โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
กองอำนวยการ
ผู้อำนวยการ       2-7238
        0 2996 8467
โทร.ทหาร       514-1023
สำนักงานผู้อำนวยการ       2-7229
        2-7488
รองผู้อำนวยการ          2-7226
โทร.ทหาร       514-1033
        0 2996 8493
สำนักงานรองผู้อำนวยการ       2-7227
รองผู้อำนวยการ       2-7228
นายทหารบริหารงาน       2-7026
นายทหารงบประมาณ       2-7016
สำนักงานประกันสุขภาพ       2-7713
ห้องประชุมกองอำนวยการ       2-7022
แผนกการเงิน        
หัวหน้านายทหารการเงิน       2-7247
ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารการเงิน        
เสมียน       2-7096
ฝ่ายบัญชี       2-7484
หมวดดูแลเงินรายได้       2-7245
หัวหน้าหมวด       2-7246
หน่วยสังคมสงเคราะห์       2-7591
กองบริการ
หัวหน้ากอง       2-7070
รองหัวหน้ากอง       2-7020
แผนกธุรการ        
หัวหน้าแผนก       2-7243
เสมียน       2-7244
        2-7660
แผนกทะเบียนเวชสถิติ        
หัวหน้าแผนก       2-7275
นายทหารเวชสถิติ       2-7274
ห้องวิเคราะห์ข้อมูล        2-7276
        2-7278
ห้องประชุม       2-7279
ห้องเปลี่ยนสิทธิ์       2-7699
คัดกรอง       2-7325
เวชระเบียน 1       2-7420 
โทรสาร 1       2-7713
ห้องบัตรเก่า       2-7224
ห้องบัตรใหม่       2-7432
เสมียน       2-7277
แผนกส่งกำลังบำรุง        
หัวหน้าแผนก       2-7249
รองหัวหน้าแผนก , นายทหารส่งกำลังบำรุง     2-7676
เสมียน       2-7614
โทรสาร       0 2523 8245
ฝ่ายพัสดุ       2-7233
โทรสาร       0 2523 7584
ฝ่ายโภชนาการ        
หัวหน้าฝ่าย       2-7126
เจ้าหน้าที่       2-7108
แจ้งยอดอาหาร       2-7559
อาหารเหลว       2-7351
คลังอาหารสด ชั้น 1         2-7115
ห้องอาหาร ชั้น 4       2-7593
ห้องประชุม ชั้น 5       2-7635
ฝ่ายช่างโยธา        
หัวหน้าฝ่าย       2-7371
เจ้าหน้าที่       2-7003
เสมียน       2-7610
หมวดปรับอากาศ       2-7006
ปรับอากาศใต้ดิน       2-7002
หมวดไฟฟ้า       2-7004-5
        2-5618
โรงสูบน้ำ       2-7383
หัวหน้าหน่วยซักฟอก       2-7575
คลังผ้า       2-7576
ห้องซักผ้า - อบผ้า       2-7551
ห้องพับผ้า - รีดผ้า       2-7563
ห้องจ่ายผ้า       2-7583
แผนกวิศวกรรมโรงพยาบาล        
หัวหน้าแผนก       2-7030
รองหัวหน้าแผนก       2-7023
วิศวกรการแพทย์ (น.ต.)       2-7031
วิศวกรการแพทย์ (ร.อ.)       2-7017
        2-7018
(พ่วงโทรสาร)       2-7028
เสมียน       2-7025
จัดดำเนินงาน       2-7024
ศูนย์รับแจ้งงานซ่อม (24 ชม.)       2-7027
หัวหน้าชุดซ่อม       2-7019
เจ้าหน้าที่ซ่อม       2-7029
ห้องปรับเทียบมาตรฐาน       2-7021
ห้องซ่อมใหญ่       2-7032
ห้องเจ้าหน้าที่เวรซ่อม       2-7015
กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก
ผู้อำนวยการ       2-7154
เสมียน       2-7155
ห้องพักแพทย์ ชั้น 4       2-7724
        2-7725
        2-7309
        2-7311
ห้องตรวจการพยาบาล       2-7727
ห้องแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว     2-7717
ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอกทั่วไปและหน่วยตรวจสุขภาพ ชั้น 2   2-7219
นายทหารควบคุมเจ้าหน้าที่เปล       2-7150
ศูนย์บริการเจ้าหน้าที่เปล (ชั้น 1)        
ประจำศูนย์       2-7599
        2-7616
ศูนย์บริการเจ้าหน้าที่เปล (ชั้น 2)        
ประจำศูนย์       2-7132
ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน       2-7141
        2-7125
        2-7678
ห้องแพทย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน       2-7142
ห้องคัดกรองผู้ป่วย       2-7474
ห้องผู้ป่วยหนัก       2-7148
ห้องพักดูอาการ       2-7075
ห้องพักผู้ป่วย  วีไอพี       2-7145
ห้อง COMMON ROOM       2-7146
ศูนย์กู้ชีพ "คุ้มเกล้า"       2-7677
ห้องสภาพัฒน์  ER       2-7750
เจ้าหน้าที่ สห.หน้า ER       2-7144
แพทย์ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน       2-7125
หัวหน้าพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน       2-7661
ห้องพัสดุ       2-7136
ห้องประชุม       2-7076
ห้องทำงานแพทย์       2-7127
        2-7143
ห้องพักแพทย์       2-7135
นอกเวลาราชการ       2-7750
ห้องพักแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน     2-7667
ประชาสัมพันธ์       2-7555
        2-7888
ห้องตรวจผู้ป่วยประกันสังคม       2-7664
        2-7759
หน่วยประกันสังคม       2-7663
ห้องพนักงานทำความสะอาด       2-7049
ห้องเวรตรวจการพยาบาล       2-7056
กองอายุรกรรม
ผู้อำนวยการ          2-7328
เสมียน       2-7337
ประชาสัมพันธ์       2-7322
ห้องพักแพทย์       2-7332
ห้องทำงานแพทย์       2-7329
        2-7330
ห้องคอมพิวเตอร์        2-7327
หออภิบาลอายุรกรรม (I.C.U.)        
หน่วยไตเทียม       2-7280
        2-7284
อายุรกรรม (I.C.U.)       2-7289
        2-7628
ห้องพักแพทย์       2-7287
ห้องสมุดแพทย์ประจำบ้าน       2-7266
C.C.U.โรคหัวใจ       2-7389
        2-7292
ห้องแพทย์เวร       2-7290
        2-7291
ห้องพักแพทย์       2-7286
ประชาสัมพันธ์       2-7288
ห้องผู้ตรวจการณ์       2-7285
ห้องตรวจอายุรกรรม ชั้น 2        
ประชาสัมพันธ์       2-7160
        2-7161
ห้องตรวจพิเศษ ชั้น 3       2-7268
ห้องพักแพทย์       2-7271
ห้องตรวจระบบทางเดินอาหาร       2-7270
ห้องพักแพทย์       2-7269
ห้องตรวจคลื่นสมอง       2-7272
ห้องตรวจคลื่นหัวใจ ชั้น 2       2-7749
ห้องตรวจผิวหนัง       2-7131
        2-7159
ห้องพักดูอาการ       2-7075
ห้องพักแพทย์       2-7271
        2-7146
หน่วยฝึกพูดและการได้ยิน       2-7273
ศูนย์บำบัดโรคหัวใจ       2-7072
        2-7390
ห้องตรวจสมรรถภาพหัวใจ       2-7382
ห้องตรวจแนวมาลี (VIP.)       2-7232
        2-7260
กองศัลยกรรม
ผู้อำนวยการ            2-7313
เสมียน       2-7338
ประชาสัมพันธ์       2-7336
ห้องทำงานแพทย์                     2-7334
        2-7335
        2-7340
        2-7341
        2-7342
        2-7343
        2-7345
        2-7346
        2-7347
ห้องตรวจศัลยกรรม        
ประชาสัมพันธ์       2-7166
        2-7167
ห้องตรวจทางเดินปัสสาวะ       2-7168
ห้องตรวจศัลยกรรม       2-7169
ห้องผ่าตัดย่อย       2-7170
หออภิบาลศัลยกรรม (I.C.U.)        
หออภิบาลศัลยกรรมทั่วไปและอุบัติเหตุ       2-7065
หออภิบาลศัลยกรรมประสาท       2-7073
        0 2523 8887
หออภิบาลศัลยกรรมผ่าตัดหัวใจ       2-7060
หออภิบาลผู้ป่วยไฟไหม้ , น้ำร้อนลวก       2-7064
หัวหน้าแพทย์หออภิบาล       2-7074
ห้องทำงานแพทย์ (I.C.U.)       2-7071
หัวหน้าพยาบาล (I.C.U.)       2-7066
ห้องประชุม (I.C.U.)       2-7069
ห้องแพทย์เวร       2-7068
        2-7071
ห้อง I.C.U.ศัลยกรรมทั่วไปและอุบัติเหตุ       2-7061
กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด
หัวหน้ากอง              2-7034
เสมียน       2-7036
ห้องพัสดุวิสัญญี       2-7039
ห้องพัสดุเครื่องมือผ่าตัด       2-7098
ห้องพักวิสัญญีแพทย์       2-7043
ห้องพักวิสัญญีพยาบาล       2-7040
ห้องเวรพยาบาล        2-7044
ห้องแพทย์เวร (ช)       2-7046
ห้องแพทย์เวร (ญ)       2-7047
ห้องพักแพทย์ - พยาบาล       2-7083
ห้องวิชาการ       2-7084
ห้องตรวจการณ์และห้องสำนักงานพยาบาลผ่าตัด     2-7097
ห้องพักแพทย์ - พยาบาลสวนหัวใจ       2-7072
ห้องพักฟื้นและห้องรอผ่าตัด       2-7035
วิสัญญีพยาบาล       2-7607
หัวหน้าวิสัญญีพยาบาล       2-7608
ห้องรอผ่าตัด       2-7607
ห้องผ่าตัด 1       2-7603
ห้องผ่าตัด 2       2-7045
ห้องผ่าตัด 3       2-7601
ห้องผ่าตัด 4       2-7100
ห้องผ่าตัด 5       2-7099
ห้องผ่าตัด 6       2-7091
ห้องผ่าตัด 7       2-7092
ห้องผ่าตัด 8       2-7093
ห้องผ่าตัด 9       2-7094
ห้องผ่าตัด 10       2-7095
ห้องผ่าตัด 11       2-7090
ห้องผ่าตัด 12       2-7089
ห้องผ่าตัด 13 (สวนหัวใจ)       2-7086
ห้องผ่าตัด 14       2-7078
ห้องผ่าตัด 15       2-7077
ห้องผ่าตัด 16       2-7081
ห้องผ่าตัด 17       2-7080
ห้องผ่าตัด 18       2-7079
ห้องซับพลาย OR       2-7726
กองสูตินรีกรรม
ผู้อำนวยการ                  2-7314
        2-7423
เสมียน       2-7317
โทรสาร       2-7319
ห้องพักแพทย์                            2-7315
        2-7316
        2-7321
        2-7323
        2-7324
ห้องตรวจสูตินรีกรรม        
ประชาสัมพันธ์       2-7156
        2-7157
        2-7158
ห้องคลอด       2-7055
        2-7057
        0 2534 7466
หน่วยชีวเจริญพันธ์       2-7318
        2-7427
ห้องอุลตร้าซาวด์       2-7424
กองกุมารเวชกรรม
ผู้อำนวยการ          2-7295
เสมียน       2-7306
ประชาสัมพันธ์       2-7307
ห้องพักแพทย์                       2-7294
        2-7296
        2-7297
        2-7298
        2-7299
ห้องนันทนาการเด็ก       2-7943
ห้องสมุด       2-7469
ห้องตรวจกุมารเวชกรรม        
ประชาสัมพันธ์       2-7151
        2-7152
        2-7153
ห้องพักแพทย์ (I.C.U.) เด็ก       2-7254
หออภิบาลกุมารเวชกรรม (I.C.U.)       2-7267
ห้องพักแพทย์        2-7281
        2-7282
หัวหน้าหอผู้ป่าย (I.C.U.)       2-7283
กองพยาธิกรรม
ผู้อำนวยการ                         2-7391
รองผู้อำนวยการ                         2-7393
เสมียน       2-7395
ห้องตรวจผู้ป่วยนิติเวช       2-7406
ห้องปฏิบัติการนิติพิษวิทยา       2-7407
ห้องปฏิบัติการอิมมูนวิทยา       2-7409
ห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์วิทยา       2-7647
        2-7413
ห้องปฏิบัติการชิ้นเนื้อ และเซลล์มะเร็ง       2-7415
        2-7634
พยาธิแพทย์       2-7419
ห้องผ่าพิสูจน์ และเก็บศพ อ.14       2-7574
ห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา       2-7118
        2-7048
ห้องปฏิบัติการเคมีคลีนิค       2-7119
        2-7192
ศูนย์รับ - ส่งพยาธิกรรม       2-7619
กองจักษุกรรม
ผู้อำนวยการ (พ่วงเสมียน)       2-7349
ห้องพักแพทย์       2-7350
        2-7352
ห้องตรวจจักษุกรรม        
ประชาสัมพันธ์       2-7182
ห้องตรวจ       2-7185
ห้องตรวจเลเซอร์       2-7184
ห้องผ่าตัดย่อย       2-7181
ห้องประชุมแพทย์       2-7183
กองโสต ศอ นาสิกกรรม
ผู้อำนวยการ                 2-7361
เสมียน       2-7368
ห้องทำงานแพทย์                      2-7362
ห้องตรวจหู คอ จมูก        
ประชาสัมพันธ์       2-7180
        2-7363
คลินิคภูมิแพ้       2-7179
ห้องเตรียมเครื่องมือ       2-7176
ห้องผ่าตัดย่อย (ห้องเบอร์ 6)       2-7175
ห้องประชุม 1       2-7177
ห้องประชุม 2       2-7178
กองรังสีกรรม
ผู้อำนวยการ                            2-7201
เสมียน       2-7202
        2-7203
ประชาสัมพันธ์       2-7196
        2-7205
ห้องเวรเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์       2-7200
ห้องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์       2-7215
ห้องพักรังสีแพทย์อาวุโส       2-7204
ห้องพักรังสีแพทย์        2-7216
ห้องเอ็กซเรย์ 1-2       2-7197
ห้องเอ็กซเรย์ 3-4       2-7198
ห้องเอ็กซเรย์ 5-6 (ระบบทางเดินปัสสาวะ)     2-7199
ห้องเอ็กซเรย์ 7-8 (ระบบทางเดินอาหาร)       2-7211
ห้องเอ็กซเรย์ 9 (ระบบเส้นเลือด)       2-7214
ห้องเอ็กซเรย์ 10 (อุลตร้าซาวด์)       2-7212
ห้องเอ็กซเรย์ เต้านม       2-7213
ห้องเอ็กซเรย์ (อุบัติเหตุและฉุกเฉิน)       2-7138
ห้องพักเจ้าหน้าที่รังสี       2-7210
ห้องเก็บฟิล์มเอ็กซเรย์       2-7206
ห้องอ่านฟิล์มเอ็กซเรย์       2-7207
        2-7209
ห้องตรวจเวชศาสตร์นิวเคลียร์ (สลก.8 ชั้น)     2-7422
แผนกเวชศาสตร์นิวเคลียร์        2-7429
ห้องรังสีแพทย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์       2-7430
อาคารรังสีบำบัด (อ.ธนาคารทหารไทย)       2-7434
อาคารรังสีรักษา       2-7435
กองออร์โธปิดิกส์
ผู้อำนวยการ                2-7305
เสมียน       2-7366
ประชาสัมพันธ์       2-7384
        2-7365
ห้องพักแพทย์                            2-7300
        2-7301
        2-7302
        2-7303
        2-7304
ห้องตรวจออร์โธปิดิกส์        
ประชาสัมพันธ์       2-7165
ห้องเฝือก (ชั้น 1)        2-7134
ห้องเฝือก (ชั้น 2)        2-7163
ห้องพักแพทย์       2-7164
กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู
หัวหน้ากอง                        2-7437
เสมียน       2-7438
ห้องรักษาผู้ป่วยใน       2-7439
ห้องตรวจผู้ป่วยนอก       2-7440
ห้องรักษาผู้ป่วยนอก       2-7441
กองทันตกรรม
ผู้อำนวยการ               2-7172
เสมียน       2-7357
ห้องพักทันตแพทย์       2-7354
ห้องทำงานแพทย์       2-7358
ประชาสัมพันธ์       2-7174
ห้องตรวจทันตกรรม       2-7173
ห้องปฏิบัติการทันตประดิษฐ์       2-7171
กองเภสัชกรรม
หัวหน้ากอง                      2-7186
เสมียน       2-7187
ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน       2-7117
        2-7188
ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก       2-7193
        2-7194
ห้องจ่ายยานอกเวลา       2-7120
ห้องจ่ายยาผู้ป่วยอุบัติเหตุ - ประกันสังคม       2-7139
คลังยาพิเศษ       2-7190
คลังยาน้ำ       2-7442
        2-7618
คลังพัสดุการแพทย์ , ออกซิเจน       2-7453
กองบริการโลหิต
หัวหน้ากอง       2-7654
เสมียน       2-7651
ห้องปฏิบัติการ (X-matching)       2-7109
        2-7149
ห้องตรวจคัดกรองเชื้อ HIV. (NAT)       2-7655
ห้องเตรียมส่วนประกอบของโลหิต       2-7110
ห้องตรวจคัดกรองการติดเชื้อ       2-7653
ห้องรับบริจาคโลหิต       2-7116
ห้องรับบริจาคโลหิต (ลงทะเบียน)       2-7130
กองการพยาบาล
ผู้อำนวยการ                      2-7455
รองผู้อำนวยการ                      2-7408
นายทหารพยาบาล        
เสมียน       2-7457
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง       2-7489
แผนกพยาบาล                     
หัวหน้าแผนก       2-7012
รองหัวหน้าแผนก        
เจ้าหน้าที่การเงิน       2-7458
หน่วยสุขศึกษา       2-7259
        2-7195
หน่วยจ่ายกลาง        
หัวหน้าหน่วย       2-7007
เสมียน       2-7008
คลังจ่ายผ้า OR       2-7010
คลังจ่ายกลางปราศจาคเชื้อ       2-7011
ห้องรับผ้าเปื้อน,เครื่องมือ       2-7013
ห้องเตรียมเครื่องมือ       2-7014
กองแพทย์ศาสตร์ศึกษา
หัวหน้ากอง                                          2-7461
เสมียน       2-7462
        2-7463
ศูนย์วิจัยและพัฒนา        
หัวหน้าศูนย์       2-7465
ประจำศูนย์       2-7464
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ       2-7643
        2-7644
ศูนย์วิทยุบริการ        
ประจำศูนย์       2-7256
        2-7264
ห้องสมุด       2-7225
โทรสาร       0 2523 6932
ห้องประชุม  พล.อ.อ.ประพันธ์  ธูปะเตมีย์       2-7257
ห้องประชุม บุรพรัตน์ , สุขบำรุง , เย็นสุขใจ     2-7255
ห้องพักแพทย์  ชั้น 5       2-7468
ห้องพักแพทย์  ชั้น 6       2-7478
ห้องพักแพทย์  ชั้น 7       2-7479
ห้องพักแพทย์  ชั้น 8       2-7481
ห้องตรวจโรคข้าราชการ       2-7482
ห้องตรวจทันตกรรม       2-7485
พิเศษ
ธนาคารทหารไทย       2-7140
นายทหารเวรโรงพยาบาล ฯ       2-7501
สำนักงานรักษาความปลอดภัย       2-7503
ศูนย์รักษาความปลอดภัย       2-7191
        2-7505
ป้อมยามหน้าโรงพยาบาล ฯ       2-7506
สารวัตรทหารอากาศ (ใต้ดิน)       2-7001
ห้องผู้ป่วยชั้น 5 (ออร์โธปิดิกส์)        
ประชาสัมพันธ์       2-7388
5/1 (ห้อง 501-506)       2-7511
        2-7512
5/2 (ห้อง 507-513)       2-7521
        2-7522
5/3 (ห้อง 514-519)       2-7531
        2-7532
ห้องพักแพทย์       2-7405
ห้องเวรตรวจการ       2-7417
5/4 (ห้อง 520-526)       2-7541
        2-7542
ห้องประชุมชั้น 5       2-7373
ห้องพักแพทย์       2-7372
หอผู้ป่วยชั้น 6 (ศัลยกรรม)        
ประชาสัมพันธ์       2-7400
6/1 (ห้อง 601-606)       2-7611
        2-7612
ห้องพักแพทย์       2-7421
6/2 (ห้อง 607-613)       2-7621
        2-7622
6/3 (ห้อง 614-619)       2-7631
        2-7632
6/4 (ห้อง 620-626)       2-7641
        2-7642
หอผู้ป่วยชั้น 7 (สูตินรีกรรม)        
ประชาสัมพันธ์       2-7550
หอผู้ป่วยชั้น 7/1        
หัวหน้าหอผู้ป่วย       2-7733
เจ้าหน้าที่พยาบาล       2-7711
        2-7712
7/2 (หออภิบาลเด็กแรกเกิด)       2-7721
        2-7723
ห้องพักแพทย์       2-7722
หัวหน้าหอผู้ป่วย       2-7731
เจ้าหน้าที่พยาบาล       2-7732
7/4 (ห้อง 719-726)        
หัวหน้าหอผู้ป่วย       2-7741
เจ้าหน้าที่พยาบาล       2-7742
หอผู้ป่วยชั้น 8 (อายุรกรรม)        
ประชาสัมพันธ์       2-7460
8/1 (ห้อง 801-804)       2-7811
        2-7812
8/2 (ห้อง 807-813)       2-7821
8/2 (iccw)       2-7822
Ward iccw (8/2)       2-7810
        2-7450
หัวหน้าพยาบาล       2-7459
8/3 (ห้อง 814-819)       2-7831
        2-7832
8/4 (ห้อง 820-826)       2-7841
        2-7842
หัวหน้าพยาบาล 8/4       2-7443
หออภิบาลผู้ป่วย R.C.U       2-7456
        2-7851
ห้องศูนย์พัฒนาคุณภาพ ชั้น 8       2-7449
ห้องผู้ตรวจการณ์       2-7447
ห้องพักแพทย์       2-7445
ห้องแพทย์เวร       2-7451
ห้องพักแพทย์       2-7448
หอผู้ป่วย ชั้น 9 (ตา หู คอ จมูก)        
ประชาสัมพันธ์       2-7581
9/1 (ชาย) ห้อง 901-906       2-7911
        2-7912
9/2 (หญิง) ห้อง 907-913       2-7921
        2-7922
9/3 (หอผู้ป่วยเด็ก) ห้อง 914-919       2-7931
ห้องประชุมชั้น 9       2-7932
9/4 (หอผู้ป่วยเด็ก) ห้อง 920-926       2-7941
ห้องทำงานพยาบาล       2-7942
หอผู้ป่วยชั้น 10/1 อาคารพิเศษ        
ห้องปฏิบัติการพยาบาล       2-7101
        2-7105
เสมียน       2-7495
        2-7497
ห้องประชุม       2-7491
ห้อง 1012       2-7534
ห้อง 1013       2-7533
ห้อง 1014       2-7672
ห้อง 1015       2-7673
ห้อง 1016       2-7530
ห้อง 1017       2-7529
ห้อง 1018       2-7528
ห้อง 1019       2-7526
ห้อง 1020       2-7527
ห้อง 1021       2-7525
ห้องรับ - ส่งเวร       2-7668
ชั้น 10/2        
หัวหน้าหอผู้ป่วย       2-7500
ห้องปฏิบัติการพยาบาล       2-7102
ห้องประชุม 2 (กุมาร)       2-7493
ห้องพักพยาบาลเวร       2-7496
ห้องพยาบาล       2-7670
ห้อง 1001       2-7519
ห้อง 1002       2-7518
ห้อง 1026       2-7520
ชั้น 10/3         
ICU เด็ก       2-7103
ห้องพักแพทย์       2-7477
ชั้น 10/4         
หัวหน้าหอผู้ป่วย       2-7502
ห้องพักแพทย์เวร       2-7499
ห้องปฏิบัติการพยาบาล       2-7104
        2-7492
ห้องพยาบาล       2-7490
ห้อง 1003       2-7679
ห้อง 1004       2-7516
ห้อง 1005       2-7515
ห้อง 1006       2-7514
ห้อง 1007       2-7513
ห้อง 1008       2-7669
ห้อง 1009       2-7537
ห้อง 1010       2-7536
ห้อง 1011       2-7535
หอผู้ป่วยชั้น 11        
ชั้น 11/1        
ห้องปฏิบัติการพยาบาล       2-7111
        2-7113
ห้อง 1103       2-7562
ห้อง 1104       2-7561
ห้อง 1107       2-7558
ห้อง 1138       2-7557
ชั้น 11/2        
พยาบาลเวรตรวจการ       2-7544
        2-7547
ห้องพักแพทย์เวร       2-7546
ห้องปฏิบัติการพยาบาล       2-7112
หัวหน้าหอผู้ป่วย       2-7114
ห้อง 1125       2-7552
ห้อง 1135       2-7674
ห้อง 1136       2-7540
ห้อง 1137       2-7539
หอผู้ป่วย ชั้น 12        
ชั้น 12/1         
หัวหน้าตึก       2-7121
ห้องปฏิบัติการพยาบาล       2-7123
ห้อง 1203       2-7587
ห้อง 1204       2-7586
ห้อง 1207       2-7585
ห้อง 1238       2-7582
ชั้น 12/2        
หัวหน้าตึก       2-7570
แพทย์เวรอำนวยการ       2-7571
ห้องปฏิบัติการพยาบาล       2-7122
        2-7124
ห้องแพทย์เวร       2-7568
ห้องพยาบาล       2-7569
ห้อง 1235       2-7566
ห้อง 1236       2-7565
ห้อง 1237       2-7564
ศูนย์ป้องกันและพัฒนาการรักษาโรคหัวใจ
หัวหน้าศูนย์       2-7386
เสมียน       2-7390
ห้องตรวจหัวใจ       2-7382
งานวิจัย       2-7414
ห้องประชุม       2-7396
หน่วยโภชนบำบัด       2-7504
        2-7646
หน่วยช่วยการหายใจ       2-7137
        2-7050
หน่วยควบคุมโรคติดเชื้อ       2-7556
มูลนิธิคุ้มเกล้า ฯ        
เสมียน       2-7236
        2-7242
        0 2523 8419
        0 2523 8589
ห้องประชุม        2-7241
กรรมการผู้จัดการ       2-7240
เลขานุการ       2-7252
มูลนิธิ พล.อ.อ.ประกอบ  บุรพรัตน์        
เลขานุการ       2-7239
        2-7230
อาคารจันทรุเบกษา       2-7510
อาคารเมืองมณี       2-7543
โทรศัพท์กลาง       2-7222
        2-7555
        2-7666
        2-7777
        2-7888
        0 2531 1999
        0 2534 7000