กองบิน 6
กองบังคับการ
ผู้บังคับการ       2-4278
        2-4389
โทร.ทหาร       514-1189
        0 2531 4851
หน้าห้อง       2-4321
สำนักงาน (พ่วงโทรสาร)       2-4256
รองผู้บังคับการ        2-4279
รองผู้บังคับการ        2-4283
เสนาธิการ            2-4284
นักบินพระราชพาหนะ       2-5038
นักบินประจำกอง                2-5076
นายทหารมาตรฐานการบิน       2-4343
นายทหารงบประมาณ              2-4022
เสมียนงบประมาณ       2-4285
นายทหารนิรภัยการบิน       2-6055
นายทหารนิรภัยภาคพื้น       2-4320
นายทหารพระธรรมนูญ                    2-4288
เวรประชาสัมพันธ์        2-5554
แผนกธุรการ        
หัวหน้าแผนก                         2-6057
นายทหารธุรการ (พ่วงเสมียนเวร)         2-4289
โทรสาร       2-4287
นายทหารพัสดุ       2-4911
แผนกกำลังพล        
หัวหน้าแผนก                         2-5615
นายทหารกำลังพล       2-4599
เจ้าหน้าที่กำลังพล       2-4298
แผนกการข่าว                             
หัวหน้าแผนก                         2-3069
เจ้าหน้าที่การข่าว       2-1908
นายทหารรักษาความปลอดภัย       2-4127
แผนกยุทธการ        
หัวหน้าแผนก                              2-4312
รองหัวหน้าแผนก                              2-4332
เจ้าหน้าที่ยุทธการ       2-5986
นายทหารกิจการพลเรือน       2-3944
แผนกส่งกำลังบำรุง                         
หัวหน้าแผนก       2-4330
เจ้าหน้าที่ส่งกำลังบำรุง       2-3889
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      
หัวหน้าฝ่าย       2-4908
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   2-2744
หมวดจัดหา        
หัวหน้าหมวด       2-4293
แผนกการเงิน
หัวหน้านายทหารการเงิน               2-4295
เจ้าหน้าที่บัญชี       2-4296
เจ้าหน้าที่รับ - จ่ายเงิน       2-4297
เสมียนการเงิน       2-4875
ฝูงบิน 601
ผู้บังคับฝูง                                2-4452
โทร.ทหาร       514-1301
        0 2523 7436
รองผู้บังคับฝูง       2-4453
นายทหารสารบรรณ (พ่วงห้องเวร, พ่วงโทรสาร)   2-4495
หมวดสนับสนุน        
หมวดสนับสนุน (พ่วงโทรสาร)       2-4494
ฝ่ายยุทธการ       2-5822
นายทหารยุทธการ                      2-4496
นายทหารการฝึก       2-4498
นักบินประจำฝูง                   2-5823
ผู้บังคับหมวดบิน 2                    2-4473
ผู้บังคับหมวดบิน 3                       2-5825
ผู้บังคับหมวดบิน 4 (พ่วงโทรสาร)       2-4478
นายทหารนิรภัยการบิน       2-5824
ห้องเครื่องใช้ประจำตัวนักบิน       2-4545
ห้องพักนักบิน       2-4541
        2-4467
ฝ่ายการช่าง                             
หัวหน้าฝ่าย                          2-5826
หมวดตรวจซ่อม (พ่วงเวรโรงเก็บ)       2-4500
ห้องจัดดำเนินงาน (พ่วงโทรสาร)       2-4534
ห้องเครื่องใช้ประจำตัวนักบิน (PE)       2-4546
หมวดคลังพัสดุ       2-4899
        2-5437
ฝ่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์        
หัวหน้าฝ่าย                         2-4535
โทรสาร       2-4533
หมวดซ่อมและติดตั้ง       2-5122
ฝ่ายขนส่งประจำอากาศยาน        
หัวหน้าฝ่าย (พ่วงโรงเก็บ)       2-4548
โทรสาร       2-4464
ฝูงบิน 602 รักษาพระองค์
ผู้บังคับฝูง                       2-4553
        0 2523 6005
รองผู้บังคับฝูง                          2-4560
นายทหารสารบรรณ       2-4570
เสมียน       2-4740
เสมียนเวร       2-4572
        2-4595
หมวดสนับสนุน        
หัวหน้าหมวด       2-4644
ประจำหมวด       2-5751
ฝ่ายยุทธการ         
นายทหารยุทธการ                        2-4565
นายทหารการฝึก                      2-5438
ประจำฝ่าย       2-2976
ประจำฝ่าย (พ่วงโทรสาร)       2-4589
นายทหารนิรภัย        2-4568
ห้องนักบินเตรียมพร้อม       2-4502
        2-4569
ห้องพักผ่อนรวม       2-5691
ฝ่ายการช่าง                           
หัวหน้าฝ่าย                         2-4649
หมวดตรวจซ่อม       2-5692
ห้องดำเนินงาน       2-4567
หมวดช่างประจำเครื่องบิน       2-4629
หมวดคลังพัสดุ       2-4609
เจ้าหน้าที่รับ - ส่ง เครื่องบินพระที่นั่ง       2-4591
ฝ่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์        
หัวหน้าฝ่าย          2-4592
ประจำฝ่าย                              2-4566
คลังพัสดุ       2-4504
ฝ่ายขนส่งประจำอากาศยาน        
หัวหน้าฝ่าย          2-4653
ประจำฝ่าย                              2-4608
พิเศษ        
ห้องรับรองบุคคลสำคัญ       2-4502
        0 2523 8883
ฝูงบิน 603
ผู้บังคับฝูง                                 2-4678
        0 2532 5232
รองผู้บังคับฝูง                             2-4728
นายทหารสารบรรณ       2-4729
ห้องสารบรรณ       2-4025
นายทหารกำลังพล        2-4718
เสมียนเวร (๑)       2-4027
เสมียนเวร (๒)       2-4029
หมวดสนับสนุน        
หัวหน้าหมวด       2-4824
คลังพัสดุ       2-4067
ประจำหมวด       2-4070
ฝ่ายยุทธการ        
นายทหารยุทธการ                  2-4716
นายทหารการฝึก       2-3245
นายทหารจัดบิน       2-4717
ผู้บังคับหมวดบิน        2-4030
ประจำฝ่าย       2-4034
(พ่วงโทรสาร)       2-4727
นายทหารนิรภัย       2-4035
นายทหารการข่าว       2-4036
นักบินประจำฝูง       2-4023
ห้องเครื่องใช้ประจำตัวนักบิน (PE)       2-2110
        2-4037
ห้องพักผ่อน (๑)       2-4811
ห้องพักผ่อน (๒)       2-4040
ห้องพักผ่อน (๓)       2-4739
ห้องประชุม       2-4042
        2-4041
ฝ่ายการช่าง                                
หัวหน้าฝ่าย                           2-4749
หมวดตรวจซ่อม       2-4045
หมวดช่างประจำเครื่องบิน       2-4087
เจ้าหน้าที่จัดดำเนินงาน       2-5623
หมวดคลังพัสดุ       2-4810
ห้องคลังพัสดุ       2-4051
นายตรวจ       2-4053
เวรโรงเก็บ                            2-4809
ห้องพักผ่อน       2-4054
ฝ่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์        
หัวหน้าฝ่าย (พ่วงโทรสาร)       2-4891
        2-4058
หัวหน้าหมวดสื่อสาร       2-4088
ห้องคลังพัสดุ       2-4061
ห้องพักผ่อน       2-4062
เสมียนเวร       2-4776
ฝ่ายขนส่งประจำอากาศยาน        
หัวหน้าฝ่าย          2-4777
ห้องพักผ่อน       2-4064
ประจำฝ่าย       2-4065
ห้องคลังพัสดุ       2-4066
ฝูงบิน 604
ผู้บังคับฝูง                             2-4860
        0 2523 7658
รองผู้บังคับฝูง (พ่วงโทรสาร)       2-4866
นายทหารสารบรรณ       2-4855
เวรโรงเก็บ       2-4932
หมวดสนับสนุน        
หัวหน้าหมวด       2-5950
ฝ่ายยุทธการ        
นายทหารยุทธการ                      2-2553
นายทหารนิรภัยการบิน       2-4912
ห้องเครื่องใช้ประจำตัวนักบิน (PE)       2-6097
ห้องพักนักบิน       2-4902
        2-4944
ฝ่ายการช่าง        
หัวหน้าฝ่ายการช่าง       2-4867
สารบรรณ (พ่วงโทรสาร)       2-5945
หมวดช่างประจำเครื่องบิน       2-5917
หมวดตรวจซ่อม       2-5918
นายทหารจัดบิน       2-5943
หมวดคลังพัสดุ       2-4943
ฝ่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์        
หัวหน้าฝ่าย                              2-4942
ประจำฝ่าย                              2-5421
แผนกสนับสนุนการบิน
หัวหน้าแผนก (พ่วงโทรสาร)       2-1906
แผนกการท่าอากาศยานทหาร
หัวหน้าแผนก       2-1005
นายทหารธุรการ       2-2036
นายทหารท่าอากาศยานทหาร        2-1007
นายทหารควบคุมลานจอด       2-5043
เจ้าหน้าที่เวรบริการลานจอด       2-4205
นายทหารพลาธิการ (พ่วงห้องเตรียมการจัดเลี้ยงรับรองบุคคลสำคัญ) 2-1806
ห้องรับรองพิเศษ       2-1029
        0 2523 8883
ห้องรับรองบุคคลสำคัญ  1       2-8613
        2-8614
ห้องรับรองบุคคลสำคัญ  2       2-8612
ห้องรับรองบุคคลสำคัญ  3       2-8597
ประชาสัมพันธ์หน้าห้องรับรองบุคคลสำคัญ     2-5073
ประชาสัมพันธ์ฝ่ายบริการผู้โดยสาร       2-5071
        2-5072
ฝ่ายบริการผู้โดยสาร       2-2351
        2-2381
หัวหน้าฝ่ายบริการผู้โดยสาร       2-2114
ห้องโถงฝ่ายบริการผู้โดยสาร       2-5074
ห้องตรวจคนเข้าเมือง       2-8592
        2-8593
ร้านอาหารท่าอากาศยานทหาร       2-2065
กองเทคนิค
หัวหน้ากอง        2-4283
รองหัวหน้ากอง                            2-3959
นายทหารสารบรรณ       2-0016
นายทหารดำเนินงาน         2-4337
นายทหารควบคุมมาตรฐาน              2-6011
แผนกช่างอากาศ                         
หัวหน้าแผนก       2-4336
รองหัวหน้าแผนก       2-3076
ฝ่ายซ่อมอากาศยานและเครื่องยนต์       2-5759
ฝ่ายสนับสนุนการซ่อม       2-2984
หมวดคลังพัสดุ       2-5140
หมวดสารบรรณ       2-5800
เวรโรงเก็บ       2-4540
แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์        
หัวหน้าแผนก       2-4333
หมวดสารบรรณ (พ่วงเสมียนเวร)       2-4335
หมวดจัดดำเนินงาน       2-4334
หมวดคลังพัสคุ       2-5996
หมวดซ่อมอิเล็กทรอนิคส์       2-5892
สถานีเครื่องช่วยเดินอากาศ TACAN (พ่วงรองหัวหน้าแผนก) 2-4451
หมวดบริการเชื้อเพลิง         
หัวหน้าหมวด       2-4338
เจ้าหน้าที่เติมเชื้อเพลิง       2-4339
สถานีบริการเชื้อเพลิง (พ่วงศูนย์ CAR CARE)     2-4340
แผนกแพทย์
หัวหน้าแผนก       2-4294
แผนกช่างโยธา
หัวหน้าแผนก       2-4060
เสมียน (พ่วงเสมียนเวร)       2-4291
หมวดไฟฟ้า-ประปา (พ่วงหมวดช่างโยธา)     2-4068
หมวดคลังพัสคุ       2-4341
แผนกขนส่ง
หัวหน้าแผนก       2-4418
ฝ่ายพาหนะ (พ่วงเสมียนเวร)       2-4292
หมวดคลังพัสคุ (พ่วงหมวดซ่อมบำรุง)     2-4342
ฝ่ายพลาธิการ
หัวหน้าฝ่าย       2-4290
เสมียน (พ่วงเสมียนเวร)       2-4552
นายทหารพัสคุ       2-4620
แผนกสวัสดิการ
หัวหน้าแผนก       2-3955
เสมียน       2-4020
พิเศษ
นายทหารเวร       2-4347
        2-4325
        0 2523 8842
เวรช่องทางฝูงบิน 601       2-3034
ห้องประชุม บน.6 (พ่วงเจ้าหน้าที่เครื่องขยายเสียง)   2-3865
ห้องเครื่องขยายเสียงหอประชุมธูปะเตมีย์     2-5866
ชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร       2-4381
        2-4449
ชุมนุมนายทหารประทวน       2-4391
ห้องตัดผมนายทหารสัญญาบัตร       2-4399
ห้องตัดผมนายทหารประทวน       2-4408
ร้านอาหารกองบิน         2-4925
สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ บน.6 จำกัด      3-2618
        3-2619
        3-2819
        0 2531 8819
ห้องสมุด       2-4386
สถานีบริการเชื้อเพลิง ปตท.       2-5893
        0 2531 5446
หน่วยสมทบ
หน่วยบิน 2034 บน.2         
ผู้บังคับหน่วยบิน       2-4843
โทร.ทหาร       501-4013
ห้องยุทธการ       2-5718
        2-4853
โทรสาร       2-5719
ค้นหาและช่วยชีวิต       2-4854
ฝ่ายการช่าง       2-4852
ห้องพักนักบิน       2-4831
สมาคมการบินกองทัพอากาศ       3-3244
(พ่วงโทรสาร)       0 2531 1059
ห้องรับรอง       2-0960
บริษัทอุตสาหกรรมการบิน (TAI)       2-6142
        3-3245
        3-3246
        0 2523 7763
คลังพัสดุ TAI (คลังฐานบิน)       3-3161
ศูนย์อำนวยการบินเดโชชัย 3
สำนักงาน (อาคารห้องทรงงาน)       2-4945
        2-4946
        0 2532 1007
แผนกสนับสนุนการบิน (อาคารห้องทรงงาน)    
สำนักงานเดโชชัย 3       2-2989
เจ้าหน้าที่ช่างฝึกบินหน่วยบินเดโชชัย 3     2-2357
        2-1929
หน่วยบินเดโชชัย 3        
ห้องนายทหารช่างอากาศอาวุโสประจำพระองค์ฯ    2-5380
นายทหารฝ่ายอำนวยการ       2-3012
นายทหารฝ่ายการช่าง       2-3016
ฝ่ายซ่อมอากาศยาน       2-3014
เสมียน (พ่วงโทรสาร)       2-3011
เสมียนเวร       2-4214
วิทยุช่วยเดินอากาศ TACAN       2-4741
โทรสาร       2-4947
ห้องเวร       2-3017
กองบริการหน่วยบินเดโชชัย 3        
รอง หัวหน้ากองบริการและซ่อมบำรุงอากาศยาน 1   2-8130
รอง หัวหน้ากองบริการและซ่อมบำรุงอากาศยาน 2   2-8137
นายทหารฝ่ายการช่างหน่วยบินเดโชชัย 3     2-8131
        2-8136
ห้องทำงานและเก็บพัสดุ ขสอ.หน่วยบินเดโชชัย3 (พ่วงห้องคลังพัสดุ) 2-8132
เจ้าหน้าที่ช่าง บ.737 (พ่วงห้องอุปกรณ์สื่อสาร)   2-8133
ห้องเจ้าหน้าที่การบินไทย (ห้องเอกสารเทคนิค) -    2-8135
(พ่วงนายทหารฝ่ายการข่าว)        
ห้องเวรรักษาการณ์ (ห้องพักผ่อน)       2-8134