กองบิน 7    
กองบังคับการ    
ผู้บังคับการ                                  6-5001    
      6-5010    
โทร.ทหาร       414-1070    
      0 7726 8071    
หน้าห้องผู้บังคับการ       6-5016    
      6-5011    
สำนักงานผู้บังคับการ       6-5012    
      6-5013    
รองผู้บังคับการ            6-5002    
      6-5020    
โทร.ทหาร       414-1071    
      0 7726 8072    
สำนักงานรองผู้บังคับการ        6-5021    
รองผู้บังคับการ       6-5003    
      6-5030    
โทร.ทหาร       414-1073    
      0 7726 8202    
สำนักงานรองผู้บังคับการ         6-5031    
เสนาธิการ       6-5004    
      6-5040    
โทร.ทหาร       414-1072    
      0 7726 8203    
สำนักงานเสนาธิการ                 6-5041    
นายทหารนิรภัยการบิน       6-5126    
นายทหารงบประมาณ                    6-5202    
นายทหารนิรภัยภาคพื้น                       6-5211    
นายทหารพระธรรมนูญ               6-5213    
อนุศาสนาจารย์                       6-5405    
แผนกธุรการ            
หัวหน้าแผนก                                6-5406    
รองหัวหน้าแผนก                6-5407    
นายทหารธุรการ       6-5408    
เสมียน       6-5411    
แผนกกำลังพล            
หัวหน้าแผนก                                 6-5203    
เสมียน       6-5217    
นายทหารสัสดี (สำนักงานการฝึกงานในหน้าที่)   6-5218    
แผนกการข่าว            
หัวหน้าแผนก                     6-5205    
เสมียน       6-5220    
แผนกยุทธการ            
หัวหน้าแผนก                            6-5005    
      6-5200    
เสมียน       6-5225    
แผนกส่งกำลังบำรุง                          
หัวหน้าแผนก                           6-5204    
เสมียน       6-5230    
แผนกกิจการพลเรือน            
หัวหน้าแผนก                                 6-5247    
นายทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์     6-5519    
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร         6-5259    
หมวดจัดหา       6-5449    
หัวหน้าหมวด       6-5451    
แผนกการเงิน                      
หัวหน้านายทหารการเงิน         6-5201    
ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารการเงิน          6-5233    
เสมียน       6-5236    
      6-5237    
ฝูงบิน 701    
ผู้บังคับฝูง                                 6-5100    
รองผู้บังคับฝูง                           6-5101    
ฝ่ายบริการ       6-5104    
หัวหน้าฝ่าย       6-5102    
ฝ่ายยุทธการ       6-5123    
นายทหารยุทธการ                 6-5120    
ฝ่ายการช่าง                       6-5154    
ฝ่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์       6-5105    
หัวหน้าฝ่าย                                6-5106    
ฝ่ายสรรพาวุธอิเล็กทรอนิกส์       6-6123    
หัวหน้าฝ่าย                            6-6124    
ฝูงบิน 702    
ผู้บังคับฝูง                                 6-6100    
รองผู้บังคับฝูง                           6-6101    
ฝ่ายบริการ       6-6120    
หัวหน้าฝ่าย       6-6126    
ฝ่ายยุทธการ       6-6119    
นายทหารยุทธการ                 6-6103    
ฝ่ายการช่าง                       6-6105    
ฝ่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์       6-6114    
หัวหน้าฝ่าย                                6-6108    
กองพันทหารอากาศโยธิน    
กองบังคับการ            
ผู้บังคับกองพัน                          6-5700    
รองผู้บังคับกองพัน           6-5701    
นายทหารยุทธการและการฝึก           6-5702    
ประจำกองบังคับการ       6-5711    
กองร้อยทหารอากาศโยธิน            
ผู้บังคับกองร้อย       6-5724    
ประจำกองร้อย       6-5726    
กองร้อยรักษาการณ์            
ผู้บังคับกองร้อย       6-5732    
ประจำกองร้อย       6-5734    
กองร้อยทหารต่อสู้อากาศยาน            
ผู้บังคับกองร้อย       6-5716    
ประจำกองร้อย       6-5718    
หมวดบริการ            
ผู้บังคับหมวด       6-5787    
เจ้าหน้าที่บริการ       6-5789    
หมวดพลาธิการ       6-5772    
หมวดสื่อสาร       6-5765    
หมวดสรรพาวุธ       6-5769    
หมวดขนส่ง       6-5776    
หมู่สูทกรรม       6-5775    
ศูนย์ควบคุมรักษาการณ์        6-6776    
      6-6778    
กองร้อยสนับสนุน             
ผู้บังคับกองร้อย       6-5746    
ประจำกองร้อย       6-5748    
แผนกสนับสนุนการบิน    
หัวหน้าแผนก                              6-5500    
เสมียน       6-5503    
ฝ่ายข่าวอากาศ       6-5507    
หัวหน้าฝ่าย                                   6-5504    
สถานีเรดาร์ตรวจอากาศ       6-6307    
ฝ่ายบังคับการบิน       6-5513    
หัวหน้าฝ่าย                                   6-5509    
หอบังคับการบิน       6-5556    
      6-5557    
กองเทคนิค    
หัวหน้ากอง       6-5300    
รองหัวหน้ากอง       6-5301    
แผนกช่างอากาศ            
หัวหน้าแผนก                   6-5302    
เสมียน       6-5310    
      6-5312    
ฝ่ายดำเนินงาน                      6-5313    
ฝ่ายควบคุมมาตรฐาน                      6-5321    
ฝ่ายสนับสนุนการซ่อม                6-5342    
ฝ่ายซ่อมอากาศยานและเครื่องยนต์      6-5328    
แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์            
หัวหน้าแผนก                             6-5303    
รองหัวหน้าแผนก            6-5306    
เสมียน       6-5363    
      6-5365    
หมวดจัดดำเนินงาน       6-5366    
ฝ่ายปฏิบัติการสื่อสาร               6-5374    
ศูนย์ข่าว       6-5378    
      6-5379    
ฝ่ายซ่อมอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ภาคพื้น   6-5393    
หัวหน้าฝ่าย       6-5391    
ฝ่ายซ่อมอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ภาคอากาศ   6-6318    
หัวหน้าฝ่าย       6-6309    
ฝ่ายสื่อสารโทรคมนาคม       6-6322    
      6-6670    
หัวหน้าฝ่าย                           6-6320    
ฝ่ายอิเล็กทรอนิกส์       6-6392    
หัวหน้าฝ่าย                           6-6391    
แผนกสรรพาวุธ            
หัวหน้าแผนก                           6-5304    
เสมียน       6-6382    
ฝ่ายอาวุธ                      6-6360    
ฝ่ายอิเล็กทรอนิกส์สรรพาวุธ              6-6372    
โรงพยาบาลกองบิน    
ผู้อำนวยการ                                  6-6401    
รองผู้อำนวยการ                         6-6446    
เสมียน       6-6457    
ห้องทำบัตร OPD.       6-6458    
แผนกช่างโยธา    
หัวหน้าแผนก                 6-5403    
เสมียน       6-5454    
แผนกขนส่ง    
หัวหน้าแผนก                               6-5478    
เสมียน       6-5480    
ฝ่ายพลาธิการ    
หัวหน้าฝ่าย                               6-5414    
ข้าหน้าที่       6-5420    
แผนกสวัสดิการ    
หัวหน้าแผนก                         6-6400    
เสมียน       6-6415    
กองร้อยทหารสารวัตร    
ผู้บังคับกองร้อย                       6-5600    
รองผู้บังคับกองร้อย       6-5601    
เสมียน       6-5606    
เรือนจำกองบิน       6-5635    
หน่วยสมทบ    
ศูนย์โทรคมนาคม ทอ.       6-6337    
      2-4673    
แผนกคลังสรรพาวุธที่ 4 กพว.สพ.ทอ.     6-5900    
      6-5932    
ฝ่ายคลังเชื้อเพลิงที่ 2 ผคช.4 กพช.ชอ.     6-5901    
      6-5905    
หมวดผลิตก๊าซ 1 ฝ่ายผลิตก๊าซ 2 ผผก.กชภ.ชอ.   6-5908    
หน่วยบิน 2037 บน.2       6-5906    
      6-5902    
      6-5907    
หน่วยแยกต่อต้านข่าวกรอง ขว.ทอ.     6-6928    
ท่าอากาศยานสุราษฏร์ธานี       6-5912    
      6-5925    
      0 7744 1230    
พิเศษ    
สหกรณ์ออมทรัพย์ กองบิน 7       6-5919    
        6-6919    
ผู้จัดการ       6-5920    
ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน 7     6-5921    
โรงเรียนอนุบาล กองบิน 7         6-5922    
        6-5923