กองบิน 21
กองบังคับการ
ผู้บังคับการ       4-3010
        4-3021
โทร.ทหาร       224-1030
        0 4524 4559
สำนักงาน       4-3011
        4-3012
โทรสาร       4-3013
รองผู้บังคับการ       4-3020
        4-3022
โทร.ทหาร       224-1032
รองผู้บังคับการ          4-3030
        4-3031
โทร.ทหาร       224-1031
เสนาธิการ             4-3040
        4-3041
โทร.ทหาร       224-1033
นายทหารมาตรฐานการบิน       4-3216
งบประมาณ       4-3206
นายทหารงบประมาณ       4-3233
นายทหารพระธรรมนูญ           4-3235
อนุศาสนาจารย์       4-3430
นายทหารนิรภัย       4-3236
แผนกธุรการ        
หัวหน้าแผนก       4-3411
นายทหารธุรการ       4-3404
นายทหารเอกสารลับ       4-3406
เสมียน (พ่วงเสมียนเวรกองบังคับการ)     4-3431
แผนกกำลังพล        
หัวหน้าแผนก       4-3210
        4-3223
เสมียน       4-3200
ครูภาษาต่างประเทศ       4-3405
แผนกการข่าว        
หัวหน้าแผนก       4-3211
เสมียน       4-3201
สำนักงานรักษาความปลอดภัย       4-3209
แผนกยุทธการ        
หัวหน้าแผนก       4-3212
รองหัวหน้าแผนก       4-3224
เสมียน       4-3202
โทรสาร       4-3228
แผนกส่งกำลังบำรุง        
หัวหน้าแผนก       4-3203
เสมียน       4-3221
แผนกกิจการพลเรือน        
หัวหน้าแผนก       4-3220
รองหัวหน้าแผนก       4-3230
นายทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์     4-3232
นายทหารการภาพและเจ้าหน้าที่การภาพ     4-3222
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    
หัวหน้าฝ่าย       4-3237
เสมียน       4-3238
หมวดจัดหา        
หัวหน้าหมวด       4-3415
เจ้าหน้าที่จัดหา       4-3434
แผนกการเงิน
หัวหน้านายทหารการเงิน                4-3213
ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารการเงิน         4-3205
เสมียน       4-3204
นายทหารรับ - จ่าย       4-3217
เจ้าหน้าที่เงินเดือน - ค่าใช้สอย       4-3218
ฝูงบิน 211
ผู้บังคับฝูง       4-3110
รองผู้บังคับฝูง       4-3120
สารบรรณ       4-3198
นายทหารสารบรรณ       4-3199
หัวหน้าฝ่ายการข่าว       4-3117
นายทหารนิรภัยการบิน       4-3118
นายทหารเครื่องฝึกบินจำลอง       4-3123
ฝ่ายยุทธการ       4-3197
นายทหารยุทธการ                 4-3195
นายทหารการฝึก       4-3196
นายทหารส่งกำลังบำรุง       4-3109
หมวดถ่ายรูปทางอากาศ       4-3121
ห้องพักผ่อน       4-3115
ฝ่ายการช่าง        
หัวหน้าฝ่าย       4-3112
        4-3139
เสมียน       4-3194
หมวดช่างประจำอากาศยาน       4-3126
หมวดตรวจซ่อมบำรุงอากาศยาน     4-3128
ห้องสถานภาพอากาศยาน       4-3134
หมวดคลังพัสดุ       4-3130
หมู่ช่างเครื่องบิน - ช่างไฟฟ้า       4-3132
ห้องเครื่องมือ       4-3133
เจ้าหน้าที่เวรฝ่ายการช่าง       4-3137
ฝ่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์        
หัวหน้าฝ่าย                         4-3113
เสมียน       4-3193
        0 4525 0640
หมวดคลังพัสดุสื่อสาร       4-3138
ฝ่ายสรรพาวุธอิเล็กทรอนิกส์        
หัวหน้าฝ่าย       4-3114
เสมียน       4-3192
กองพันทหารอากาศโยธิน
ผู้บังคับกองพัน       4-3610
สำนักงานผู้บังคับกองพัน       4-3611
รองผู้บังคับกองพัน       4-3620
สารบรรณ       4-3600
นายทหารการเงิน       4-3603
นายทหารยุทธการและการฝึก        4-3630
นายทหารการข่าว       4-3601
นายทหารส่งกำลังบำรุง       4-3602
ห้องพักผ่อน       4-3637
กองร้อยทหารอากาศโยธิน        
ผู้บังคับกองร้อย       4-3604
ประจำกองร้อย       4-3605
กองร้อยทหารต่อสู้อากาศยาน      
ผู้บังคับกองร้อย       4-3628
ประจำกองร้อย       4-3609
โรงเก็บ ปตอ.       4-3612
กองร้อยรักษาการณ์        
ผู้บังคับกองร้อย       4-3606
ประจำกองร้อย       4-3607
ศูนย์ควบคุมรักษาการณ์       4-3625
ศย.ตอ.       4-3626
หมู่สุนัขทหาร       4-3608
ที่พักทหารรักษาการณ์       4-3627
กองร้อยสนับสนุน        
ผู้บังคับกองร้อย       4-3618
ประจำกองร้อย       4-3617
หมวดสื่อสาร       4-3619
หมวดสรรพาวุธ       4-3621
หมวดขนส่ง       4-3622
ผู้บังคับหมวด       4-3623
หมวดช่างสนาม       4-3617
คลังวัตถุระเบิด พัน อย.       4-3624
หมวดบริการ       4-3614
ผู้บังคับหมวด       4-3613
หมวดพลาธิการ       4-3615
หมู่สูทกรรม       4-3616
แผนกสนับสนุนการบิน
หัวหน้าแผนก       4-3510
รองหัวหน้าแผนก       4-3520
เสมียน       4-3500
ฝ่ายข่าวอากาศ        
หัวหน้าฝ่าย       4-3511
โทรสาร       4-3513
เสมียน       4-3501
เรดาห์ตรวจอากาศ       4-3504
ฝ่ายบังคับการบิน          
หัวหน้าฝ่าย       4-3512
หอบังคับการบิน       4-3506
        4-3507
ห้องแผนการบิน       4-3502
โทรสาร       4-3515
เจ้าหน้าที่เรดาห์ควบคุมการบิน (ASR)     4-3508
กองเทคนิค
หัวหน้ากอง       4-3040
        4-3041
รองหัวหน้ากอง       4-3320
บก.กองเทคนิค       4-3303
แผนกช่างอากาศ        
หัวหน้าแผนก       4-3311
โทรสาร       4-3357
รองหัวหน้าแผนก       4-3321
หมวดสารบรรณ       4-3300
        0 4525 6125
หมวดดำเนินงาน       4-3399
หัวหน้าหมวด       4-3312
หมวดคลังพัสดุช่างอากาศ       4-3305
หัวหน้าหมวดควบคุมมาตรฐาน       4-3398
ศูนย์เอกสารเทคนิค       4-3306
ฝ่ายซ่อมอากาศยานและเครื่องยนต์      
หัวหน้าฝ่าย       4-3397
หัวหน้าหมวดซ่อมเครื่องยนต์       4-3308
หมู่ซ่อมอากาศยาน 1       4-3324
หมู่ซ่อมอากาศยาน 2       4-3325
อาคารทดลองเครื่องยนต์ (TEST CELL)     4-3309
ฝ่ายสนับสนุนการซ่อมอากาศยาน      
หัวหน้าฝ่าย       4-3326
หมวดบริภัณฑ์ภาคพื้น (AGE)       4-3329
หัวหน้าหมวด       4-3328
หมวดโรงงาน (งานยาง-เครื่องมือกล)     4-3327
ห้องแบตเตอรี่       4-3330
แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์        
หัวหน้าแผนก       4-3323
รองหัวหน้าแผนก       4-3322
หมวดสารบรรณ       4-3301
นายทหารเอกสารเทคนิค       4-3331
หมวดจัดดำเนินงาน       4-3396
หัวหน้าหมวด       4-3332
หมวดคลังพัสดุสื่อสาร       4-3334
หัวหน้าหมวด       4-3335
ห้องเสียงตามสาย       4-3336
ฝ่ายปฏิบัติการสื่อสาร        
หัวหน้าฝ่าย       4-3313
หมวดศูนย์ข่าว       4-3395
โทรสาร       4-3351
โทรสาร       0 4525 4809
ฝ่ายซ่อมอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ภาคพื้น    
หัวหน้าฝ่าย       4-3314
เสมียน       4-3394
หมวดช่างเรดาร์       4-3338
หมวดช่างเครื่องช่วยเดินอากาศ       4-3339
หัวหน้าหมวด       4-3340
ฝ่ายซ่อมอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ภาคอากาศ    
หัวหน้าฝ่าย       4-3315
เสมียน       4-3393
ฝ่ายสื่อสารโทรคมนาคม        
หัวหน้าฝ่าย       4-3316
เสมียน       4-3392
หมวดช่างโทรคมนาคม       4-3345
หมวดช่างชุมสายโทรศัพท์       4-3341
หัวหน้าหมวด       4-3355
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการใช้โทรศัพท์     4-3343
หัวหน้าหมวดซ่อมบำรุงโทรศัพท์และทางสาย   4-3342
หัวหน้าหมวดอิเล็กทรอนิกส์       4-3365
แผนกสรรพาวุธ        
หัวหน้าแผนก                 4-3317
หมวดสารบรรณ       4-3302
โทรสาร       4-3354
หัวหน้าฝ่ายอาวุธ       4-3318
ห้องซ่อมระบบ PYTHON 3       4-3349
ห้องซ่อมเรดาห์ระบบ INS       4-3348
หัวหน้าฝ่ายอุปกรณ์       4-3391
หมวดคลังพัสดุ       4-3347
เจ้าหน้าที่เวร       4-3346
ฝ่ายอิเล็กทรอนิกส์สรรพาวุธ        
หัวหน้าฝ่าย       4-3350
เสมียน       4-3319
โรงพยาบาลกองบิน
ผู้อำนวยการ                  4-3418
        0 4525 4375
ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน       4-3446
ห้องตรวจโรค 1       4-3441
ห้องตรวจโรค 4       4-3447
ห้องจ่ายเงิน , เภสัช       4-3448
ห้องทันตกรรม       4-3449
ห้องเวชศาสตร์ป้องกัน       4-3444
ห้องสุขาภิบาล       4-3442
ห้องนายทหารการเงิน       4-3443
ห้องทำบัตรผู้ป่วย        4-3402
แผนกช่างโยธา
หัวหน้าแผนก       4-3416
รองหัวหน้าแผนก       4-3424
เสมียน       4-3401
        0 4528 0650
ฝ่ายอาคาร       4-3425
หมวดช่างโยธา       4-3426
หมวดไฟฟ้า-ประปา       4-3427
นายทหารแบบแผน       4-3428
โรงจักรไฟฟ้า       4-3429
โรงกรองน้ำ       4-3436
โรงสูบน้ำดิบ (ท่าวังหิน)       0 4526 1049
หมวดดับเพลิงและกู้ภัย       4-3438
หัวหน้าหมวด       4-3439
แผนกขนส่ง
หัวหน้าแผนก        4-3417
        0 4525 0369
เสมียน       4-3471
หัวหน้าฝ่ายพาหนะ       4-3474
เจ้าหน้าที่จัดยานพาหนะ (พ่วงเจ้าหน้าที่เวร)     4-3435
หมวดซ่อมบำรุงยานพาหนะ       4-3473
หมวดขนส่งทางอากาศ (ขสอ.)       4-3475
ฝ่ายพลาธิการ
หัวหน้าฝ่าย       4-3413
เสมียน       4-3432
แผนกสวัสดิการ
หัวหน้าแผนก                    4-3419
รองหัวหน้าแผนก       4-3463
เสมียน       4-3403
ห้องตัดผม       4-3452
สโมสรนายทหารสัญญาบัตร       4-3453
สโมสรนายทหารประทวน (พ่วงสระว่ายน้ำ)     4-3451
หอประชุม       4-3454
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน       4-3465
บ้านรับรองอินทรี       4-3466
บ้านรับรองชาวฟ้า (ห้อง 1)       4-3455
บ้านรับรองชาวฟ้า (ห้อง 2)       4-3467
บ้านรับรองชาวฟ้า (ห้อง 3)       4-3456
บ้านรับรองชาวฟ้า (ห้อง 5)       4-3457
ห้องรับรองนภากาศ       4-3469
ห้องรับรอง VIP (ท่าอากาศยาน)     4-3464
บ้านรับรองเฟื่องฟ้า 1 (หน้าสโมสรสัญญาบัตร)   4-3459
        4-3460
บ้านรับรองเฟื่องฟ้า 2 (หน้าสโมสรประทวน)     4-3461
        4-3462
กองร้อยทหารสารวัตร
ผู้บังคับกองร้อย       4-3640
รองผู้บังคับกองร้อย       4-3629
ประจำกองร้อย       4-3641
สารบรรณ       4-3642
ศูนย์ควบคุมกองรักษาการณ์       4-3631
ผู้บังคับหมวดปราบปราม       4-3643
หมู่ทะเบียนบัตรบุคคลและยานพาหนะ     4-3632
เรือนจำกองบิน       4-3645
ช่องทาง 1 (หน้ากองบิน)       4-3633
ช่องทาง 2 (บ้านนาเมือง)       4-3644
ช่องทาง 3 (บ้านนาควาย)       4-3634
ติดต่อสอบถามช่องทาง 1       4-3635
แจ้งเหตุด่วน - เหตุร้าย       191
หน่วยสมทบ
ฝ่ายคลังเชื้อเพลิงที่ 2        
หัวหน้าฝ่าย       4-3933
เสมียน       4-3918
หมวดบริการ 2 (AMMO)        
หัวหน้าหมวด       4-3919
ห้องเก็บอาวุธนำวิถี       4-3934
หน่วยบิน 2036        
หัวหน้าหน่วยบิน       4-3936
เสมียน       4-3922
ที่พักเจ้าหน้าที่หน่วยบิน       4-3923
หน่วยบินฝนหลวง       4-3965
        4-3937
ศูนย์ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด       4-3938
หมวดผลิตก๊าซ กรซ.ชอ       4-3924
พิเศษ
ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี     4-3949
ผู้อำนวยการ       4-3950
        0 4524 5612
ท่าอากาศยาน ชั้น 3       4-3964
เรดาร์ตรวจอากาศ       4-3963
เจ้าหน้าที่ตรวจอากาศ       4-3962
ช่างสื่อสาร       4-3951
อาคาร ชั้น 6       4-3953
ศูนย์อุตุนิยมวิทยา ฯ       4-3952
โรงผลิตน้ำดื่ม       4-3940
อาคารเครื่องทุ่นแรงสนามกอล์ฟ     4-3944
สโมสรกอล์ฟ       4-3954
สนามไดร้กอล์ฟ       4-3946
ห้องรับรอง VIP ท่าอากาศยาน (หอเก่า)     4-3464
สถานีบริการน้ำมันสวัสดิการ ปตท.ในกองบิน   4-3955
สถานีบริการน้ำมันสวัสดิการ ปตท.นอกกองบิน   4-3941
ศูนย์เคเบิล ทีวี กองบิน 21       4-3945
ที่พักผู้โดยสาร บ.เมล์       4-3942
สำนักงานสถานีวิทยุกระจายเสียง ทอ. 08     0 4547 5009
        0 4547 5010
สหกรณ์ออมทรัพย์ บน.21       4-3926
        0 4525 0082
ผู้จัดการสหกรณ์       4-3939
ชมรมแม่บ้าน       4-3960
ไปรษณีย์       4-3957
สนามมวย       4-3947
ร้านค้าอินทรีบริการ       4-3956