กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
กองบัญชาการ
ผู้บัญชาการ                       2-6534
        2-6826
โทร.ทหาร       514-1177
โทรสาร       2-0599
        0 2996 8414
นายทหารคนสนิท       2-6774
สำนักงานผู้บัญชาการ       2-6801
        2-6790
        2-6831
รองผู้บัญชาการ       2-6535
โทร.ทหาร       514-1309
        0 2996 8451
นายทหารคนสนิท       2-6859
สำนักงานรองผู้บัญชาการ       2-6555
โทรสาร       2-6620
รองผู้บัญชาการ                2-6536
โทร.ทหาร       514-1178
        0 2996 8452
นายทหารคนสนิท                          2-6873
สำนักงานรองผู้บัญชาการ       2-0574
โทรสาร       2-6587
เสนาธิการ              2-6537
โทร.ทหาร       514-1179
นายทหารคนสนิท                          2-6860
สำนักงานเสนาธิการ       2-6698
        0 2996 8459
รองเสนาธิการ                        2-6538
        0 2532 1282
สำนักงานรองเสนาธิการ       2-6627
รองเสนาธิการ                        2-6539
        0 2532 4868
สำนักงานรองเสนาธิการ       2-6864
        2-6865
นายทหารปฏิบัติราชการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน   2-6840
นายทหารปฏิบัติการ                   2-6541
        2-6648
นายทหารประชาสัมพันธ์       2-6568
ประชาสัมพันธ์       2-6617
เสมียน       2-6813
        2-6574
นายทหารพระธรรมนูญ                   2-6558
นายทหารนิรภัยภาคพื้น             2-6642
        2-0514
สำนักงานการบินทดสอบทหารอากาศ       2-6622
นายทหารงบประมาณ                   2-6540
ผู้ช่วยนายทหารงบประมาณ         2-6853
นายทหารตรวจสอบและประเมินผล       2-6670
เสมียน (พ่วงโทรสาร)       2-6557
นายทหารกิจการพลเรือน       2-6599
แผนกธุรการ        
หัวหน้าแผนก       2-6634
รองหัวหน้าแผนก       2-0515
เสมียน       2-6559
ห้องเอกสารลับ        2-6687
ห้องถ่ายเอกสาร        2-6874
โทรสาร       2-6972
ห้องประชุมเฉลิมเกียรติ       2-6532
ห้องรับรอง คปอ.       2-6830
กองกำลังพล        
หัวหน้ากอง                      2-6716
รองหัวหน้ากอง                     2-6717
นายทหารกำลังพล (พ่วงโทรสาร)       2-6545
นายทหารกำลังพล         2-6763
เจ้าหน้าที่กำลังพล       2-6720
เสมียน       2-6546
ห้องทะเบียนประวัติ (พ่วงโทรสาร)       2-6547
กองข่าว        
หัวหน้ากอง                   2-6721
        0 2534 2006
รองหัวหน้ากอง                   2-6722
นายทหารการข่าว                  2-6723
เจ้าหน้าที่การข่าว       2-6626
นายทหารรักษาความปลอดภัย       2-6544
เสมียน       2-0511
กองยุทธการ        
ผู้อำนวยการ       2-6724
รองผู้อำนวยการ                        2-6725
นายทหารยุทธการ                    2-6908
นายทหารการฝึก                                  2-6949
นายทหารปฏิบัติการ คปอ.       2-6618
เจ้าหน้าที่ยุทธการ       2-6543
เสมียน       2-0512
โทรสาร       2-6542
กองส่งกำลังบำรุง        
หัวหน้ากอง                          2-6733
รองหัวหน้ากอง                  2-6734
นายทหารควบคุมที่ดิน       2-6575
นายทหารส่งกำลังบำรุง       2-6735
เสมียน       2-6548
สถานภาพและสถิติ (พ่วงโทรสาร)       2-6549
แผนกการเงิน
หัวหน้านายทหารการเงิน       2-6800
ห้องค่าใช้สอย       2-6664
ห้องเงินเดือน       2-6659
เสมียน (พ่วงเจ้าหน้าที่บัญชี)       2-6787
กองวิทยาการ
ผู้อำนวยการ       2-6775
รองผู้อำนวยการ       2-6776
ฝ่ายธุรการ        
หัวหน้าฝ่าย       2-6777
โทรสาร       2-6894
ฝ่ายฝึกงานในหน้าที่ คปอ.       2-0510
แผนกตำราและเครื่องช่วยฝึก        
หัวหน้าแผนก       2-6778
เสมียน       2-6779
นายทหารตำรา       2-6608
นายทหารเครื่องช่วยฝึก        2-6797
นายทหารช่างเขียน        2-6798
ห้องพักนายทหารนักเรียน       2-6595
        2-6788
แผนกวิชาอุตุนิยมวิทยา        
หัวหน้าแผนก       2-6812
เสมียน       2-6614
แผนกวิเคราะห์และประเมินผล        
หัวหน้าแผนก       2-6990
เสมียน       2-6900
กองวิชาควบคุมทางอากาศยุทธวิธี        
หัวหน้ากอง (พ่วงโทรสาร)              2-6781
รองหัวหน้ากอง                                  2-6811
เสมียน (พ่วงโทรสาร)       2-6780
โทร.ทหาร       534-2008
        0 2532 3481
นายทหารการศึกษา        2-6884
ห้องพักนายทหารนักเรียน       2-6804
แผนกวิชาควบคุมทางอากาศยุทธวิธี        
หัวหน้าแผนก                   2-6836
เสมียน       2-6849
แผนกวิชาลาดตระเวนทางอากาศ        
หัวหน้าแผนก                   2-6863
เสมียน       2-6867
กองวิชาควบคุมการบิน        
หัวหน้ากอง          2-6783
รองหัวหน้ากอง                      2-6784
เสมียน (พ่วงโทรสาร)       2-6782
นายทหารการศึกษา       2-6609
แผนกวิชาควบคุมการบินสกัดกั้น        
หัวหน้าแผนก                   2-6950
เสมียน       2-6951
แผนกวิชาบังคับการบิน        
หัวหน้าแผนก                   2-6952
เสมียน       2-6959
ศูนย์ป้องกันทางอากาศ
ผู้อำนวยการ              2-6747
โทร.ทหาร       501-4308
        0 2533 7004
รองผู้อำนวยการ (พ่วงโทรสาร)          2-6748
รองผู้อำนวยการ       2-6750
นายทหารฝ่ายเสนาธิการ             2-6751
นายทหารฝ่ายเสนาธิการ             2-6786
โทรสาร       2-6749
นายทหารปฏิบัติการ       2-6794
ฝ่ายธุรการ                                     
หัวหน้าฝ่าย       2-6654
เสมียน (พ่วงโทรสาร)       2-6753
กำลังพล (พ่วงโทรสาร)       2-6754
กองควบคุมการป้องกันทางอากาศ        
หัวหน้ากอง       2-6984
รองหัวหน้ากอง       2-6988
นายทหารปฏิบัติการ       2-6989
แผนกปฏิบัติการป้องกันทางอากาศ        
หัวหน้าแผนก                2-6638
รองหัวหน้าแผนก       2-6708
เสมียน       2-6755
แผนกควบคุมประสิทธิภาพ        
หัวหน้าแผนก                 2-6752
รองหัวหน้าแผนก       2-6756
เสมียน       2-6578
โทรสาร                  2-6772
กองปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี
ผู้อำนวยการ                      2-6730
        2-9060
โทร.ทหาร       501-4307
        0 2531 9380
รองผู้อำนวยการ                        2-6736
โทร.ทหาร       514-2318
นายทหารฝ่ายเสนาธิการ                 2-6875
        2-9061
        2-6910
        2-6911
โทร.ทหาร       514-2319 
นายทหารปฏิบัติการ       2-6885
        2-6579
โทร.ทหาร       514-2320
นายทหารยุทธการ                     2-6501
        2-6586
นายทหารการฝึก       2-6817
        2-6877
นายทหารข่าว       2-6745
ฝ่ายธุรการ                                     
หัวหน้าฝ่าย       2-6742
รองหัวหน้าฝ่าย       2-6882
เสมียน       2-6741
กำลังพล       2-6744
โทรสาร       2-6509
แผนกวางแผนปฏิบัติการทางอากาศ        
หัวหน้าแผนก                  2-6522
รองหัวหน้าแผนก       2-0509
นายทหารวางแผนปฏิบัติการทางอากาศ       2-6583
เสมียน       2-6799
แผนกปฏิบัติการทางอากาศ        
หัวหน้าแผนก                  2-6879
รองหัวหน้าแผนก         2-6902
นายทหารปฏิบัติการทางอากาศ       2-6603
เสมียน       2-0565
แผนกประเมินผลการปฏิบัติทางอากาศ        
หัวหน้าแผนก                               2-6743
รองหัวหน้าแผนก        2-6929
นายทหารประเมินผลการปฏิบัติทางอากาศ       2-6746
เสมียน       2-6883
แผนกควบคุมทางอากาศยุทธวิธี        
หัวหน้าแผนก           2-6980
รองหัวหน้าแผนก        2-6982
นายทหารควบคุมทางอากาศยุทธวิธี       2-0566
เสมียน       2-6878
พิเศษ        
ห้องประชุม       2-6876
ห้องพักผ่อน                  2-6740
        2-6880
ร้านอาหาร       2-6881
กองการลาดตระเวนทางอากาศ
ผู้อำนวยการ       2-6896
        0 2531 3440
รองผู้อำนวยการ       2-6903
        0 2531 1797
ฝ่ายธุรการ        
หัวหน้าฝ่าย       2-6846
เสมียน       2-6845
กำลังพล       2-6835
โทรสาร       2-6888
เสมียนเวร        2-6854
แผนกแผนและโครงการ        
หัวหน้าแผนก       2-6957
รองหัวหน้าแผนก       2-6958
นายทหารแผนงานลาดตระเวนทางอากาศ       2-6961
นายทหารโครงการลาดตระเวนทางอากาศ                  2-6962
เสมียน       2-6963
แผนกซ่อมบำรุงและพัสดุ        
หัวหน้าแผนก       2-6930
รองหัวหน้าแผนก       2-6931
นายทหารซ่อมบำรุง       2-6932
นายทหารคลังแผนที่       2-6933
นายทหารพัสดุ       2-6934
เจ้าหน้าที่พัสดุ       2-6973
เสมียน       2-6974
กองปฏิบัติการ        
หัวหน้ากอง       2-6843
รองหัวหน้ากอง                        2-6844
เสมียน       2-6862
แผนกถ่ายภาพทางอากาศ        
หัวหน้าแผนก       2-6940
รองหัวหน้าแผนก       2-6941
นายทหารถ่ายภาพทางอากาศ       2-6926
หัวหน้าช่างถ่ายภาพทางอากาศ       2-6927
เสมียน       2-6928
แผนกลาดตระเวนอิเล็กทรอนิกส์        
หัวหน้าแผนก       2-6921
รองหัวหน้าแผนก       2-6922
นายทหารลาดตระเวนอิเล็กทรอนิกส์       2-6923
นายทหารภาษา       2-6924
เสมียน       2-6925
แผนกการพราง        
หัวหน้าแผนก       2-6820
รองหัวหน้าแผนก       2-6822
นายทหารการพราง       2-6823
เสมียน       2-0508
กองข้อมูลการปฏิบัติทางอากาศ        
หัวหน้ากอง                      2-6580
รองหัวหน้ากอง                        2-6581
เสมียน       2-6582
แผนกแปลความภาพถ่าย        
หัวหน้าแผนก       2-6731
รองหัวหน้าแผนก       2-6732
นายทหารแปลความภาพถ่าย       2-6702
เสมียน       2-6700
แผนกข้อมูลการยุทธ        
หัวหน้าแผนก       2-6907
รองหัวหน้าแผนก       2-6904
นายทหารข้อมูลการยุทธ       2-6955
เสมียน       2-6956
โทรสาร       2-6819
แผนกแฟ้มเป้าหมาย        
หัวหน้าแผนก       2-0539
รองหัวหน้าแผนก       2-6566
นายทหารเป้าหมาย       2-6646
เสมียน       2-6647
แผนกภูมิสารสนเทศ        
หัวหน้าแผนก       2-6556
รองหัวหน้าแผนก       2-0536
นายทหารภูมิสารสนเทศ       2-6554
เจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศ       2-0538
เสมียน       2-0513
กองสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
ผู้อำนวยการ        2-6758
โทร.ทหาร       501-4309
รองผู้อำนวยการ                          2-6759
นายทหารปฏิบัติการ                 2-6761
เสมียนเวร       2-6757
ฝ่ายธุรการ                      
หัวหน้าฝ่ายธุรการ       2-6675
เสมียน (พ่วงโทรสาร)       2-4154
กำลังพล       2-6684
ฝ่ายพัสดุ                               
หัวหน้าฝ่าย       2-6764
เสมียน (พ่วงโทรสาร)       2-6645
แผนกจัดดำเนินงาน        
หัวหน้าแผนก (พ่วงโทรสาร)       2-4587
ศูนย์ควบคุมการซ่อมบำรุง (MCC)       2-6852
รับแจ้งข้อขัดข้อง  (CALL CENTER)       2-6789
แผนกคอมพิวเตอร์        
หัวหน้าแผนก                                2-6886
เสมียน       2-6706
INTERNET        2-3985
        0 2522 6064
กองปฏิบัติการ        
หัวหน้ากอง             2-6506
รองหัวหน้ากอง                   2-6704
เสมียน       2-6703
สำนักงานเรดาร์ค้นหาระยะปานกลาง GIRAFFE - 180     2-6838
เสมียนเวร       2-6569
แผนกสื่อสารยุทธวิธี        
หัวหน้าแผนก                         2-6570
รองหัวหน้าแผนก       2-0507
เสมียน       2-6837
โรงเก็บรถ M-998       2-6947
นายทหารขนส่ง       2-6839
แผนกปฏิบัติการสื่อสาร        
หัวหน้าแผนก          2-6890
รองหัวหน้าแผนก       2-6760
เสมียน       2-0505
กองสนับสนุนทางเทคนิค        
หัวหน้ากอง                           2-6887
รองหัวหน้ากอง                  2-6507
แผนกซ่อมเรดาร์        
หัวหน้าแผนก                   2-6851
รองหัวหน้าแผนก       2-6762
เสมียน       2-6770
โทรสาร       2-6889
แผนกซ่อมวิทยุและโทรศัพท์        
หัวหน้าแผนก                   2-6825
รองหัวหน้าแผนก                  2-6571
นายทหารสื่อสาร       2-6572
ห้องซ่อมวิทยุ       2-6906
ห้องซ่อมโทรศัพท์       2-6816
กองข่าวอากาศ
ผู้อำนวยการ                            2-1847
        0 2531 8207
รองผู้อำนวยการ (พ่วงโทรสาร)                      2-1839
นายทหารควบคุมการปฏิบัติข่าวอากาศ       2-4219
นายทหารโครงการ       2-1021
ฝ่ายธุรการ                
หัวหน้าฝ่าย       2-1020
ศูนย์บริการข่าวอากาศ        
ผู้บังคับศูนย์          2-4218
รองผู้บังคับศูนย์             2-1850
เสมียน (พ่วงห้อง QCC)            2-4198
โทรสาร       2-1856
แผนกบริการข่าวอากาศ        
หัวหน้าแผนก        
ฝ่ายแผนที่อากาศ       2-4207
ฝ่ายวิเคราะห์และพยากรณ์อากาศ       2-5042
ฝ่ายบริการข้อมูลข่าวอากาศ       2-1849
บริการข้อมูลข่าวอากาศ        2-1017
        2-1910
รับ-ส่งข้อมูลข่าวอากาศ       2-4208
โทร.ทหาร       514-2322
ฝ่ายสารสนเทศข้อมูลข่าวอากาศ       2-1018
โทรสาร       2-4667
โทร.ทหาร       514-1181
ระบบรับ-ส่งข่าวอัตโนมัติ       2-2024
ระบบรับ-ส่งข่าวอัตโนมัติ       2-2056
ระบบรับ-ส่งข่าวอัตโนมัติ       2-2057
ระบบรับ-ส่งข่าวอัตโนมัติ       2-2091
ระบบรับ-ส่งข่าวอัตโนมัติ       2-5016
ระบบรับ-ส่งข่าวอัตโนมัติ       2-5921
แผนกภูมิอากาศ           
หัวหน้าแผนก       2-1112
ฝ่ายสถิติ       2-1086
ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลข่าวอากาศ (พ่วงโทรสาร)     2-1369
ฝ่ายควบคุมมาตรฐานข่าวอากาศ       2-0975
แผนกตรวจอากาศ        
หัวหน้าแผนก        2-4226
ฝ่ายตรวจอากาศ       2-2054
ฝ่ายตรวจอากาศพิเศษ        2-2035
แผนกเครื่องมือตรวจอากาศ        
หัวหน้าแผนก         2-1057
ฝ่ายติดตั้งและซ่อมบำรุง         2-1016
ฝ่ายปรับมาตรฐาน          2-1068
หมวดพัสดุ       2-6829
กองบังคับการบิน
ผู้อำนวยการ                         2-6765
        0 2533 7899
รองผู้อำนวยการ                          2-6766
นายทหารบังคับการบิน               2-6768
นายทหารการฝึก (พ่วงโทรสาร)        2-6771
เจ้าหน้าที่การฝึก       2-6769
ฝ่ายธุรการ                           
หัวหน้าฝ่าย       2-6767
นายทหารฝ่ายอำนวยการ       2-6850
ศูนย์บริการการบิน        
ผู้บังคับศูนย์            2-8609
รองผู้บังคับศูนย์                   2-1793
เสมียน       2-8332
แผนกบริการการบิน       2-1867
        2-4231
        2-1869
        2-8331
โทร.ทหาร       514-2231
        0 2535 1237
        0 2535 1238
ฝ่ายการเดินอากาศ       2-8335
ฝ่ายข่าวสารการบิน       2-8336
แผนกควบคุมจราจรทางอากาศบริเวณสนามบิน       2-8347
หัวหน้าแผนก       2-8387
แผนกควบคุมจราจรทางอากาศ เข้า - ออก สนามบิน     
หอบังคับการบิน บก.ทอ.       2-1459
        2-1549
        2-0923
กองลำเลียงทางอากาศ
ผู้อำนวยการ                  2-1822
รองผู้อำนวยการ                        2-1827
นายทหารฝ่ายเสนาธิการ       2-6938
นายทหารยุทธการ       2-1824
ฝ่ายธุรการ                               
หัวหน้าฝ่าย                      2-1821
เสมียน        2-6969
แผนกแผนการลำเลียงทางอากาศ        
หัวหน้าแผนก       2-1825
เสมียน       2-0506
แผนกควบคุมการลำเลียงทางอากาศ        
หัวหน้าแผนก       2-1826
เสมียน        
แผนกลำเลียงทางอากาศยุทธวิธี             
หัวหน้าแผนก       2-1823
เสมียน        
ฝ่ายวิทยุพื้นดิน-อากาศ                      2-1828
        2-1070
        0 2531 1451
หมวดควบคุมการลำเลียงทางอากาศยุทธวิธี        
หมวดวิทยุพื้นดิน - อากาศเคลื่อนที่       2-6981
กองค้นหาและช่วยชีวิต
ผู้อำนวยการ                2-1871
รองผู้อำนวยการ            2-4247
เสมียน       2-4232
ผู้แจ้งข่าวอากาศยานอุบัติเหตุ       2-4267
        2-2046
โทร.ทหาร       514-2174
        514-2229
        0 2523 8770
แผนกค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย         
หัวหน้าแผนก             2-2048
เสมียน        
แผนกค้นหาและช่วยชีวิตทางการรบ        
หัวหน้าแผนก             2-2047
เสมียน       2-6987
ห้องเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่ช่วยชีวิต       2-4266
ศูนย์ควบคุมสั่งการค้นหา (พ่วงโทรสาร)       2-1911
กองบริการ
หัวหน้ากอง                      2-6632
รองหัวหน้ากอง                     2-6633
เสมียน       2-6705
นายทหารสวัสดิการ       2-6872
แผนกบริการ        
หัวหน้าแผนก       2-6793
รองหัวหน้าแผนก                     2-6791
เสมียน       2-6665
ฝ่ายพลาธิการ        
หัวหน้าฝ่าย       2-6667
เสมียน       2-6901
ฝ่ายจัดหา        
หัวหน้าฝ่าย       2-6635
เสมียน       2-6640
ตรวจสอบหลักฐานและสัญญา       2-6630
ฝ่ายพัสดุ        
หัวหน้าฝ่าย       2-6795
รับ - ส่งพัสดุ       2-6656
บัญชีคุมพัสดุ       2-6960
แผนกช่างโยธา        
หัวหน้าแผนก       2-6679
รองหัวหน้าแผนก                     2-6616
เสมียน       2-6671
ฝ่ายอาคาร       2-6673
ฝ่ายไฟฟ้าและสาธารณูปการ       2-6672
พัสดุช่างโยธา       2-6655
แผนกขนส่ง        
หัวหน้าแผนก       2-6669
เสมียน       2-6668
ฝ่ายยานพาหนะ       2-6847
ฝ่ายซ่อมบำรุงยานพาหนะ       2-6533
พิเศษ
ห้องนายทหารเวร       2-6680
สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ คปอ.                  3-1282
         0 2532 4513
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ คปอ.                 3-2144
ชุมนุมสัญญาบัตร คปอ.                 2-6693
                  2-6694
ห้องตัดผมนายทหารสัญญาบัตร              2-6661
ห้องตัดผมนายทหารประทวน                 2-6641
ชุมนุมนายทหารประทวน                 2-6639
สถานบริการเชื้อเพลิง                 2-6729
ช่องทาง คปอ. 2                 2-6848
วิทยุโทรศัพท์แบบรวมการ (TRUNK RADIO)               2-6678