กรมช่างโยธาทหารอากาศ
กองบังคับการ
เจ้ากรม       2-6321
โทร.ทหาร       514-1194
        0 2996 8449
นายทหารคนสนิท (พ่วงโทรสาร)       2-2504
รองเจ้ากรม       2-6322
        0 2996 8491
สำนักงานรองเจ้ากรม       2-4588
เสนาธิการ       2-6323
        0 2532 2213
สำนักงานเสนาธิการ       2-4972
นายทหารช่างโยธา       2-6331
        2-2548
นายทหารงบประมาณ       2-3820
ผู้ช่วยนายทหารงบประมาณ       2-6335
เจ้าหน้าที่งบประมาณ       2-6336
นายทหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร       2-4476
นายทหารพระธรรมนูญ       2-6391
สำนักงานนิรภัยภาคพื้น       2-6387
        2-5875
นายทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์       2-5876
เสมียน กองบังคับการ (ชั้น ๓)       2-4350
นายทหารปฏิบัติการประจำกรมช่างโยธาทหารอากาศ       2-0412
        2-0413
ศูนย์ IT , E-Auction       2-6015
        0 2500 2276
สำนักงานผู้ชำนาญงาน (ห้องนายทหารผู้ใหญ่)        
หัวหน้าสำนักงาน       2-6327
เสมียน       2-6324
        2-6325
        2-6330
สำนักงาน       2-4240
โทรสาร       2-4610
แผนกธุรการ        
หัวหน้าแผนก       2-3951
รองหัวหน้าแผนก       2-6328
นายทหารธุรการ       2-4092
เสมียน       2-6467
โทรสาร       2-6468
กองกำลังพล        
หัวหน้ากอง       2-6334
รองหัวหน้ากอง       2-6337
นายทหารกำลังพล       2-6329
เจ้าหน้าที่กำลังพล (พ่วงโทรสาร)       2-6333
แผนกยุทธการและการข่าว        
หัวหน้าแผนก       2-0414
รองหัวหน้าแผนก       2-0415
เจ้าหน้าที่ยุทธการ       2-0416
กองส่งกำลังบำรุง        
หัวหน้ากอง       2-6332
รองหัวหน้ากอง       2-0417
นายทหารส่งกำลังบำรุง       2-0418
เจ้าหน้าที่ส่งกำลังบำรุง       2-0419
แผนกการเงิน
หัวหน้านายทหารการเงิน       2-4082
ผู้ช่วยนายทหารการเงิน       2-5364
นายทหารรับจ่ายเงิน       2-0461
เสมียน       2-5310
ฝ่ายจัดเก็บรายได้        
สำนักงานผู้จัดเก็บเงินรายรับ       2-2557
        0 2523 9470
กองวิทยาการ
ผู้อำนวยการ       2-4986
รองผู้อำนวยการ       2-4987
วิศวกร       2-5106
นายทหารเทคนิคช่างโยธา       2-6341
ฝ่ายธุรการ        
หัวหน้าฝ่าย       2-5287
ฝ่ายบริหารกำลังพล        
หัวหน้าฝ่าย       2-0458
แผนกวิทยาการ        
หัวหน้าแผนก       2-4857
รองหัวหน้าแผนก       2-0422
ฝ่ายวิทยาการ       2-2762
ฝ่ายฝึกงานในหน้าที่       2-3966
ฝ่ายพัฒนาวิชาการ       2-4694
แผนกจัดดำเนินงาน                      
หัวหน้าแผนก       2-5241
รองหัวหน้าแผนก       2-6286
ฝ่ายพิมพ์แบบและรายการ       2-4263
ฝ่ายสถิติและวิเคราะห์       2-4093
แผนกตรวจทดลองและควบคุมมาตรฐาน        
หัวหน้าแผนก (พ่วงเสมียน)       2-4664
ฝ่ายตรวจสอบ       2-5508
โทรสาร       2-5499
กองออกแบบก่อสร้าง        
หัวหน้ากอง       2-0443
รองหัวหน้ากอง       2-0444
เสมียน       2-0445
แผนกแบบแผน        
หัวหน้าแผนก (พ่วงเสมียน)       2-3937
รองหัวหน้าแผนก       2-3950
(พ่วงโทรสาร)       2-5620
ฝ่ายสถาปัตยกรรม       2-2698
ฝ่ายสถาปัตยกรรมภายใน       2-0441
แผนกวิศวกรรมโยธา        
หัวหน้าแผนก       2-4632
เสมียน       2-3781
ฝ่ายวิศวกรรมสำรวจ       2-0423
ฝ่ายประมาณราคา       2-5898
แผนกวิศวกรรมระบบ        
หัวหน้าแผนก       2-2988
รองหัวหน้าแผนก       2-5486
เสมียน       2-4352
        2-5520
กองอาคาร
ผู้อำนวยการ       2-3783
รองผู้อำนวยการ       2-6356
นายทหารเทคนิคกองอาคาร       2-0468
ฝ่ายธุรการ        
หัวหน้าฝ่าย       2-5564
แผนกจัดดำเนินงาน        
หัวหน้าแผนก       2-3926
รองหัวหน้าแผนก       2-0464
ฝ่ายแผนและกำหนดงาน , ฝ่ายสถิติและวิเคราะห์       2-4163
แผนกออกแบบ        
หัวหน้าแผนก       2-0465
รองหัวหน้าแผนก       2-2678
ฝ่ายสำรวจออกแบบ , ฝ่ายสาธารณูปโภค       2-5384
แผนกซ่อมสร้างอาคาร        
หัวหน้าแผนก       2-5080
รองหัวหน้าแผนก       2-6358
ฝ่ายอาคารส่วนพักอาศัย (พ่วงเสมียน)       2-6429
ฝ่ายอาคารส่วนราชการ       2-5748
ฝ่ายอาคารพิเศษ       2-6357
หมวดคลังพัสดุ       2-2694
แผนกโรงงาน        
หัวหน้าแผนก       2-4514
รองหัวหน้าแผนก       2-5738
ฝ่ายตกแต่งสถานที่ , ฝ่ายงานช่างฝีมือ       2-2692
ฝ่ายเครื่องมือกล       2-2693
แผนกเคหะบริการ        
หัวหน้าแผนก       2-4202
รองหัวหน้าแผนก       2-6021
ฝ่ายสุขภัณฑ์ , ฝ่ายกำจัดสิ่งปฏิกูล , ฝ่ายป้องกันและกำจัดปลวก     2-2682
ฝ่ายคลังพัสดุ        
หัวหน้าฝ่าย (พ่วงห้องคลังพัสดุ)       2-2665
กองสนามบิน
ผู้อำนวยการ            2-6621
รองผู้อำนวยการ (พ่วงโทรสาร)       2-6625
ฝ่ายธุรการ        
หัวหน้าฝ่าย       2-6553
เสมียน       2-6551
ฝ่ายคลังพัสดุ              
หัวหน้าฝ่าย       2-6712
เจ้าหน้าที่พัสดุ       2-6552
แผนกจัดดำเนินงาน        
หัวหน้าแผนก (พ่วงโทรสาร)       2-6584
รองหัวหน้าแผนก       2-6588
ฝ่ายแผนและกำหนดงาน       2-6841
ฝ่ายสถิติและวิเคราะห์ , ฝ่ายแบบแผน , หมวดควบคุมพัสดุ     2-6739
แผนกสนามบิน        
หัวหน้าแผนก (พ่วงโทรสาร)       2-6993
ฝ่ายซ่อมสร้างสนามบิน       2-6991
ฝ่ายซ่อมสร้างรั้วและสิ่งกีดขวาง       2-6992
แผนกการทาง                                       
หัวหน้าแผนก       2-2717
รองหัวหน้าแผนก       2-5391
ฝ่ายซ่อมสร้างถนนและลานจอดรถ       2-2645
ฝ่ายติดตั้งซ่อมแซมเครื่องหมายจราจร       2-5081
แผนกเครื่องทุ่นแรง        
หัวหน้าแผนก                  2-6891
รองหัวหน้าแผนก              2-6602
เสมียน (พ่วงโทรสาร)       2-6892
ฝ่ายเครื่องทุ่นแรงหนัก       2-6803
ฝ่ายเครื่องทุ่นแรงเบา       2-6996
ฝ่ายบริการเครื่องทุ่นแรง       2-6601
แผนกซ่อมบำรุง        
หัวหน้าแผนก (พ่วงโทรสาร)       2-6997
รองหัวหน้าแผนก       2-6815
เสมียน       2-6998
ฝ่ายซ่อมเครื่องทุ่นแรง       2-6818
ฝ่ายซ่อมรถเฉพาะการ       2-6615
กองไฟฟ้า
ผู้อำนวยการ                 2-2676
        0 2523 7638
รองผู้อำนายการ        2-2669
นายทหารเทคนิค       2-2558
ฝ่ายธุรการ        
หัวหน้าฝ่าย       2-4265
เสมียน       2-2715
โทรสาร       2-5665
ฝ่ายคลังพัสดุ        
หัวหน้าฝ่าย       2-6008
แผนกจัดดำเนินงาน        
หัวหน้าแผนก       2-6089
รองหัวหน้าแผนก       2-6090
เสมียน       2-2510
ฝ่ายแผนและกำหนดงาน , ฝ่ายแบบแผน , ฝ่ายสถิตและวิเคราะห์     2-4168
หมวดควบคุมพัสดุ       2-2662
แผนกปฏิบัติการไฟฟ้า        
หัวหน้าแผนก       2-4259
รองหัวหน้าแผนก       2-0466
เสมียน       2-2509
ฝ่ายจักรกลไฟฟ้า       2-0467
ฝ่ายไฟฟ้าสนามบิน       2-6012
เสมียน       2-6013
หมวดบูรณะไฟฟ้า , หมวดสนับสนุนไฟฟ้า       2-0431
โรงไฟฟ้า ทอ.5       2-2688
โรงจักรไฟฟ้า ทอ.7       2-5598
สถานีไฟฟ้าย่อย ทอ.7       2-2484
แผนกบริการไฟฟ้า        
หัวหน้าแผนก       2-4585
รองหัวหน้าแผนก       2-0432
ฝ่ายไฟฟ้าแรงสูง       2-5585
ฝ่ายไฟฟ้าอาคาร       2-0433
ฝ่ายไฟฟ้าสาธารณะ       2-3848
หมวดควบคุมไฟฟ้า       2-2686
ศูนย์ควบคุมปฏิบัติการ (แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง)       2-4105
        0 2523 7639
เสมียน       2-4305
แผนกซ่อมบำรุง        
หัวหน้าแผนก            2-4261
รองหัวหน้าแผนก       2-3927
เสมียน       2-4813
ฝ่ายซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า       2-0434
ฝ่ายซ่อมบริภัณฑ์ไฟฟ้า , ฝ่ายบำรุงรักษา       2-0440
แผนกอนุรักษ์พลังงาน        
หัวหน้าแผนก       2-0424
รองหัวหน้าแผนก       2-0462
สำนักงานกำกับดูแลและอนุรักษ์พลังงาน ทอ.       2-2993
เจ้าหน้าที่เทคนิค       2-0463
กองประปาและสุขาภิบาล
ผู้อำนวยการ              2-2685
รองผู้อำนวยการ (พ่วงโทรสาร)       2-4583
นายทหารเทคนิคช่างโยธา       2-0435
ฝ่ายธุรการ        
หัวหน้าฝ่าย       2-4584
ฝ่ายคลังพัสดุ        
หัวหน้าฝ่าย       2-6005
แผนกจัดดำเนินงาน        
หัวหน้าแผนก (พ่วงโทรสาร)       2-5086
รองหัวหน้าแผนก       2-4825
ฝ่ายแผนและกำหนดงาน , ฝ่ายแบบแผนฝ่ายสถิตและวิเคราะห์     2-4825
แผนกผลิตและจ่ายน้ำประปา              
หัวหน้าแผนก          2-2684
รองหัวหน้าแผนก       2-2507
ฝ่ายผลิตและควบคุมคุณภาพ , ฝ่ายติดตั้งระบบ จ่ายน้ำประปา , ฝ่ายควบคุมการใช้น้ำประปา 2-6106
โรงสูบน้ำประปา        
โรงสูบน้ำ กองบิน 6        3-1731
โรงสูบน้ำ บก.ทอ.       3-1223
โรงสูบน้ำ รร.นอ.       3-1003
โรงสูบน้ำ พธ.ทอ.       3-1322
โรงสูบน้ำ รร.จอ.ยศ.ทอ.       3-1849
โรงสูบน้ำ พัน ตอ.ลาดเป็ด       3-1190
โรงสูบน้ำ ท่าดินแดง       3-1658
โรงสูบน้ำ สโมสรประทวน       3-1152
โรงสูบน้ำ ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.       2-7383
โรงสูบน้ำ สพ.ทอ. (ทุ่งสีกัน)       2-8784
โรงสูบน้ำ ที่พักทหารทุ่งสีกัน       2-8785
โรงสูบน้ำ แฟลต ทอ.5 (หลังสถานีรถไฟ)       3-0484
โรงสูบน้ำ แฟลต ทอ.ใหม่       3-1044
แผนกสุขาภิบาล        
หัวหน้าแผนก       2-6711
รองหัวหน้าแผนก       2-6999
ฝ่ายบำบัดน้ำเสีย , ฝ่ายการระบายน้ำ       2-6710
เวรแผนกสุขาภิบาล       2-6905
โรงกำจัดน้ำเสีย (หลัง คปอ.)       3-2448
โรงสูบระบายน้ำที่ 1 - 2       3-2291
โรงสูบระบายน้ำที่ 4 - 5 (ตรงข้ามสวนสุขภาพ)       3-2069
โรงสูบระบายน้ำที่ 6-7 (ช่องทางท่าดินแดง 7)       3-1103
โรงสูบระบายน้ำที่ 3 (ช่องทางท่าดินแดง 2)       3-2099
โรงสูบระบายน้ำที่ 9 (ทุ่งสีกัน)       2-8710
คลังพัสดุ       2-6966
แผนกสิ่งแวดล้อม        
หัวหน้าแผนก       2-3049
ฝ่ายรักษาความสะอาด , ฝ่ายรักษาภูมิสถาปัตย์       2-2716
แผนกซ่อมบำรุง        
หัวหน้าแผนก       2-2505
ฝ่ายซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำ , ฝ่ายซ่อมบำรุงระบบจ่ายน้ำประปา     2-0437
เวรบูรณะบำรุงประปา (แจ้งประปาขัดข้อง)       2-2542
กองโรงงาน
ผู้อำนวยการ (พ่วงโทรสาร)       2-2529
รองผู้อำนวยการ                 2-2530
ฝ่ายธุรการ        
หัวหน้าฝ่าย       2-2528
เสมียน       2-4433
ฝ่ายคลังพัสดุ        
หัวหน้าฝ่าย       2-4752
เจ้าหน้าที่คลังพัสดุ       2-2514
แผนกจัดดำเนินงาน        
หัวหน้าแผนก       2-2531
รองหัวหน้าแผนก       2-4436
ฝ่ายแผนและกำหนดงาน       2-4437
ฝ่ายสถิติและวิเคราะห์ , หมวดควบคุมพัสดุ       2-4439
แผนกควบคุมคุณภาพ        
หัวหน้าแผนก       2-4434
ฝ่ายตรวจทดลอง , ฝ่ายพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงาน       2-4435
แผนกเครื่องปรับอากาศ        
หัวหน้าแผนก       2-2541
ฝ่ายซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก       2-2540
ฝ่ายซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่       2-2539
ฝ่ายติดตั้ง       2-4442
ฝ่ายบริการ       2-2538
แผนกโรงงาน                  
หัวหน้าแผนก       2-2535
รองหัวหน้าแผนก       2-2536
เสมียน       2-2537
ฝ่ายซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า       2-4440
ฝ่ายซ่อมบริภัณฑ์ช่างโยธา       2-4441
ฝ่ายซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า       2-4169
ฝ่ายเครื่องมือกล       2-4170
        2-4171
แผนกซ่อมเครื่องทุ่นแรง        
หัวหน้าแผนก       2-2532
ฝ่ายซ่อมระบบส่งกำลัง       2-4443
ฝ่ายซ่อมเครื่องยนต์       2-2534
ฝ่ายซ่อมระบบพิเศษ       2-2533
พิเศษ        
แจ้งเครื่องปรับอากาศขัดข้อง       2-4437
แจ้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขัดข้อง       2-4209
เวรรักษาการณ์       2-2552
กองพัสดุช่างโยธา
ผู้อำนวยการ                    2-2695
รองผู้อำนวยการ              2-2513
นายทหารประจำกอง       2-5889
ฝ่ายธุรการ        
หัวหน้าฝ่าย       2-2511
ห้องเอกสารลับ       2-6373
แผนกจัดดำเนินงาน        
หัวหน้าแผนก , ฝ่ายแผนและปฏิบัติการ       2-2515
ฝ่ายมาตรฐานและข้อมูลเทคนิค , ฝ่ายกรรมวิธีข้อมูล , ฝ่ายจัดระบบงานและประเมินค่า 2-2521
แผนกตรวจสำรวจ              
หัวหน้าแผนก       2-2516
ฝ่ายตรวจพัสดุ , ฝ่ายสำรวจพัสดุ       2-2517
ฝ่ายตรวจสอบหลักฐานพัสดุ       2-0438
แผนกควบคุมพัสดุ        
หัวหน้าแผนก       2-2518
ฝ่ายบัญชีคุม       2-2520
ฝ่ายแจ้งความต้องการ (พ่วงฝ่ายควบคุมพัสดุ)       2-2519
ฝ่ายควบคุมอาคารและสถานที่       2-6065
แผนกบริการพัสดุ         
หัวหน้าแผนก                   2-5416
ฝ่ายรับพัสดุ       2-2523
ฝ่ายส่งพัสดุ , หมวดบรรจุหีบห่อ       2-5416
แผนกคลังพัสดุ                  
หัวหน้าแผนก       2-2522
รองหัวหน้าแผนก       2-0439
ฝ่ายพัสดุก่อสร้าง       2-2524
คลังเก็บวัสดุก่อสร้าง       2-5045
ฝ่ายพัสดุเครื่องทุ่นแรง       2-2525
หมวดอุปกรณ์เครื่องทุ่นแรง       2-6282
ฝ่ายพัสดุสาธารณูปโภค       2-2526
หมวดคลังพัสดุประปา , หมวดคลังพัสดุเครื่องปรับอากาศ       2-5982
ฝ่ายพัสดุชำรุด       2-2527
หมวดพัสดุชำรุดรอซ่อม       2-4448
แผนกจัดหา        
หัวหน้าแผนก                  2-5311
        0 2523 8864
ฝ่ายจัดหา       2-5308
ห้องเจ้าหน้าที่ประสานคณะกรรมการเปิดซองประกวดราคา     2-6108
ฝ่ายตรวจหลักฐานและสัญญา       2-5139
        2-5286
        2-4349
ฝ่ายการจ้าง       2-5309
กองดับเพลิงและกู้ภัย
ผู้อำนวยการ            2-2544
รองผู้อำนวยการ       2-2545
ฝ่ายธุรการ        
หัวหน้าฝ่าย       2-2543
ฝ่ายคลังพัสดุ       2-6263
หมวดสื่อสาร       2-5333
หมวดรับแจ้งเหตุ       2-5030
ศูนย์รวมข่าวแจ้งเหตุดับเพลิง       2-5031
สถานีดับเพลิง       2-5812
แผนกจัดดำเนินงาน        
หัวหน้าแผนก                2-6265
เสมียน       2-2546
ฝ่ายแผนและกำหนดงาน       2-6264
ฝ่ายสถิติและวิเคราะห์       2-6266
หมวดควบคุมพัสดุ       2-5607
แผนกดับเพลิงอาคาร        
หัวหน้าแผนก                   2-5033
ฝ่ายเทคนิคการดับเพลิงอาคาร       2-0031
ฝ่ายปฏิบัติการดับเพลิงอาคาร       2-0032
หมวดซ่อมระบบดับเพลิงและแจ้งเตือน       2-0033
หมวดผลิตและซ่อมบำรุง       2-5609
แผนกดับเพลิงอากาศยาน        
หัวหน้าแผนก       2-5625
ฝ่ายเทคนิคการดับเพลิงอากาศยาน       2-5195
ฝ่ายปฏิบัติการดับเพลิงอากาศยาน       2-5029
ฉุกเฉินดับเพลิง       0 2523 8820
แผนกกู้ภัย        
หัวหน้าแผนก       2-5334
ฝ่ายเทคนิคการกู้ภัย       2-0034
ฝ่ายปฏิบัติการกู้ภัย       2-0035
แผนกวิทยาการ        
หัวหน้าแผนก                     2-0470
ฝ่ายวิทยาการดับเพลิงและกู้ภัย       2-0471
ฝ่ายตรวจและควบคุมการฝึก       2-5032
กองบริการ
หัวหน้ากอง       2-6389
รองหัวหน้ากอง           2-6390
เสมียน       2-0473
แผนกบริการ        
หัวหน้าแผนก                      2-6340
รองหัวหน้าแผนก       2-5616
เจ้าหน้าที่สวัสดิการ       2-5617
ฝ่ายพัสดุ       2-0472
ฝ่ายขนส่ง       2-5066
        2-5494
สถานีบริการเชื้อเพลิง       2-2549
หมวดรักษาการณ์       2-0474
พิเศษ
นายทหารเวร (พ่วงกองรักษาการณ์)       2-2547
ป้อมยามรักษาการณ์       2-4360
ชุมนุมช่างโยธาทหารอากาศ       2-2550
ห้องตัดผมนายทหารสัญญาบัตร (ชาย - หญิง)       2-2551
ห้องตัดผมนายทหารชั้นประทวน       2-4973
สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์       3-1566
        3-1040
        3-1941
        0 2523 3341