กรมขนส่งทหารอากาศ
กองบังคับการ
เจ้ากรม       2-5958
โทร.ทหาร       514-1187
(พ่วงโทรสาร)       0 2996 8450
นายทหารคนสนิท       2-5960
สำนักงานเจ้ากรม       2-5518
รองเจ้ากรม       2-5961
        0 2996 8492
สำนักงานรองเจ้ากรม       2-4965
เสนาธิการ       2-5962
        0 2500 2277
สำนักงานเสนาธิการ       2-5989
นายทหารขนส่งอาวุโส       2-4038
นายทหารขนส่ง              2-5969
นายทหารงบประมาณ       2-4890
ผู้ช่วยนายทหารงบประมาณ       2-0047
นายทหารวิเคราะห์งบประมาณ , เสมียนงบประมาณ     2-5968
นายทหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร       2-5181
นายทหารพระธรรมนูญ       2-5972
นายทหารนิรภัยภาคพื้น       2-6205
นายทหารปฏิบัติการประจำกรมขนส่งทหารอากาศ     2-2768
แผนกธุรการ        
หัวหน้าแผนก       2-5973
นายทหารธุรการ       2-0048
เสมียน (พ่วงโทรสาร)       2-6206
กองกำลังพล        
หัวหน้ากอง       2-5964
รองหัวหน้ากอง       2-5143
นายทหารกำลังพล       2-5965
เจ้าหน้าที่กำลังพล       2-5735
แผนกยุทธการและการข่าว        
หัวหน้าแผนก       2-0049
นายทหารยุทธการและการข่าว       2-0050
กองส่งกำลังบำรุง        
หัวหน้ากอง       2-4457
        0 2532 3137
รองหัวหน้ากอง       2-5736
เจ้าหน้าที่ส่งกำลังบำรุง (พ่วงโทรสาร)       2-5963
        2-6177
แผนกการเงิน
หัวหน้านายทหารการเงิน       2-5977
ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารการเงิน       2-5930
นายทหารรับจ่ายเงิน , เสมียนการเงิน       2-5976
กองวิทยาการ
ผู้อำนวยการ       2-5992
        0 2531 1900
รองผู้อำนวยการ       2-6010
นายทหารเทคนิคการขนส่ง       2-5613
ฝ่ายธุรการ        
หัวหน้าฝ่าย       2-6118
เสมียน       2-5991
แผนกวิศวการ        
หัวหน้าแผนก       2-4264
รองหัวหน้าแผนก       2-0051
ฝ่ายวิศวการขนส่งภาคพื้น       2-5873
ฝ่ายวิศวการขนส่งภาคอากาศ       2-5874
แผนกวิจัยและตรวจทดลอง        
หัวหน้าแผนก       2-5827
ฝ่ายตรวจและทดลอง , ฝ่ายวิจัยและแบบแผน       2-6067
ห้องสมุด       2-4138
แผนกควบคุมการซ่อมบำรุง        
หัวหน้าแผนก             2-4376
รองหัวหน้าแผนก                2-0052
ฝ่ายสถิติและวิเคราะห์       2-6071
ฝ่ายแผนการซ่อมบำรุง       2-4571
แผนกวิทยาการ        
หัวหน้าแผนก               2-4211
รองหัวหน้าแผนก       2-0053
เสมียน       2-6100
ฝ่ายวิชาการ       2-0054
ฝ่ายตำราและอุปกรณ์ , ฝ่ายบริหารกำลังพล       2-6117
กองจัดการเคลื่อนย้าย
ผู้อำนวยการ       2-6166
        0 2523 9418
รองผู้อำนวยการ       2-6175
นายทหารขนส่ง       2-4368
ฝ่ายธุรการ        
หัวหน้าฝ่าย       2-6176
เสมียน       2-0055
แผนกขนส่งทางพาณิชย์        
หัวหน้าแผนก       2-6179
เสมียน       2-6178
ฝ่ายเอกสารการจ้าง , เจ้าหน้าที่การขนส่ง       2-6165
ฝ่ายตรวจสอบเอกสารการขนส่ง , เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารการขนส่ง 2-0056
แผนกขนส่งทางอากาศ        
หัวหน้าแผนก       2-2354
รองหัวหน้าแผนก       2-0057
ฝ่ายจัดระวางบรรทุกบนเครื่องบิน       2-0058
เจ้าหน้าที่จัดระวางบรรทุกบนเครื่องบิน       2-2353
ฝ่ายบริการผู้โดยสาร       2-2351
เจ้าหน้าที่บริการผู้โดยสาร       2-2381
โทรสาร       2-2114
แผนกจัดการขนส่งต่างประเทศ        
หัวหน้าแผนก       2-2360
        0 2523 9007
เสมียน , ฝ่ายเอกสารการขนส่งต่างประเทศ       2-2358
ฝ่ายการขนส่งต่างประเทศ       2-2359
แผนกรับ-ส่งพัสดุและยุทโธปกรณ์        
หัวหน้าแผนก            2-2350
รองหัวหน้าแผนก             2-0059
นายทหารรับ - ส่งพัสดุและยุทโธปกรณ์ , เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุและยุทโธปกรณ์ 2-2349
แผนกขนส่งภาคพื้น        
หัวหน้าแผนก       2-6180
รองหัวหน้าแผนก       2-6181
นายทหารขนส่งภาคพื้น , เจ้าหน้าที่ขนส่งภาคพื้น     2-6182
ฝ่ายอุปกรณ์ยกขนพัสดุ        
หัวหน้าฝ่าย , เจ้าหน้าที่ควบคุมอุปกรณ์       2-2391
กองพาหนะ
ผู้อำนวยการ       2-6120
รองผู้อำนวยการ       2-6121
ห้องนายทหารผู้ใหญ่       2-5722
รถรวมการ       2-6144
ฝ่ายธุรการ        
หัวหน้าฝ่าย       2-6122
หมวดพัสดุ        
หัวหน้าหมวด       2-2668
แผนกรถนั่ง        
หัวหน้าแผนก       2-5430
รองหัวหน้าแผนก       2-2680
เสมียน       2-6124
เสมียนเวรแผนกรถนั่ง       2-6127
ฝ่ายรถนั่ง 1 (พ่วงอาคารโรงเก็บรถใหม่)       2-4578
ฝ่ายรถนั่ง 2       2-4579
หมวดซ่อมบำรุง       2-6143
แผนกรถบรรทุก        
หัวหน้าแผนก       2-6130
เสมียน       2-6132
ฝ่ายรถบรรทุกทางธุรการ       2-6128
ฝ่ายรถบรรทุกทางยุทธการ       2-6129
หมวดซ่อมบำรุง       2-6131
ฉุกเฉิน (รถบรรทุก)       2-6199
แผนกรถโดยสาร        
หัวหน้าแผนก       2-6126
เสมียน (พ่วงจุดตรวจ)       2-6133
ฝ่ายรถโดยสาร 1       2-4327
ฝ่ายรถโดยสาร 2       2-6135
หมวดซ่อมบำรุง       2-5548
แผนกรถกิจการพิเศษ        
หัวหน้าแผนก       2-6134
ฝ่ายรถกิจการพิเศษ 1       2-4248
ฝ่ายรถกิจการพิเศษ 2 , หมวดซ่อมบำรุง       2-4249
กองโรงงาน
ผู้อำนวยการ       2-6146
รองผู้อำนวยการ       2-6147
นายทหารช่างพาหนะ       2-6152
ฝ่ายธุรการ        
หัวหน้าฝ่าย       2-6200
ฝ่ายคลังพัสดุ        
หัวหน้าฝ่าย       2-4358
เจ้าหน้าที่บัญชีคุมพัสดุ       2-6149
เจ้าหน้าที่คลังพัสดุ       2-6123
แผนกจัดดำเนินงาน        
หัวหน้าแผนก       2-6150
ฝ่ายควบคุม       2-5914
ฝ่ายแผนงานและควบคุม       2-6151
ฝ่ายควบคุมพัสดุและสถิติวิเคราะห์       2-4373
จุดตรวจและเจ้าหน้าที่เวร       2-6136
แผนกซ่อมเครื่องยนต์        
หัวหน้าแผนก       2-5125
รองหัวหน้าแผนก       2-0060
เจ้าหน้าที่       2-6153
ฝ่ายซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน       2-0061
ฝ่ายซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล       2-0062
แผนกซ่อมตัวรถ        
หัวหน้าแผนก       2-6204
รองหัวหน้าแผนก       2-0063
เจ้าหน้าที่       2-6148
ฝ่ายซ่อมตัวรถ       2-6256
หัวหน้าฝ่าย       2-4519
ฝ่ายซ่อมเครื่องล่าง       2-0065
หัวหน้าฝ่าย       2-6155
แผนกซ่อมบำรุง        
หัวหน้าแผนก (พ่วงธุรการ)       2-2500
รองหัวหน้าแผนก       2-0066
ฝ่ายซ่อมบำรุงตามระยะเวลา       2-5915
หมวดซ่อมบำรุงตามระยะเวลา 1       2-6139
หมวดซ่อมบำรุงตามระยะเวลา  2       2-6140
หมวดซ่อมบำรุงตามระยะเวลา 3       2-6138
ฝ่ายบริการยานพาหนะ       2-6141
หมวดบริการยานพาหนะ       2-4216
แผนกซ่อมบริภัณฑ์        
หัวหน้าแผนก         2-6158
รองหัวหน้าแผนก             2-6157
ฝ่ายซ่อมระบบไฟฟ้า       2-6164
หมวดซ่อมระบบไฟฟ้า 1 , 2 , 3       2-0064
ฝ่ายเครื่องปรับอากาศรถยนต์       2-5018
แผนกเครื่องมือกลและตกแต่ง        
หัวหน้าแผนก       2-6160
เจ้าหน้าที่       2-6159
ฝ่ายเครื่องมือกล       2-0067
ฝ่ายปรับปรุงสภาพรถยนต์       2-6162
หมวดช่างไม้ , ช่างสี       2-6163
หมวดงานผ้าและหนัง       2-5052
แผนกซ่อมยานพาหนะกิจการพิเศษ        
หัวหน้าแผนก               2-5323
รองหัวหน้าแผนก         2-6137
ฝ่ายซ่อมยานพาหนะกิจการพิเศษ , ฝ่ายซ่อมอุปกรณ์พิเศษ   2-6154
กองพัสดุพาหนะ
ผู้อำนวยการ          2-6184
รองผู้อำนวยการ       2-6185
ฝ่ายธุรการ        
หัวหน้าฝ่าย            2-4377
เสมียน       2-6186
ห้องประชุม       2-6059
แผนกจัดดำเนินงาน          
หัวหน้าแผนก , รองหัวหน้าแผนก       2-4181
ฝ่ายระบบงานและประเมินค่า       2-6043
ฝ่ายมาตรฐานและข้อมูลเทคนิค       2-4793
ฝ่ายกรรมวิธีข้อมูล       2-4479
แผนกควบคุมพัสดุ        
หัวหน้าแผนก       2-6188
รองหัวหน้าแผนก       2-0068
ฝ่ายบัญชีคุม       2-6187
ฝ่ายแจ้งความต้องการ       2-6189
แผนกคลังพัสดุ        
หัวหน้าแผนก       2-6190
รองหัวหน้าแผนก       2-0069
ฝ่ายคลังพัสดุพาหนะ 1       2-5734
ฝ่ายคลังพัสดุพาหนะ 2       2-6192
ฝ่ายคลังยานพาหนะและบริภัณฑ์       2-4480
ฝ่ายบริการพัสดุ       2-6193
ห้องคลังยางและแบตเตอรี่       2-6191
แผนกตรวจสำรวจ        
หัวหน้าแผนก       2-0070
รองหัวหน้าแผนก       2-6194
ฝ่ายตรวจพัสดุ , ฝ่ายสำรวจพัสดุ       2-0071
ฝ่ายคลังพัสดุชำรุด       2-6195
หมวดคลังพัสดุชำรุดรอซ่อม , หมวดคลังพัสดุรอจำหน่าย     2-0072
ฝ่ายบริการเชื้อเพลิง       2-6196
หมวดเอกสารบัญชีคุม       2-0073
สถานีบริการเชื้อเพลิง 1       2-6197
สถานีบริการเชื้อเพลิง 2       2-6198
แผนกจัดหา        
หัวหน้าแผนก       2-5979
        0 2523 7643
รองหัวหน้าแผนก       2-0074
ฝ่ายจัดหา       2-5978
ฝ่ายตรวจรับ-ส่ง       2-4527
ฝ่ายตรวจหลักฐานและสัญญา       2-4526
กองบริการ
หัวหน้ากอง       2-5970
รองหัวหน้ากอง       2-5971
เสมียน       2-4955
แผนกพลาธิการ        
หัวหน้าแผนก       2-5838
รองหัวหน้าแผนก       2-0075
แผนกพัสดุ        
หัวหน้าแผนก , รองหัวหน้าแผนก       2-5974
ฝ่ายช่างโยธา       2-5975
หมวดรักษาการณ์       2-0076
พิเศษ
นายทหารเวร       2-6201
ห้องนายทหารเวร (พ่วงนายทหารเวรอำนวยการ)       2-4621
กองรักษาการณ์โรงงาน       2-6202
ชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร (พ่วงประชาสัมพันธ์)     2-6203
สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์       3-2258
        0 2532 0531
ตู้ยามรักษาการณ์ที่ 1       2-5237
ชุมนุมขนส่งทหารอากาศ (พ่วงร้านค้า ขส.ทอ.2)       2-4059
จุดตรวจรถผ่านเข้า - ออก       2-2742