กองบิน 2                  
กองบังคับการ                  
ผู้บังคับการ       5-0010                  
      5-0011                  
โทร.ทหาร       301-4001                  
      0 3648 6788                  
สำนักงาน       5-0012                  
รองผู้บังคับการ       5-0020                  
โทร.ทหาร       301-4002                  
รองผู้บังคับการ       5-0030                  
โทร.ทหาร       301-4003                  
เสนาธิการ       5-0040                  
ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกองบิน       5-0014                  
โทรสาร       5-0013                  
นายทหารมาตรฐานการบิน       5-0262                  
นายทหารงบประมาณ        5-0201                  
นายทหารนิรภัยภาคพื้น       5-0264                  
นายทหารพระธรรมนูญ        5-0065                  
อนุศาสนาจารย์       5-0402                  
นายทหารเวรอำนวยการ,นายทหารเวรกองบิน,จ่าเวรกองบังคับการ 5-0409                  
แผนกธุรการ                          
หัวหน้าแผนก                       5-0400                  
นายทหารธุรการ       5-0404                  
เสมียน       5-0405                  
แผนกกำลังพล                          
หัวหน้าแผนก                       5-0241                  
นายทหารกำลังพล       5-0245                  
สำนักงานการฝึกงานในหน้าที่       5-0246                  
โทรสาร       5-0247                  
เสมียน       5-0243                  
แผนกการข่าว                          
หัวหน้าแผนก                       5-0231                  
เสมียน       5-0233                  
สำนักงานรักษาความปลอดภัย       5-0921                  
แผนกยุทธการ                          
หัวหน้าแผนก       5-0211                  
      0 3664 2479                  
เสมียน       5-0213                  
โทรสาร       5-0214                  
แผนกส่งกำลังบำรุง                          
หัวหน้าแผนก       5-0221                  
เสมียน       5-0222                  
แผนกกิจการพลเรือน                          
หัวหน้าแผนก       5-0216                  
เสมียน (พ่วงโทรสาร)       5-0217                  
นายทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์       5-0215                  
นายทหารกิจการภาพ       5-0530                  
เจ้าหน้าที่การภาพ       5-0531                  
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                          
หัวหน้าฝ่าย       5-0271                  
เสมียน       5-0272                  
หมวดจัดหา       5-0459                  
      5-0460                  
แผนกการเงิน                  
หัวหน้านายทหารการเงิน       5-0251                  
ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารการเงิน        5-0252                  
เสมียน       5-0253                  
ฝูงบิน 201 รักษาพระองค์                  
ผู้บังคับฝูง       5-0100                  
โทร.ทหาร       301-4005                  
รองผู้บังคับฝูง                               5-0101                  
นายทหารยุทธการ       5-0102                  
สารบรรณ       5-0103                  
ฝ่ายยุทธการ       5-0105                  
      5-0106                  
จ่าเวร       5-0117                  
ฝ่ายการช่าง       5-0107                  
หัวหน้าฝ่าย                5-0108                  
หมวดคลังพัสดุ       5-0109                  
หมวดช่างประจำเครื่องบิน       5-0110                  
      5-0124                  
ฝ่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์       5-0111                  
หัวหน้าฝ่าย                            5-0112                  
หมวดสรรพาวุธประจำอากาศยาน       5-0116                  
ฝูงบิน 203                  
ผู้บังคับฝูง                         5-0160                  
โทร.ทหาร       301-4004                  
รองผู้บังคับฝูง                            5-0161                  
นายทหารยุทธการ       5-0162                  
นายทหารการข่าว       5-0163                  
สารบรรณ       5-0164                  
ฝ่ายการช่าง                                5-0166                  
หัวหน้าฝ่ายการช่าง       5-0180                  
ฝ่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์       5-0168                  
หัวหน้าฝ่าย                            5-0169                  
หมวดสรรพาวุธประจำอากาศยาน       5-0170                  
หมวดสนับสนุน       5-0176                  
กองพันทหารอากาศโยธิน                  
ผู้บังคับกองพัน                             5-0600                  
รองผู้บังคับกองพัน                    5-0601                  
นายทหารยุทธการและการฝึก          5-0602                  
ประจำกองบังคับการกองพัน และเสมียน       5-0603                  
นายทหารธุรการ       5-0634                  
ยุทธการและการฝึก       5-0635                  
นายทหารการข่าว       5-0630                  
นายทหารส่งกำลังบำรุง       5-0636                  
นายทหารการเงิน       5-0620                  
เจ้าหน้าที่การเงิน       5-0621                  
กองร้อยทหารอากาศโยธิน                          
ผู้บังคับกองร้อย       5-0608                  
ประจำกองร้อย       5-0607                  
กองร้อยทหารต่อสู้อากาศยาน                          
ผู้บังคับกองร้อย       5-0614                  
ประจำกองร้อย       5-0613                  
กองร้อยรักษาการณ์                          
ผู้บังคับกองร้อย       5-0606                  
ประจำกองร้อย       5-0605                  
หมวดสุนัขทหาร       5-0628                  
กองร้อยสนับสนุน                          
ผู้บังคับกองร้อย       5-0638                  
ประจำกองร้อย       5-0604                  
หมวดสื่อสาร       5-0623                  
หมวดสรรพวุธ       5-0619                  
หมวดช่างสนาม       5-0626                  
หมวดขนส่ง       5-0625                  
หมวดพลาธิการ       5-0624                  
หมวดดุริยางค์       5-0633                  
ฝ่ายพลาธิการ                          
หัวหน้าฝ่าย       5-0461                  
รองหัวหน้าฝ่าย       5-0462                  
เสมียน       5-0463                  
แผนกสนับสนุนการบิน                  
หัวหน้าแผนก                            5-0500                  
รองหัวหน้าแผนก       5-0503                  
นายทหารธุรการ       5-0501                  
เสมียน       5-0502                  
ฝ่ายข่าวอากาศ                    5-0511                  
      5-0512                  
      5-0513                  
โทร.ทหาร       301-4014                  
      301-4034                  
      0 3664 1184                  
หัวหน้าฝ่ายข่าวอากาศ       5-0510                  
ฝ่ายบังคับการบิน                      5-0521                  
โทร.ทหาร       301-4033                  
หอบังคับการบิน       0 3664 2675                  
หัวหน้าฝ่ายบังคับการบิน       5-0520                  
กองเทคนิค                  
หัวหน้ากอง       5-0040                  
รองหัวหน้ากอง                        5-0301                  
เสมียน       5-0302                  
ประจำกอง       5-0303                  
แผนกช่างอากาศ                          
หัวหน้าแผนก                          5-0304                  
หมวดสารบรรณ       5-0307                  
หมวดดำเนินงาน       5-0305                  
หมวดควบคุมมาตรฐาน       5-0306                  
แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์                          
หัวหน้าแผนก                             5-0310                  
รองหัวหน้าแผนก                         5-0311                  
หมวดสารบรรณ       5-0313                  
หัวหน้าหมวด       5-0312                  
หมวดจัดดำเนินงาน       5-0337                  
หัวหน้าหมวด       5-0336                  
ฝ่ายปฏิบัติการสื่อสาร       5-0324                  
หัวหน้าฝ่าย                     5-0323                  
ประจำฝ่าย       5-0325                  
โทรสาร       5-0345                  
ฝ่ายซ่อมอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ภาคพื้น     5-0317                  
หัวหน้าฝ่าย                              5-0316                  
ฝ่ายซ่อมอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ภาคอากาศ     5-0322                  
หัวหน้าฝ่าย                              5-0321                  
หัวหน้าฝ่ายสื่อสารโทรคมนาคม       5-0326                  
ประจำฝ่าย       5-0331                  
หมวดอิเล็กทรอนิกส์       5-0338                  
หัวหน้าหมวด       5-0314                  
หมวดคลังพัสดุ       5-0315                  
ฝ่ายสรรพาวุธ                          
หัวหน้าฝ่าย       5-0308                  
เสมียน       5-0309                  
โรงพยาบาลกองบิน                   
ผู้อำนวยการ                              5-0475                  
ประชาสัมพันธ์       5-0444                  
แผนกช่างโยธา                  
หัวหน้าแผนก                              5-0415                  
รองหัวหน้าแผนก       5-0416                  
เสมียน       5-0417                  
ฝ่ายอาคาร       5-0418                  
หมวดแบบแผน       5-0422                  
หมวดโยธา       5-0419                  
หมวดไฟฟ้า-ประปา       5-0420                  
      5-0425                  
หมวดดับเพลิงและกู้ภัย       5-0421                  
หัวหน้าหมวด       5-0411                  
หมวดคลังพัสดุ       5-0428                  
แผนกขนส่ง                  
หัวหน้าแผนก       5-0465                  
เสมียน       5-0466                  
ฝ่ายพาหนะ       5-0469                  
แผนกสวัสดิการ                  
หัวหน้าแผนก                      5-0430                  
รองหัวหน้าแผนก                      5-0431                  
เสมียน       5-0432                  
กองร้อยทหารสารวัตร                  
ผู้บังคับกองร้อย                     5-0650                  
สารบรรณ       5-0651                  
เรือนจำ       5-0661                  
ผู้บังคับเรือนจำ       5-0663                  
กองร้อยบริการ       5-0611                  
ผู้บังคับกองร้อย       5-0612                  
                         
พิเศษ                  
สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์       5-0928                  
สำนักงานรถเมล์บริการ       5-0924                  
สำนักงานชมรมแม่บ้าน       5-0925                  
สำนักงานทะเบียนราษฏร์       5-0922                  
สระว่ายน้ำพระบารมีปกเกล้า       5-0913                  
ห้องสมุดทองใหญ่       5-0919                  
สนามกอล์ฟ       5-0914                  
      5-0915                  
หน่วยบิน ฮ.ทอ. สิงคโปร์       5-0191                  
      5-0192                  
      0 3648 6600                  
หัวหน้าหน่วยบิน       5-0190