กรมยุทธการทหารอากาศ
ส่วนบังคับบัญชา
เจ้ากรม       2-1370
        2-1044
โทร.ทหาร       514-1174
        0 2996 8426
นายทหารคนสนิท       2-0927
สำนักงานเจ้ากรม       2-1398
รองเจ้ากรม       2-1371
โทร.ทหาร       514-1306
        0 2996 8475
สำนักงานรองเจ้ากรม       2-1073
รองเจ้ากรม       2-1372
        0 2531 3397
สำนักงานรองเจ้ากรม (พ่วงโทรสาร)       2-1075
รองเจ้ากรม       2-1373
สำนักงานรองเจ้ากรม       2-0928
นายทหารฝ่ายเสนาธิการ       2-1374
นายทหารฝ่ายเสนาธิการ       2-1375
สำนักงาน       2-1376
        2-0929
        0 2523 8647
เจ้าหน้าที่กำลังพล       2-1452
เสมียนงบประมาณ       2-8630
นายทหารการเงิน       2-2030
นายทหารปฏิบัติการประจำกรมยุทธการทหารอากาศ   2-0727
นายทหารผู้ใหญ่       2-8636
แผนกธุรการ
หัวหน้าแผนก                            2-2017
เสมียน       2-1377
นายทหารพัสดุ       2-2032
กองนโยบายและแผน
ผู้อำนวยการ                                2-1379
        0 2531 1011
รองผู้อำนวยการ                             2-1380
รองผู้อำนวยการ                             2-0625
นายทหารฝ่ายเสนาธิการ       2-1382
        2-1457
นายทหารกรรมวิธีข้อมูล       2-0827
เสมียน       2-1378
โทรสาร        2-0666
แผนกนโยบาย        
หัวหน้าแผนก       2-1384
รองหัวหน้าแผนก       2-0626
แผนกแผนกองทัพอากาศ        
หัวหน้าแผนก       2-1386
รองหัวหน้าแผนก       2-0627
แผนกแผนร่วม        
หัวหน้าแผนก       2-1076
รองหัวหน้าแผนก       2-0628
แผนกแผนสารสนเทศและการสื่อสาร        
หัวหน้าแผนก       2-0664
รองหัวหน้าแผนก       2-0665
แผนกโครงการและงบประมาณ        
หัวหน้าแผนก       2-1385
รองหัวหน้าแผนก       2-0666
แผนกสถิติและวิเคราะห์        
หัวหน้าแผนก       2-1383
รองหัวหน้าแผนก       2-0667
กองการจัด
ผู้อำนวยการ       2-1388
รองผู้อำนวยการ       2-1389
รองผู้อำนวยการ       2-0668
นายทหารการจัดและอัตรา       2-1390
(พ่วงโทรสาร)       2-1392
        2-1391
        2-1393
เสมียน       2-1387
แผนกแผนการจัด        
หัวหน้าแผนก       2-0720
รองหัวหน้าแผนก       2-0721
แผนกอัตราเฉพาะกิจ        
หัวหน้าแผนก       2-0724
รองหัวหน้าแผนก       2-0723
กองยุทธการ
ผู้อำนวยการ       2-1395
        0 2523 7212
รองผู้อำนวยการ       2-1396
รองผู้อำนวยการ       2-0965
นายทหารฝ่ายเสนาธิการ       2-1397
        2-1399
        2-1401
        2-1426
เสมียน       2-1394
        2-1425
โทรสาร        2-1400
        2-8606
สำนักงานศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด กองทัพอากาศ 2-8605
        2-8608
        0 2500 5012
แผนกแผนยุทธการ        
หัวหน้าแผนก                               2-1402
รองหัวหน้าแผนก                               2-0725
แผนกยุทธการภาคอากาศ        
หัวหน้าแผนก                           2-1404
นายทหารยุทธการภาคอากาศ       2-1403
แผนกยุทธการภาคพื้น        
หัวหน้าแผนก                                2-1422
นายทหารยุทธการภาคพื้น       2-1420
แผนกยุทธการร่วม        
หัวหน้าแผนก                               2-1424
นายทหารยุทธการร่วม       2-1423
แผนกยุทธการสนับสนุน        
หัวหน้าแผนก                          2-1407
นายทหารยุทธการสนับสนุน       2-1406
แผนกกรรมวิธีข้อมูล        
หัวหน้าแผนก                                2-1409
เจ้าหน้าที่กรรมวิธีข้อมูล       2-1408
โทรสาร       2-1405
        2-8607
กองการฝึก
ผู้อำนวยการ                                 2-1411
โทร.ทหาร       514-1303
        0 2531 1431
รองผู้อำนวยการ                         2-1413
รองผู้อำนวยการ                         2-2049
นายทหารฝ่ายเสนาธิการ              2-1417
        2-1454
        2-1416
        2-1451
โทร.ทหาร       514-2303
เสมียน       2-1418
โทรสาร       2-1412
แผนกฝึกภาคอากาศ        
หัวหน้าแผนก                               2-2063
รองหัวหน้าแผนก                               2-1458
นายทหารควบคุมการฝึก       2-1410
แผนกฝึกภาคพื้น        
หัวหน้าแผนก                     2-0778
รองหัวหน้าแผนก                               2-0676
แผนกควบคุมการฝึก        
หัวหน้าแผนก                     2-1456
รองหัวหน้าแผนก                               2-0779
แผนกแผนการศึกษา        
หัวหน้าแผนก                     2-1415
นายทหารแผนการศึกษา       2-0777
แผนกบริหารกำลังพล        
หัวหน้าแผนก       2-1414
รองหัวหน้าแผนก       2-1419
นายทหารบริหารกำลังพล       2-1080
กองวิจัยและพัฒนาการรบ
ผู้อำนวยการ                                 2-2423
        0 2523 8895
รองผู้อำนวยการ                         2-1447
รองผู้อำนวยการ                         2-0780
นายทหารฝ่ายเสนาธิการ                2-2069
        2-2219
นักบินลองเครื่องต้นแบบ       2-0781
นายทหารกรรมวิธีข้อมูล (พ่วงโทรสาร)       2-2068
เสมียน       2-1444
โทรสาร       0 2531 1273
แผนกวิจัยและพัฒนายุทธการภาคอากาศ      
หัวหน้าแผนก       2-1449
รองหัวหน้าแผนก       2-0782
แผนกวิจัยและพัฒนายุทธการภาคพื้น        
หัวหน้าแผนก       2-1446
รองหัวหน้าแผนก       2-0783
แผนกการบินทดสอบ        
หัวหน้าแผนก       2-1448
รองหัวหน้าแผนก       2-0784
แผนกเครื่องช่วยฝึกและสนามฝึกใช้อาวุธ      
หัวหน้าแผนก       2-0785
รองหัวหน้าแผนก       2-0786
กองฝึกร่วมและผสม
ผู้อำนวยการ       2-8510
โทร.ทหาร       514-3304
        0 2500 2260
รองผู้อำนวยการ       2-8511
รองผู้อำนวยการ       2-0735
นายทหารฝ่ายเสนาธิการ       2-8513
        2-8525
        2-8526
นายทหารการฝึกร่วมผสม       2-8527
        2-8528
        2-8529
        2-8530
        2-8512
        2-8575
        2-8576
นายทหารธุรการ       2-8577
เสมียน       2-8514
โทรสาร       2-8580
กองปฏิบัติกิจพิเศษ
ผู้อำนวยการ       2-0620
รองผู้อำนวยการ       2-0621
รองผู้อำนวยการ       2-0622
นายทหารฝ่ายเสนาธิการ       2-0967
        2-0968
นายทหารธุรการ       2-0971
นายทหารการเงิน       2-0972
นายทหารพัสดุ       2-0973
แผนกปฏิบัติกิจพิเศษ 1        
หัวหน้าแผนก       2-0976
รองหัวหน้าแผนก       2-0977
นายทหารปฏิบัติการ       2-0969
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ       2-0970
แผนกปฏิบัติกิจพิเศษ 2        
หัวหน้าแผนก       2-0978
รองหัวหน้าแผนก       2-0979
นายทหารปฏิบัติการ       2-0980
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ       2-0981
พิเศษ
ห้องประชุม       2-1453
ห้องรับรอง       2-2139