กรมข่าวทหารอากาศ
ส่วนบังคับบัญชา
เจ้ากรม       2-1260
โทร.ทหาร       514-1173
        0 2996 8425
นายทหารคนสนิท       2-0930
สำนักงานเจ้ากรม       2-1496
โทรสาร       2-1043
รองเจ้ากรม       2-1261
        0 2996 8474
สำนักงานรองเจ้ากรม       2-1060
รองเจ้ากรม       2-1262
        2-1061
        0 2523 8819
สำนักงานรองเจ้ากรม       2-1270
รองเจ้ากรม       2-1263
        0 2523 6879
สำนักงานรองเจ้ากรม       2-0931
นายทหารฝ่ายเสนาธิการ        2-1264
นายทหารฝ่ายเสนาธิการ        2-1265
        2-1955
        2-1956
สำนักงาน       2-2003
        2-2004
E-MAIL       2-8586
นายทหารข่าวอาวุโส       2-1266
นายทหารกำลังพล       2-1269
เจ้าหน้าที่กำลังพล       2-2247
นายทหารงบประมาณ                 2-1271
เสมียนงบประมาณ       2-1964
นายทหารการเงิน       2-0876
นายทหารปฏิบัติการประจำกรมข่าวทหารอากาศ     2-0891
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์       2-8631
        2-8632
        0 2500 2259
แผนกธุรการ
หัวหน้าแผนก                             2-1768
รองหัวหน้าแผนก                             2-1268
เสมียน       2-1272
นายทหารพัสดุ       2-1909
กองนโยบายและแผน
ผู้อำนวยการ                                    2-1274
        0 2523 9088
รองผู้อำนวยการ                  2-1275
รองผู้อำนวยการ                  2-0892
นายทหารฝ่ายเสนาธิการ            2-1276
        2-1807
เสมียน       2-1273
โทรสาร       2-1062
แผนกนโยบายและแผน        
หัวหน้าแผนก                        2-2118
เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน       2-1277
แผนกโครงการและงบประมาณ        
หัวหน้าแผนก (พ่วงโทรสาร)       2-1809
แผนกวิทยาการข่าวกรอง        
หัวหน้าแผนก (พ่วงโทรสาร)            2-1334
รองหัวหน้าแผนก        2-1267
นายทหารวิทยาการ       2-1279
แผนกบริหารกำลังพล        
หัวหน้าแผนก          2-1808
เจ้าหน้าที่บริหารกำลังพล       2-1278
โรงเรียนการข่าว        
อาจารย์       2-4856
(พ่วงโทรสาร)       2-4845
เสมียน       2-4773
ห้องพักผ่อนนักเรียน       2-4805
กองข่าวกรองยุทธศาสตร์
ผู้อำนวยการ                             2-1300
        0 2523 7481
รองผู้อำนวยการ                            2-1301
รองผู้อำนวยการ                            2-1302
นายทหารการข่าว                      2-2248
เสมียน       2-1306
โทรสาร       2-1065
แผนก 1        
หัวหน้าแผนก       2-1299
รองหัวหน้าแผนก       2-1304
แผนก 2        
หัวหน้าแผนก       2-1307
รองหัวหน้าแผนก       2-1320
แผนก 3        
หัวหน้าแผนก       2-1305
รองหัวหน้าแผนก       2-1338
แผนก 4        
หัวหน้าแผนก       2-1309
รองหัวหน้าแผนก       2-2019
แผนก 5        
หัวหน้าแผนก       2-1308
รองหัวหน้าแผนก       2-2020
แผนก 6        
หัวหน้าแผนก       2-1303
รองหัวหน้าแผนก       2-0932
INTERNET       0 2523 8372
กองข่าวกรองยุทธวิธี
ผู้อำนวยการ       2-0610
รองผู้อำนวยการ                             2-0611
รองผู้อำนวยการ                             2-0612
เสมียน       2-0613
แผนก 1        
หัวหน้าแผนก       2-2343
รองหัวหน้าแผนก       2-1336
แผนก 2        
หัวหน้าแผนก       2-8516
รองหัวหน้าแผนก       2-1015
แผนก 3        
หัวหน้าแผนก       2-0988
แผนก 4                                    
หัวหน้าแผนก       2-0888
แผนก 5        
หัวหน้าแผนก       2-0966
กองปฏิบัติการข่าว
ผู้อำนวยการ                          2-1164
โทร.ทหาร       514-1190
        0 2523 7589
รองผู้อำนวยการ                        2-1165
รองผู้อำนวยการ                        2-0887
เสมียน (พ่วงโทรสาร)            2-1166
แผนก 1        
หัวหน้าแผนก       2-1170
แผนก 2        
หัวหน้าแผนก       2-1171
รองหัวหน้าแผนก       2-1289
แผนก 3        
หัวหน้าแผนก       2-1169
แผนก 4        
หัวหน้าแผนก       2-1167
รองหัวหน้าแผนก       2-1051
หน่วยปฏิบัติการที่ 1-4       2-1168
        2-2005
กองรักษาความปลอดภัย
ผู้อำนวยการ                                 2-1282
โทร.ทหาร       514-1216
        0 2523 8821
รองผู้อำนวยการ                              2-1283
รองผู้อำนวยการ                              2-1284
นายทหารรักษาความปลอดภัย       2-0989
เสมียน       2-1281
โทรสาร       2-1335
แผนก 1        
หัวหน้าแผนก       2-1288
แผนก 2        
หัวหน้าแผนก       2-1286
รองหัวหน้าแผนก       2-0893
แผนก 3        
หัวหน้าแผนก       2-1290
รองหัวหน้าแผนก       2-1287
แผนก 4        
หัวหน้าแผนก       2-0894
แผนก 5        
หัวหน้าแผนก       2-1063
รองหัวหน้าแผนก       2-1332
ชุดปฏิบัติการพิเศษ 1-4       2-0897
แผนก 6        
หัวหน้าแผนก       2-2185
รองหัวหน้าแผนก       2-1285
ชุดปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย 1-2       2-0896
กองการต่างประเทศ
ผู้อำนวยการ                                2-1291
        0 2523 6465
รองผู้อำนวยการ                             2-1998
โทรสาร       0 2531 5686
รองผู้อำนวยการ                             2-0898
เสมียน       2-1292
ห้องรับรอง        2-1064
แผนกวิเทศสัมพันธ์        
หัวหน้าแผนก       2-0895
รองหัวหน้าแผนก       2-0821
ประจำแผนก       2-8517
แผนกกิจการทูตทหารและศึกษาต่างประเทศ      
หัวหน้าแผนก       2-1297
เสมียน       2-1298
แผนกภาษาต่างประเทศและโต้ตอบ        
หัวหน้าแผนก       2-1293
รองหัวหน้าแผนก       2-1294
แผนกประสานต่างประเทศ        
หัวหน้าแผนก       2-1664
รองหัวหน้าแผนก       2-1999
พิเศษ
ศูนย์ประสานรักษาความปลอดภัย บก.ทอ.     2-2200
        2-2198
โทรสาร       2-1861
ประจำเครื่องรับ-ส่งวิทยุ        2-2010
โต๊ะธุรการเวร (บริเวณช่องทางเดิน)       2-8628
โต๊ะประชาสัมพันธ์จุดที่ 1 (อาคารรับรองช่องทาง บก.ทอ.2)   2-1843
        2-1844
        2-1845
โต๊ะประชาสัมพันธ์จุดที่ 2  (อาคาร 8 กรม ระหว่าง กพ.-จร.)   2-8337
ห้องถ่ายรูปทำบัตร รปภ.บก.ทอ.       2-8338
ห้องควบคุมระบบผ่านเข้า - ออก บก.ทอ.       2-8339
ศูนย์ข่าวเครือข่ายประชาชน ทอ.       2-8329