กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ        
ส่วนบังคับบัญชา        
เจ้ากรม       2-8546        
      0 2531 0777        
นายทหารคนสนิท (พ่วงโทรสาร)       2-8524        
สำนักงานเจ้ากรม        2-0987        
รองเจ้ากรม       2-8547        
      0 2531 1706        
สำนักงานรองเจ้ากรม       2-8554        
รองเจ้ากรม       2-8548        
      0 2531 1707        
สำนักงานรองเจ้ากรม       2-8553        
รองเจ้ากรม       2-8549        
      0 2531 4161        
สำนักงานรองเจ้ากรม        2-8442        
นายทหารฝ่ายเสนาธิการ         2-8550        
สำนักงานฝ่ายเสนาธิการ       2-8434        
        0 2531 0170        
นายทหารฝ่ายเสนาธิการ         2-8551        
สำนักงานฝ่ายเสนาธิการ       2-8435        
        2-8443        
นายทหารกำลังพล        2-8556        
นายทหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     2-8444        
งบประมาณ (เชื่อมต่อระบบสารสนเทศ สปช.ทอ.)     2-8319        
นายทหารงบประมาณ       2-8558        
นายทหารการเงิน       2-8555        
นายทหารปฏิบัติการประจำกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ   2-0630        
นายทหารพัสดุ       2-8635        
แผนกธุรการ        
หัวหน้าแผนก        2-8557        
        0 2500 5008        
นายทหารธุรการ (พ่วงเสมียนเวร)       2-8522        
เสมียน (พ่วงโทรสาร)       2-8523        
กองนโยบายและแผน        
ผู้อำนวยการ       2-8520        
      0 2531 3396        
รองผู้อำนวยการ       2-8521        
รองผู้อำนวยการ       2-8561        
นายทหารประจำช่วยราชการ       2-0836        
นายทหารธุรการ       2-8560        
เสมียน (พ่วงโทรสาร)       2-8559        
แผนกนโยบายและแผน                
หัวหน้าแผนก       2-8562        
แผนกโครงการและงบประมาณ                
หัวหน้าแผนก       2-8563        
แผนกบริหารกำลังพล                
หัวหน้าแผนก       2-8564        
แผนกวิเคราะห์และประเมินผล                
หัวหน้าแผนก       2-8565        
กองกิจการพลเรือน        
ผู้อำนวยการ                                    2-2104        
      0 2523 9297        
รองผู้อำนวยการ                           2-2102        
รองผู้อำนวยการ                           2-2097        
นายทหารธุรการ       2-2099        
เสมียน       2-2101        
นายทหารปฏิบัติการจิตวิทยาและด้านพลเรือน     2-2098        
แผนกปฏิบัติการด้านพลเรือน                
หัวหน้าแผนก       2-2103        
แผนกปฏิบัติการจิตวิทยา                      
หัวหน้าแผนก (พ่วงโทรสาร)       2-2095        
แผนกมวลชนและเสริมสร้างอุดมการณ์              
หัวหน้าแผนก       2-2100        
กองประชาสัมพันธ์        
ผู้อำนวยการ                                    2-1605        
รองผู้อำนวยการ                           2-1606        
รองผู้อำนวยการ                           2-0835        
นายทหารธุรการ       2-1330        
เสมียน       2-1604        
โทรสาร       2-1608        
ศูนย์ผลิตรายการ       0 2533 7399        
สารชาวฟ้า       0 2523 7835        
แผนกปฏิบัติการประชาสัมพันธ์                
หัวหน้าแผนก       2-2038        
นายทหารประชาสัมพันธ์       2-1607        
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์       2-1543        
แผนกแถลงข่าว                
หัวหน้าแผนก       2-1542        
เจ้าหน้าที่แถลงข่าว       2-1544        
โทรสาร       2-2115        
แผนกเผยแพร่                
หัวหน้าแผนก       2-0800        
เจ้าหน้าที่เผยแพร่       2-0825        
แผนกนิทรรศการ                
หัวหน้าแผนก       2-1172        
เจ้าหน้าที่นิทรรศการ       2-2042        
กองการภาพและผลิตสื่อ        
ผู้อำนวยการ                                    2-6936        
รองผู้อำนวยการ                           2-6857        
เสมียน       2-6855        
      2-6856        
โทรสาร       2-6937        
เวรเจ้าหน้าที่ถ่ายภาพ       2-6935        
แผนกจัดดำเนินงาน                
หัวหน้าแผนก         2-6944        
รองหัวหน้าแผนก       2-6868        
เจ้าหน้าที่จัดดำเนินงาน       2-6871        
แผนกการภาพ                
หัวหน้าแผนก         2-6802        
รองหัวหน้าแผนก       2-6954        
เจ้าหน้าที่การภาพ       2-6942        
เจ้าหน้าที่พัสดุ       2-6943        
นายทหารผลิตสื่อวิดีทัศน์       2-6953        
ห้องผลิตภาพ       2-6965        
ห้องถ่ายรูปบุคคล       2-6707        
ห้องตัดต่อวีดีโอเทป ระบบ V       2-6628        
ห้องตัดต่อวีดีโอเทป ระบบ U       2-6970        
นายทหารพัสดุ       2-6994        
ห้องคลังระดับหน่วย       2-6995        
แผนกการพิมพ์และจัดทำเล่ม (ชอ.บางซื่อ)               
หัวหน้าแผนก       3-6083        
เจ้าหน้าที่การพิมพ์และจัดทำเล่ม         3-6381        
      0 2241 1370        
กองบรรเทาสาธารณภัยและกิจการพัฒนา        
หัวหน้ากอง       2-2096        
รองหัวหน้ากอง       2-0631        
เสมียน       2-0632        
แผนกบรรเทาสาธารณภัย                
หัวหน้าแผนก       2-8353        
ส่วนบรรเทาสาธารณภัย ศบภ.ทอ.       2-8642        
      2-8643        
แผนกกิจการพัฒนา                
หัวหน้าแผนก       2-8354