กองบิน 23               
กองบังคับการ              
ผู้บังคับการ       4-5010              
โทร.ทหาร       234-1002              
      0 4293 0230              
รองผู้บังคับการ        4-5020              
โทร.ทหาร               234-1003              
รองผู้บังคับการ        4-5030              
โทร.ทหาร       234-1004              
เสนาธิการ        4-5040              
โทร.ทหาร       234-2011              
หน้าห้องผู้บังคับบัญชา       4-5011              
      4-5012              
โทรสาร        4-5013              
ห้องรับรอง ผบ.บน.23        4-5015              
ประจำ บน.23        4-5208              
นายทหารรักษาความปลอดภัย       4-5219              
นายทหารงบประมาณ       4-5215              
เสมียนงบประมาณ       4-5261              
นายทหารนิรภัยการบิน - ภาคพื้น       4-5216              
นายทหารพระธรรมนูญ       4-5263              
อนุศาสนาจารย์       4-5405              
นายทหารเวร บน.23        4-5009              
เสมียนเวร บก.บน.23        4-5007              
แผนกธุรการ                      
หัวหน้าแผนก       4-5410              
รองหัวหน้าแผนก       4-5411              
สารบรรณ       4-5404              
แผนกกำลังพล                      
หัวหน้าแผนก       4-5211              
รองหัวหน้าแผนก        4-5220              
นายทหารสัสดี       4-5223              
สารบรรณ (พ่วงโทรสาร)       4-5235              
เจ้าหน้าที่ประวัติ       4-5236              
แผนกการข่าว                      
หัวหน้าแผนก       4-5212              
รองหัวหน้าแผนก       4-5230              
สารบรรณ (พ่วงโทรสาร)       4-5232              
โทร.ทหาร               234-2005              
แผนกยุทธการ                      
หัวหน้าแผนก       4-5213              
รองหัวหน้าแผนก       4-5240              
นายทหารยุทธการ       4-5241              
สารบรรณ       4-5242              
โทรสาร       4-5243              
แผนกส่งกำลังบำรุง                      
หัวหน้าแผนก       4-5214              
รองหัวหน้าแผนก       4-5250              
สารบรรณ (พ่วงโทรสาร)       4-5251              
แผนกกิจการพลเรือน                      
หัวหน้าแผนก        4-5244              
รองหัวหน้าแผนก        4-5245              
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                    
หัวหน้าฝ่าย        4-5265              
เสมียน        4-5266              
หมวดจัดหา                      
หัวหน้าหมวด        4-5490              
เจ้าหน้าที่จัดหา        4-5491              
แผนกการเงิน              
หัวหน้านายทหารการเงิน       4-5200              
ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารการเงิน       4-5201              
เจ้าหน้าที่การเงิน       4-5202              
        4-5203              
สารบรรณ (พ่วงโทรสาร)       4-5204              
ฝูงบิน 231              
ผู้บังคับฝูง       4-5100              
รองผู้บังคับฝูง       4-5101              
สารบรรณ        4-5104              
โทรสาร       4-5102              
ห้องพักผ่อนนักบิน       4-5113              
นายทหารยุทธการ       4-5110              
ห้องเจ้าหน้าที่ยุทธการ       4-5135              
นายทหารการฝึก       4-5122              
นายทหารการข่าว       4-5125              
ห้องจัดบิน       4-5129              
โทร.ทหาร               234-2016              
เจ้าหน้าที่ตรวจเครื่องใช้ประจำตัวนักบิน     4-5103              
หมวดถ่ายรูป       4-5137              
ฝ่ายการช่าง                      
หัวหน้าฝ่าย       4-5120              
หัวหน้าหมวดตรวจซ่อม       4-5121              
เสมียน       4-5142              
หมวดช่างประจำเครื่องบิน       4-5145              
หมวดตรวจซ่อม       4-5146              
เวรประจำโรงเก็บ       4-5148              
ฝ่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์                      
หัวหน้าฝ่าย       4-5130              
รองหัวหน้าฝ่าย       4-5131              
คลังพัสดุ       4-5156              
เสมียน        4-5157              
หมวดซ่อมและติดตั้ง        4-5158              
ฝ่ายสรรพาวุธอิเล็กทรอนิกส์                      
หัวหน้าฝ่าย       4-5140              
รองหัวหน้าฝ่าย       4-5141              
เสมียน       4-5162              
สารบรรณ       4-5163              
กองพันทหารอากาศโยธิน              
ผู้บังคับกองพัน       4-5700              
รองผู้บังคับกองพัน       4-5701              
นายทหารยุทธการและการฝึก       4-5703              
ผู้ช่วยนายทหารยุทธการและการฝึก       4-5704              
สารบรรณ       4-5705              
นายทหารกำลังพล       4-5706              
ศูนย์ควบคุมการรักษาการณ์       4-5707              
ศูนย์ยุทธการต่อสู่อากาศยาน       4-5708              
หมวดยุทธการและแจ้งเตือน (CSC)       4-5709              
โทร.ทหาร               234-2014              
กองร้อยทหารอากาศโยธิน                      
ผู้บังคับกองร้อย       4-5710              
เวรกองร้อย       4-5711              
กองร้อยปฏิบัติการพิเศษ                      
ผู้บังคับกองร้อย       4-5730              
เวรกองร้อย       4-5731              
หมวดปฏิบัติการพิเศษ       4-5732              
กองร้อยต่อสู้อากาศยาน                      
ผู้บังคับกองร้อย       4-5740              
เวรกองร้อย       4-5741              
กองร้อยรักษาการณ์                      
ผู้บังคับกองร้อย       4-5760              
เวรกองร้อย       4-5761              
หมวดสุนัขทหาร       4-5725              
กองร้อยสนับสนุน                      
ผู้บังคับกองร้อย       4-5750              
เวรกองร้อย       4-5751              
หมวดสื่อสาร       4-5718              
หมวดสรรพาวุธ       4-5686              
หมวดขนส่ง       4-5723              
หมวดพลาธิการ       4-5719              
หมู่สูติกรรม       4-5722              
แผนกสนับสนุนการบิน              
หัวหน้าแผนก       4-5500              
รองหัวหน้าแผนก       4-5501              
สารบรรณ       4-5502              
เจ้าหน้าที่       4-5503              
โทร.ทหาร       234-2006              
ฝ่ายบังคับการบิน                      
หัวหน้าฝ่าย       4-5510              
หอบังคับการบิน        4-5512              
      4-5513              
โทร.ทหาร       234-3007              
ฝ่ายข่าวอากาศ                      
หัวหน้าฝ่าย       4-5520              
สถานีตรวจอากาศ       4-5522              
โทรสาร       4-5523              
โทร.ทหาร       234-2009              
ฝ่ายการถ่ายรูป                      
หัวหน้าฝ่าย       4-5530              
สารบรรณ       4-5532              
เวรถ่ายรูป        4-5533              
กองเทคนิค              
รองหัวหน้ากอง       4-5301              
สารบรรณ       4-5302              
นายทหารดำเนินงาน       4-5304              
แผนกช่างอากาศ                      
หัวหน้าแผนก       4-5310              
รองหัวหน้าแผนก       4-5311              
สารบรรณ       4-5312              
หมวดดำเนินงาน  (JOB CONTROL)       4-5314              
หมวดควบคุมมาตรฐาน       4-5318              
ฝ่ายซ่อมอากาศยานและเครื่องยนต์       4-5323              
ฝ่ายสนับสนุนการซ่อม       4-5327              
หมวดโรงงาน       4-5328              
หมวดบริภัณฑ์ภาคพื้น       4-5332              
หมวดสนันสนุน       4-5334              
หมวดคลังพัสดุ       4-5335              
เวรโรงเก็บ (เวรประจำแผนก)       4-5336              
แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์                      
หัวหน้าแผนก       4-5320              
รองหัวหน้าแผนก       4-5321              
หมวดสารบรรณ       4-5342              
หมวดจัดดำเนินงาน       4-5344              
หมวดคลังพัสดุ       4-5345              
หมวดอิเล็กทรอนิกส์       4-5346              
สถานีวิทยุ ทอ.09 ระบบ เอ.เอ็ม.       4-5347              
สถานีวิทยุ ทอ.09 ระบบ เอฟ.เอ็ม.       4-5348              
ฝ่ายปฏิบัติการสื่อสาร                      
หัวหน้าฝ่าย       4-5350              
หมวดศูนย์ข่าว       4-5352              
โทร.ทหาร               234-2015              
หมวดสนับสนุนการสื่อสาร       4-5351              
ฝ่ายซ่อมอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ภาคพื้น                  
หัวหน้าฝ่าย       4-5355              
หมวดช่างวิทยุภาคพื้น       4-5357              
หมวดช่างเครื่องช่วยเดินอากาศ (TACAN)      4-5358              
หมวดช่างเรดาร์ (ASR.)       4-5359              
ฝ่ายซ่อมอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ภาคอากาศ                  
หัวหน้าฝ่าย       4-5360              
สารบรรณ       4-5361              
หมวดวิทยุภาคอากาศ       4-5362              
ฝ่ายสื่อสารโทรคมนาคม                      
หัวหน้าฝ่าย       4-5363              
หมวดช่างโทรคมนาคม       4-5366              
โทร.ทหาร               234-3008              
หมวดซ่อมบำรุงโทรศัพท์       4-5368              
หัวหน้าหมวดช่างชุมสายโทรศัพท์       4-5369              
หมวดช่างชุมสายโทรศัพท์       4-5370              
แผนกสรรพาวุธ                      
หัวหน้าแผนก       4-5330              
รองหัวหน้าแผนก       4-5383              
เสมียน       4-5382              
ฝ่ายอาวุธ       4-5384              
ฝ่ายอิเล็กทรอนิกส์สรรพาวุธ       4-5385              
หมวดคลังพัสดุ       4-5391              
หมวดบริการเชื้อเพลิง        4-5393              
โรงพยาบาลกองบิน               
ผู้อำนวยการ       4-5470              
รองผู้อำนวยการ       4-5471              
สารบรรณ         4-5482              
คลังพัสดุ       4-5483              
ห้องจ่ายยา       4-5485              
ห้องทะเบียนประวัติ       4-5486              
อาคารผู้ป่วย       4-5487              
หมวดจัดหา       4-5488              
สำนักงานประกันสุขภาพ       4-5489              
แผนกช่างโยธา              
หัวหน้าแผนก       4-5420              
รองหัวหน้าแผนก       4-5421              
สารบรรณ         4-5408              
ฝ่ายอาคาร                      
หัวหน้าฝ่าย       4-5407              
หมวดคลังพัสดุ       4-5412              
หมวดแบบแผน       4-5413              
หมวดไฟฟ้า - ประปา       4-5414              
หมู่เครื่องปรับอากาศ       4-5415              
โรงกรองน้ำ       4-5418              
หมวดโยธา       4-5422              
หมวดดับเพลิงและกู้ภัย       4-5423              
แผนกขนส่ง              
หัวหน้าแผนก       4-5460              
สารบรรณ       4-5492              
ฝ่ายพาหนะ       4-5493              
ฝ่ายซ่อมบำรุง       4-5494              
คลังพัสดุ       4-5495              
หมวดขนส่ง (ขสอ.)       4-5496              
ห้องพักผู้โดยสาร (ขสอ.)       4-5497              
ฝ่ายพลาธิการ              
หัวหน้าฝ่าย       4-5450              
เสมียน       4-5426              
แผนกสวัสดิการ              
หัวหน้าแผนก       4-5430              
รองหัวหน้าแผนก       4-5431              
สารบรรณ         4-5442              
สโมสร ทอ.บน.23       4-5446              
ร้านค้าสวัสดิการ       4-5427              
ไปรษณีย์       4-5458              
กองร้อยทหารสารวัตร              
ผู้บังคับกองร้อย       4-5600              
สารบรรณ       4-5602              
ประจำกองร้อย       4-5611              
ศูนย์วิทยุเวคิน (ราชสีห์)       4-5606              
เรือนจำ กองบิน 23       4-5630              
หน่วยสมทบ              
สถานีรายงาน  5  อุดรธานี                      
ผู้บังคับสถานี       4-5225              
รองผู้บังคับสถานี       4-5901              
บก.สร.5       4-5902              
โทรสาร       4-5903              
ฝ่ายคลังเชื้อเพลิงที่ 3  อุดรธานี       4-5951              
หัวหน้าฝ่าย       4-5227              
หมวดบริการ 3 อุดรธานี (AMMO)       4-5226              
หัวหน้าหมวด       4-5961              
หน่วยบิน 2038        4-5808              
หัวหน้าหน่วยบิน        4-5228              
ชุดทำลายวัตถุระเบิด 6 (EOD)       4-5229              
พิเศษ              
บ้านพักรับรอง 3 (Alpha Jet)       4-5475              
บ้านพักรับรอง 4 (Flat 4 ชั้น)       4-5466              
สนามกอล์ฟ       4-5472              
      4-5473              
สหกรณ์ออมทรัพย์        4-5981              
ผู้จัดการ                                              4-5980              
      0 4224 9253              
สำนักงานชมรมแม่บ้าน       4-5984