กองบิน 56
กองบังคับการ
ผู้บังคับการ       6-3010
โทร.ทหาร       414-1056
รองผู้บังคับการ        6-3020
โทร.ทหาร       414-1051
รองผู้บังคับการ       6-3030
โทร.ทหาร       414-1052
เสนาธิการ       6-3040
โทร.ทหาร       414-1053
สำนักงาน         6-3007
        6-3011
        6-3012
        0 7427 8028
นายทหารงบประมาณ       6-3210
เจ้าหน้าที่งบประมาณ       6-3211
นายทหารนิรภัย       6-3212
นายทหารพระธรรมนูญ       6-3213
อนุศาสนาจารย์       6-3402
แผนกธุรการ        
หัวหน้าแผนก       6-3404
เสมียน       6-3409
แผนกกำลังพล        
หัวหน้าแผนก                        6-3220
เสมียน       6-3221
แผนกการข่าว        
หัวหน้าแผนก                    6-3230
เสมียน       6-3232
แผนกยุทธการ        
หัวหน้าแผนก       6-3240
เสมียน       6-3241
แผนกส่งกำลังบำรุง        
หัวหน้าแผนก                      6-3250
เสมียน       6-3252
แผนกกิจการพลเรือน        
หัวหน้าแผนก       6-3019
เสมียน       6-3228
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     6-3430
เสมียน       6-3431
หมวดจัดหา       6-3411
แผนกการเงิน
หัวหน้านายทหารการเงิน       6-3200
เสมียน       6-3209
ฝูงบิน 561
ผู้บังคับฝูง                    6-3100
เสมียน (พ่วงห้องเวร)       6-3109
ฝ่ายยุทธการและการฝึก       6-3112
        6-3116
ห้องพักนักบิน       6-3111
        6-3222
ฝ่ายการช่าง (จ่าเวรโรงเก็บ 1)       6-3131
หัวหน้าฝ่าย                   6-3130
ฝ่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์                         6-3141
หัวหน้าฝ่าย                        6-3140
ฝ่ายสรรพาวุธอิเล็กทรอนิกส์       6-3150
กองพันทหารอากาศโยธิน
ผู้บังคับกองพัน                       6-3600
รองผู้บังคับกองพัน               6-3601
เสมียน       6-3609
นายทหารยุทธการและการฝึก         6-3602
กองร้อยทหารอากาศโยธิน       6-3603
กองร้อยรักษาการณ์       6-3604
กองร้อยต่อสู้อากาศยาน       6-3606
กองร้อยสนับสนุน       6-3605
แผนกสนับสนุนการบิน
หัวหน้าแผนก       6-3500
รองหัวหน้าแผนก       6-3501
เสมียน       6-3509
ฝ่ายข่าวอากาศ       6-3511
หัวหน้าฝ่าย                        6-3510
ฝ่ายบังคับการบิน       6-3521
หัวหน้าฝ่าย                        6-3520
หอบังคับการบิน       6-3555
ฝ่ายการท่าอากาศยานทหาร        
หัวหน้าฝ่าย                        6-3509
กองเทคนิค
หัวหน้ากอง       6-3030
รองหัวหน้ากอง       6-3301
เสมียน       6-3309
แผนกช่างอากาศ        
หัวหน้าแผนก       6-3310
รองหัวหน้าแผนก                   6-3311
เสมียน       6-3319
หมวดจัดดำเนินงาน       6-3320
หมวดควบคุมมาตรฐาน       6-3331
ฝ่ายซ่อมอากาศยานและเครื่องยนต์       6-3340
ฝ่ายสนับสนุนการซ่อม       6-3350
จ่าเวรโรงเก็บ 2       6-3332
แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์        
หัวหน้าแผนก       6-3360
รองหัวหน้าแผนก       6-3361
เสมียน       6-3362
ฝ่ายซ่อมอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ภาคพื้น    
หัวหน้าฝ่าย       6-3370
ช่างวิทยุภาคพื้น       6-3372
ช่างเครื่องช่วยเดินอากาศ       6-3374
ฝ่ายปฏิบัติการสื่อสาร        
ศูนย์ข่าว       6-3382
        6-3381
ฝ่ายสื่อสารโทรคมนาคม        
หัวหน้าฝ่าย       6-3390
ช่างซ่อมบำรุงโทรศัพท์และทางสาย       6-3392
ช่างชุมสายโทรศัพท์       6-3394
หมวดจัดดำเนินงาน       6-3365
โทร.ทหาร       414-2054
หมวดคลังพัสดุ       6-3363
หมวดบริการเชื้อเพลิง       6-3433
โรงพยาบาลกองบิน
ผู้อำนวยการ                           6-3450
เสมียน       6-3459
แผนกช่างโยธา
หัวหน้าแผนก       6-3490
เสมียน       6-3499
ฝ่ายอาคาร       6-3495
หมวดโยธา       6-3494
หมวดไฟฟ้า-ประปา       6-3493
หมวดดับเพลิงและกู้ภัย       6-3333
หมวดคลังพัสดุ       6-3492
แผนกขนส่ง
หัวหน้าแผนก       6-3440
เสมียน       6-3444
ฝ่ายพาหนะ       6-3448
หมวดขนส่งภาคพื้น       6-3445
หมวดซ่อมบำรุง       6-3443
ฝ่ายพลาธิการ 
หัวหน้าฝ่าย                           6-3421
แผนกสวัสดิการ
หัวหน้าแผนก                          6-3460
เสมียน       6-3469
ฌาปณกิจสงเคราะห์       6-3461
กองร้อยทหารสารวัตร
ผู้บังคับกองร้อย       6-3660
เสมียน       6-3669
เรือนจำ       6-3667
ห้องวิทยุ       6-3663
        6-3666
โทรศัพท์กลางกองบิน       6-3000
โทร.ทหาร       414-3693
        414-3694
        414-3695
        414-3696
        0 7427 8025
        0 7427 8026
        0 7427 8038
สนานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ 011 หาดใหญ่    
ผู้อำนวยการ       6-3360
เสมียน       6-3397
        6-3398
        0 7427 8022
หน่วยสมทบ
สถานีรายงานหาดใหญ่        
ผู้บังคับสถานี       6-3900
โทร.ทหาร       414-1060
        0 7427 8045
รองผู้บังคับสถานี       6-3901
เสมียน       6-3902
        414-3060
หมวดบริการ       6-3903
การเงิน       6-3906
ศูนย์ข่าว       6-3910
โทรสาร       6-3911
หมวดช่างโยธา       6-3917
คลังพลาธิการ       6-3918
เจ้าหน้าที่ขนส่ง       6-3919
คลังพัสดุสื่อสาร       6-3915
ฝ่ายคลังเชื้อเพลิงที่ 3        6-3923
หัวหน้าฝ่าย       6-3922
หมวดคลังเชื้อเพลิง       6-3924
ฝ่ายคลังสรรพาวุธที่ 2 แผนกคลังสรรพาวุธ 4     6-3928
หมวดทำลายวัตถุระเบิด 6       6-3929
ศูนย์โทรคมนาคม ชั้น 2 หาดใหญ่       6-3771
        6-3971
ท่าอากาศยานหาดใหญ่        
โทรศัพท์กลาง       6-3080
ต้นหน       6-3936
อุตุ       6-3937
หน่วยรักษาความปลอดภัย       6-3939
ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่        
โทรศัพท์กลาง       6-3090
พิเศษ
นายทหารเวร       6-3777
เสมียนเวร        6-3957
ศูนย์เยาวชน , ชมรมแม่บ้าน       6-3468
ร้านค้ารวม       6-3470
ร้านค้าสวัสดิการ (หน้ากองบิน)       6-3471
สโมสรนายทหารชั้นประทวน       6-3473
        6-3474
สโมสรนายทหารชั้นสัญญาบัตร       6-3476
สหกรณ์ร้านค้า        
ผู้จัดการ       6-3482
เจ้าหน้าที่       6-3483
พนักงานขาย       6-3485
สหกรณ์ออมทรัพย์ กองบิน 56        
ผู้จัดการ       6-3480
เจ้าหน้าที่       6-3481