กองบิน 41  
กองบังคับการ  
ผู้บังคับการ       5-7010  
โทร.ทหาร       303-4001  
โทรสาร       5-7012  
      0 5327 7710  
สำนักงาน       5-7011  
รองผู้บังคับการ            5-7020  
โทร.ทหาร       303-4002  
โทรสาร       5-7032  
      0 5320 2618  
สำนักงาน       5-7021  
รองผู้บังคับการ             5-7030  
โทร.ทหาร       303-4003  
โทรสาร       5-7032  
      0 5328 1291  
สำนักงาน       5-7031  
เสนาธิการ       5-7040  
โทร.ทหาร       303-4007  
        0 5320 1386  
สำนักงาน       5-7041  
นายทหารงบประมาณ       5-7270  
ประจำงบประมาณ                5-7271  
นายทหารนิรภัย       5-7260  
ประจำนิรภัย            5-7261  
นายทหารมาตรฐานการบิน       5-7235  
นายทหารเวรอำนวยการ       5-7023  
นายทหารพระธรรมนูญ       5-7272  
อนุศาสนาจารย์       5-7498  
ประจำ บก.บน.41       5-7472  
        0 5320 1388  
โทร.ทหาร       303-4030  
แผนกธุรการ          
หัวหน้าแผนก           5-7401  
รองหัวหน้าแผนก           5-7470  
สารบรรณ       5-7496  
แผนกกำลังพล          
หัวหน้าแผนก           5-7210  
รองหัวหน้าแผนก           5-7211  
เสมียน       5-7212  
      0 5320 2615  
สำนักงานการฝึกงานในหน้าที่       5-7053  
แผนกการข่าว          
หัวหน้าแผนก       5-7220  
      0 5327 7495  
เสมียน       5-7221  
แผนกยุทธการ          
หัวหน้าแผนก                       5-7230  
เสมียน       5-7216  
      5-7232  
นายทหารยุทธการ       5-7233  
      5-7234  
      0 5328 3213  
แผนกส่งกำลังบำรุง          
หัวหน้าแผนก       5-7240  
เสมียน       5-7242  
แผนกกิจการพลเรือน          
หัวหน้าแผนก       5-7217  
เสมียน       5-7223  
      0 5320 2609  
นายทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์     5-7530  
เจ้าหน้าที่การภาพ       5-7531  
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร        
หัวหน้าฝ่าย       5-7292  
รองหัวหน้าฝ่าย       5-7293  
เสมียน       5-7294  
แผนกการเงิน  
หัวหน้าแผนก       5-7250  
        0 5328 1605  
นายทหารการเงิน       5-7251  
สารบรรณ       5-7213  
ฝูงบิน 411  
ผู้บังคับฝูง       5-7100  
โทร.ทหาร       303-4004  
        0 5328 3221  
รองผู้บังคับฝูง       5-7101  
สารบรรณ       5-7102  
หมวดสนับสนุน       5-7107  
ฝ่ายการข่าว       5-7119  
ฝ่ายยุทธการฝูง       5-7105  
นายทหารยุทธการ           5-7103  
นายทหารนิรภัยฝูง           5-7106  
ห้องพักผ่อนนักบิน       5-7113-4  
หัวหน้าฝ่ายการช่าง       5-7130  
จ่าเวรโรงเก็บ บ.       5-7133  
ฝ่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์       5-7111  
      0 5320 2614  
หัวหน้าฝ่าย                       5-7110  
ฝ่ายสรรพาวุธอิเล็กทรอนิกส์       5-7121  
      0 5328 3218  
หัวหน้าฝ่าย       5-7120  
ฝึกบินเดินทาง       5-7046  
      5-7056  
กองพันทหารอากาศโยธิน  
ผู้บังคับกองพัน                5-7700  
      0 5328 3214  
รองผู้บังคับกองพัน       5-7701  
สารบรรณ       5-7705  
นายทหารยุทธการและการฝึก             5-7702  
ประจำยุทธการและการฝึก (พ่วงโทรสาร)     5-7749  
ศูนย์ยุทธการต่อสู่อากาศยาน       5-7766  
กำลังพล       5-7706  
ศูนย์ควบคุมและรักษาการณ์       5-7777-8  
กองร้อยทหารอากาศโยธิน       5-7720  
กองร้อยทหารปฏิบัติการพิเศษ       5-7730  
กองร้อยทหารต่อสู้อากาศยาน       5-7740  
กองร้อยสนับสนุน       5-7750  
หมวดสื่อสาร       5-7753  
กองร้อยบริการ       5-7760  
หมวดดุริยางค์       5-7761  
แผนกสนับสนุนการบิน  
หัวหน้าแผนก       5-7500  
สารบรรณ       5-7503  
หัวหน้าฝ่ายข่าวอากาศ       5-7510  
ประจำฝ่ายข่าวอากาศ       5-7511  
หัวหน้าฝ่ายบังคับการบิน       5-7520  
หอบังคับการบิน       5-7521  
      5-7522  
      0 5327 7776  
ห้องควบคุมจราจรทางอากาศด้วยเรดาร์       5-7507  
ห้องข้อมูลการบิน (ต้นหน)       5-7983  
ศูนย์บริการการบิน       5-7504  
โทร.ทหาร       303-4009  
หมวดควบคุมการยุทธทางอากาศ (ACMI)     5-7295  
ห้องบรรยายสรุป       5-7296  
อาคารเก็บอุปกรณ์ (POD)       5-7297  
กองเทคนิค  
หัวหน้ากอง        5-7040  
      0 5320 1386  
รองหัวหน้ากอง                            5-7301  
สารบรรณ       5-7302  
แผนกช่างอากาศ          
หัวหน้าแผนก                   5-7310  
รองหัวหน้าแผนก                               5-7311  
สารบรรณ       5-7315  
ฝ่ายดำเนินงาน       5-7348  
หัวหน้าฝ่าย                                  5-7312  
หมวดโรงงาน       5-7317  
หัวหน้าฝ่ายซ่อมอากาศยาน       5-7109  
หมวดช่างไฟฟ้าและเครื่องวัด       5-7346  
หมวดช่างเครื่องยนต์       5-7319  
หมวดช่างเครื่องบิน       5-7349  
แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์          
หัวหน้าแผนก                 5-7320  
      0 5328 3220  
รองหัวหน้าแผนก                        5-7321  
สารบรรณ       5-7322-3  
หมวดจัดดำเนินงาน       5-7307  
หมวดคลังพัสดุ       5-7325  
ฝ่ายปฏิบัติการสื่อสาร                           
หัวหน้าฝ่าย                     5-7305  
หมวดศูนย์ข่าว       5-7330-1  
โทร.ทหาร       303-4010  
หมวดสนับสนุนการสื่อสาร       5-7334  
ฝ่ายซ่อมอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ภาคพื้น     5-7339  
หัวหน้าหมวดช่างวิทยุภาคพื้น       5-7327  
หมวดช่างเครื่องช่วยเดินอากาศ       5-7333  
ฝ่ายซ่อมอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ภาคอากาศ   5-7304  
ประจำฝ่ายซ่อมภาคอากาศ       5-7336  
ฝ่ายสื่อสารโทรคมนาคม       5-7340  
หมวดช่างชุมสายโทรศัพท์       5-7342  
ช่างชุมสายโทรศัพท์       5-7343  
หมวดซ่อมบำรุงโทรศัพท์       5-7337  
ช่างซ่อมบำรุงโทรศัพท์และทางสาย       5-7338  
หมวดช่างโทรคมนาคม       5-7300  
หมวดอิเล็กทรอนิกส์       5-7298  
หมวดช่างซ่อมบำรุง       5-7299  
ฝ่ายสรรพาวุธ       5-7350  
หัวหน้าฝ่าย                             5-7351  
ประจำฝ่าย       5-7350  
โรงพยาบาลกองบิน  
ผู้อำนวยการ       5-7480  
      0 5328 3217  
รองผู้อำนวยการ       5-7482  
เสมียน       5-7486  
ห้องทำบัตร       5-7483  
อาคารผู้ป่วยพักฟื้น 1       5-7494  
อาคารผู้ป่วยพักฟื้น 2       5-7484  
ห้องคลีนิคเฉลิมพระเกียรติ       5-7495  
      0 5327 3786  
ห้องเอกซเรย์       5-7618  
การเงิน       5-7488  
ห้องตรวจโรค       5-7490  
สถานบำบัดยาเสพติด       5-7436  
      5-7439  
แผนกช่างโยธา  
หัวหน้าแผนก                             5-7410  
สารบรรณ (พ่วงคลังพัสดุ)       5-7412  
      0 5320 2610  
ฝ่ายอาคาร       5-7414  
หมวดโยธา       5-7415  
หัวหน้าหมวดไฟฟ้า       5-7416  
ประจำหมวดไฟฟ้า       5-7417  
หมู่ประปา       5-7418  
หมวดดับเพลิงและกู้ภัย       5-7422  
หัวหน้าหมวดดับเพลิง       5-7419  
แผนกขนส่ง  
หัวหน้าแผนก                              5-7460  
      0 5320 2613  
รองหัวหน้าแผนก                              5-7468  
หมวดขนส่ง (ขสอ.)       5-7456  
หัวหน้าฝ่ายพาหนะ       5-7461  
ฝ่ายพาหนะ       5-7457  
หมวดซ่อมบำรุง       5-7458  
ฝ่ายพลาธิการ  
หัวหน้าฝ่าย                                5-7404  
เสมียน       5-7405  
แผนกสวัสดิการ  
หัวหน้าแผนก                            5-7420  
      0 5328 3215  
เสมียน       5-7421  
ผู้จัดการร้านค้าสวัสดิการ       5-7426  
      0 5328 3216  
ประจำร้านค้า       5-7427  
      5-7433  
สโมสรนายทหารสัญญาบัตร       5-7428  
สโมสรนายทหารประทวน       5-7429  
สำนักงานบ้านพักรับรอง        5-7442  
สำนักงานบ้านพักรับรอง แฟลต 4 ชั้น       5-7448  
กองร้อยทหารสารวัตร  
ผู้บังคับกองร้อย                 5-7600  
รองผู้บังคับกองร้อย       5-7601  
หมวดสารบรรณ       5-7602  
เรือนจำกองบิน       5-7610  
ศูนย์ควบคุมการรักษาการณ์        5-7666  
      5-7667  
      0 5320 2611  
พิเศษ  
หัวหน้าสถานีรักษาความปลอดภัย กองบิน 41     5-7015  
ประจำสถานี       5-7016  
สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์         5-7024  
      5-7051  
ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 41       5-7008  
      5-7009  
โทร.ทหาร       303-4029  
หน่วยแยกต่อต้านการข่าวกรมข่าวทหารอากาศประจำ กองบิน 41 5-7784  
      5-7745  
สำนักงานฝนหลวง ทอ.       5-7795  
      5-7796  
สำนักงานฝนหลวงเกษตร       5-7979  
      5-7792  
      0 5327 5051  
สนามกอล์ฟ       5-7028  
      5-7029  
      0 5328 0629  
ศูนย์เยาวชน        5-7219  
ศูนย์พัฒนาบุคลากร       5-7497  
สำนักงานร้านค้าชุมชน (OTOP)       5-7487  
ร้านค้าแม่บ้านทหารอากาศ       5-7489  
      0 5320 1911  
ร้านรีลาวดี (ร้านค้าชุมชน)       0 5320 3788  
      0 5320 2571  
ชมรมอนุรักษ์อากาศยาน       5-7950  
สถานีวิทยุทหารอากาศ 013 เชียงใหม่        
ผู้อำนวยการ        5-7309  
      0 5327 7207  
สำนักงาน       5-7308  
      5-7326  
หน่วยสมทบ  
หน่วยบิน 2033 กองบิน 2        5-7900  
บ้านพักทะเลทราย       5-7905  
หมวดทำลายวัตถุระเบิดที่ 3 ผทว.กพว.สพ.ทอ.     5-7910  
หัวหน้าหมวดบริการ 2       5-7911  
ประจำหมวดบริการ 2       5-7966  
โรงประกอบกระสุนวัตถุระเบิดและอุปกรณ์     5-7985  
หัวหน้าฝ่ายคลังเชื้อเพลิงที่ 3       5-7930  
      0 5320 3232  
ประจำฝ่ายคลังเชื้อเพลิง 3        5-7931  
ศูนย์ข่าวยาเสพติดทัพภาค 3 ส่วนแยก       5-7639  
เจ้าหน้าที่สื่อสารศูนย์ข่าวยาเสพติดทัพภาค 3      5-7779  
      0 5321 1482  
      0 5333 7606  
สถานีโทรคมนาคมทหารเชียงใหม่          
หัวหน้าสถานี       5-7960  
ประจำสถานี       5-7961  
      0 5328 4102