กองบัญชาการกองทัพอากาศ    
กองบัญชาการ    
ผู้บัญชาการทหารอากาศ       2-1100    
        514-1161    
        511-1889    
        0 2996 8411    
นายทหารคนสนิท       2-1012    
        2-2241    
ผู้ช่วยนายทหารคนสนิท       2-1102    
หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ       2-2034    
        2-2181    
        0 2996 8420    
        0 2531 2065   .
ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ       2-1878    
        2-1186    
นายทหารฝ่ายเสนาธิการ       2-1104    
      2-1139    
      2-1889    
      0 2500 2255    
นายทหารปฏิบัติการประจำกองบัญชาการกองทัพอากาศ     2-8392    
นายทหารฝ่ายอำนวยการ       2-1103    
      2-2452    
      0 2523 7824    
      0 2523 8967    
โทรสาร       2-1973    
      0 2531 9955    
สำนักงานผู้บัญชาการทหารอากาศ       2-1875    
      2-1877    
      2-2178    
โทร.ทหาร       501-4206    
      501-4207    
      0 2523 8967    
      0 2531 9955    
      0 2523 7824    
โทรสาร       2-2244    
เสมียน       2-1183    
      2-1184    
      2-1876    
      0 2523 7349    
โทรสาร       2-1185    
รองผู้บัญชาการทหารอากาศ       2-1105    
โทร.ทหาร       514-1162    
      0 2996 8422    
นายทหารคนสนิท       2-1108    
ผู้ช่วยนายทหารคนสนิท       2-8390    
หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ       2-2077    
      0 2523 8407    
นายทหารฝ่ายเสนาธิการ       2-1107    
      2-1109    
นายทหารปฏิบัติการประจำกองบัญชาการกองทัพอากาศ     2-8393    
สำนักงานรองผู้บัญชาการทหารอากาศ       2-2312    
      2-2313    
      2-2142    
      2-1106    
โทรสาร       2-2148    
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ         2-1114    
โทร.ทหาร       514-1163    
      0 2996 8444    
นายทหารคนสนิท       2-0802    
ผู้ช่วยนายทหารคนสนิท       2-8391    
หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ       2-1115    
นายทหารฝ่ายเสนาธิการ       2-8403    
      2-2107    
โทรสาร       2-2410    
นายทหารปฏิบัติการประจำกองบัญชาการกองทัพอากาศ     2-8394    
สำนักงานผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ       2-2108    
      2-8626    
โทรสาร       2-2027    
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ         2-1116    
      2-8400    
โทร.ทหาร       514-1025    
      0 2996 8477    
นายทหารคนสนิท       2-8401    
ผู้ช่วยนายทหารคนสนิท       2-8402    
หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ       2-1117    
นายทหารฝ่ายเสนาธิการ       2-8404    
นายทหารปฏิบัติการประจำกองบัญชาการกองทัพอากาศ     2-8395    
สำนักงานผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ       2-8405    
      2-8604    
โทรสาร       2-8406    
เสนาธิการทหารอากาศ       2-1118    
โทร.ทหาร       514-1165    
      0 2996 8455    
นายทหารคนสนิท       2-1119    
ผู้ช่วยนายทหารคนสนิท       2-1989    
หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ       2-1990    
นายทหารฝ่ายเสนาธิการ       2-1123    
      2-2061    
      2-8498    
นายทหารปฏิบัติการประจำกองบัญชาการกองทัพอากาศ     2-0740    
สำนักงานเสนาธิการทหารอากาศ       2-1094    
      2-1948    
      2-1994    
      2-2167    
      2-8310    
      2-8311    
โทรสาร       2-1979    
      2-1364    
รองเสนาธิการทหารอากาศ       2-1120    
โทร.ทหาร       514-1167    
      0 2523 7815    
(พ่วงสำนักงาน)       0 2996 8401    
นายทหารคนสนิท       2-1121    
นายทหารฝ่ายเสนาธิการ       2-1698    
นายทหารปฏิบัติการประจำกองบัญชาการกองทัพอากาศ     2-8445    
สำนักงานรองเสนาธิการทหารอากาศ (พ่วงโทรสาร)     2-1034    
รองเสนาธิการทหารอากาศ       2-1122    
โทร.ทหาร       514-1166    
      0 2996 8402    
นายทหารคนสนิท       2-1124    
นายทหารฝ่ายเสนาธิการ       2-1951    
นายทหารปฏิบัติการประจำกองบัญชาการกองทัพอากาศ     2-8399    
สำนักงานรองเสนาธิการทหารอากาศ  (พ่วงโทรสาร)     2-1724    
รองเสนาธิการทหารอากาศ       2-0933    
โทร.ทหาร       514-1644    
      0 2531 1823    
นายทหารคนสนิท       2-0934    
นายทหารฝ่ายเสนาธิการ       2-0935    
นายทหารปฏิบัติการประจำกองบัญชาการกองทัพอากาศ     2-0936    
สำนักงานรองเสนาธิการทหารอากาศ  (พ่วงโทรสาร)     2-0937    
ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศฝ่ายกำลังพล       2-1125    
โทร.ทหาร       514-1168    
      0 2996 8403    
นายทหารคนสนิท       2-1126    
นายทหารฝ่ายเสนาธิการ       2-8615    
นายทหารปฏิบัติการประจำกองบัญชาการกองทัพอากาศ     2-8489    
โทรสาร       2-1725    
ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศฝ่ายการข่าว       2-1127    
โทร.ทหาร       514-1169    
      0 2996 8404    
นายทหารคนสนิท       2-1037    
นายทหารฝ่ายเสนาธิการ        2-1128    
นายทหารปฏิบัติการประจำกองบัญชาการกองทัพอากาศ     2-0678    
สำนักงาน       2-1732    
โทรสาร       2-1113    
ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศฝ่ายยุทธการ       2-1129    
โทรทหาร       514-1170    
      0 2996 8405    
นายทหารคนสนิท       2-1130    
นายทหารฝ่ายเสนาธิการ       2-1131    
นายทหารปฏิบัติการประจำกองบัญชาการกองทัพอากาศ     2-0922    
โทรสาร       2-1738    
ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศฝ่ายยุทธบริการ     2-1132    
โทร.ทหาร       514-1171    
      0 2996 8406    
นายทหารคนสนิท       2-1133    
นายทหารฝ่ายเสนาธิการ       2-1978    
นายทหารปฏิบัติการประจำกองบัญชาการกองทัพอากาศ     2-8499    
สำนักงาน       2-1741    
      2-1039    
โทรสาร       2-8668    
ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศฝ่ายกิจการพลเรือน     2-8420    
โทร.ทหาร       514-1024    
      0 2996 8412    
นายทหารคนสนิท       2-8421    
นายทหารฝ่ายเสนาธิการ       2-8422    
นายทหารปฏิบัติการประจำกองบัญชาการกองทัพอากาศ     2-8423    
สำนักงานผู้ช่วยเสนาธิการ       2-8424    
โทรสาร       2-0938    
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ       2-1428    
      0 2996 8433    
นายทหารคนสนิท       2-8388    
นายทหารฝ่ายอำนวยการ       2-1135    
      2-2116    
นายทหารปฏิบัติการประจำกองบัญชาการกองทัพอากาศ     2-2090    
สำนักงานประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ       2-2064    
      2-2089    
โทรสาร       2-1136    
ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ       2-2014    
(พ่วงสำนักงาน)       0 2996 8499    
สำนักงานที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ       2-1040    
โทรสาร       2-1152    
ที่ปรึกษากองทัพอากาศ       2-8425    
สำนักงานที่ปรึกษากองทัพอากาศ       2-8426    
      2-8427    
หัวหน้าสำนักงาน       2-2204    
      0 2531 2020    
รองหัวหน้าสำนักงาน (พ่วงนายทหารสารบรรณ)       2-1159    
เสมียน       2-1134    
นายทหารกำลังพล       2-1147    
นายทหารการเงิน       2-1144    
นายทหารส่งกำลังบำรุง (พ่วงโทรสาร)       2-2002    
นายทหารนิรภัย       2-1140    
นายทหารผู้ใหญ่       2-1962    
      2-1977    
ชุมนุมข้าราชการ สน.ปษ.ทอ.       2-2352    
หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา   2-8410    
      0 2531 5766    
นายทหารคนสนิท       2-8639    
รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา 2-8411    
ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา 2-8412    
นายทหารฝ่ายเสนาธิการ       2-8413    
สำนักงาน (พ่วงโทรสาร)       2-8414    
ผู้ชำนาญการกองทัพอากาศ       2-1153    
      2-2058    
      2-2001    
      2-1996    
      2-0683    
      2-0684    
           
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (พล.อ.อ.)       2-0685    
      2-1160    
      2-1182    
      2-1187    
      2-1189    
      2-1873    
           
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (พล.อ.ท.)       2-0962    
      2-0963    
      2-1943    
      2-1980    
      2-1991    
      2-1993    
      2-1995    
      2-2028    
           
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ       2-1138    
      2-1141    
      2-1142    
      2-1143    
      2-1145    
      2-1146    
      2-1149    
      2-1154    
      2-1161    
      2-1162    
      2-1750    
      2-1874    
      2-1933    
      2-1959    
      2-1960    
      2-1961    
      2-1966    
สำนักงานผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ 2-2477    
หัวหน้าสำนักงาน       0 2523 6946    
รองหัวหน้าสำนักงาน       2-2476    
      0 2523 7095    
สำนักงาน       2-1982    
เจ้าหน้าที่ธุรการ       2-1137    
      2-1163    
      2-2231    
      0 2523 8596    
นายทหารปฏิบัติการประจำกองบัญชาการกองทัพอากาศ     2-0614    
นายทหารงบประมาณ       2-0615    
ผู้ช่วยนายทหารงบประมาณ       2-0616    
เจ้าหน้าที่งบประมาณ       2-0617    
แผนกสนับสนุน บก.ทอ.    
หัวหน้าแผนก       2-8380    
รองหัวหน้าแผนก       2-8396    
เสมียน       2-8382    
นายทหารกำลังพล       2-8415    
นายทหารการเงิน       2-8384    
เจ้าหน้าที่การเงิน       2-8488    
นายทหารพัสดุ       2-8385    
ฝ่ายธุรการ (บก.ทอ.ส่วนแยก)            
หัวหน้าฝ่าย       2-0690    
นายทหารกำลังพล       2-0691    
นายทหารการเงิน       2-0692    
นายทหารพัสดุ       2-0693    
ศูนย์อำนวยการเครื่องบินพระราชพาหนะ    
ผู้บังคับศูนย์       2-8407    
      0 2996 8446    
      0 2531 9293    
นายทหารคนสนิท       2-8429    
รองผู้บังคับศูนย์       2-8408    
นักบินพระราชพาหนะ       2-8409    
      2-8333    
      2-2296    
      2-2297    
นายทหารปฏิบัติการประจำกองบัญชาการกองทัพอากาศ     2-8428    
เสมียน       2-0680    
ศูนย์อำนวนการเฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะ    
ผู้บังคับศูนย์       2-8417    
      0 2996 8487    
นายทหารคนสนิท       2-8439    
รองผู้บังคับศูนย์       2-8418    
นักบินพระราชพาหนะ       2-8419    
      2-8334    
นายทหารปฏิบัติการประจำกองบัญชาการกองทัพอากาศ     2-8438    
เสมียน       2-0681    
ศูนย์การสงครามทางอากาศ     
ศูนย์การสงครามทางอากาศ (ดอนเมือง)            
ผู้อำนวยการ       2-8430    
      0 2523 7409    
นายทหารคนสนิท       2-8431    
เสมียน       2-8432    
โทรสาร       2-8433    
ศูนย์การสงครามทางอากาศ (กองบิน 1)            
ผู้อำนวยการ       4-0900    
นายทหารคนสนิท       4-0908    
รองผู้อำนวยการ       4-0901    
นายทหารฝ่ายเสนาธิการ       4-0902    
นายทหารการสงครามทางอากาศ       4-0903    
      4-0904    
นายทหารปฏิบัติการประจำกองบัญชาการกองทัพอากาศ     4-0905    
เสมียน       4-0915    
      4-0916    
      0 4435 8061    
โทรสาร       4-0912    
กองยุทธศาสตร์ (กองบิน 1)            
หัวหน้ากอง       4-0906    
รองหัวหน้ากอง       4-0917    
นายทหารยุทธศาสตร์       4-0918    
กองหลักนิยม (กองบิน 1)            
หัวหน้ากอง       4-0907    
รองหัวหน้ากอง       4-0919    
นายทหารหลักนิยม       4-0920    
กองเทคโนโลยี (กองบิน 1)            
หัวหน้ากอง       4-0909    
รองหัวหน้ากอง       4-0921    
นายทหารเทคโนโลยี       4-0922    
สำนักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ    
ผู้อำนวยการ       2-8450    
      0 2531 3669    
นายทหารคนสนิท       2-8454    
รองผู้อำนวยการ       2-8451    
นายทหารฝ่ายเสนาธิการ       2-8452    
นายทหารฝ่ายอำนวยการ       2-8453    
สำนักงาน       2-8437    
นายทหารกำลังพล       2-8465    
นายทหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร       2-8466    
นายทหารงบประมาณ       2-8467    
นายทหารการเงิน       2-8464    
นายทหารปฏิบัติการประจำกองบัญชาการกองทัพอากาศ     2-8455    
ฝ่ายธุรการ            
หัวหน้าฝ่าย       2-8462    
เสมียน       2-8463    
กองแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา            
ผู้อำนวยการ       2-8456    
รองผู้อำนวยการ       2-8457    
เสมียน       2-0710    
แผนกแผนพัฒนาระบบบริหาร 1            
หัวหน้าแผนก       2-0711    
รองหัวหน้าแผนก       2-0618    
เสมียน       2-0712    
แผนกแผนพัฒนาระบบบริหาร 2            
หัวหน้าแผนก       2-0713    
รองหัวหน้าแผนก       2-0619    
เสมียน       2-0714    
กองแผนปฏิบัติราชการ            
ผู้อำนวยการ       2-8458    
รองผู้อำนวยการ       2-8459    
แผนกแผนปฏิบัติราชการ 1            
หัวหน้าแผนก       2-0715    
รองหัวหน้าแผนก       2-0623    
เสมียน       2-0716    
แผนกแผนปฏิบัติราชการ 2            
หัวหน้าแผนก       2-0717    
รองหัวหน้าแผนก       2-0624    
เสมียน       2-0718    
กองวิชาการ            
หัวหน้ากอง       2-8460    
รองหัวหน้ากอง       2-8461    
นายทหารวิจัยและพัฒนา       2-8447    
นายทหารการศึกษา       2-8448    
เสมียน       2-0719    
พิเศษ    
ห้องประชุมฝ่ายเสนาธิการ       2-1932    
รปภ.หน้าประตูผ่านเข้า-ออกสำนักงานผู้บังคับบัญชาชั้นสูง     2-8644    
      2-8645    
ห้องพยาบาล บก.ทอ.       2-1180    
ห้องประชุม (พ่วงเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด)       2-2267    
ห้องประชุมกองทัพอากาศ       2-1150    
      2-1546    
      0 2531 5355    
      0 2531 6835    
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกองทัพอากาศ       2-2672    
(อาคารหอสมุด)       2-6397    
ห้องพักเสมียนเวร บก.ทอ. (พ่วงห้องพักนายทหารเวรหญิง บก.ทอ.) 2-1177    
ห้องอาหาร บก.ทอ. (พ่วงห้องฝึกทดสอบสมรรถภาพ)     2-1027    
สหกรณ์ออมทรัพย์ บก.ทอ.       3-2101    
      3-1937    
กลางสหกรณ์ออมทรัพย์ บก.ทอ.       3-1699    
      0 2523 3831    
ร้านอาหารร่มไทร       2-1497