กรมแพทย์ทหารอากาศ
กองบังคับการ
เจ้ากรม       2-2559
โทร.ทหาร       514-1193
        0 2996 8416
นายทหารคนสนิท       2-2560
สำนักงานเจ้ากรม       2-4550
        2-4230
        2-2567
รองเจ้ากรม       2-2561
        0 2996 8454
เสนาธิการ       2-2562
        0 2996 8461
รองเสนาธิการ       2-2563
นายทหารพยาบาลอาวุโส       2-3894
นายทหารบริการแพทย์       2-3942
        2-4421
นายทหายุทธการและการข่าว       2-5180
นายทหารงบประมาณ                    2-4304
ผู้ช่วยนายทหารงบประมาณ       2-2569
เจ้าหน้าที่งบประมาณ       2-5114
นายทหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     2-0008
นายทหารพระธรรมนูญ       2-2575
นายทหารธุรการ       2-2654
เสมียน       2-6464
นายทหารนิรภัยภาคพื้น       2-3940
ประชาสัมพันธ์       2-5422
        0 2523 7636
นายทหารปฏิบัติการประจำกรมแพทย์ทหารอากาศ     2-2564
        2-2565
        2-2566
แผนกธุรการ        
หัวหน้าแผนก       2-2577
รองหัวหน้าแผนก       2-2576
นายทหารธุรการ       2-2578
เสมียน       2-0021
กองกำลังพล        
หัวหน้ากอง       2-3941
รองหัวหน้ากอง       2-2570
นายทหารกำลังพล       2-2571
เสมียน       2-4966
นายทหารสัสดี       2-5891
กองส่งกำลังบำรุง        
หัวหน้ากอง       2-4414
รองหัวหน้ากอง       2-2572
เสมียน       2-4098
        2-5439
แผนกการเงิน 
หัวหน้านายทหารการเงิน       2-2584
ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารการเงิน       2-2568
นายทหารรับ - จ่ายเงินเดือน       2-2585
ควบคุมการเบิกจ่าย       2-2586
เสมียน (พ่วงบัญชี)       2-2583
กองวิทยาการ
ผู้อำนวยการ       2-2591
รองผู้อำนวยการ       2-2592
นายทหารวิทยาการ       2-4938
หมวดธุรการ       2-4939
เสมียน         2-2590
ห้องนายทหารผู้ใหญ่       2-4975
สำนักงานฝึกงานในหน้าที่ (พ่วงแผนกวิทยาการ)     2-5090
สำนักงานแพทยสารทหารอากาศ       2-4328
ศูนย์วิชาการยาเสพติด       2-3005
        2-5483
แผนกวิทยาการ        
หัวหน้าแผนก       2-2594
รองหัวหน้าแผนก       2-0077
ฝ่ายเผยแพร่วิทยาการ       2-2593
แผนกวิจัยและกำหนดคุณลักษณะ        
หัวหน้าแผนก (พ่วงฝ่ายวิจัย)       2-4936
นายทหารวิจัยและกำหนดคุณลักษณะ       2-4937
แผนกสถิติและวิเคราะห์                     
หัวหน้าแผนก       2-5558
เจ้าหน้าที่       2-2595
โรงเรียนพลพยาบาล        
ผู้อำนวยการ       2-0078
เสมียน       2-2596
กองเวชศาสตร์ป้องกัน
ผู้อำนวยการ       2-2598
        0 2523 3488
รองผู้อำนวยการ       2-2599
หมวดธุรการ       2-5097
หน่วยงานเสพติด       2-4518
        0 2523 6766
ห้องพักแพทย์หน่วยงานเสพติด       2-4640
ห้องพักแพทย์หญิง       2-5467
ห้องพักแพทย์ชาย       2-3075
ประชาสัมพันธ์ กวป.พอ.       2-6083
ห้องการเงิน       2-5418
ห้องจ่ายยา (พ่วงโทรสาร)       2-5087
นายทหารเวชศาสตร์ป้องกัน (พ่วงคลังพัสดุ)     2-2981
ห้องเวชระเบียน และประชาสัมพันธ์       2-2597
        2-5865
ห้องอาหาร       2-2778
ฝ่ายสัตว์แพทย์       2-0022
แผนกอนามัย         
หัวหน้าแผนก (พ่วงห้องตรวจโรค)       2-2776
ทันตแพทย์       2-5511
ห้องประเมินผล       2-2600
(พ่วงโทรสาร)       2-4410
ห้องตรวจโรคขั้นต้น       2-5096
ห้องเอ๊กซเรย์         2-2556
แผนกสุขาภิบาล        
หัวหน้าแผนก       2-2601
คลังสารเคมี (พ่วงแผนกสุขาภิบาล)       2-3947
ห้องสัตวแพทย์       2-5079
ห้องตรวจอาชีวอนามัย       2-2602
แผนกควบคุมโรคติดต่อ        
หัวหน้าแผนก (พ่วงโทรสาร)       2-2604
นายทหารพยาบาล       2-4490
สำนักงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์       2-4670
แผนกชันสูตรโรค        
หัวหน้าแผนก       2-2733
เจ้าหน้าที่       2-2603
ห้องบริการเจาะเลือด       2-4277
แผนกส่งเสริมสุขภาพ        
หัวหน้าแผนก (พ่วงโทรสาร)       2-6077
เจ้าหน้าที่       2-2779
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ (30 บาท)       2-5425
โทรสาร       0 2531 9646
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
ผู้อำนวยการ (พ่วงสำนักงาน)       2-2649
รองผู้อำนวยการ                     2-2650
ห้องนายทหารผู้ใหญ่       2-4187
ห้องอาจารย์ควบคุมหอพักนักเรียนพยาบาล     2-4197
หมวดธุรการ       2-0023
แผนกบริการการศึกษา        
หัวหน้าแผนก (พ่วงโทรสาร)       2-5168
ฝ่ายทะเบียนประวัติ       2-5504
ฝ่ายอุปกรณ์การศึกษา       2-2653
ห้องการเงิน       2-6082
ห้องประกันคุณภาพ (QA)       2-4460
ห้องสมุด       2-6027
INTERNET  ห้องสมุด       0 2531 0025
        0 2523 7608
ห้องโสตทัศนูปกรณ์       2-5556
กองการศึกษา        
หัวหน้ากอง              2-2651
เสมียน       2-5347
แผนกวิชาความรู้พื้นฐาน        
หัวหน้าแผนก                              2-5997
แผนกวิชาการพยาบาลพื้นฐาน        
หัวหน้าแผนก                              2-6075
แผนกวิชาการพยาบาลแม่และเด็ก        
หัวหน้าแผนก                              2-6088
แผนกวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่        
หัวหน้าแผนก       2-4280
แผนกวิชาการพยาบาลจิตเวช        
หัวหน้าแผนก                              2-4459
แผนกวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน      
หัวหน้าแผนก                              2-4450
แผนกปกครอง         
(พ่วงห้องอาจารย์เวรนอกเวลาราชการ)       2-5268
หัวหน้าแผนก                              2-4882
รองหัวหน้าแผนก        
เสมียน  (พ่วงห้องลูกจ้างเวร)       2-2652
หอพักนักเรียนพยาบาล       3-2102
ห้องคอมพิวเตอร์หอพักนักเรียนพยาบาล       0 2531 9446
พิเศษ        
นายทหารเวร         2-2655
สำนักงานชมรมศิษย์เก่าพยาบาลทหารอากาศ     2-2770
ชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร       2-2659
(พ่วงห้องตัดผม)       2-5192
ชุมนุมนายทหารประทวน       2-2660
สระว่ายน้ำศูนย์สุขภาพ       2-3606
สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์       3-1386
        3-1059
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดสำหรับเยาวชนกองทัพอากาศ (อาคาร AIR HOUSE)
หัวหน้าศูนย์ (พ่วงโทรสาร)       2-5349
ประจำศูนย์ (พ่วงห้องพักเวร รปภ.)       2-5350
ประจำศูนย์ (พ่วงห้องเจ้าหน้าที่เวรบำบัด)       2-5363
กองเวชบริภัณฑ์
ผู้อำนวยการ                               2-2636
รองผู้อำนวยการ                     2-2637
เภสัชกร                                  2-2640
นายทหารประจำกอง       2-2638
เสมียน       2-2635
ฝ่ายตรวจสำรวจ       2-0024
แผนกจัดดำเนินงาน        
หัวหน้าแผนก       2-6348
ฝ่ายกรรมวิธีข้อมูล , ฝ่ายตรวจสำรวจ       2-4188
แผนกควบคุมพัสดุ        
หัวหน้าแผนก                          2-5399
เสมียน       2-2641
แผนกผลิตและวิเคราะห์เภสัชภัณฑ์        
หัวหน้าแผนก                          2-2647
อาคารผลิตยาฉีดปราศจากเชื้อ       2-2656
แผนกปรับปรุงสภาพเวชบริภัณฑ์        
หัวหน้าแผนก       2-2646
นายทหารประจำกองเวชบริภัณฑ์ ฯ       2-5951
ฝ่ายตรวจสำรวจ       2-3605
แผนกพัสดุ                   
หัวหน้าแผนก                          2-2642
ฝ่ายคลังเวชภัณฑ์       2-3607
ฝ่ายคลังยา       2-2639
ฝ่ายคลังเวชภัณฑ์ชำรุด       2-5102
หมวดบริการพัสดุ       2-2643
แผนกจัดหา        
หัวหน้าแผนก       2-4530
เจ้าหน้าที่จัดซื้อเวชภัณฑ์       2-4531
เสมียน       2-2587
        0 2523 7661
กองบริการ
หัวหน้ากอง                               2-2573
รองหัวหน้ากอง       2-2574
นายทหารสวัสดิการ       2-2657
แผนกช่างโยธา        
หัวหน้าแผนก       2-2580
เสมียน       2-5567
ฝ่ายพัสดุ        
หัวหน้าฝ่าย       2-5514
เสมียน       2-2579
ฝ่ายพลาธิการ        
หัวหน้าฝ่าย       2-2764
ฝ่ายขนส่ง        
หัวหน้าฝ่าย       2-2581
เสมียน       2-2582
กองร้อยพลพยาบาล        
ผู้บังคับกองร้อย       2-2589
กองบังคับการ       2-4510
ผู้บังคับหมวดร้อยพลพยาบาลที่ 1       2-2588
ผู้บังคับหมวดร้อยพลพยาบาลที่ 2 , 3       2-4511