โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ    
กองอำนวยการ    
ผู้อำนวยการ       3-7900    
      3-8501    
โทร.ทหาร       554-1009    
สำนักงานผู้อำนวยการ       3-7909    
      3-8505    
โทรสาร       3-8506    
รองผู้อำนวยการ       3-7901    
      3-8502    
โทร.ทหาร       554-1013    
นายทหารบริหารงาน       3-7903    
      3-8503    
วิศวกรการแพทย์       3-7906    
นายทหารงบประมาณ       3-7915    
      3-8508    
ผู้ช่วยนายทหารงบประมาณ       3-7905    
      3-8509    
นายทหารกำลังพล       3-7914    
      3-8515    
ผู้ดูแลเงินรายได้       3-7908    
      3-8510    
ห้องชำระเงินค่ายา       3-7979    
นายทหารส่งกำลังบำรุง       3-7926    
นายทหารจัดหา (พ่วงโทรสาร)       3-7913    
โทรสาร       0 3438 3042    
แผนกธุรการ            
หัวหน้าแผนก       3-7910    
      3-8512    
รองหัวหน้าแผนก       3-8513    
เสมียน       3-7911    
โทรสาร       3-7912    
      3-8514    
ฝ่ายการเงิน            
หัวหน้านายทหารการเงิน       3-7931    
      3-8517    
ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารการเงิน       3-8516    
เสมียน       3-7932    
ฝ่ายทะเบียนเวชสถิติ       3-7933    
      3-8518    
ห้องสมุด       3-8519    
ห้องบัตรผู้ป่วย       3-7934    
      3-8520    
      3-8521    
      3-8522    
แผนกบริการ            
หัวหน้าแผนก       3-7916    
      3-8530    
รองหัวหน้าแผนก       3-8531    
เสมียน       3-7918    
      3-8532    
สำนักงานประกันสุขภาพ       3-7917    
ฝ่ายโภชนาการ       3-7965    
หัวหน้าฝ่าย        3-7964    
ฝ่ายช่างโยธา       3-7921    
      3-8533    
หัวหน้าฝ่าย (พ่วงธุรการ)       3-8534    
เสมียน       3-7923    
หมวดขนส่ง       3-7920    
      3-8536    
โรงจักรไฟฟ้า       3-7922    
      3-8537    
ฝ่ายพัสดุ       3-7927    
หัวหน้าฝ่าย       3-7928    
แผนกเวชศาสตร์ป้องกัน            
หัวหน้าแผนก       3-7970    
      3-8550    
รองหัวหน้าแผนก       3-7971    
      3-8551    
เสมียน       3-8552    
แผนกเวชศาสตร์การบิน            
หัวหน้าแผนก       3-7967    
      3-8553    
เสมียน       3-7968    
      3-8554    
กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก    
หัวหน้ากอง                         3-7935    
      3-8560    
เสมียน       3-8561    
ประชาสัมพันธ์       3-7940    
ห้องตรวจโรค       3-7941    
      3-8562    
      3-7942    
ห้องอุปัทวเหตุ       3-7937    
      3-8564    
หัวหน้าพยาบาลห้องอุบัติเหตุ       3-7936    
      3-8565    
รถพยาบาลฉุกเฉิน       3-7938    
      3-8566    
ฉุกเฉิน บ.อุบัติเหตุ       3-7939    
      3-8567    
สำนักงานสวัสดิการสุขภาพ ทอ.       3-7982    
โทรศัพท์กลาง โรงพยาบาลจันทรุเบกษา     3-8500    
กองอายุรกรรม    
ผู้อำนวยการ          3-7943    
      3-8570    
เสมียน       3-7944    
กองศัลยกรรม    
ผู้อำนวยการ                        3-7951    
        3-8571    
ห้องผู้ป่วยหนัก (ICU)       3-7957    
        3-8572    
หัวหน้าห้องผู้ป่วยหนัก (ICU)       3-8573    
กองสูตินรีกรรม     
ผู้อำนวยการ                 3-7948    
        3-8580    
ห้องคลอด       3-8581    
ห้องฝากครรภ์       3-7947    
        3-8582    
หัวหน้าห้องฝากครรภ์       3-8583    
ห้องเด็กอ่อน       3-7949    
        3-8613    
แผนกรังสีกรรม    
หัวหน้าแผนก       3-7973    
รังสีแพทย์       3-8584    
นายทหารสันทัดงาน       3-8586    
เสมียน       3-7972    
      3-8585    
แผนกพยาธิกรรม    
หัวหน้าแผนก       3-8590    
นายทหารเทคนิคการแพทย์       3-8591    
เสมียน       3-8592    
สำนักงานสาขาบริการโลหิตแห่งชาติ       3-8593    
แผนกวิสัญญีและห้องผ่าตัด    
หัวหน้าแผนก       3-7956    
      3-8574    
เสมียน       3-8575    
ห้องผ่าตัด 1       3-8576    
ห้องผ่าตัด 2       3-8577    
ห้องผ่าตัด 3       3-8578    
แผนกออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู    
หัวหน้าแผนก       3-7974    
      3-8587    
รองหัวหน้าแผนก       3-8588    
เสมียน       3-8589    
แผนกทันตกรรม    
หัวหน้าแผนก       3-7980    
ทันตแพทย์       3-8594    
แผนกเภสัชกรรม       
หัวหน้าแผนก (เภสัชกร)       3-7976    
      3-8595    
เภสัชกร       3-8599    
เสมียน (พ่วงห้องจ่ายยา)       3-7978    
      3-8596    
นายคลัง       3-7997    
      3-8597    
กองการพยาบาล     
หัวหน้ากอง       3-7953    
      3-8600    
รองหัวหน้ากอง       3-8601    
เสมียน       3-7955    
      3-8602    
แผนกพยาบาล            
หัวหน้าแผนก       3-7954    
รองหัวหน้าแผนก       3-8605    
หอพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ 1       3-7958    
      3-8606    
หอพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ 2       3-7959    
      3-8608    
หอพยาบาลผู้ป่วย 7       3-7960    
      3-8610    
หอพยาบาลผู้ป่วย 8       3-7961    
      3-8612    
หอพยาบาลผู้ป่วย 9       3-7962    
      3-8614    
หอพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม (อ.14)       3-7963    
      3-8616    
แผนกกิจกรรมพิเศษ            
หัวหน้าแผนก       3-8620    
ฝ่ายพยาบาลเทคนิคซักฟอก       3-7919    
      3-8621    
ฝ่ายพยาบาลเวชบริภัณฑ์กลาง       3-7929    
      3-8623    
แผนกตรวจการพยาบาล            
หัวหน้าแผนก       3-8603    
นายทหารพยาบาลผู้ตรวจการ       3-8604    
พิเศษ    
ห้องพักแพทย์       3-7983    
      3-8630    
บ้านพักแพทย์       3-7984    
      3-8632 - 52    
บ้านพักพยาบาลอาคาร 12 , 13       3-7985    
แผนกควบคุมภายใน       3-7986    
บ้านพักพยาบาลอาคาร 15       3-7987    
      3-8655    
ชุมนุมช้าราชการจันทรุเบกษา       3-7988    
      3-8658    
อาคารแปดเหลี่ยม       3-7989    
      3-8659    
สำนักงานศูนย์พัฒนาคุณภาพ       3-7990    
      3-8660    
หน่วยควบคุมภายใน       3-7992    
      3-8661    
ศูนย์รับผู้ป่วยใน       3-8662    
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ฯ   3-8663