กองบิน 1
กองบังคับการ
ผู้บังคับการ       4-0010 
โทร.ทหาร       214-1001 
        0 4435 8052 
หน้าห้อง ผบ.บน.1       4-0011 
รองผู้บังคับการ       4-0020 
โทร.ทหาร       214-1002 
        0 4435 8053 
รองผู้บังคับการ       4-0030 
โทร.ทหาร       214-1003 
        0 4435 8054 
เสนาธิการ        4-0040 
โทร.ทหาร       214-2013 
        0 4435 8055 
นายทหารงบประมาณ       4-0250 
นายทหารนิรภัยการบิน       4-0201 
นายทหารนิรภัยภาคพื้น       4-0202 
นายทหารพระธรรมนูญ       4-0260 
สำนักงานฝึกงานในหน้าที่       4-0212 
อนุศาสนาจารย์       4-0404 
แผนกธุรการ        
หัวหน้าแผนก       4-0410 
เสมียน       4-0415 
แผนกกำลังพล        
หัวหน้าแผนก       4-0210 
เสมียน       4-0215 
แผนกการข่าว        
หัวหน้าแผนก       4-0220 
เสมียน       4-0206
แผนกยุทธการ        
หัวหน้าแผนก       4-0230 
เสมียน       4-0232 
แผนกส่งกำลังบำรุง         
หัวหน้าแผนก       4-0240 
เสมียน       4-0242 
แผนกกิจการพลเรือน        
หัวหน้าแผนก       4-1950
เสมียน       4-0234 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     4-0400
หมวดจัดหา       4-0427
แผนกการเงิน
หัวหน้านายทหารการเงิน       4-0280 
ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารการเงิน       4-0281 
เสมียน       4-0284 
ฝูงบิน 102
ผู้บังคับฝูง       4-0150 
รองผู้บังคับฝูง            4-0151 
หมวดธุรการ       4-0190 
ฝ่ายยุทธการ       4-0154 
นายทหารยุทธการ       4-0152 
ฝูงบิน 103
ผู้บังคับฝูง       4-1100 
รองผู้บังคับฝูง       4-1101 
หมวดธุรการ       4-1122 
ฝ่ายยุทธการ       4-1104 
นายทหารยุทธการ       4-1102 
กองพันทหารอากาศโยธิน
ผู้บังคับกองพัน       4-0600 
รองผู้บังคับกองพัน       4-0601 
นายทหารยุทธการและการฝึก       4-0616 
เสมียน       4-0610 
กองร้อยทหารอากาศโยธิน        
ผู้บังคับกองร้อย       4-0623
ประจำกองร้อย       4-0621
ผู้บังคับหมวดปฏิบัติการพิเศษ       4-0629
กองร้อยทหารต่อสู้อากาศยาน        
ผู้บังคับกองร้อย       4-0639 
ประจำกองร้อย       4-0624 
กองร้อยสนับสนุน        
ผู้บังคับกองร้อย       4-0648
ประจำกองร้อย       4-0631
กองร้อยรักษาการณ์         
ประจำกองร้อย       4-0604
ผู้บังคับกองร้อย       4-0605
แผนกสนับสนุนการบิน
หัวหน้าแผนก       4-0500 
รองหัวหน้าแผนก       4-0501 
เสมียน       4-0502 
ฝ่ายข่าวอากาศ        4-0509, 4-0511
ฝ่ายบังคับการบิน       4-0555
หัวหน้าฝ่าย           4-0550 
แผนกควบคุมการยุทธทางอากาศ
หัวหน้าแผนก       4-0560 
รองหัวหน้าแผนก       4-0561 
เสมียน       4-0562 
ฝ่ายอุปกรณ์อากาศยาน       4-0570 
ฝ่ายควบคุมและวิเคราะห์การบิน       4-0580 
ฝ่ายติดตามสถานภาพการบิน       4-0576 
กองเทคนิค 
หัวหน้ากอง        4-0030 
รองหัวหน้ากอง                4-0301 
แผนกช่างอากาศ         
หัวหน้าแผนก       4-0310 
รองหัวหน้าแผนก        4-0311 
เสมียน       4-0312 
โทรสาร       4-0304 
หมวดจัดดำเนินงาน       4-0323 
หัวหน้าหมวดจัดดำเนินงาน       4-0320 
หมวดควบคุมมาตรฐาน       4-0327 
ฝ่ายซ่อมอากาศยาน       4-0332 
หัวหน้าฝ่าย       4-0330 
ฝ่ายซ่อมเครื่องยนต์       4-0342 
หัวหน้าฝ่าย       4-0340 
ฝ่ายสนับสนุนการซ่อม       4-0350 
แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์         
หัวหน้าแผนก       4-1310 
รองหัวหน้าแผนก       4-1311 
เสมียน       4-1321 
โทรสาร       4-1366 
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสื่อสาร       4-1360 
หัวหน้าฝ่ายซ่อมอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ภาคพื้น     4-1350 
หัวหน้าฝ่ายซ่อมอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ภาคอากาศ   4-1340 
หัวหน้าฝ่ายสื่อสารโทรคมนาคม       4-1330 
หัวหน้าฝ่ายอิเล็กทรอนิกส์       4-1381 
แผนกสรรพาวุธ         
หัวหน้าแผนก       4-0370 
เสมียน       4-0372 
โรงพยาบาลกองบิน 
ผู้อำนวยการ       4-1480 
รองผู้อำนวยการ       4-1476 
เสมียน       4-1482 
แผนกช่างโยธา 
หัวหน้าแผนก       4-0450 
เสมียน       4-0452 
แผนกสวัสดิการ 
หัวหน้าแผนก       4-1420 
เสมียน       4-1422 
แผนกขนส่ง 
หัวหน้าแผนก       4-0480 
เสมียน       4-0482 
ฝ่ายพลาธิการ
หัวหน้าฝ่าย       4-0424
เจ้าหน้าที่       4-0425
กองร้อยทหารสารวัตร
ผู้บังคับกองร้อย       4-0670 
ประจำกองร้อย       4-0671 
หน่วยสมทบ 
         
แผนกคลังสรรพาวุธ 2 กพว.สพ.ทอ.        
หัวหน้าแผนก       4-0960 
เสมียน       4-0962
แผนกสอบเทียบเครื่องวัด 3 กมว.สอ.ทอ.       
หัวหน้าแผนก       4-0974 
เสมียน       4-0975 
แผนกซ่อมเครื่องยนต์ที่ 3 กซย.ชอ.ทอ.       
หัวหน้าแผนก       4-0300
เสมียน       4-0344
หน่วยบิน 2031 บน.2        
ผู้บังคับฝูง       4-0985
ฝ่ายการช่าง       4-0986
ฝ่ายคลังเชื้อเพลิงที่ 1 ผคช.2 กพช.ชอ.      
หัวหน้าฝ่าย       4-0980 
เสมียน       4-0981 
พิเศษ 
สหกรณ์ออมทรัพย์            4-0949 
ผู้จัดการ       4-0950 
        0 4435 8044 
สถานีวิทยุกระจายเสียง ทอ.03       4-1373 
        0 4435 8067 
โรงสีข้าว       4-0943 
ศูนย์เคเบิล ทีวี       4-0951 
ศูนย์สนับสนุนทางอากาศโดยตรงที่ 2        
ผู้บังคับศูนย์       4-1900
ศูนย์ข่าว       4-1901
ศูนย์การสงครามทางอากาศ          
ผู้อำนวยการ       4-0900
เสมียน       4-0915-6
โทรสาร       4-0912