กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ
ส่วนบังคับบัญชา
เจ้ากรม       2-2149
        0 2996 8429
นายทหารคนสนิท     2-8651
สำนักงานเจ้ากรม     2-1727
รองเจ้ากรม                 2-2150
        0 2996 8479
สำนักงานรองเจ้ากรม     2-1010
รองเจ้ากรม                 2-2151
        0 2531 0591
สำนักงานรองเจ้ากรม     2-0651
นายทหารฝ่ายเสนาธิการ   2-2152
นายทหารกำลังพล     2-1081
เจ้าหน้าที่กำลังพล     2-0982
นายทหารงบประมาณ     2-2481
นายทหารการเงิน     2-1728
นายทหารปฏิบัติการประจำกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ - 2-0637
การสื่อสารทหารอากาศ     2-8341
        2-8342
นายทหารนิรภัยภาคพื้น     2-0955
แผนกธุรการ
หัวหน้าแผนก     2-2294
เสมียน              2-0964
        2-0722
        0 2531 2035
        0 2531 2133
นายทหารพัสดุ     2-1729
กองนโยบายและแผน
ผู้อำนวยการ     2-2194
รองผู้อำนวยการ     2-0645
รองผู้อำนวยการ     2-1726
นายทหารฝ่ายเสนาธิการ   2-2483
เสมียน       2-1882
แผนกนโยบายและแผน    
หัวหน้าแผนก     2-2144
รองหัวหน้าแผนก     2-1056
แผนกโครงการและงบประมาณ    
หัวหน้าแผนก     2-0644
แผนกมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
หัวหน้าแผนก     2-0643
แผนกตรวจสอบและประเมินผล    
หัวหน้าแผนก     2-0642
กองระบบบัญชาการและควบคุม
ผู้อำนวยการ                           2-8340
รองผู้อำนวยการ                        2-1333
รองผู้อำนวยการ                        2-0646
เสมียน       2-0647
แผนกเครือข่ายการยุทธ    
หัวหน้าแผนก     2-0638
แผนกข้อมูลการยุทธ      
หัวหน้าแผนก     2-0639
รองหัวหน้าแผนก     2-8634
แผนกการเฝ้าตรวจและลาดตระเวน  
หัวหน้าแผนก     2-0640
แผนกแผนควบคุมการปฏิบัติ    
หัวหน้าแผนก     2-0641
กองสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
ผู้อำนวยการ                           2-1322
        0 2531 0924
รองผู้อำนวยการ                        2-1078
รองผู้อำนวยการ                        2-1071
เสมียน       2-1435
โทรสาร       2-1432
แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ภาคพื้น  
หัวหน้าแผนก     2-1442
รองหัวหน้าแผนก     2-1439
แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ภาคอากาศ  
หัวหน้าแผนก     2-1450
รองหัวหน้าแผนก     2-1443
แผนกสื่อสารโทรคมนาคม    
หัวหน้าแผนก     2-1433
แผนกประเมินผลการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์  
หัวหน้าแผนก     2-1440
รองหัวหน้าแผนก     2-0824
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อำนวยการ     2-1436
รองผู้อำนวยการ     2-1280
รองผู้อำนวยการ     2-1437
เสมียน       2-1082
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ    
หัวหน้าแผนก     2-2479
แผนกบูรณาการระบบสารสนเทศ    
หัวหน้าแผนก     2-2223
แผนกวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ    
หัวหน้าแผนก     2-2478
แผนกพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
หัวหน้าแผนก     2-0677
แผนกประเมินผลเทคโนโลยีสารสนเทศ  
หัวหน้าแผนก     2-2195
ระบบ INTERNET/INTRANET   2-2462
        2-2463
        2-2464
        2-2465
        2-2466
        2-2467
        2-2468
        2-2469
กองสงครามอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ
หัวหน้ากอง                  2-0655
รองหัวหน้ากอง                2-0656
เสมียน       2-0657
แผนกสงครามสารสนเทศ    
หัวหน้าแผนก     2-1548
แผนกสงครามอิเล็กทรอนิกส์    
หัวหน้าแผนก                      2-1441
นายทหารสงครามอิเล็กทรอนิกส์   2-1438
แผนกรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ  
หัวหน้าแผนก                      2-0650
แผนกประเมินผลการสงครามอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ
หัวหน้าแผนก                            2-1079