กรมช่างอากาศ
กองบังคับการ
เจ้ากรม       3-6011
โทร.ทหาร       534-1011
        0 2241 1546
นายทหารคนสนิท       3-6100
สำนักงานเจ้ากรม       3-6528
        3-6437
รองเจ้ากรม       3-6012
โทร.ทหาร       534-1012
        0 2241 0729
สำนักงานรองเจ้ากรม       3-6092
รองเจ้ากรม       3-6013
สำนักงานรองเจ้ากรม       3-6571
โทรสาร       3-6134
เสนาธิการ       3-6014
โทร.ทหาร       534-1013
        0 2241 1712
สำนักงานเสนาธิการ       3-6515
        3-6093
        3-6398
รองเสนาธิการ       3-6016
        0 2241 0402
รองเสนาธิการ       3-6017
        0 2241 0415
วิศวกรอาวุโส  (พล.อ.ต.)       3-6015
วิศวกรอาวุโส  (น.อ.)       3-6367
โทรสาร       0 2241 2701
สำนักงาน       3-6105
        3-6107
นักวิทยาศาสตร์อาวุโส       3-6109
นายทหารเทคนิคช่างอากาศ           3-6108
        3-6110
นายทหารงบประมาณ       3-6009
ผู้ช่วยนายทหารงบประมาณ       3-6102
นายทหารวิเคราะห์งบประมาณ       3-6103
เสมียนงบประมาณ       3-6104
นายทหารพระธรรมนูญ       3-6141
นายทหารนิรภัยภาคพื้น       3-6123
นายทหารปฏิบัติการประจำกรมช่างอากาศ     3-6120
        3-6121
        3-6122
        3-6125
        3-6370
        0 2534 2015
สำนักงานคณะเจ้าหน้าที่ทำงานประสานงานธุรการในการจัดซื้อจัดจัดจ้าง 3-6368
        3-6369
แผนกธุรการ        
หัวหน้าแผนก                                 3-6143
รองหัวหน้าแผนก                                 3-6124
เสมียน       3-6010
โทรสาร       3-6142
        0 2241 0780
นายทหารธุรการ       3-6144
ห้องประชุมกรมช่างอากาศ       3-6145
        0 2241 2485
ห้องทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ       3-6146
กองกำลังพล        
หัวหน้ากอง                         3-6007
โทรสาร          3-6154
รองหัวหน้ากอง       3-6162
เสมียน       3-6023
นายทหารกำลังพล       3-6366
เจ้าหน้าที่กำลังพล       3-6159
        3-6164
แผนกยุทธการและการข่าว        
หัวหน้าแผนก                                 3-6006
กองส่งกำลังบำรุง        
ผู้อำนวยการ       3-6178
รองผู้อำนวยการ       3-6179
นายทหารส่งกำลังบำรุง       3-6008
กองกรรมวิธีข้อมูล        
หัวหน้ากอง                         3-6336
รองหัวหน้ากอง               3-6394
ฝ่ายบริหารคลังข้อมูล       3-6340
เสมียน       3-6335
แผนกวิเคราะห์และพัฒนาระบบ        
หัวหน้าแผนก         3-6337
แผนกปฏิบัติการ        
หัวหน้าแผนก         3-6339
เสมียน       3-6338
ห้องส่งกำลังบำรุงอัตโนมัติ       3-6401
        3-6402
        0 2241 1227
        0 2243 7787
        0 2243 1355
        0 2243 1356
แผนกการเงิน
หัวหน้านายทหารการเงิน         3-6111
ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารการเงิน        3-6113
เสมียน       3-6090
        0 2241 1355
นายทหารบัญชี       3-6112
นายทหารควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ     3-6114
        3-6115
นายทหารรับจ่ายเงินในงบประมาณ       3-6116
นายทหารรับจ่ายเงินนอกงบประมาณ       3-6117
หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง       3-6018
หมวดเงินเดือน       3-6119
ฝ่ายบัญชีเงินนอกงบประมาณ       3-6147
กองวิทยาการ
ผู้อำนวยการ                       3-6031
รองผู้อำนวยการ                       3-6032
วิศวกร       3-6260
นักวิทยาศาสตร์                            3-6267
นายทหารช่างอากาศ       3-6265
นายทหารประจำ       3-6386
        3-6387
ฝ่ายธุรการ       3-6030
        0 2241 2787
หัวหน้าฝ่าย       3-6489
เสมียน       3-6258
ห้องประชุม (ชั้น 3)       3-6259
ห้องคอมพิวเตอร์       3-6384
สำนักงานฝึกงานในหน้าที่       3-6385
        3-6391
แผนกวิทยาการ          
หัวหน้าแผนก                                    3-6287
รองหัวหน้าแผนก       3-6391
เสมียน       3-6038
นายทหารประจำ       3-6385
ฝ่ายวิทยาการ       3-6058
ฝ่ายวิเคราะห์และประเมินผล       3-6039
ฝ่ายควบคุมการฝึกปฎิบัติ       3-6020
ห้องพักผ่อน นทน.       3-6029
แผนกบริหารกำลังพล        
หัวหน้าแผนก                                    3-6582
รองหัวหน้าแผนก       3-6583
นายทหารบริหารกำลังพล       3-6584
แผนกวิศวการ        
หัวหน้าแผนก                               3-6279
รองหัวหน้าแผนก                               3-6388
เสมียน       3-6033
แผนกแผนแบบ           
หัวหน้าแผนก                                     3-6278
รองหัวหน้าแผนก       3-6034
แผนกวิจัยและตรวจทดลอง         
หัวหน้าแผนก                              3-6281
รองหัวหน้าแผนก       3-6282
เสมียน       3-6035
ฝ่ายตรวจรอยร้าว        3-6283
แผนกเอกสารเทคนิค        
หัวหน้าแผนก       3-6284
ฝ่ายผลิตเอกสารเทคนิค       3-6036
ฝ่ายควบคุมเอกสารเทคนิค (พ่วงโทรสาร)     3-6285
ห้องสมุดแผนกเอกสารเทคนิค       3-6286
กองการซ่อมบำรุง        
หัวหน้ากอง                                 3-6269
รองหัวหน้ากอง                       3-6270
เสมียน       3-6037
โทรสาร       3-6417
แผนกแผนและสถิติ        
หัวหน้าแผนก       3-6573
รองหัวหน้าแผนก       3-6574
ฝ่ายกำหนดการซ่อมบำรุง       3-6575
ฝ่ายทะเบียนและประวัติและสถิติวิเคราะห์     3-6576
แผนกการซ่อมบำรุง 1        
หัวหน้าแผนก       3-6272
รองหัวหน้าแผนก       3-6418
ประจำแผนก       3-6271
        3-6415
แผนกการซ่อมบำรุง 2        
หัวหน้าแผนก       3-6577
รองหัวหน้าแผนก       3-6578
ฝ่ายการซ่อมบำรุง 1       3-6579
ฝ่ายการซ่อมบำรุง 2       3-6580
ฝ่ายการซ่อมบำรุง 3       3-6581
แผนกประสานการซ่อมบำรุง        
หัวหน้าแผนก       3-6419
รองหัวหน้าแผนก       3-6264
ฝ่ายประสานงานอากาศยานเครื่องยนต์และบริภัณฑ์   3-6363
ฝ่ายติดตามสถานภาพ       3-6513
โทรสาร       3-6266
กองซ่อมอากาศยาน 1 (ตาคลี)
ผู้อำนวยการ       5-3090
        0 5626 1811
สำนักงาน       5-3099
รองผู้อำนวยการ                               5-3091
ห้องรับรอง       5-3097
นายทหารงบประมาณ       5-3093
เจ้าหน้าที่งบประมาณ       5-3094
ฝ่ายธุรการ       5-3271
หัวหน้าฝ่าย       5-3270
รองหัวหน้าฝ่าย       5-3275
โทรสาร       5-3272
        0 5626 1981
นายทหารกำลังพล       5-3273
เจ้าหน้าที่กำลังพล       5-3274
ฝ่ายการเงิน        
หัวหน้านายทหารการเงิน       5-3276
เสมียนการเงิน       5-3277
        5-3278
        5-3279
ฝ่ายบริการ       5-3281
หัวหน้าฝ่าย       5-3280
หมวดช่างโยธา       5-3282
หมวดขนส่ง       5-3285
        5-3286
หมวดคลังพัสดุ       5-3284
แผนกจัดดำเนินงาน        
หัวหน้าแผนก                                  5-3580
รองหัวหน้าแผนก       5-3596
โทรสาร       5-3581
เสมียน       5-3582
ฝ่ายแผนและกำหนดงาน       5-3583
ฝ่ายดำเนินงาน       5-3585
ฝ่ายสถิติและวิเคราะห์       5-3587
ฝ่ายควบคุมพัสดุ       5-3590
ห้องพักผ่อน       5-3597
LMIS       5-3588
        5-3589
ศูนย์วิทยุ       5-3591
แจ้งเตือน บ.อุบัติเหตุ       5-3592
ศูนย์คอมพิวเตอร์       5-3593
        5-3594
        5-3595
        0 5626 1743
แผนกควบคุมคุณภาพ        
หัวหน้าแผนก                                    5-3690
รองหัวหน้าแผนก       5-3700
เสมียน       5-3692
ห้องเอกสารเทคนิค       5-3699
ห้องพักผ่อน       5-3695
ฝ่ายวิเคราะห์เทคนิค       5-3823
ฝ่ายกำหนดมาตรฐาน       5-3822
ฝ่ายตรวจ 1,2       5-3824
แผนกซ่อมอากาศยาน 1        
หัวหน้าแผนก                                5-3630
รองหัวหน้าแผนก        5-3631
เสมียน       5-3632
        5-3633
โทรสาร       5-3634
ฝ่ายซ่อมอากาศยาน 1       5-3637
หัวหน้าฝ่าย       5-3640
รองหัวหน้าฝ่าย       5-3641
ฝ่ายซ่อมอากาศยาน 2       5-3648
หัวหน้าฝ่าย       5-3645
รองหัวหน้าฝ่าย       5-3646
ฝ่ายซ่อมอากาศยาน 3       5-3653
หัวหน้าฝ่าย       5-3650
รองหัวหน้าฝ่าย       5-3651
แผนกซ่อมอากาศยาน 2        
หัวหน้าแผนก                                5-3660
รองหัวหน้าแผนก        5-3661
เสมียน       5-3662
ฝ่ายซ่อมอากาศยาน 1       5-3671
หัวหน้าฝ่าย       5-3670
ฝ่ายซ่อมอากาศยาน 2       5-3676
หัวหน้าฝ่าย       5-3675
ฝ่ายซ่อมอากาศยาน 3       5-3681
หัวหน้าฝ่าย       5-3680
แผนกสนับสนุนการซ่อมอากาศยาน      
หัวหน้าแผนก                                     5-3800
รองหัวหน้าแผนก         5-3801
เสมียน       5-3802
ฝ่ายระบบและบริภัณฑ์       5-3811
หัวหน้าฝ่าย       5-3810
ฝ่ายสื่อสารและสรรพาวุธอิเล็กทรอนิกส์     5-3814
หัวหน้าฝ่าย       5-3813
ฝ่ายไฟฟ้าเครื่องวัดประกอบการบิน       5-3818
หัวหน้าฝ่าย       5-3817
ฝ่ายนิวดรอลิค       5-3821
แผนกบินทดสอบ          
หัวหน้าแผนก                                      5-3830
รองหัวหน้าแผนก         5-3831
เสมียน       5-3832
โทรสาร       5-3833
แผนกโรงงาน        
หัวหน้าแผนก                           5-3840
รองหัวหน้าแผนก       5-3841
เสมียน       5-3842
ฝ่ายเครื่องมือกล       5-3847
หัวหน้าฝ่าย       5-3846
ฝ่ายงานโลหะ       5-3851
หัวหน้าฝ่าย       5-3850
ฝ่ายบริภัณฑ์ภาคพื้น       5-3856
หัวหน้าฝ่าย       5-3855
ฝ่ายกระบวนการ       5-3863
หัวหน้าฝ่าย       5-3862
พิเศษ        
นายทหารเวร       5-3095
หมวดรักษาการณ์       5-3096
ห้องตัดผมนายทหารสัญญาบัตร       5-3288
ห้องตัดผนนายทหารประทวน       5-3289
นายทหารนิรภัยภาคพื้น       5-3674
นายทหารจัดหา       5-3697
สหกรณ์ออมทรัพย์       5-3632
ร้านค้าสวัสดิการ       5-3293
ประชาสัมพันธ์ กซอ.1 ชอ.       5-3584
บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด        
ผู้อำนวยการ       5-3666
PRODUCTION PLANNING & CONTROLDIVISION  PP&C MANAGER   5-3682
PP&C SUPERVISOR       5-3834
PP&C OPERATION ROOM       5-3679
        5-3657
        5-3658
PP&C BOX    (อาคาร 4154)       5-3655
PP&C BOX 1 (อาคาร 4155)       5-3837
PP&C BOX 2 (อาคาร 4155)       5-3838
HANGER OPERATION DIVISION HO SUPERVISOR   5-3683
HO SUPERVISOR DOCK 1       5-3672
HO SUPERVISOR DOCK 2       5-3673
HO SUPERVISOR OFFICER       5-3677
HO LIVING ROOM       5-3664
QA MANAGER       5-3685
QA SUPERVISOR       5-3835
งานล้างลอกสี       5-3865
กองซ่อมอากาศยาน 2 (โคกกระเทียม)
ผู้อำนวยการ       5-1301
        0 3648 6240
สำนักงาน       5-1353
รองผู้อำนวยการ          5-1302
นายทหารช่างอากาศ       5-1303
นายทหารผู้ใหญ่       5-1304
นายทหารงบประมาณ        5-1305
ฝ่ายธุรการ        
หัวหน้าฝ่าย       5-1307
นายทหารกำลังพล (พ่วงการฝึกงานในหน้าที่)     5-1308
เสมียน       5-1306
ฝ่ายการเงิน        
หัวหน้านายทหารการเงิน       5-1312
เสมียนการเงิน       5-1313
ฝ่ายบริการ         
หัวหน้าฝ่าย       5-1309
หมวดคลังพลาธิการ       5-1330
หมวดช่างโยธา       5-1310
หมวดขนส่ง       5-1311
แผนกจัดดำเนินงาน        
หัวหน้าแผนก (พ่วงโทรสาร)       5-1314
        0 3664 2672
ฝ่ายแผนกำหนดงาน        5-1314
เจ้าหน้าที่แผนงาน       5-1315
ฝ่ายดำเนินงาน, ฝ่ายสถิติและวิเคราะห์     5-1316
ฝ่ายควบคุมพัสดุ       5-1336
แผนกควบคุมคุณภาพ        
หัวหน้าแผนก (พ่วงโทรสาร)       5-1318
เสมียน       5-1317
แผนกซ่อมอากาศยาน 1        
หัวหน้าแผนก (พ่วงโทรสาร)       5-1319
ฝ่ายซ่อมอากาศยาน 1       5-1320
ฝ่ายซ่อมอากาศยาน 2       5-1321
        5-1322
แผนกซ่อมอากาศยาน 2        
หัวหน้าแผนก       5-1323
เสมียน  (พ่วงหมวดกู้อากาศยานประสบภัย)     5-1324
ฝ่ายซ่อมอากาศยาน 1       5-1326
ฝ่ายซ่อมอากาศยาน 2       5-1325
แผนกสนับสนุนการซ่อมอากาศยาน      
หัวหน้าแผนก       5-1331
เสมียน (พ่วงฝ่ายนิวดรอลิค)       5-1332
ฝ่ายสื่อสารและสรรพาวุธอิเล็กทรอนิกส์     5-1333
หมวดสื่อสาร       5-1334
หมวดสรรพาวุธ       5-1335
ฝ่ายเครื่องยนต์และไฟฟ้าเครื่องวัด       5-1337
ห้องแบตเตอรี่และอุปกรณ์       5-1338
แผนกบินทดสอบ        
หัวหน้าแผนก       5-1327
เสมียน (พ่วงฝ่ายการช่าง)       5-1339
พิเศษ        
จ่าเวรช่องทาง       5-1351
ชมรมนายทหารสัญญาบัตร        5-1352
ชมรมนายทหารประทวน (พ่วงห้องตัดผม)     5-1329
แผนกโรงงาน        
หัวหน้าแผนก (พ่วงเสมียน)       5-1341
เสมียน        
ฝ่ายเครื่องมือกล และกระบวนการ       5-1342
ฝ่ายบริภัณฑ์ภาคพื้น       5-1343
ฝ่ายเตรียมการ       5-1345
จ่าเวรอาคาร 2032 (AGE)       5-1340
จ่าเวรอาคาร 2010 (โรงสี)       5-1344
กองซ่อมเครื่องยนต์ (ดอนเมือง)
ผู้อำนวยการ       2-3083
รองผู้อำนวยการ          2-3084
นายทหารช่างอากาศ       2-4178
นายทหารประจำกอง       2-3103
ฝ่ายธุรการ       2-3082
เสมียน       2-3085
หมวดกำลังพล       2-3086
ห้องประชุม กซย.ชอ.        
ฝ่ายบริการ       2-3078
หมวดการเงิน       2-4177
หมวดพลาธิการ       2-3122
คลังพัสดุเชื้อเพลิง       2-4390
หมวดขนส่ง       2-3118
ห้องอาหาร กซย.ชอ.       2-3121
แผนกจัดดำเนินงาน        
หัวหน้าแผนก                                  2-3925
รองหัวหน้าแผนก                                 
ฝ่ายแผนและกำหนดงาน        
ฝ่ายดำเนินงาน       2-3092
ฝ่ายสถิติและวิเคราะห์, ฝ่ายควบคุมพัสดุ     2-3093
แผนกควบคุมคุณภาพ        
หัวหน้าแผนก                                   2-3088
เสมียน       2-3087
แผนกสนับสนุนการซ่อมเครื่องยนต์      
หัวหน้าแผนก                                    2-5492
เสมียน       2-4475
ฝ่ายถอดทำความสะอาด       2-4520
ฝ่ายควบคุมพัสดุ       2-3100
แผนกซ่อมเครื่องยนต์ที่ 1         
หัวหน้าแผนก                                   2-4474
เสมียน       2-3101
ฝ่ายซ่อมเครื่องยนต์ที่ 1 , 2       2-6207
ฝ่ายซ่อมเครื่องยนต์ที่ 3       2-5493
แผนกซ่อมเครื่องยนต์ที่ 2        
หัวหน้าแผนก         2-4521
เสมียน       2-3022
ฝ่ายซ่อมเครื่องยนต์ที่ 1       2-5919
ฝ่ายซ่อมเครื่องยนต์ที่ 2       2-5920
ฝ่ายซ่อมเครื่องยนต์ที่ 3       2-3124
แผนกทดสอบเครื่องยนต์        
หัวหน้าแผนก                     2-3120
เสมียน       2-3102
แผนกโรงงาน        
หัวหน้าแผนก                                      2-4554
เสมียน       2-4555
ฝ่ายเครื่องมือกล       2-3095
ฝ่ายงานโลหะ สี  และ  ไม้       2-3096
โรงพ่นสี       2-3123
คลังพัสดุโรงงาน       2-3094
กองซ่อมบริภัณฑ์ (ดอนเมือง)
ผู้อำนวยการ                               2-3023
        0 2533 8982
รองผู้อำนวยการ                    2-3024
นายทหารช่างอากาศ       2-3025
สำนักงานผู้อำนวยการ (พ่วงโทรสาร)       2-5529
นายทหารประจำกอง       2-3067
ฝ่ายธุรการ  (พ่วงโทรสาร)       2-6092
กำลังพล       2-3059
ฝ่ายบริการ        
หัวหน้าฝ่าย       2-3063
หมวดการเงิน       2-6093
หมวดพลาธิการ       2-3106
หมวดช่างโยธา       2-6094
หมวดขนส่ง       2-3009
หมวดคลังพัสดุ , คลังระดับกลาง       2-3107
แผนกจัดดำเนินงาน        
หัวหน้าแผนก       2-3042
เสมียน       2-3062
        2-3044
ฝ่ายแผนและกำหนดงาน       2-3003
ฝ่ายดำเนินงาน       2-3007
ฝ่ายสถิติและวิเคราะห์        2-3008
ฝ่ายควบคุมพัสดุ       2-3115
แผนกควบคุมคุณภาพ        
หัวหน้าแผนก                       2-3021
ฝ่ายวิเคราะห์เทคนิค , ฝ่ายกำหนดมาตรฐาน     2-3020
ฝ่ายสนับสนุนการซ่อมบริภัณฑ์       2-5897
หมวดซ่อมโครงสร้าง       2-5895
หมวดกู้อากาศยานประสบภัย (แจ้งอุบัติเหตุข่ายรอง)   2-3116
หมวดกู้อากาศยาน (เวลาราชการ)        2-3111
แผนกซ่อมบริภัณฑ์ 1        
หัวหน้าแผนก                                  2-5530
เสมียน       2-3071
ฝ่ายเครื่องวัดประกอบการบิน       2-3112
ฝ่ายอิเล็กทรอนิกส์       2-3114
ฝ่ายบริภัณฑ์ไฟฟ้า       2-3110
แผนกซ่อมบริภัณฑ์ 2        
หัวหน้าแผนก       2-3029
ฝ่ายนิวดรอลิค       2-3028
หมวดนิวดรอลิค 1,2       2-3066
หมวดนิวดรอลิค 3,4       2-6095
ฝ่ายใบพัดอากาศยาน       2-3033
หมวดใบพัด 1       2-3072
หมวดใบพัด 2       2-4383
ฝ่ายบริภัณฑ์พิเศษ        2-3026
แผนกซ่อมบริภัณฑ์ 3        
หัวหน้าแผนก (พ่วงเสมียน)       2-3050
ฝ่ายบริภัณฑ์เครื่องยนต์ 1,2       2-3030
ฝ่ายบริภัณฑ์เครื่องยนต์ 3       2-3031
แผนกซ่อมบริภัณฑ์ 4        
หัวหน้าแผนก                            2-4481
เสมียน       2-3032
ฝ่ายบริภัณฑ์ภาคพื้น  1       2-5864
ฝ่ายบริภัณฑ์ภาคพื้น  2       2-3061
ฝ่ายบริภัณฑ์ภาคพื้น  3       2-3073
แผนกผลิตก๊าซ (ทุ่งสีกัน)        
หัวหน้าแผนก (พ่วงโทรสาร)       2-8720
เสมียน       2-8782
โทรสาร       2-8783
ฝ่ายผลิตก๊าซ 1        
หมวดผลิตก๊าซ 1 (โคราช)       4-0990
โทรสาร       4-0991
หมวดผลิตก๊าซ  2 (ตาคลี)       5-3958
โทรสาร       5-3959
หมวดผลิตก๊าซ  3 (อุบลราชธานี)       4-3924
หมวดผลิตก๊าซ  4 (อุดรธานี)        
ฝ่ายผลิตก๊าซ  2        
หมวดผลิตก๊าซ  1 (สุราฏร์ธานี)       6-5908
หมวดผลิตก๊าซ  2 (ทุ่งสีกัน)       2-8722
หมวดผลิตก๊าซ  3 (เชียงใหม่)       5-7168
        5-7169
ฝ่ายซ่อมบำรุง        
หมวดซ่อมบำรุง 1       2-8723
หมวดซ่อมบำรุง 2       2-8721
พิเศษ        
ห้องนายทหารสัญญาบัตร (พ่วงห้องตัดผม)     2-3043
ร้านค้าสวัสดิการ กซภ.ชอ.       2-3080
กองรักษาการณ์ ชอ. (ดอนเมือง)       2-3079
ห้องพักนายทหารเวร        
ห้องพักเวรรักษาการณ์        
ป้อมยามจุดที่ 1        2-6237
ป้อมยามจุดที่ 2       2-3117
ห้องพักยาม       2-5888
กองโรงงาน
ผู้อำนวยการ                        3-6041
รองผู้อำนวยการ                               3-6042
วิศวกร                                              3-6209
ฝ่ายธุรการ        
หัวหน้าฝ่าย       3-6210
เสมียน       3-6040
        0 2241 1385
ฝ่ายบริการ        
หัวหน้าฝ่าย       3-6253
นายทหารช่างอากาศ       3-6254
แผนกจัดดำเนินงาน        
หัวหน้าแผนก       3-6217
รองหัวหน้าแผนก       3-6375
เสมียน       3-6045
ฝ่ายแผนและกำหนดงาน       3-6218
เจ้าหน้าที่       3-6215
ฝ่ายดำเนินงาน       3-6220
ฝ่ายสถิติและวิเคราะห์       3-6219
ฝ่ายควบคุมพัสดุ       3-6221
คลังย่อยโรง 9       3-6222
แผนกวิศวการโรงงาน        
หัวหน้าแผนก                                   3-6226
รองหัวหน้าแผนก       3-6216
เสมียน       3-6044
ฝ่ายแบบแผน       3-6212
แผนกควบคุมคุณภาพ        
หัวหน้าแผนก                          3-6224
เสมียน , ฝ่ายวิเคราะห์เทคนิค       3-6046
ฝ่ายตรวจ 1 , 2 , 3       3-6225
แผนกโลหะและโครงสร้าง         
หัวหน้าแผนก                            3-6227
รองหัวหน้าแผนก       3-6244
เสมียน       3-6049
ฝ่ายแผ่นโลหะ       3-6241
ฝ่ายโครงโลหะที่ 1       3-6236
ฝ่ายเชื่อมโลหะ       3-6237
ฝ่ายถอดประกอบ       3-6243
หมวดซ่อมสร้างที่ 1       3-6238
หมวดซ่อมสร้างที่ 2       3-6239
หมวดซ่อมสร้างที่ 3       3-6240
หมวดเบ็ดเตล็ด       3-6242
หมวดไฟฟ้า          3-6059
ช่างตรวจควบคุมคุณภาพ       3-6245
คลังฝ่ายถอดประกอบ       3-6246
สำนักงานเครื่องบินเล็ก       3-6234
แผนกอโลหะ        
หัวหน้าแผนก                           3-6235
รองหัวหน้าแผนก        3-6439
เสมียน       3-6229
หัวหน้าฝ่ายยางและพลาสติก       3-6214
ฝ่ายงานและเบ็ดเตล็ด (หนังและผ้า)       3-6230
ฝ่ายงานเบ็ดเตล็ด (งานไม้)       3-6232
หัวหน้างานไม้       3-6233
ฝ่ายวัสดุผสม       3-6231
งานถังและเชื้อเพลิง       3-6438
ฝ่ายงานหมวกบิน       3-6535
แผนกอบชุบและตกแต่งผิว        
หัวหน้าแผนก       3-6247
รองหัวหน้าแผนก       3-6047
เสมียน       3-6376
ฝ่ายอบชุบ       3-6252
แผนกเครื่องมือกล        
หัวหน้าแผนก       3-6249
เสมียน       3-6048
ฝ่ายเครื่องมือกล 1       3-6250
ฝ่ายเครื่องมือกล 2 (โรง 9)       3-6251
        3-6378
ฝ่ายเครื่องมือกล 3 (โรง 11)       3-6252
        3-6377
กองพัสดุช่างอากาศ
ผู้อำนวยการ                               3-6061
        0 2241 1377
รองผู้อำนวยการ                              3-6062
นายทหารพัสดุช่างอากาศ       3-6288
โต๊ะเวรอาคาร 8016       3-6486
นายทหารประจำ       3-6289
        3-6291
ฝ่ายธุรการ       3-6060
โทรสาร       0 2243 4414
นายทหารประจำ       3-6372
ห้องประชุม       3-6290
แผนกจัดดำเนินงาน        
หัวหน้าแผนก       3-6293
ฝ่ายแผนและปฏิบัติการ , ฝ่ายระบบงานและประเมินค่า   3-6420
ฝ่ายมาตรฐานและข้อมูลเทคนิค       3-6063
แผนกควบคุมพัสดุ        
หัวหน้าแผนก                                  3-6294
        0 2241 2620
รองหัวหน้าแผนก        3-6295
เสมียน       3-6064
ฝ่ายควบคุม          3-6299
หมวดควบคุม       3-6304
โทรสาร       3-6292
หมวดควบคุมอัตราสะสมพัสดุ , หมวดควบคุมอากาศยานเครื่องยนต์ และบริภัณฑ์ 3-6298
หมวดพัสดุเร่งด่วน       3-6300
ฝ่ายบัญชีคุม       3-6296
หัวหน้าฝ่าย       3-6297
หมวดอะไหล่อากาศยาน , หมวดอะไหล่เครื่องยนต์ , หมวดอะไหล่บริภัณฑ์ 3-6302
ฝ่ายแจ้งความต้องการ , หมวดพัสดุถาวร     3-6303
ฝ่ายสนับสนุนการสร้างซ่อม       3-6301
แผนกตรวจสำรวจ        
หัวหน้าแผนก                                 3-6305
เสมียน       3-6065
ฝ่ายตรวจพัสดุ       3-6306
ฝ่ายสำรวจพัสดุ       3-6307
ฝ่ายตรวจสอบหลักฐานพัสดุ       3-6308
แผนกบริการพัสดุ         
หัวหน้าแผนก                                  3-6309
        0 2243 1047
เสมียน       3-6066
ฝ่ายรับพัสดุ       3-6321
หมวดรับพัสดุจากการจัดหาทางทหาร       3-6374
หมวดรับพัสดุจากต่างประเทศ       3-6310
หมวดรับพัสดุภายในประเทศ       3-6320
หมวดรับพัสดุดี ชำรุด ส่งคืน       3-6323
ฝ่ายส่งพัสดุ       3-6325
ห้องคอมพิวเตอร์       3-6322
งานช่างไม้       3-6326
หมวดส่งพัสดุสนับสนุน       3-6547
ฝ่ายบรรจุหีบห่อ       3-6324
แผนกคลังพัสดุที่ 1        
หัวหน้าแผนก                                      3-6373
เสมียน       3-6067
ฝ่ายคลังพัสดุชำรุด       3-6312
        3-6371
คลัง 21       3-6313
คลัง 22  (ALMS 4)       3-6311
คลัง 22/1       3-6314
คลัง 23       3-6315
คลัง 31       3-6316
คลัง 32        3-6318
คลัง 42       3-6319
คลัง 43  (ALMSB1)       3-6320
แผนกคลังพัสดุที่ 2 (ที่ตั้งดอนเมือง)         
หัวหน้าแผนก                                      2-3053
รองหัวหน้าแผนก                                 2-4929
คลังพัสดุที่ 2       2-3054
        2-3064
คลังพัสดุ (ทุ่งสีกัน)       2-8781
แผนกคลังพัสดุที่ 3 (ที่ตั้งดอนเมือง)        
หัวหน้าแผนก                                 2-3089
ฝ่ายคลังพัสดุ       2-3091
ฝ่ายควบคุมและสถิติ       2-3090
แผนกคลังพัสดุที่ 4 (โคกกระเทียม)        
หัวหน้าแผนก                                 5-1346
รองหัวหน้าแผนก       5-1348
ฝ่ายคลังพัสดุ       5-1349
        5-1354
ฝ่ายควบคุมและสถิติ       5-1347
        5-1350
แผนกจัดหา        
หัวหน้าแผนก                               3-6364
รองหัวหน้าแผนก                               3-6148
เสมียน