื่อสาร       3-7305  
คลังพัสดุช่างอากาศ       3-7306  
หัวหน้าหมวดคลังพัสดุ 1       3-7489  
หมวดคลังพัสดุ 1       3-7490  
คลังอาวุธ กระสุนและวัตถุระเบิด       3-7491  
แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์  
หัวหน้าแผนก (พ่วงสารบรรณ)       3-7350  
รองหัวหน้าแผนก       3-7351  
      3-7352  
หมวดจัดดำเนินงาน       3-7354  
ฝ่ายปฏิบัติการสื่อสาร       3-7357  
หัวหน้าฝ่าย       3-7358  
หมวดศูนย์ข่าว       3-7359  
      3-7381  
หมวดวิทยุภาคพื้น       3-7361  
ฝ่ายสื่อสารโทรคมนาคม       3-7369  
หัวหน้าฝ่าย       3-7370  
หมวดซ่อมบำรุงโทรศัพท์และทางสาย       3-7372  
หัวหน้าหมวดซ่อมบำรุงโทรศัพท์และทางสาย     3-7373  
หมวดช่างชุมสายโทรศัพท์       3-7374  
      3-7375  
หัวหน้าหมวดช่างชุมสายโทรศัพท์       3-7376  
หมวดช่างโทรคมนาคม       3-7378  
ฝ่ายซ่อมอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์     3-7362  
หัวหน้าฝ่าย       3-7363  
หมวดช่างวิทยุภาคพื้น       3-7364  
สถานี TACAN       3-7365, 3-7385  
สถานี ILS       3-7366  
สถานี  ASR       3-7368  
หมวดซ่อมบำรุงระบบสารสนเทศ       3-7389  
หัวหน้าหมวด       3-7388  
หมวดกระจายเสียง       3-7391  
หัวหน้าหมวด       3-7390  
หมวดพัสดุ       3-7355  
หัวหน้าหมวด       3-7356  
รับแจ้งโทรศัพท์ขัดข้อง       3-7379  
กลางโรงเรียนการบิน        0 3499 6484  
      0 3499 6485  
      0 3499 6477  
กองร้อยทหารสารวัตร  
ผู้บังคับกองร้อย       3-7650  
รองผู้บังคับกองร้อย       3-7651  
      3-7652  
เรือนจำ       3-7653  
ศูนย์สั่งการแจ้งเหตุร้าย       3-7654  
หน่วยสมทบ  
ฝ่ายคลังเชื้อเพลิงที่ 3 กำแพงแสน       3-8935  
หัวหน้าฝ่าย (พ่วงโทรสาร)       3-8936  
หน่วยบินค้นหาช่วยชีวิต       3-8937  
สถานีโทรคมนาคมทหาร กำแพงแสน       3-8938  
ชุดทำลายวัตถุระเบิด 3 (สพ.ทอ.)       3-8959  
พิเศษ  
สโมสรนายทหารสัญญาบัตร       3-7453  
สโมสรนายทหารชั้นประทวน       3-7451  
สหกรณ์ออมทรัพย์       3-8903  
ร้านค้าสหกรณ์       3-8905  
สนามกอล์ฟ (ที่พักแคดดี้)       3-8909  
จองเวลา       3-8910  
สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ       3-8912  
เจ้าหน้าที่ดูแลสนาม       3-8913  
หลุม 1       3-8957  
หลุม 5       3-8948  
หลุม 9       3-8939  
ร้านอุปกรณ์กอล์ฟ       3-8950  
สวนอาหารศาลาไทย       3-8911  
ห้องพักศาลาไทย ห้อง 1       3-8951  
ห้องพักศาลาไทย ห้อง 2       3-8952  
ห้องพักศาลาไทย ห้อง 3       3-8953  
ห้องพักศาลาไทย ห้อง 4       3-8954  
ห้องพักศาลาไทย ห้อง 5       3-8955  
ห้องพักศาลาไทย ห้อง 6       3-8956  
โรงรียนประถมฐานบินกำแพงแสน       3-8920  
      3-8921  
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน       3-8922  
      3-8923  
สถานอนุบาลเด็กเล็ก       3-8924  
สถานีวิทยุทหารอากาศ 012 กำแพงแสน     3-8902  
ชมรมแม่บ้าน โรงเรียนการบิน        3-8918  
บริษัทอุตสาหกรรมการบิน       0 3499 6284  
      3-7820  
      3-7821  
      3-7822  
      3-7823  
      3-7824  
      3-7825  
      3-7826  
      3-7827  
      3-7828