กองบิน 5
กองบังคับการ
ผู้บังคับการ       6-0010
โทร.ทหาร       554-1030
        0 3261 1311
สำนักงานผู้บังคับการ       6-0011
        6-0012
รองผู้บังคับการ       6-0020
โทร.ทหาร       554-1031
รองผู้บังคับการ       6-0030
โทร.ทหาร       554-1032
เสนาธิการ       6-0040
โทร.ทหาร       554-1033
นายทหารงบประมาณ       6-0201
โทร.ทหาร       554-2041
เสมียนงบประมาณ       6-0205
นายทหารพระธรรมนูญ       6-0204
อนุศาสนาจารย์       6-0214
แผนกธุรการ        
หัวหน้าแผนก       6-0409
เสมียน       6-0401
รับ - ส่งหนังสือราชการ       6-0018
นายทะเบียนเอกสารลับ       6-0402
เสมียน       6-0401
ห้องเรียนภาษาอังกฤษ       6-0405
เจ้าหน้าที่ส่งกำลังบำรุง       6-0413
แผนกกำลังพล        
หัวหน้าแผนก       6-0210
รองหัวหน้าแผนก       6-0211
เสมียน       6-0207
สำนักงานฝึกงานในหน้าที่ (พ่วงโทรสาร)       6-0212
นายทหารสัสดี       6-0016
แผนกการข่าว        
หัวหน้าแผนก       6-0220, 6-0017
แผนกยุทธการ        
หัวหน้าแผนก       6-0230
เจ้าหน้าที่ยุทธการ       6-0231
โทร.ทหาร       554-1040
นายทหารมาตรฐานการบิน           6-0232
ศูนย์ปฏิบัติการกองบิน (ห้องประชุม)       6-0013
นายทหารนิรภัย       6-0240
แผนกส่งกำลังบำรุง        
หัวหน้าแผนก                 6-0260
เจ้าหน้าที่ส่งกำลังบำรุง       6-0261
เจ้าหน้าที่ส่งกำลังบำรุง (พ่วง FAX)       6-0209
แผนกกิจการพลเรือน        
หัวหน้าแผนก       6-0215
นายทหารการภาพ       6-0561
เจ้าหน้าที่การภาพ       6-0560
เสมียน       6-0202
สำนักงานรักษาความปลอดภัย       6-0206
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      
หัวหน้าฝ่าย       6-0240
เจ้าหน้าที่สารสนเทศและการสื่อสาร       6-0413
หมวดจัดหา        
หัวหน้าหมวด       6-0421
เจ้าหน้าที่จัดหา       6-0422
แผนกการเงิน
หัวหน้านายทหารการเงิน       6-0250
ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารการเงิน       6-0251
นายทหารรับ - จ่ายเงิน       6-0253
เสมียนการเงิน       6-0254
ฝูงบิน 501
ผู้บังคับฝูง                         6-0100
โทร.ทหาร       554-1053
รองผู้บังคับฝูง       6-0113
สารบรรณ       6-0109
นายทหารยุทธการ        6-0134
โทร.ทหาร       554-2053
นายทหารนิรภัยการบิน       6-0153
ห้องบรรยายสรุป       6-0130
ห้องพักผ่อนนักบิน       6-0131
ห้องประชุมฝูงบิน       6-0133
ที่พักช่าง (ALERT)       6-0138
เวรโรงเก็บ       6-0132
ฝ่ายการช่าง        
หัวหน้าฝ่าย                     6-0135
เสมียน       6-0136
หมวดตรวจซ่อม       6-0139
ช่างเครื่องยนต์       6-0141
คลังพัสดุฝ่ายการช่าง       6-0140
ฝ่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์        
หัวหน้าฝ่าย             6-0143
เสมียน       6-0144
หมวดซ่อมและติดตั้ง       6-0145
ฝ่ายสรรพาวุธประจำอากาศยาน        
หัวหน้าฝ่าย       6-0146, 6-0147
EOD.       6-0150
กองพันทหารอากาศโยธิน
ผู้บังคับกองพัน                                 6-0600
โทร.ทหาร       554-1054
รองผู้บังคับกองพัน       6-0610
โทร.ทหาร       554-2039
เสมียน       6-0660
นายทหารธุรการ       6-0602
นายทหารการข่าว       6-0601
ศูนย์ควบคุมการรักษาการณ์       6-0662
        6-0672
นายทหารยุทธการและการฝึก       6-0603
เจ้าหน้าที่ยุทธการ       6-0604
บก.ส่วนควบคุม - สนับสนุน        6-0640
ห้องพักผ่อน (เอราวัณ)       6-0623
กองร้อยทหารอากาศโยธิน        
ผู้บังคับกองร้อย       6-0630
ประจำกองร้อย       6-0631
กองร้อยปฏิบัติการพิเศษ        
ผู้บังคับกองร้อย       6-0650
ประจำกองร้อย       6-0641
หมวดวิชาชีพทหาร       6-0605
กองร้อยสนับสนุน        
ประจำกองร้อย       6-0670
หมวดขนส่ง       6-0673
หมู่สุนัขทหาร       6-0676
หมวดพลาธิการ       6-0674
หมวดสัมภาระ       6-0675
นายทหารการเงิน       6-0678
หมวดสรรพวุธ       6-0640
กองร้อยทหารต่อสู้อากาศยาน        
ผู้บังคับกองร้อย       6-0661
กองร้อยรักษาการณ์        
ผู้บังคับกองร้อย       6-0641
ประจำกองร้อย       6-0641
แผนกสนับสนุนการบิน
หัวหน้าแผนก                                6-0500
ศูนย์บริการการบิน       6-0548
โทร.ทหาร       554-2037
ห้องยุทธการการบิน (พ่วงฝนหลวง)       6-0547
เสมียน       6-0549
ฝ่ายข่าวอากาศ        
โทร.ทหาร       554-3038
หัวหน้าฝ่าย                             6-0530
เจ้าหน้าที่ข่าวอากาศ       6-0531
ฝ่ายบังคับการบิน        
หัวหน้าฝ่าย             6-0541
หมวดควบคุมจราจรทางอากาศบริเวณสนามบิน     6-0550
หมวดควบคุมจราจรทางอากาศเข้า - ออกสนามบิน     6-0555
สื่อสารหอบังคับการบิน       6-0551
กองเทคนิค
รองหัวหน้ากอง           6-0310
เสมียน       6-0339
แผนกช่างอากาศ        
หัวหน้าแผนก                                6-0320
รองหัวหน้าแผนก       6-0319
หมวดสารบรรณ       6-0321
โทร.ทหาร       554-3034
หมวดจัดดำเนินงาน       6-0315
หัวหน้าหมวด       6-0325
หมวดควบคุมมาตรฐาน       6-0323
หมวดเติมเชื้อเพลิง       6-0420
เวรโรงเก็บ       6-0326
ฝ่ายซ่อมอากาศยานและเครื่องยนต์        
หัวหน้าฝ่าย       6-0322
ฝ่ายสนับสนุนการซ่อม        
หัวหน้าฝ่าย       6-0329
เจ้าหน้าที่เอกสารเทคนิค       6-0323
หมวดคลังพัสดุ       6-0324
ฝ่ายสรรพาวุธ         
เจ้าหน้าที่สรรพวุธ       6-0327
แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์        
หัวหน้าแผนก              6-0330
รองหัวหน้าแผนก                 6-0331
เสมียน       6-0304, 6-0332
โทร.ทหาร       554-2036
โทรศัพท์กลาง        6-0000
โทร.ทหาร       554-3696
        554-3697
        0 3261 1031
        0 3261 1017
        0 3261 1587
หมวดคลังพัสดุ       6-0333
ระบบส่งกำลังบำรุงอัตโนมัติ (LMIS) (พ่วงหัวหน้าหมวด)   6-0345
หมวดจัดดำเนินงาน       6-0344
เวรแผนกสื่อสาร       6-0160
ฝ่ายปฏิบัติการสื่อสาร        
หัวหน้าฝ่าย           6-0334
โทร.ทหาร       554-2038
หัวหน้าหมวด       6-0123
หมวดศูนย์ข่าว (พ่วงโทรสาร)       6-0335
เจ้าหน้าที่ศูนย์ข่าว       6-0347
ฝ่ายสื่อสารโทรคมนาคม        
หัวหน้าฝ่าย       6-0777
หมวดช่างโทรคมนาคม       6-0909
ศูนย์โทรคมนาคม ทอ.       6-0999
โทร.ทหาร       554-3036
หมวดช่างชุมสายโทรศัพท์       6-0353
ช่างชุมสายโทรศัพท์       6-0350
หมวดซ่อมบำรุงโทรศัพท์และทางสาย       6-0340
ฝ่ายซ่อมอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ภาคพื้น      
หัวหน้าฝ่าย       6-0348
หัวหน้าหมวด       6-0318
หมวดเครื่องช่วยเดินอากาศ (NDB)       6-0338
หมู่เครื่องยนต์ทำไฟ       6-0346
ฝ่ายซ่อมอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ภาคอากาศ    
หัวหน้าฝ่าย       6-0337
ห้องควบคุมวิทยุการบิน       6-0551
ห้องพักเจ้าหน้าที่ (พ่วงเวรแผนก)       6-0160
โรงพยาบาลกองบิน
ผู้อำนวยการ                              6-0440
เสมียน       6-0449
นายทหารการเงิน       6-0445
ห้องจ่ายยา       6-0451
ห้องทะเบียน (ทำบัตร)       6-0453
ห้องตรวจโรค       6-0441
ห้องทันตกรรม       6-0452
ห้องเอ็กซเรย์       6-0443
ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน       6-0447
ห้องสุขาภิบาล       6-0442
จัดหา       6-0454
ห้องพยาบาลเวร       6-0446
ห้องตรวจเลือด ปัสสาวะ       6-0448
ศูนย์ฟื้นฟู       6-0450
แผนกช่างโยธา
หัวหน้าแผนก                    6-0430
รองหัวหน้าแผนก                 6-0417
เสมียน       6-0432
ฝ่ายอาคาร        
ห้องแบบแผน       6-0431
หมวดเครื่องทุ่นแรง       6-0436
หมวดคลังพัสดุ       6-0435
เจ้าหน้าที่พัสดุ       6-0435
หมวดไฟฟ้า - ประปา       6-0433
หมวดดับเพลิงและกู้ภัย       6-0437
แผนกขนส่ง
หัวหน้าแผนก                    6-0490
รองหัวหน้าแผนก                 6-0497
เสมียน       6-0493
สถานีเติมเชื้อเพลิง ขส.       6-0494
คลังพัสดุ       6-0498
ฝ่ายพาหนะ        
หัวหน้าฝ่าย                   6-0495
เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ (เวรแผนก)       6-0491
หมวดซ่อมบำรุง       6-0492
หมวดขนส่ง       6-0496
โรงเรือช่วยชีวิต       6-0400
ฝ่ายพลาธิการ
หัวหน้าฝ่าย       6-0412
เจ้าหน้าที่พลาธิการ       6-0411
หมวดควบคุมพัสดุ       6-0415
คลังพัสดุ       6-0416
แผนกสวัสดิการ
หัวหน้าแผนก                    6-0460
ไปรษณีย์       6-0462
เสมียน       6-0459
จองบ้านพักพัดลม       6-0461
จองที่พักสวัสดิการ (คอนโด 1)       6-0465, 6-0464
จองที่พักสวัสดิการ (คอนโด 2)       6-0466
เจ้าหน้าที่บ้านพักพัดลม       6-0849
คลังพัสดุ       6-0689
สโมสรอ่าวมะนาว       6-0480
อาคารดุสิตา       6-0577
อาคารอากาศคำรณ       6-0574
ร้านค้าสวัสดิการ       6-0478, 6-0477
บ้านจิตรการ       6-0423
บ้านรับรองจันทรุเบกษา       6-0468
โทร.ทหาร       554-1055
บ้านรับรองธูปะเตมีย์       6-0470
โทร.ทหาร       554-1044
บ้านพักผู้มาราชการ (อาคารสายลม)       6-0745
ห้องตัดผม นายทหารสัญญาบัตร       6-0471
ห้องตัดผมนายทหารประทวน       6-0473
ห้องสมุด       6-0472
กองร้อยทหารสารวัตร
ผู้บังคับกองร้อย                    6-0680
ห้องสื่อสาร       6-0688
สายด่วนแจ้งเหตุ ศูนย์รักษาการณ์       6-0191
เสมียน       6-0681
เรือนจำ       6-0270
หน่วยสมทบ
หัวหน้าหมวดบริการ 2 ผคว.4       6-0901
เสมียน       6-0902
เวร       6-0903
หน่วยปฏิบัติการสุรสีห์        
ผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการ       6-0846
โทร.ทหาร       552-2312
        552-2313
ฝ่ายคลังเชื้อเพลิงที่ 1        
หัวหน้าฝ่าย (พ่วงบ้านพัก)       6-0740
เสมียน       6-0904
ศูนย์โทรคมนาคมทหาร        
เจ้าหน้าที่       6-0523
โทร.ทหาร       555-5560
พิเศษ
นายทหารเวรกองบิน       6-0019
เสมียนเวร       6-0221
สหกรณ์ออมทรัพย์       6-0474
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์       6-0475
สถานีวิทยุกระจายเสียง ทอ.05 AM       6-0349
อาคารประวัติสงคราม       6-0485
อาคารพิพิธนิทัศน์       6-0476
สนามกอล์ฟ       6-0482
ศูนย์บริการท่องเที่ยวอ่าวมะนาว       6-0070
สำนักงานน้ำดื่มกองบิน       6-0847
ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน 5       6-0911
ร้านอาหารอ่าวมะนาว 1       6-0912
ร้านอาหารอ่าวมะนาว 2       6-0916
ปั๊มน้ำมัน ปตท.       6-0880
สนง.น้ำดื่ม       6-0847
ร้านสะดวกซื้อ WING 5                        6-0049