กรมพลาธิการทหารอากาศ  
กองบังคับการ  
เจ้ากรม       2-2790  
INTERNET       2-5453  
      0 2996 8448  
โทร.ทหาร       501-4137  
นายทหารคนสนิท (พ่วงโทรสาร)       2-5916  
สำนักงานเจ้ากรม       2-6031  
รองเจ้ากรม       2-2791  
      0 2996 8490  
สำนักงานรองเจ้ากรม       2-6032  
เสนาธิการ       2-2792  
      0 2523 6422  
INTERNET       2-3964  
สำนักงานเสนาธิการ       2-6033  
นายทหารจัดหา       2-3134  
นายทหารงบประมาณ       2-3199  
ผู้ช่วยนายทหารงบประมาณ       2-0447  
เสมียนงบประมาณ       2-3919  
นายทหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     2-2702  
นายทหารพระธรรมนูญ       2-3139  
นายทหารนิรภัยภาคพื้น       2-4447  
นายทหารปฏิบัติการประจำกรมพลาธิการทหารอากาศ     2-4116  
นายทหารประชาสัมพันธ์       2-6034  
นายทหารรักษาความปลอดภัย       2-3136  
นายทหารประจำ       2-3130  
สำนักงานการฝึกงานในหน้าที่       2-6035  
แผนกธุรการ          
หัวหน้าแผนก       2-5067  
รองหัวหน้าแผนก       2-0448  
เสมียน       2-5446  
โทรสาร       2-2794  
แผนกกำลังพล          
หัวหน้าแผนก       2-3132  
รองหัวหน้าแผนก       2-0449  
นายทหารกำลังพล       2-3133  
เจ้าหน้าที่กำลังพล (พ่วงโทรสาร)       2-4351  
แผนกยุทธการและการข่าว          
หัวหน้าแผนก       2-3135  
รองหัวหน้าแผนก       2-0450  
กองส่งกำลังบำรุง          
หัวหน้ากอง              2-2793  
รองหัวหน้ากอง              2-0401  
นายทหารส่งกำลังบำรุง       2-0451  
นายทหารธุรการ (พ่วงโทรสาร)       2-3582  
แผนกการเงิน  
หัวหน้านายทหารการเงิน             2-6004  
ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารการเงิน             2-2796  
เสมียนการเงิน (พ่วงโทรสาร)       2-3142  
กองวิทยาการ  
ผู้อำนวยการ        2-3147  
รองผู้อำนวยการ       2-3148  
นายทหารวิทยาการ       2-3153  
นายทหารประจำ       2-3146  
นายทหารธุรการ (พ่วงโทรสาร)       2-4370  
เสมียน       2-3149  
แผนกวิทยาการ          
หัวหน้าแผนก       2-3930  
รองหัวหน้าแผนก       2-3154  
เสมียน (พ่วงโทรสาร)       2-3150  
แผนกควบคุมการซ่อมบำรุง          
หัวหน้าแผนก       2-3934  
รองหัวหน้าแผนก       2-3932  
แผนกวิจัยและตรวจทดลอง          
หัวหน้าแผนก       2-3151  
รองหัวหน้าแผนก       2-5111  
โทรสาร          
ฝ่ายตรวจทดลอง       2-3152  
แผนกฝึกศึกษา          
หัวหน้าแผนก       2-3929  
รองหัวหน้าแผนก       2-3931  
เสมียน       2-3131  
ห้องพักนักเรียน       2-3933  
กองพลาธิการ   
หัวหน้ากอง       2-3171  
รองหัวหน้ากอง       2-3172  
เสมียน       2-3173  
โทรสาร       2-4505  
แผนกจัดดำเนินงาน          
หัวหน้าแผนก       2-0402  
รองหัวหน้าแผนก       2-0403  
เสมียน       2-0404  
แผนกเกียกกาย          
หัวหน้าแผนก       2-5503  
รองหัวหน้าแผนก       2-3175  
แผนกยกกระบัตร          
หัวหน้าแผนก       2-2619  
รองหัวหน้าแผนก       2-3174  
แผนกคลังพัสดุ          
หัวหน้าแผนก       2-4454  
รองหัวหน้าแผนก       2-5126  
เจ้าหน้าที่พัสดุ       2-3176  
กองโรงงาน  
ผู้อำนวยการ       2-3155  
รองผู้อำนวยการ       2-3156  
นายทหารช่างอาวุโส       2-3198  
นายทหารธุรการ       2-4730  
ฝ่ายคลังพัสดุ       2-3158  
เสมียน (พ่วงโทรสาร)       2-3157  
แผนกจัดดำเนินงาน          
หัวหน้าแผนก       2-3159  
รองหัวหน้าแผนก       2-3160  
เสมียน       2-3161  
แผนกงานผ้า          
หัวหน้าแผนก       2-3935  
รองหัวหน้าแผนก       2-0405  
ฝ่ายเตรียมการ       2-3936  
ฝ่ายการผลิต       2-3162  
แผนกงานหนัง          
หัวหน้าแผนก       2-3163  
รองหัวหน้าแผนก       2-0406  
ฝ่ายเตรียมการ       2-3164  
ฝ่ายการผลิต       2-3165  
แผนกงานไม้และโลหะ          
หัวหน้าแผนก       2-3166  
รองหัวหน้าแผนก       2-0407  
เสมียน       2-3167  
แผนกงานซ่อม              
หัวหน้าแผนก        2-3168  
รองหัวหน้าแผนก        2-0452  
เสมียน       2-3170  
ฝ่ายซ่อมบริภัณฑ์สำนักงาน , ฝ่ายซ่อมบริภัณฑ์เครื่องเย็น , ฝ่ายซ่อมบริภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 2-2701  
ฝ่ายซ่อมสูทภัณฑ์และเบ็ดเตล็ด , ฝ่ายซ่อมเครื่องจักรกล   2-3169  
กองพัสดุพลาธิการ  
ผู้อำนวยการ                             2-3177  
รองผู้อำนวยการ                              2-3178  
นายทหารธุรการ       2-2739  
เสมียน       2-3179  
แผนกจัดดำเนินงาน          
หัวหน้าแผนก                           2-4385  
รองหัวหน้าแผนก                           2-3893  
เสมียน (พ่วงฝ่ายระบบงานและประเมินค่า)       2-2799  
โทรสาร       2-5840  
ฝ่ายแผนและปฏิบัติการ , ฝ่ายมาตรฐานและข้อมูลเทคนิค   2-0459  
ฝ่ายกรรมวิธีข้อมูล       2-2819  
แผนกควบคุมพัสดุ          
หัวหน้าแผนก                             2-4499  
รองหัวหน้าแผนก (พ่วงโทรสาร)       2-2703  
ฝ่ายควบคุม       2-3182  
หมวดบัญชีคุมพัสดุที่ 1 , 2 , 3       2-3181  
ฝ่ายแจ้งความต้องการ       2-3183  
แผนกตรวจสำรวจ          
หัวหน้าแผนก                             2-6054  
รองหัวหน้าแผนก                             2-0409  
เสมียน       2-3180  
แผนกบริการพัสดุ                        
หัวหน้าแผนก                            2-3192  
รองหัวหน้าแผนก                            2-0460  
ฝ่ายรับพัสดุ (พ่วงโทรสาร)       2-3191  
หมวดรับพัสดุ 1       2-3190  
หมวดรับพัสดุ 2       2-3193  
แผนกคลังพัสดุ                                
หัวหน้าแผนก       2-3184  
รองหัวหน้าแผนก          
ฝ่ายคลังพัสดุ  1       2-3188  
ฝ่ายคลังพัสดุ  2       2-3185  
ฝ่ายคลังพัสดุ  3       2-3187  
ฝ่ายคลังพัสดุ  4       2-3189  
ฝ่ายคลังพัสดุ  5       2-3186  
แผนกคลังพัสดุชำรุด               
หัวหน้าแผนก       2-8021  
ฝ่ายคลังพัสดุรอซ่อม       2-8022  
ฝ่ายคลังพัสดุรอจำหน่าย , ฝ่ายถอดแยกชิ้นส่วน (ทุ่งสีกัน)    2-8777  
แผนกจัดหา                        
หัวหน้าแผนก                             2-3144  
รองหัวหน้าแผนก                             2-3143  
ฝ่ายจัดหา       2-2797  
ฝ่ายตรวจรับ - ส่ง       2-3569  
ฝ่ายตรวจหลักฐานและสัญญา       2-0453  
      0 2500 2275  
กองบริการ  
หัวหน้ากอง                                   2-3137  
รองหัวหน้ากอง                                2-3138  
นายทหารธุรการ       2-4220  
เสมียน (พ่วงโทรสาร)       2-0411  
นายทหารสวัสดิการ       2-0454  
หัวหน้าหมวดรักษาการณ์       2-3938  
ฝ่ายพัสดุ          
หัวหน้าฝ่าย       2-3145  
เสมียน       2-3140  
ฝ่ายช่างโยธา          
หัวหน้าฝ่าย       2-3141  
เสมียน       2-0455  
ฝ่ายขนส่ง          
หัวหน้าฝ่าย       2-2795  
นายทหารขนส่ง       2-0456  
ห้องควบคุมไฟฟ้า (พ่วงโทรสาร)       2-0457  
พิเศษ  
ห้องพักเวร       2-2798  
จุดรักษาการณ์ที่ 1 (ช่องทางหน้า บก.พธ.ทอ.)     2-2749  
ศูนย์รักษาการณ์ (พ่วงเสมียนเวร)       2-6036  
ห้องอาหารนายทหารชั้นสัญญาบัตร       2-3195  
ร้านอาหารนายทหารชั้นประทวน       2-3196  
สำนักงานร้านค้าพลาธิการ 2 (พ่วงผู้จัดการ)       3-1310  
ฝ่ายขาย       2-3197  
ผู้ประกอบการร้านค้า       2-5091  
สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์       3-1752  
(พ่วงโทรสาร)       0 2531 7906  
พิพิธภัณฑ์ - ห้องสมุด       2-3918  
ห้องตัดผมนายทหารชั้นสัญญาบัตร       2-4380  
ห้องตัดผมนายทหารชั้นประทวน       2-4379