กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  
กองบัญชาการ  
เจ้ากรม       2-2827  
นายทหารคนสนิท       2-2928  
สำนักงานเจ้ากรม       2-4881  
โทร.ทหาร       514-1199  
โทรสาร       2-5015  
        0 2996 8417  
รองเจ้ากรม              2-2828  
        0 2996 8462  
นายทหารคนสนิท       2-6212  
สำนักงานรองเจ้ากรม       2-5936  
รองเจ้ากรม             2-3550  
        0 2996 8488  
นายทหารคนสนิท       2-6210  
สำนักงานรองเจ้ากรม       2-3368  
เสนาธิการ            2-2829  
        0 2996 8456  
นายทหารคนสนิท       2-5435  
สำนักงานเสนาธิการ        2-4269  
รองเสนาธิการ       2-3127  
        0 2996 8413  
สำนักงานรองเสนาธิการ       2-3369  
รองเสนาธิการ       2-2929  
        0 2996 8463  
สำนักงานรองเสนาธิการ        2-4021  
นายทหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     2-4048  
นายทหารงบประมาณ       2-2983  
ผู้ช่วยนายทหารงบประมาณ       2-3361  
นายทหารวิเคราะห์งบประมาณ       2-3386  
โทรสาร       2-0142  
เสมียน       2-5434  
นายทหารนิรภัยภาคพื้น       2-3257  
        2-5149  
นายทหารพระธรรมนูญ        2-2931  
นายทหารปฏิบัติการประจำกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ   2-4818  
สำนักงานนายทหารปฏิบัติการประจำกรม ฯ     2-5129  
นายทหารรักษาความปลอดภัย       2-5151  
ประชาสัมพันธ์       2-0128  
แผนกธุรการ          
หัวหน้าแผนก       2-2971  
รองหัวหน้าแผนก       2-2944  
นายทหารธุรการ (พ่วงโทรสาร)       2-2830  
        2-2937  
เสมียน       2-5844  
        0 2500 2281  
เจ้าหน้าที่ทะเบียนเอกสารลับ       2-2930  
แผนกยุทธการและการข่าว          
หัวหน้าแผนก       2-2945  
รองหัวหน้าแผนก       2-2946  
กองกำลังพล          
หัวหน้ากอง       2-2933  
รองหัวหน้ากอง       2-2934  
นายทหารกำลังพล       2-2940  
เจ้าหน้าที่กำลังพล       2-2948  
สำนักงานการฝึกงานในหน้าที่       2-2935  
กองส่งกำลังบำรุง          
หัวหน้ากอง       2-4432  
รองหัวหน้ากอง       2-2939  
นายทหารส่งกำลังบำรุง       2-0124  
        2-2950  
เสมียน       2-2949  
ฝ่ายจัดหา       2-4184  
        2-3568  
         
สำนักบริหารการศึกษา  
ผู้อำนวยการ       2-2849  
โทร.ทหาร       514-1201  
      0 2996 8418  
นายทหารคนสนิท       2-2867  
โทรสาร       2-5196  
รองผู้อำนวยการ       2-2850  
      0 2996 8457  
นายทหารการศึกษา       2-3608  
สำนักงาน       2-4577  
ฝ่ายธุรการ          
หัวหน้าฝ่าย       2-4617  
เสมียน       2-2852  
เสมียนเวร       2-3006  
กองแผนและโครงการ          
ผู้อำนวยการ       2-2851  
      0 2531 1877  
รองผู้อำนวยการ       2-4783  
เสมียน       2-2978  
แผนกแผน          
หัวหน้าแผนก       2-4576  
รองหัวหน้าแผนก       2-2859  
แผนกโครงการ          
หัวหน้าแผนก       2-5170  
รองหัวหน้าแผนก       2-5189  
แผนกบริหารกำลังพล          
หัวหน้าแผนก       2-3372  
รองหัวหน้าแผนก       2-0143  
กองอำนวยการ          
ผู้อำนวยการ       2-5150  
รองผู้อำนวยการ       2-2658  
เสมียน       2-2938  
แผนกอำนวยการ          
หัวหน้าแผนก       2-6379  
รองหัวหน้าแผนก       2-5147  
แผนกฝึกอบรม          
หัวหน้าแผนก       2-6385  
รองหัวหน้าแผนก       2-3377  
แผนกบัณฑิตศึกษา          
หัวหน้าแผนก       2-0134  
รองหัวหน้าแผนก       2-0135  
กองวิชาการ          
ผู้อำนวยการ       2-5128  
รองผู้อำนวยการ       2-5130  
เสมียน       2-2955  
แผนกวิชาการ          
หัวหน้าแผนก       2-3376  
รองหัวหน้าแผนก       2-5040  
แผนกมาตรฐาน          
หัวหน้าแผนก       2-3559  
รองหัวหน้าแผนก       2-2853  
แผนกสนับสนุนวิชาการ          
หัวหน้าแผนก       2-0136  
รองหัวหน้าแผนก       2-0137  
กองวิจัยและพัฒนา          
ผู้อำนวยการ       2-2888  
รองผู้อำนวยการ       2-6378  
เสมียน       2-2956  
แผนกสถิติและวิเคราะห์          
หัวหน้าแผนก       2-0138  
รองหัวหน้าแผนก       2-0139  
แผนกวิจัยและพัฒนา          
หัวหน้าแผนก       2-0140  
รองหัวหน้าแผนก       2-0141  
แผนกประกันคุณภาพการศึกษา          
หัวหน้าแผนก       2-3379  
รองหัวหน้าแผนก       2-3378  
แผนกการเงิน  
หัวหน้านายทหารการเงิน       2-4227  
ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารการเงิน       2-2952  
นายทหารรับจ่ายเงิน       2-2953  
เสมียน       2-4357  
         
วิทยาลัยการทัพอากาศ  
         
ผู้บัญชาการ       2-2865  
      0 2996 8468  
โทรสาร       0 2532 4051  
นายทหารคนสนิท       2-0153  
สำนักงานผู้บัญชาการ       2-4406  
รองผู้บัญชาการ       2-2866  
      0 2996 8494  
สำนักงานรองผู้บัญชาการ       2-6250  
แผนกธุรการ          
หัวหน้าแผนก       2-2868  
รองหัวหน้าแผนก       2-0154  
เสมียน       2-2869  
ห้องพัสดุ       2-2874  
กองการศึกษา          
ผู้อำนวยการ                2-2878  
รองผู้อำนวยการ       2-6208  
นายทหารยุทธศาสตร์       2-4967  
นายทหารการศึกษา       2-6209  
อาจารย์อาวุโส           2-2872  
      2-4405  
นายทหารอุปกรณ์และตำรา       2-0155  
เสมียน       2-2870  
ห้องเอกสารประกอบการศึกษา (พ่วงห้องโสต , ห้องกิจกรรมนักศึกษา) 2-6353  
ห้องควบคุมเสียง (พ่วงห้องอุปกรณ์)       2-2875  
ห้องพิมพ์ตำรา       2-2877  
ห้องพัฒนาการศึกษาระบบ E-learning       2-5145  
      2-5215  
      2-5317  
      2-5332  
      2-5348  
กองกิจการนักศึกษา          
ผู้อำนวยการ       2-2871  
รองผู้อำนวยการ       2-2873  
นายทหารโครงการ       2-2696  
      2-0156  
โทรสาร       0 2523 9303  
เสมียน       2-0157  
กองวิเคราะห์และประเมินผล          
ผู้อำนวยการ       2-6320  
รองผู้อำนวยการ       2-2880  
นายทหารวัดและประเมินผล       2-4536  
เจ้าหน้าที่วัดและประเมินผล       2-4971  
เสมียน       2-4201  
พิเศษ          
อาจารย์ช่วยราชการ (พล.อ.ต.)       2-4403  
      2-6355  
      2-6354  
ห้องรับรองอาจารย์ (พ่วงห้องพักผ่อน นทน.)     2-4556  
ห้องพักนายทหารนักศึกษา       2-2985  
      2-2986  
      2-4401  
ห้องอาหารนายทหารนักศึกษา       2-4402  
(พ่วงห้องอาหารข้าราชการ)          
         
โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ  
         
ผู้บัญชาการ       2-2881  
โทร.ทหาร       514-1030  
(พ่วงโทรสาร)       0 2996 8469  
นายทหารคนสนิท       2-5069  
รองผู้บัญชาการ       2-2882  
      0 2996 8495  
แผนกธุรการ          
หัวหน้าแผนก       2-5065  
รองหัวหน้าแผนก       2-0158  
เสมียน       2-2883  
เจ้าหน้าที่พัสดุ       2-2893  
กองการศึกษา          
ผู้อำนวยการ       2-2885  
รองผู้อำนวยการ       2-2891  
นายทหารการศึกษา       2-2898  
โทร.ทหาร       514-1031  
โทรสาร       2-6350  
      0 2523 8778  
อาจารย์       2-6291  
      2-4162  
      2-6292  
      2-6349  
เสมียน       2-2895  
โทรสาร       2-4742  
กองวิชาทหารและเสนาธิการกิจ          
ผู้อำนวยการ       2-2902  
รองผู้อำนวยการ       2-3567  
อาจารย์       2-3566  
เสมียน       2-3976  
กองกิจการนายทหารนักเรียน          
ผู้อำนวยการ       2-2896  
รองผู้อำนวยการ       2-4161  
นายทหารปกครอง       2-2894  
นายทหารโครงการ       2-3564  
นายทหารกิจกรรม       2-0159  
เสมียน       2-4605  
แผนกวัดและประเมินผล          
หัวหน้าแผนก       2-2897  
รองหัวหน้าแผนก       2-2900  
นายทหารวัดผลและประเมินผล       2-2884  
เสมียน       2-2887  
ห้องพิมพ์ตำรา       2-6383  
ห้องนายทหารสัญญาบัตรช่วยราชการ       2-5611  
ห้องพักผ่อนอาจารย์       2-2890  
ห้องรับรองนายทหารนักเรียน       2-4988  
      2-4989  
      2-5188  
ห้องอาหารนายทหารนักเรียน       2-2901  
      2-5187  
      2-5186  
         
โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส  
         
ผู้อำนวยการ       2-2861  
        0 2531 1547  
รองผู้อำนวยการ       2-6006  
           2-3556  
แผนกธุรการ          
หัวหน้าแผนก       2-5064  
รองหัวหน้าแผนก       2-0160  
นายทหารส่งกำลังบำรุง       2-5230  
นายทหารการเงิน       2-3562  
เสมียน       2-2863  
กองการศึกษา          
หัวหน้ากอง          2-3557  
รองหัวหน้ากอง       2-0161  
นายทหารการศึกษา       2-5061  
นายทหารวิชาการ       2-0164  
ห้องอุปกรณ์การศึกษา       2-5062  
ห้องควบคุมเสียง       2-4600  
เสมียน       2-2862  
กองกิจการนายทหารนักเรียน          
หัวหน้ากอง       2-4759  
รองหัวหน้ากอง       2-0166  
นายทหารกิจการนักเรียน       2-0167  
นายทหารโครงการ (พ่วงโทรสาร)       2-6007  
เสมียน       2-0168  
กองวิเคราะห์และประเมินผล          
หัวหน้ากอง                2-3558  
รองหัวหน้ากอง       2-5229  
นายทหารวิเคราะห์และประเมินผล       2-0165  
เสมียน       2-5063  
พิเศษ          
ห้องพักอาจารย์       2-5228  
ห้องพักอาจารย์อาวุโส       2-5152  
ห้องพักนายทหารนักเรียน       2-2864  
      2-4915  
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง  
         
ผู้อำนวยการ       2-2903  
โทร.ทหาร       514-2022  
รองผู้อำนวยการ       2-2904  
ห้องกรรมวิธีข้อมูล       2-0169  
แผนกธุรการ          
หัวหน้าแผนก       2-5684  
เสมียน       2-2905  
กองการศึกษา          
หัวหน้ากอง               2-4604  
รองหัวหน้ากอง       2-2910  
อาจารย์       2-2906  
ห้องอำนวยการศึกษา       2-2907  
โทรสาร       0 2523 9293  
ห้องวัดผลการศึกษา       2-4182  
ห้องพิมพ์ตำรา       2-4183  
ห้องสืบค้น       2-5683  
กองการปกครอง          
หัวหน้ากอง           2-4901  
รองหัวหน้ากอง       2-2913  
นายทหารปกครอง       2-6338  
นายทหารโครงการ       2-5193  
นายทหารกิจกรรม       2-2924  
ห้องอุปกรณ์กิจกรรมในสนาม       2-2911  
เสมียน       2-4903  
กองวิเคราะห์และประเมินผล          
หัวหน้ากอง       2-2921  
รองหัวหน้ากอง       2-2922  
      2-2923  
      2-2908  
นายทหารวัดและประเมินผล       2-5685  
เสมียน       2-5194  
พิเศษ          
INTERNET       0 2531 3581  
ห้องควบคุมเสียง       2-2915  
ห้องพักผ่อน นายทหารนักเรียน       2-2912  
      2-5484  
      2-5507  
         
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด  
         
ผู้อำนวยการ       2-2918  
รองผู้อำนวยการ       2-2916  
นายทหารกรรมวิธีข้อมูล       2-3371  
หมวดธุรการ       2-2909  
เสมียน (พ่วงโทรสาร)       2-2926  
ฝ่ายบริการการศึกษา       2-5949  
แผนกศึกษา            
หัวหน้าแผนก (พ่วงโทรสาร)       2-2925  
รองหัวหน้าแผนก       2-3370  
อาจารย์       2-6216  
แผนกปกครอง          
หัวหน้าแผนก (พ่วงโทรสาร)       2-5351  
รองหัวหน้าแผนก       2-6218  
นายทหารปกครอง       2-6217  
แผนกวัดและประเมินผล          
หัวหน้าแผนก       2-6214  
รองหัวหน้าแผนก       2-6215  
พิเศษ          
ห้องควบคุมเสียง       2-5352  
ห้องพักนายทหารนักเรียน       2-2920  
      2-5154  
      2-0133  
         
โรงเรียนครูทหาร   
         
ผู้อำนวยการ       2-2917  
โทรสาร       0 2531 1902  
รองผู้อำนวยการ       2-6241  
นายทหารกรรมวิธีข้อมูล       2-6113  
เสมียน       2-2919  
การเงิน       2-5512  
เจ้าหน้าที่พัสดุ       2-2501  
ฝ่ายบริการการศึกษา       2-6116  
แผนกการศึกษา          
หัวหน้าแผนก       2-2941  
รองหัวหน้าแผนก       2-4228  
นายทหารการศึกษาและโครงการ       2-5267  
แผนกกิจการนักเรียน          
หัวหน้าแผนก       2-6115  
รองหัวหน้าแผนก       2-5288  
แผนกวัดและประเมินผล          
หัวหน้าแผนก       2-2927  
รองหัวหน้าแผนก       2-6112  
นายทหารวัดและประเมินผล       2-2954  
พิเศษ          
ห้องพักอาจารย์       2-6114  
ห้องพักนายทหารนักเรียน       2-6423  
      2-4012  
      2-2876  
โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน  
         
ผู้อำนวยการ       2-8280  
รองผู้อำนวยการ       2-8281  
หมวดธุรการ       2-8282  
ฝ่ายบริการการศึกษา       2-0176  
แผนกการศึกษา          
หัวหน้าแผนก       2-0170  
อาจารย์       2-0171  
แผนกปกครอง          
หัวหน้าแผนก       2-0172  
นายทหารปกครอง       2-0173  
แผนกวัดและประเมินผล          
หัวหน้าแผนก       2-0174  
นายทหารวัดผลและประเมินผล       2-0175  
         
โรงเรียนจ่าอากาศ  
         
กองบังคับการ          
ผู้บังคับการ       2-2838  
      0 2500 2282  
สำนักงานผู้บังคับการ (พ่วงโทรสาร)       2-4366  
รองผู้บังคับการ       2-2839  
เสนาธิการ       2-2840  
      0 2523 8247  
นายทหารกำลังพล       2-3711  
นายทหารการศึกษา       2-4361  
นายทหารยุทธการและการฝึก       2-3712  
นายทหารส่งกำลังบำรุง       2-3710  
นายทหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     2-3759  
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     2-5266  
ระบบ INTERNET อาคาร 4304       3-2468  
นายทหารประชาสัมพันธ์       2-3762  
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์       2-3763  
นายทหารประกันคุณภาพการศึกษา       2-4606  
สำนักงานแผนกกีฬาโดดร่มเหินเวหากองทัพอากาศ      
สำนักงาน       2-4461  
โทรสาร       2-4423  
แผนกธุรการ          
หัวหน้าแผนก (พ่วงโทรสาร)       2-4365  
เสมียน       2-2841  
แผนกสถิติทะเบียนและวิจัย          
หัวหน้าแผนก       2-4362  
นายทหารทะเบียนประวัติ       2-0177  
แผนกการเงิน          
หัวหน้านายทหารการเงิน       2-6420  
ผู้ช่วยนายทหารการเงิน       2-0178  
เสมียน       2-2843  
กองการศึกษา          
หัวหน้ากอง       2-3741  
รองหัวหน้ากอง       2-3742  
ฝ่ายธุรการ (พ่วงโทรสาร)       2-3773  
หัวหน้าฝ่าย       2-3740  
เจ้าหน้าที่พัสดุ       2-4363  
แผนกศึกษา          
หัวหน้าแผนก       2-5440  
นายทหารการจัดการศึกษา       2-0179  
เสมียน       2-3744  
แผนกวิชาสามัญ          
หัวหน้าแผนก       2-6417  
อาจารย์       2-0180  
แผนกวิชาทั่วไป          
หัวหน้าแผนก       2-3745  
สาขาวิชาพณิชยการ (สารบรรณ)       2-3756  
สาขาวิชาพณิชยการ (การเงิน) (พ่วงสาขาวิชาประชาสัมพันธ์) 2-3743  
สาขาวิชาพณิชยการ (พัสดุ)       2-3047  
สาขาวิชาคหกรรม (พลาธิการ)       2-3748  
สาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดิทัศน์ (ถ่ายรูป)   2-6424  
แผนกวิชาพื้นฐานช่างอุตสาหกรรม          
หัวหน้าแผนก (พ่วงโทรสาร)       2-6072  
เสมียน (พ่วงอาจารย์อาวุโส ชอ.)       2-3768  
อาคารฝึกปฏิบัติงานสาขาวิชาช่างยนต์       2-4076  
อาคารฝึกปฏิบัติงานสาขาวิชาช่างอากาศ 1     2-3765  
อาคารฝึกปฏิบัติงานสาขาวิชาช่างอากาศ 2     2-6419  
อาคารฝึกปฏิบัติงานสาขาวิชาช่างอากาศ 3     2-4097  
อาคารช่างเชื่อม       2-6418  
อาคารฝึกช่างพื้นฐาน       2-6425  
อาคารช่างเชื่อม (พ่วงห้องพักครู อาจารย์ ชั้นปีที่ 1)   2-6426  
อาคารก่อสร้าง       2-6427  
แผนกวิชาช่างอากาศ          
หัวหน้าแผนก       2-0181  
แผนกวิชาสื่อสาร          
หัวหน้าแผนก       2-3772  
เสมียน       2-3746  
อาคารฝึกปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ 1       2-3764  
อาคารฝึกปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ 2       2-3766  
      2-6422  
แผนกวิชาสรรพาวุธ          
หัวหน้าแผนก       2-0182  
เสมียน       2-3753  
แผนกวิชาต้นหน          
หัวหน้าแผนก       2-0183  
อาจารย์       2-6421  
เสมียน       2-3754  
แผนกวิชาอุตุ          
หัวหน้าแผนก       2-0184  
เสมียน       2-3767  
แผนกวิชาสารวัตรทหาร          
หัวหน้าแผนก       2-0185  
เสมียน       2-5724  
แผนกวิชาอากาศโยธิน          
หัวหน้าแผนก       2-0186  
เสมียน       2-5546  
แผนกวิชาพยาบาล          
หัวหน้าแผนก       2-3890  
เสมียน       2-3757  
แผนกพัฒนาการศึกษา          
หัวหน้าแผนก       2-3770  
รองหัวหน้าแผนก       2-3758  
นายทหารวัดผลและประเมินผลการศึกษา     2-0187  
แผนกเทคโนโลยีการศึกษา          
หัวหน้าแผนก       2-4073  
เสมียน       2-0188  
ฝ่ายโสตทัศนปกรณ์       2-2769  
ฝ่ายอุปกรณ์การศึกษา       2-4359  
ห้องสมุด       2-3761  
กองการฝึก          
หัวหน้ากอง       2-3726  
รองหัวหน้ากอง                              2-3727  
แผนกอำนวยการ          
หัวหน้าแผนก       2-3725  
นายทหารการฝึก       2-0189  
เสมียน       2-3730  
แผนกสรรพาวุธและอุปกรณ์การฝึก          
หัวหน้าแผนก       2-3731  
เสมียน       2-0190  
ฝ่ายสรรพาวุธ       2-0191  
ฝ่ายอุปกรณ์และเครื่องช่วยฝึก       2-0192  
แผนกฝึก          
หัวหน้าแผนก       2-3729  
รองหัวหน้าแผนก       2-3728  
เสมียน       2-0193  
กองนักเรียน          
ผู้บังคับกอง       2-3721  
      0 2523 8249  
รองผู้บังคับกอง       2-3722  
นายทหารยุทธการ       2-0194  
นายทหารธุรการ       2-3720  
นายทหารกำลังพล       2-3723  
เจ้าหน้าที่พัสดุ       2-3738  
กองพันที่ 1          
ผู้บังคับกองพัน       2-3769  
เสมียน       2-3747  
กองร้อย 1          
ผู้บังคับกองร้อย       2-3733  
กองร้อย 2          
ผู้บังคับกองร้อย       2-3734  
กองร้อย 3          
ผู้บังคับกองร้อย       2-0195  
กองพันที่ 2          
ผู้บังคับกองพัน       2-3771  
เสมียน       2-3749  
กองร้อย 1          
ผู้บังคับกองร้อย       2-3735  
กองร้อย 2          
ผู้บังคับกองร้อย       2-3736  
กองร้อย 3          
ผู้บังคับกองร้อย       2-3737  
กองพันที่ 3          
ผู้บังคับกองพัน       2-3751  
เสมียน       2-3750  
กองร้อย 1          
ผู้บังคับกองร้อย       2-3732  
กองร้อย 2          
ผู้บังคับกองร้อย       2-0196  
กองร้อย 3          
ผู้บังคับกองร้อย       2-0197  
แผนกพลศึกษา          
หัวหน้าแผนก       2-5890  
เสมียน       2-3724  
กองบริการ          
หัวหน้ากอง       2-3714  
รองหัวหน้ากอง       2-3715  
เสมียน       2-6444  
แผนกแพทย์          
หัวหน้าแผนก       2-3719  
เสมียน       2-0198  
แผนกบริการ          
หัวหน้าแผนก                                2-3716  
ฝ่ายพลาธิการ       2-3717  
คลังพัสดุและอาภรณ์ภัณฑ์       2-5553  
โรงประกอบอาหาร        2-5698  
โรงเลี้ยงอาหาร       2-5697  
ฝ่ายขนส่ง       2-2842  
ฝ่ายช่างโยธา       2-3718  
พิเศษ          
ศูนย์รักษาการณ์