กองบิน 4
กองบังคับการ
ผู้บังคับการ       5-3001
        5-3010
โทร.ทหาร       301-4006
        0 5626 2200
ข่ายยุทธการ       5-9650
สำนักงานผู้บังคับการ       5-3012
        5-3014
โทรสาร       5-3013
รองผู้บังคับการ       5-3002
        5-3020
โทร.ทหาร       301-4007
        0 5626 2201
รองผู้บังคับการ       5-3003
        5-3030
โทร.ทหาร       301-4023
        0 5626 1629
เสนาธิการ       5-3004
        5-3040
โทร.ทหาร       301-4008
        0 5626 1142
นายทหารพระธรรมนูญ       5-3205
นายทหารนิรภัย       5-3215
นายทหารมาตรฐานการบิน       5-3207
นายทหารงบประมาณ       5-3200
นายทหารเวรอำนวยการ , นายทหารเวรกองบิน     5-3008
จ่าเวร กองบังคับการ       5-3410
แผนกธุรการ        
หัวหน้าแผนก       5-3405
ประจำแผนก       5-3406
แผนกกำลังพล        
หัวหน้าแผนก (พ่วงโทรสาร)       5-3210
นายทหารกำลังพล       5-3211
นายทหารฝึกงานในหน้าที่       5-3239
แผนกการข่าว        
หัวหน้าแผนก                                    5-3220
โทรสาร       5-3221
ประจำแผนก       5-3223
นายทหารรักษาความปลอดภัย       5-3250
สำนักงานรักษาความปลอดภัย       5-3251
แผนกยุทธการ        
หัวหน้าแผนก       5-3230
ประจำแผนก       5-3232
นายทหารยุทธการ       5-3233
โทรสาร       5-3238
ศูนย์ปฏิบัติการกองบิน 4       5-3237
แผนกส่งกำลังบำรุง        
หัวหน้าแผนก (พ่วงโทรสาร)       5-3240
ประจำแผนก       5-3241
แผนกกิจการพลเรือน        
หัวหน้าแผนก       5-3219
ประจำแผนก       5-3242
โทรสาร       5-3243
นายทหารการภาพ       5-3551
เวรถ่ายรูป       5-3552
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร       5-3539
หมวดจัดหา       5-3418
แผนกการเงิน
หัวหน้านายทหารการเงิน       5-3260
ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารการเงิน       5-3261
เจ้าหน้าที่รับ - ส่ง       5-3262
นายทหารบัญชี (ห้องคอมพิวเตอร์)       5-3265
ฝูงบิน 401
ผู้บังคับฝูงบิน                                   5-3100
        5-3111
โทร.ทหาร       301-4010
รองผู้บังคับฝูงบิน                              5-3101
หมวดสารบรรณ       5-3102
จ่าเวร บก.ฝูง.401       5-3114
ฝ่ายการข่าว       5-3143
ฝ่ายยุทธการ       5-3107
นายทหารการฝึก       5-3105
นายทหารยุทธการ                            5-3106
ฝ่ายการช่าง       5-3123
หัวหน้าฝ่าย                                       5-3120
ฝ่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์       5-3131
หัวหน้าฝ่าย       5-3130
ฝ่ายสรรพาวุธอิเล็กทรอนิกส์       5-3136
หัวหน้าฝ่าย       5-3135
ฝูงบิน 402
ผู้บังคับฝูงบิน       5-3150
        5-3112
        0 5626 2227
โทร.ทหาร       301-4024
รองผู้บังคับฝูงบิน       5-3151
หมวดสารบรรณ       5-3152
บก.ฝูง 402 (พ่วงจ่าเวรและโทรสาร)       5-3154
ฝ่ายยุทธการ       5-3163
นายทหารยุทธการ       5-3151
นายทหารการฝึก        5-3160
ฝ่ายการช่าง       5-3173
หัวหน้าฝ่าย       5-3170
ฝ่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์       5-3181
หัวหน้าฝ่าย       5-3180
ฝ่ายถ่ายรูปทางอากาศ       5-3191
หัวหน้าฝ่าย                                   5-3190
ฝูงบิน 403
ผู้บังคับฝูงบิน       5-4100
        5-4113
        0 5626 5869
โทร.ทหาร       301-4012
รองผู้บังคับฝูงบิน       5-4101
หมวดสารบรรณ       5-4103
ห้องข่าว       5-4127
ฝ่ายยุทธการ       5-4122
นายทหารยุทธการ       5-4120
นายทหารการฝึก                                   5-4125
ฝ่ายการช่าง       5-4143
หัวหน้าฝ่าย                                          5-4130
รองหัวหน้าฝ่าย       5-4131
ฝ่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์       5-4152
หัวหน้าฝ่าย                                   5-4150
รองหัวหน้าฝ่าย       5-4154
ฝ่ายสรรพาวุธอิเล็กทรอนิกส์       5-4162
หัวหน้าฝ่าย (พ่วงโทรสาร)             5-4160
ฝูงบิน 404
ผู้บังคับฝูงบิน       5-4270
รองผู้บังคับฝูงบิน                                    5-4271
บก.ฝูง 404       5-4280
ฝ่ายยุทธการ       5-4275
ฝ่ายการช่าง       5-4286
หัวหน้าฝ่ายการช่าง       5-4285
กองพันทหารอากาศโยธิน
ผู้บังคับกองพัน       5-3710
โทร.ทหาร       301-4013
รองผู้บังคับกองพัน       5-3720
นายทหารธุรการ       5-3712
เสมียน       5-3714
กำลังพล       5-3715
นายทหารยุทธการ และการฝึก       5-3730
การเงิน       5-3728
นายทหารการข่าว       5-3721
นายทหารส่งกำลังบำรุง       5-3722
กองร้อยทหารอากาศโยธิน       5-3747
ผู้บังคับกองร้อย        5-3763
กองร้อยทหารต่อสู้อากาศยาน       5-3771
ผู้บังคับกองร้อย       5-3762
กองร้อยรักษาการณ์       5-3766
ผู้บังคับกองร้อย       5-3761
กองร้อยสนับสนุน       5-3726
ผู้บังคับกองร้อย       5-3765
หมวดสื่อสาร       5-3725
หมวดสรรพาวุธ       5-3732
หมวดขนส่ง       5-3733
หมวดพลาธิการ       5-3729
แผนกสนับสนุนการบิน
หัวหน้าแผนก                                   5-3510
โทร. ทหาร       301-4025
รองหัวหน้าแผนก                             5-3570
ประจำแผนก       5-3513
ฝ่ายข่าวอากาศ       5-3530
หัวหน้าฝ่าย       5-3533
โทร.ทหาร       301-4037
ฝ่ายบังคับการบิน       5-3543
หัวหน้าฝ่าย                                       5-3540
โทร.ทหาร       301-4038
หมวดเรดาร์       5-3546
โทร.ทหาร       301-4026
โทร.ทหาร       301-4020
ฝ่ายเครื่องช่วยฝึกการบิน (SIMULATOR)       5-3561
หัวหน้าฝ่าย       5-3560
        0 5631 5720
ฝ่ายควบคุมการยุทธทางอากาศ (ACMI)       5-3573
หัวหน้าฝ่าย                                       5-3570
กองเทคนิค
หัวหน้ากอง       5-3030
        5-3003
รองหัวหน้ากอง       5-3300
ประจำกอง       5-3302
หมวดบริการเชื้อเพลิงภาคพื้น       5-3439
หมวดบริการเชื้อเพลิงภาคอากาศ       5-3438
แผนกช่างอากาศ        
หัวหน้าแผนก       5-3310
        5-3311
รองหัวหน้าแผนก       5-3315
จ่าเวรแผนก        5-3331
        0 5631 5721
หมวดจัดดำเนินงาน       5-3321
โทรสาร       5-3375
โทร.ทหาร       301-4039
หมวดควบคุมมาตรฐาน       5-3348
ฝ่ายซ่อมอากาศยาน       5-3364
หัวหน้าฝ่าย       5-3360
ฝ่ายซ่อมเครื่องยนต์       5-3358
หัวหน้าฝ่าย       5-3350
ฝ่ายสนับสนุนการซ่อม       5-3342
หัวหน้าฝ่าย                                          5-3330
คลังพัสดุ       5-3430
แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์        
หัวหน้าแผนก       5-4320
โทรสาร       5-4394
โทร.ทหาร       301-4011
รองหัวหน้าแผนก       5-4321
ประจำแผนก       5-4324
หมวดจัดดำเนินงาน (MCC)       5-4329
โทร.ทหาร       301-4035
ฝ่ายปฏิบัติการสื่อสาร       5-4345
หัวหน้าฝ่าย       5-4340
ฝ่ายซ่อมอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ภาคพื้น     5-4368
หัวหน้าฝ่าย       5-4360
ฝ่ายซ่อมอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ภาคอากาศ     5-4332
หัวหน้าฝ่าย                                            5-4333
ฝ่ายสื่อสารโทรคมนาคม       5-4351
หัวหน้าฝ่าย       5-4350
ฝ่ายอิเล็กทรอนิกส์       5-4382
หัวหน้าฝ่าย                                      5-4380
หมวดคลังพัสดุ       5-4327
แผนกสรรพาวุธ        
หัวหน้าแผนก                                   5-3380
รองหัวหน้าแผนก                              5-3381
หมวดสารบรรณ       5-3382
หมวดจัดดำเนินงาน       5-3384
ฝ่ายอาวุธ                                       5-3394
หัวหน้าฝ่าย                                      5-3393
ฝ่ายอุปกรณ์       5-3391
หัวหน้าฝ่าย                                      5-3390
ฝ่ายอิเล็กทรอนิกส์สรรพาวุธ       5-3397
หัวหน้าฝ่าย       5-3396
หมวดคลังพัสดุ       5-3385
โรงพยาบาลกองบิน 
ผู้อำนวยการ                               5-4470
โทร. ทหาร       301-4040
ประชาสัมพันธ์       5-4471
        5-4472
        5-4473
        5-4474
อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู       5-4489
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ ฯ (คุมประพฤติ)       5-4480
สารบรรณ (พ่วงโทรสาร)       5-4478
โทรศัพท์กลางโรงพยาบาล กองบิน 4       5-4471
        5-4472
        5-4473
        5-4474
        0 5626 2009
        0 5632 2044
ผุ้อำนวยการ       5-4470
โทร.ทหาร       301-4040
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ ฯ (คุมประพฤติ)       5-4480
แผนกช่างโยธา
หัวหน้าแผนก                                   5-3413
รองหัวหน้าแผนก                           5-3462
ประจำแผนก       5-3463
ฝ่ายอาคาร       5-3464
หัวหน้าฝ่าย                                      5-3485
หมวดโรงงาน       5-3466
หมวดไฟฟ้า - ประปา       5-3471
หมู่ประปา       5-3476
จ่าเวรแผนกช่างโยธา       5-3477
หมวดดับเพลิงและกู้ภัย       5-3484
แผนกขนส่ง
หัวหน้าแผนก                                 5-3440
รองหัวหน้าแผนก       5-3441
ฝ่ายพาหนะ       5-3446
หัวหน้าฝ่าย       5-3445
ประจำแผนก       5-3442
หมวดซ่อมบำรุง       5-3447
หมวดคลังพัสดุ       5-3448
หมวดขนส่งทางอากาศ       5-3450
ฝ่ายพลาธิการ
หัวหน้าฝ่าย                                        5-3495
ประจำฝ่าย       5-3422
แผนกสวัสดิการ
หัวหน้าแผนก                                  5-3411
        0 5626 2389
รองหัวหน้าแผนก                             5-4415
ประจำแผนก       5-4417
สำนักงานบ้านพักอาศัย, ฌาปนกิจสงเคราะห์       5-4416
สโมสรทหารอากาศกองบิน 4       5-4434
สโมสรกอล์ฟ       5-4437
กองร้อยทหารสารวัตร
ผู้บังคับกองร้อย       5-3610
        0 5626 3035
เสมียน       5-3611
ประจำกองร้อย (พ่วงห้องศูนย์วิทยุสำรอง)       5-3612
เรือนจำ กองบิน 4       5-3601
หน่วยงานและกิจการพิเศษ
สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ 04 ตาคลี     5-4376
วิหารหลวงพ่อเพชร       5-3404
สหกรณ์ออมทรัพย์       5-3904
สหกรณ์ร้านค้า       5-3901
ไปรษณีย์ กองบิน 4       5-4426
สถานีบริการน้ำมัน จงอางบริการ       5-3908
ศูนย์เคเบิลทีวีสวัสดิการ กองบิน 4       5-3910
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       5-3911
ชมรมแม่บ้าน กองบิน 4       5-3998
ห้องสมุด กองบิน 4        5-4424
ที่พักผู้โดยสารช่องทาง บน.4 ฯ (พ่วงป้อมเวรหน้าบ้าน ผบ.บน.4 ฯ)   5-3619
ช่องทาง กองบิน 4        5-3620
ช่องทางดงพลับ         5-3622
ช่องทาง กองบังคับการ       5-3621
ช่องทางหนองสีนวล       5-3624
ช่องทางโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์       5-3625
สำนักงานสระว่ายน้ำ       5-3941
โรงเรียนทหารอากาศบำรุง       5-3916
โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์       5-3920
โรงเรียนอำนวยวิทย์       5-3990
อาคารทรงงาน        
อาคารที่ทำการส่วนล่วงหน้า       5-3050
ลานจอดเครื่องบินส่วนล่วงหน้า       5-3052
แผนกคลังสรรพาวุธ 3         
หัวหน้าแผนก                           5-3950
โทร.ทหาร       301-4027
รองหัวหน้าแผนก       5-3951
ประจำแผนก       5-3956
ฝ่ายบริการ       5-3953
ฝ่ายอาวุธนำวิถี       5-3955
ฝ่ายคลังเชื้อเพลิงที่ 1         
หัวหน้าฝ่าย       5-3945
ประจำฝ่ายคลังเชื้อเพลิง       5-3946
หมวดผลิตก๊าซ 2        
หมวดผลิตก๊าซ (พ่วงจ่าเวร)       5-3958
หมวดทำลายวัตถุระเบิด 3         
หน.มว.ทำลายวัตถุระเบิด        5-3981
        0 5626 2312
เจ้าหน้าที่ทำลายวัตถุระเบิด       5-3982
หน่วยในพื้นที่
กองซ่อมอากาศยาน 1 ชอ.        
ผู้อำนวยการ       5-3090
        0 5626 1811
รองผู้อำนวยการ       5-3091
นายทหารช่างอากาศ       5-3092
สำนักงาน       5-3099
นายทหารงบประมาณ       5-3093
นายทหารเวร       5-3095
นายทหารนิรภัยภาคพื้น       5-3814
นายทหารจัดหา       5-3697
ฝ่ายธุรการ       5-3271
หัวหน้าฝ่าย       5-3270
โทรสาร       5-3272
โทรสาร        0 5626 1981
นายทหารกำลังพล       5-3273
ฝ่ายการเงิน       5-3277
หัวหน้าฝ่ายการเงิน       5-3276
ฝ่ายบริการ       5-3281
หัวหน้าฝ่าย       5-3280
หัวหน้าหมวดช่างโยธา       5-3282
หมวดคลังพัสดุ       5-3284
หัวหน้าหมวดขนส่ง       5-3285
แผนกจัดดำเนินงาน                    
หัวหน้าแผนก                 5-3580
รองหัวหน้าแผนก       5-3581
ฝ่ายแผนและกำหนดงาน       5-3583
ฝ่ายดำเนินงาน       5-3586
หัวหน้าฝ่าย       5-3585
ฝ่ายสถิติและวิเคราะห์       5-3588
หัวหน้าฝ่าย       5-3587
ฝ่ายควบคุมพัสดุ       5-3589
หัวหน้าฝ่าย       5-3590
แผนกซ่อมอากาศยาน 1        
หัวหน้าแผนก                 5-3630
รองหัวหน้าแผนก       5-3631
ประจำแผนก        5-3632
ฝ่ายซ่อมอากาศยาน 1       5-3637
หัวหน้าฝ่าย       5-3640
ฝ่ายซ่อมอากาศยาน 2       5-3648
หัวหน้าฝ่าย       5-3645
ฝ่ายซ่อมอากาศยาน 3       5-3653
หัวหน้าฝ่าย       5-3650
แผนกซ่อมอากาศยาน 2        
หัวหน้าแผนก                 5-3660
รองหัวหน้าแผนก       5-3661
ประจำแผนก       5-3662
ฝ่ายซ่อมอากาศยาน 1       5-3671
หัวหน้าฝ่าย       5-3670
ฝ่ายซ่อมอากาศยาน 2       5-3676
หัวหน้าฝ่าย       5-3675
ฝ่ายซ่อมอากาศยาน 3       5-3681
หัวหน้าฝ่าย       5-3680
แผนกสนับสนุนการซ่อมอากาศยาน        
หัวหน้าแผนก                 5-3800
รองหัวหน้าแผนก       5-3801
ประจำแผนก       5-3802
ฝ่ายระบบและบริภัณฑ์       5-3811
หัวหน้าฝ่าย       5-3810
ฝ่ายสื่อสารและสรรพาวุธอิเล็กทรอนิกส์       5-3814
หัวหน้าฝ่าย       5-3813
ฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องวัดประกอบการบิน       5-3818
หัวหน้าฝ่าย       5-3817
ฝ่ายนิวดรอลิก       5-3821
หัวหน้าฝ่าย       5-3820
ฝ่ายซ่อมเครื่องยนต์       5-3823
หัวหน้าฝ่าย       5-3822
แผนกบินทดสอบ        
หัวหน้าแผนก                 5-3830
รองหัวหน้าแผนก       5-3831
ประจำแผนก       5-3832
แผนกควบคุมคุณภาพ        
หัวหน้าแผนก                 5-3690
รองหัวหน้าแผนก       5-3691
ประจำแผนก       5-3692
ฝ่ายวิเคราะห์เทคนิค        
หัวหน้าฝ่าย       5-3696
ฝ่ายกำหนดมาตรฐาน       5-3699
หัวหน้าฝ่าย       5-3698
ฝ่ายตรวจ 1       5-3701
หัวหน้าฝ่าย       5-3700
ฝ่ายตรวจ 2       5-3703
หัวหน้าฝ่าย       5-3702
แผนกโรงงาน        
หัวหน้าแผนก                 5-3840
รองหัวหน้าแผนก       5-3841
ประจำแผนก       5-3842
ฝ่ายเครื่องมือกล       5-3847
หัวหน้าฝ่าย       5-3846
ฝ่ายงานโลหะ       5-3851
หัวหน้าฝ่าย       5-3850
ฝ่ายบริภัณฑ์ภาคพื้น       5-3856
หัวหน้าฝ่าย       5-3855
ฝ่ายกระบวนการ       5-3863
หัวหน้าฝ่าย       5-3862
ฝ่ายเตรียมการ       5-3867
หัวหน้าฝ่าย       5-3858
แผนกคลังพัสดุที่ 2 กพอ.ชอ.        
หัวหน้าแผนก                 5-3870
รองหัวหน้าแผนก       5-3873
สารบรรณ       5-3871
แผนกมาตรฐานอ้างอิง กองมาตราฐานเครื่องวัด สอ.ทอ.    
หัวหน้าแผนก       5-3960
โทรสาร       5-3968
        0 5626 2506
โทร.ทหาร       301-4022
รองหัวหน้าแผนก       5-3961
ประจำแผนก       5-3962
ฝ่ายซ่อมบำรุงอากาศยาน บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด  
ผู้อำนวยการ ฝ่ายซ่อมบำรุงอากาศยาน ฯ  (T.D.)     5-3666
(Director)        
FNANCE&ADMINISTRATIVE       5-3681
PRODUCTION PLANNING&CONTROL DIVISION    
PP&C MANAGER       5-3682
PP&C OPERATION ROOM       5-3657
PP&C BOX (อาคาร 4154)        5-3655
PP&C BOX (อาคาร 4155)        5-3671
PP&C SUPERVISOR       5-3834
Programmer       5-3658
โทรสาร       5-3679
        5-3837
PP&C BOX 2 (อาคาร 4155)        5-3838
HANGAR OPERATION DIVISION        
     HO MANAGER       5-3683
     HO SUPERVISOR DOCK 1       5-3672
     HO SUPERVISOR DOCK 2       5-3673
     HO SENIOR OFFICER       5-3677
     HO LIVING ROOM       5-3664
SHOP OPERATION DIVISION        
     SO MANAGER       5-3684
     SO SUPERVISOR       5-3678
QUALITY ASSURANCE DIVISION        
     QA MANAGER       5-3685
     QA SUPERVISOR       5-3835
     QA OPERATION ROOM       5-3836
     QA CONTROL BOX       5-3656
LOGISTIC ROOM       5-3674
งานล้างลอกสี       5-3864