กองบิน 46
กองบังคับการ 
ผู้บังคับการ        5-5010
โทร.ทหาร       302-4001
        0 5530 1375
สำนักงาน        5-5011
         5-5019
รองผู้บังคับการ        5-5020
โทร.ทหาร       302-4002
        0 5530 1718
รองผู้บังคับการ        5-5030
โทร.ทหาร       302-4005
        0 5530 1382
เสนาธิการ        5-5040
โทร.ทหาร       302-4003
        0 5530 1736
นายทหารงบประมาณ        5-5013
เสมียนงบประมาณ        5-5014 
         5-5141
นายทหารนิรภัย        5-5015
นายทหารพระธรรมนูญ        5-5016
อนุศาสนาจารย์        5-5405
นายทหารประชาสัมพันธ์        5-5017
แผนกธุรการ        
หัวหน้าแผนก        5-5401
รองหัวหน้าแผนก        5-5410
นายทหารธุรการ        5-5412
เสมียน        5-5414
นายทหารพัสดุ        5-5415
แผนกกำลังพล        
หัวหน้าแผนก        5-5210
เสมียน (สำนักงานฝึกงานในหน้าที่)        5-5211
         5-5212
แผนกการข่าว        
หัวหน้าแผนก        5-5220
รองหัวหน้าแผนก        5-5221
สำนักงานรักษาความปลอดภัย        5-5222
แผนกยุทธการ        
หัวหน้าแผนก        5-5230
รองหัวหน้าแผนก        5-5231
แผนกส่งกำลังบำรุง        
หัวหน้าแผนก        5-5240
เสมียน        5-5242
แผนกกิจการพลเรือน        
หัวหน้าแผนก        5-5233
เสมียน        5-5243
นายทหารการภาพ        5-5168
เจ้าหน้าที่การภาพ        5-5159
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      
หัวหน้าฝ่าย       5-5563
เจ้าหน้าที่       5-5564
หมวดจัดหา        
หัวหน้าหมวดจัดหา        5-5416
เจ้าหน้าที่จัดหา        5-5417
แผนกการเงิน
หัวหน้านายทหารการเงิน        5-5224
เสมียนการเงิน        5-5226
         5-5227
ฝูงบิน 461
ผู้บังคับฝูง        5-5100
รองผู้บังคับฝูง        5-5101
นายทหารสารบรรณ        5-5120
เสมียน        5-5121
ฝ่ายยุทธการ        5-5130
ฝ่ายการช่าง        5-5172
หัวหน้าฝ่ายการช่าง        5-5170
ฝ่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์        5-5117
หัวหน้าฝ่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์        5-5110
กองพันทหารอากาศโยธิน
ผู้บังคับกองพัน        5-5700
รองผู้บังคับกองพัน        5-5701
นายทหารยุทธการและการฝึก        5-5702
กองร้อยทหารอากาศโยธิน        
ประจำกองร้อย        5-5710
กองร้อยทหารต่อสู้อากาศยาน        
ประจำกองร้อย        5-5740
กองร้อยรักษาการณ์        
ประจำกองร้อย        5-5778
กองร้อยสนับสนุน        
ประจำกองร้อย        5-5750
ประจำกองร้อย        5-5770
แผนกสนับสนุนการบิน
หัวหน้าแผนก        5-5150
รองหัวหน้าแผนก        5-5152
หัวหน้าฝ่ายข่าวอากาศ        5-5153
ฝ่ายข่าวอากาศ        5-5154
ฝ่ายบังคับการบิน        5-5160
กองเทคนิค
รองหัวหน้ากอง        5-5301
เสมียน        5-5302
แผนกช่างอากาศ        
หัวหน้าแผนก        5-5310
เสมียน        5-5313
หมวดดำเนินงาน        5-5322
หมวดควบคุมมาตรฐาน        5-5330
ฝ่ายซ่อมอากาศยานและเครื่องยนต์        5-5340
ฝ่ายสนับสนุนการซ่อม        5-5350
แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์        
หัวหน้าแผนก        5-5510
รองหัวหน้าแผนก        5-5511
หมวดสารบรรณ        5-5514
หมวดจัดดำเนินงาน        5-5515
ฝ่ายปฏิบัติการสื่อสาร        5-5522
หัวหน้าฝ่าย        5-5520
โทรสาร        5-5521
ฝ่ายซ่อมอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ภาคพื้น      5-5534
หัวหน้าฝ่าย        5-5530
ฝ่ายซ่อมอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ภาคอากาศ      5-5542
หัวหน้าฝ่าย        5-5540
ฝ่ายสื่อสารโทรคมนาคม        5-5557
หัวหน้าฝ่าย        5-5550
หมวดคลังพัสดุ        5-5560
ฝ่ายสรรพวุธ        
หัวหน้าฝ่าย        5-5570
โรงพยาบาลกองบิน
ผู้อำนวยการ        5-5480
ธุรการ        5-5488
แผนกช่างโยธา
หัวหน้าแผนก        5-5450
เสมียน        5-5403
แผนกขนส่ง
หัวหน้าแผนก        5-5490
เจ้าหน้าที่        5-5492
ฝ่ายพลาธิการ
หัวหน้าฝ่าย                              5-5422
เจ้าหน้าที่       5-5425
แผนกสวัสดิการ
หัวหน้าแผนก        5-5440
เสมียน        5-5441
กองร้อยทหารสารวัตร
ผู้บังคับกองร้อย        5-5602
รองผู้บังคับกองร้อย        5-5601
สารบรรณ        5-5603
เรือนจำกองบิน        5-5615
หน่วยสมทบ
ฝ่ายคลังเชื้อเพลิงที่ 2         5-5992
หัวหน้าฝ่าย        5-5993
หมวดบริการ 3 ฝบก.ผคว.3 กพว.สพ.ทอ. (AMMO.)      5-5997
หมวดทำลายวัตถุระเบิด 3 ฯ สพ.ทอ (EOD.)      5-5165
โทรสาร        5-5167
สถานีโทรคมนาคมทหาร        5-5982
สถานีรายงาน 6 กปอ.คปอ.        5-5935
ผู้บังคับสถานีรายงาน 6 กปอ.คปอ.        5-5960
พิเศษ
สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์        5-5900
         5-5901
ร้านค้าสวัสดิการ        5-5444
ศูนย์ผลิตน้ำดื่ม        5-5903
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด        5-5920
         5-5707
ท่าอากาศยานทหาร        5-5256
สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ 010      5-5910
โทรศัพท์กลาง กองบิน 46       0 5530 1200
        0 5530 1371
        0 5530 1376
โทร.ทหาร       302-4600
        302-4601
        302-4602
        302-4603
        302-4604