กรมกำลังพลทหารอากาศ
ส่วนบังคับบัญชา
เจ้ากรม       2-1190
โทร.ทหาร       514-1172
        0 2996 8424
สำนักงานเจ้ากรม       2-1255
นายทหารคนสนิท       2-0809
รองเจ้ากรม       2-1191
        0 2996 8473
สำนักงานรองเจ้ากรม       2-0828
รองเจ้ากรม       2-1192
        0 2996 8439
สำนักงานรองเจ้ากรม       2-1052
รองเจ้ากรม       2-1193
        0 2523 7093
สำนักงานรองเจ้ากรม       2-0829
นายทหารฝ่ายเสนาธิการ       2-1194
นายทหารฝ่ายเสนาธิการ       2-1195
นายทหารปฏิบัติราชการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน 2-0707
นายทหารปฏิบัติราชการศูนย์อำนวยการร่วมกองบัญชาการกองทัพไทย 2-1197
นายทหารกำลังพลอาวุโส       2-1247
นายทหารงบประมาณ       2-1223
นายทหารการเงิน       2-0604
นายทหารปฏิบัติการประจำกรมกำลังพลทหารอากาศ   2-0652
นายทหารประจำกรม       2-1199
(พ่วงสำนักงานคณะทำงานกำลังพล)       2-1198
แผนกธุรการ
หัวหน้าแผนก                            2-1059
รองหัวหน้าแผนก       2-1248
เสมียน       2-1200
เจ้าหน้าที่พัสดุ       2-1201
โทรสาร       2-1930
กองนโยบายและแผน
ผู้อำนวยการ       2-1203
รองผู้อำนวยการ (พ่วงโทรสาร)       2-1204
รองผู้อำนวยการ          2-1813
นายทหารฝ่ายเสนาธิการ       2-1246
เจ้าหน้าที่กำลังพล       2-1202
นายทหารประจำกอง       2-2202
โทรสาร       2-1256
แผนกนโยบายและแผน        
หัวหน้าแผนก       2-2016
รองหัวหน้าแผนก       2-8506
เจ้าหน้าที่กำลังพล       2-1205
แผนกวิเคราะห์  1        
หัวหน้าแผนก       2-2221
รองหัวหน้าแผนก       2-8507
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์       2-1259
แผนกวิเคราะห์  2        
หัวหน้าแผนก       2-1250
รองหัวหน้าแผนก       2-8496
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์       2-1339
แผนกโครงการและงบประมาณ        
หัวหน้าแผนก       2-1206
รองหัวหน้าแผนก       2-8538
เจ้าหน้าที่โครงการและงบประมาณ       2-8652
แผนกสัสดี        
หัวหน้าแผนก       2-1210
เจ้าหน้าที่สัสดี       2-1209
กองจัดการกำลังพล
ผู้อำนวยการ       2-1211
รองผู้อำนวยการ       2-1212
รองผู้อำนวยการ       2-0608
เจ้าหน้าที่กำลังพล       2-1934
แผนกบรรจุปลด        
หัวหน้าแผนก                            2-1214
เจ้าหน้าที่การบรรจุ       2-1213
แผนกย้ายโอนสัญญาบัตร        
หัวหน้าแผนก         2-1215
รองหัวหน้าแผนก       2-1058
เจ้าหน้าที่การย้ายโอนสัญญาบัตร       2-1935
แผนกย้ายโอนประทวน        
หัวหน้าแผนก         2-1810
นายทหารการย้ายโอนประทวน       2-1216
แผนกจัดกำลังพลพิเศษ        
หัวหน้าแผนก  (พ่วงโทรสาร)        2-1218
เจ้าหน้าที่จัดกำลังพลพิเศษ       2-1217
กองการปกครอง
ผู้อำนวยการ       2-1242
สำนักงาน       2-8373
        2-1312
รองผู้อำนวยการ       2-1243
รองผู้อำนวยการ       2-2060
เจ้าหน้าที่การปกครอง       2-1055
แผนกการปกครอง        
หัวหน้าแผนก       2-1245
เจ้าหน้าที่การปกครอง       2-0605
แผนกหลักฐานแบบธรรมเนียม        
หัวหน้าแผนก       2-1971
นายทหารหลักฐานแบบธรรมเนียม       2-1241
เจ้าหน้าที่หลักฐานแบบธรรมเนียม       2-1244
แผนกบำเหน็จและสิทธิ        
หัวหน้าแผนก (พ่วงโทรสาร)       2-1233
เจ้าหน้าที่บำเหน็จความชอบ       2-1239
แผนกสวัสดิการกำลังพล        
หัวหน้าแผนก (พ่วงโทรสาร)       2-2415
เจ้าหน้าที่สวัสดิการ       2-2414
แผนกเครื่องราชอิสริยาภรณ์        
หัวหน้าแผนก        2-0997
รองหัวหน้าแผนก        2-1240
กองการศึกษา
ผู้อำนวยการ                              2-0600
รองผู้อำนวยการ                          2-0601
รองผู้อำนวยการ                          2-0602
เจ้าหน้าที่กำลังพล       2-0603
แผนกโครงการศึกษา         
หัวหน้าแผนก        2-1251
นายทหารโครงการศึกษา       2-1249
แผนกศึกษาในประเทศ        
หัวหน้าแผนก        2-0741
เจ้าหน้าที่การศึกษาในประเทศ       2-0974
แผนกศึกษาต่างประเทศ        
หัวหน้าแผนก        2-0729
        2-8656
แผนกวิทยาการ        
หัวหน้าแผนก        2-0985
เจ้าหน้าที่วิทยาการ       2-2109
กองควบคุมและพัฒนากำลังพล
ผู้อำนวยการ                               2-1219
รองผู้อำนวยการ                  2-1220
รองผู้อำนวยการ                  2-0606
เจ้าหน้าที่กำลังพล       2-1222
แผนกควบคุมคุณภาพและแยกประเภทกำลังพล    
หัวหน้าแผนก        2-0996
นายทหารควบคุมคุณภาพและการใช้กำลังพล     2-1053
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพและการใช้กำลังพล     2-1221
แผนกพัฒนากำลังพล        
หัวหน้าแผนก       2-2418
รองหัวหน้าแผนก       2-1235
นายทหารพัฒนากำลังพล       2-1224
เจ้าหน้าที่พัฒนากำลังพล       2-1258
แผนกฝึกงานในหน้าที่        
หัวหน้าแผนก       2-0731
รองหัวหน้าแผนก       2-1252
แผนกประเมินกำลังพล        
หัวหน้าแผนก       2-1257
เจ้าหน้าที่ประเมินกำลังพล       2-0607
กองกำลังพลสำรอง
ผู้อำนวยการ                            2-1234
รองผู้อำนวยการ       2-1236
เสมียน       2-1196
แผนกแผนและควบคุมกำลังพลสำรอง        
หัวหน้าแผนก       2-0733
เสมียน (พ่วงโทรสาร)       2-0739
แผนกฝึกกำลังพลสำรอง        
หัวหน้าแผนก       2-1208
เสมียน       2-1207
แผนกฝึกนักศึกษาวิชาทหาร        
หัวหน้าแผนก       2-2037
เสมียน       2-1237
แผนกเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ        
หัวหน้าแผนก                              2-2143
เสมียน       2-1238
กองข้อมูลกำลังพล
ผู้อำนวยการ                              2-1225
รองผู้อำนวยการ                          2-1228
เจ้าหน้าที่กำลังพล       2-1227
ข่ายสารสนเทศ       0 2531 5765
แผนกจัดดำเนินงาน        
หัวหน้าแผนก                              2-1230
นายทหารบัตรประจำตัว (ห้องประชุม บก.ทอ.5)     2-1595
แผนกวิเคราะห์และพัฒนาระบบ        
หัวหน้าแผนก                              2-0742
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเครื่องจักรคำนวณ       2-1231
ใช้เชื่อมต่อระบบ       0 2523 8847
        2-1254
แผนกข้อมูลกำลังพล        
หัวหน้าแผนก                              2-0986
เจ้าหน้าที่ข้อมูลกำลังพล       2-1229
แผนกสถิติกำลังพล        
หัวหน้าแผนก                              2-1253
เจ้าหน้าที่สถิติกำลังพล       2-1226
ข่ายสารสนเทศของ สสส.       0 2533 7112
พิเศษ
ประชาสัมพันธ์ (เสมียนเวร กพ.ทอ.)       2-2201