กรมจเรทหารอากาศ
ส่วนบังคับบัญชา
เจ้ากรม       2-1340
โทร.ทหาร       514-1191
        0 2996 8428
นายทหารคนสนิท       2-1343
สำนักงานเจ้ากรม       2-1045
รองเจ้ากรม       2-1341
        0 2996 8478
สำนักงานรองเจ้ากรม       2-1066
รองเจ้ากรม       2-1342
        0 2523 8925
สำนักงานรองเจ้ากรม       2-1067
นายทหารปฏิบัติการประจำกรมจเรทหารอากาศ     2-1069
        2-1072
นายทหารกำลังพล       2-1344
เจ้าหน้าที่กำลังพล       2-1345
นายทหารเทคโนโลยีสารสนเทศ       2-1346
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ       2-1347
นายทหารงบประมาณ       2-1348
เสมียนงบประมาณ       2-1349
นายทหารการเงิน       2-1350
เสมียนการเงิน       2-1351
แผนกธุรการ
หัวหน้าแผนก       2-2007
เสมียน       2-2008
โทรสาร       2-2000
นายทหารพัสดุ       2-2009
กองแผนและโครงการ
ผู้อำนายการ       2-1352
รองผู้อำนายการ       2-1353
นายทหารแผนและโครงการ       2-1354
เสมียน       2-1355
โทรสาร       2-1356
แผนกแผนและโครงการ        
หัวหน้าแผนก       2-1357
เสมียน       2-1358
แผนกวิทยาการ       2-1359
หัวหน้าแผนก       2-1360
เสมียน       2-0661
แผนกสถิติวิเคราะห์        
หัวหน้าแผนก       2-1361
เสมียน       2-1362
กองตรวจสอบและประเมินผล 1
หัวหน้ากอง       2-1363
รองหัวหน้ากอง       2-1365
นายทหารตรวจสอบและประเมินผล       2-1366
เสมียน       2-0663
โทรสาร       2-1368
แผนกตรวจสอบ 1        
หัวหน้าแผนก       2-1748
เสมียน       2-1763
แผนกตรวจสอบ 2        
หัวหน้าแผนก       2-1769
เสมียน       2-1848
แผนกตรวจสอบ 3        
หัวหน้าแผนก       2-1885
เสมียน       2-1886
แผนกตรวจสอบ 4        
หัวหน้าแผนก       2-1887
เสมียน       2-1945
แผนกตรวจสอบ 5        
หัวหน้าแผนก       2-1946
เสมียน       2-1947
กองตรวจสอบและประเมินผล 2
หัวหน้ากอง       2-1952
รองหัวหน้ากอง       2-0995
นายทหารตรวจสอบและประเมินผล       2-2186
เสมียน       2-2234
โทรสาร       2-2235
แผนกตรวจสอบ 1        
หัวหน้าแผนก       2-2236
เสมียน       2-2237
แผนกตรวจสอบ 2        
หัวหน้าแผนก       2-8583
เสมียน       2-8602
แผนกตรวจสอบ 3        
หัวหน้าแผนก       2-8603
เสมียน       2-8637
แผนกตรวจสอบ 4        
หัวหน้าแผนก       2-8638
เสมียน       2-0660
กองตรวจสอบมาตรฐานการบิน
ผู้อำนวยการ       2-2340
รองผู้อำนวยการ       2-2341
นายทหารแผนและโครงการ       2-1777
นายทหารวิชาการ       2-1778
นายทหารสถิติและวิจัย       2-1779
เสมียน       2-1780
โทรสาร       2-1838
หัวหน้านายทหารตรวจสอบมาตรฐานการบินนักบินขับไล่   2-2342
นายทหารตรวจสอบมาตรฐานการบินนักบินขับไล่     2-0662
หัวหน้านายทหารตรวจสอบมาตรฐานการบินนักบินลำเลียง   2-8533
นายทหารตรวจสอบมาตรฐานการบินนักบินลำเลียง   2-8534
หัวหน้านายทหารตรวจสอบมาตรฐานการบินนักบินเฮลิคอปเตอร์ 2-8535
นายทหารตรวจสอบมาตรฐานการบินนักบินเฮลิคอปเตอร์   2-8536
นายทหารตรวจสอบมาตรฐานการบินต้นหน     2-8537
กองตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน
หัวหน้ากอง       2-0670
        0 2531 9030
รองหัวหน้ากอง       2-0671
นายทหารพระธรรมนูญ       2-0672
นายทหารธุรการ       2-2314
เสมียน  (พ่วงโทรสาร)       2-0673
นายทหารสืบสวนสอบสวน       2-0674
        2-2315
        2-2316
        2-2317
        2-2318
        2-2319
        2-2320
นายทหารสารสนเทศ       2-0675
        2-2321
พิเศษ
ห้องประชุม จร.ทอ.       2-8657
เสมียนเวร       2-8655