กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ
ส่วนบังคับบัญชา
เจ้ากรม       2-1460
โทร.ทหาร       514-1175
        0 2996 8427
นายทหารคนสนิท       2-0924
สำนักงานเจ้ากรม (พ่วงโทรสาร)       2-1035
รองเจ้ากรม       2-1461
        0 2996 8476
สำนักงานรองเจ้ากรม       2-1084
รองเจ้ากรม       2-1462
        0 2523 8997
สำนักงานรองเจ้ากรม       2-2140
รองเจ้ากรม       2-1463
        0 2523 7090
สำนักงานรองเจ้ากรม       2-0925
นายทหารฝ่ายเสนาธิการ       2-1464
นายทหารฝ่ายเสนาธิการ       2-1465
        0 2523 9141
        2-1004
        2-1088
        2-1466
นายทหารปฏิบัติราชการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน   2-0807
นายทหารกำลังพล       2-2072
เจ้าหน้าที่กำลังพล       2-1470
นายทหารงบประมาณ       2-1487
นายทหารการเงิน       2-0805
นายทหารพระธรรมนูญ       2-1486
นายทหารปฏิบัติการประจำกรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ   2-1798
ห้องสมุด (พ่วงนายทหารประจำกรม)       2-2245
แผนกธุรการ
หัวหน้าแผนก                         2-1085
รองหัวหน้าแผนก       2-1797
เสมียน       2-1469
        0 2500 2261
โทรสาร       2-1467
กองนโยบายและแผน
ผู้อำนวยการ                           2-1500
โทร.ทหาร       514-2403
        0 2523 8486
สำนักงาน (พ่วงโทรสาร)       2-1090
รองผู้อำนวยการ       2-1501
รองผู้อำนวยการ       2-2071
นายทหารฝ่ายเสนาธิการ       2-1489
        2-1490
โทร.ทหาร       514-2404
เสมียน       2-1499
แผนกนโยบายและแผน        
หัวหน้าแผนก       2-1491
เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน       2-1504
แผนกโครงการและงบประมาณ        
หัวหน้าแผนก  (พ่วงโทรสาร)       2-1940
เสมียน       2-1503
แผนกสรรพกำลัง        
หัวหน้าแผนก                             2-2066
เจ้าหน้าที่สรรพกำลัง       2-1505
แผนกพัฒนาระบบการส่งกำลังบำรุง        
หัวหน้าแผนก       2-1493
เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบการส่งกำลังบำรุง       2-1502
แผนกกรรมวิธีข้อมูล        
หัวหน้าแผนก       2-1480
เจ้าหน้าที่กรรมวิธีข้อมูล       2-1479
กองส่งกำลัง
ผู้อำนวยการ                              2-1472
สำนักงานผู้อำนวยการ       2-1087
        0 2523 8488
รองผู้อำนวยการ       2-1473
รองผู้อำนวยการ       2-0803
นายทหารฝ่ายเสนาธิการ       2-1474
นายทหารประจำกอง       2-2205
โทร.ทหาร       501-4242
เสมียน       2-1471
แผนกส่งกำลัง        
หัวหน้าแผนก                             2-1468
เสมียน       2-1475
โทรสาร       2-1022
แผนกเชื้อเพลิง        
หัวหน้าแผนก                             2-0804
แผนกควบคุมการขนส่ง        
หัวหน้าแผนก                             2-0806
แผนกการศึกษา        
หัวหน้าแผนก                             2-0808
แผนกบริหารกำลังพล        
หัวหน้าแผนก       2-1495
เจ้าหน้าที่บริหารกำลังพล       2-1494
กองควบคุมการพัสดุ
ผู้อำนวยการ                              2-2210
        0 2523 8253
สำนักงานผู้อำนวยการ       2-1484
รองผู้อำนวยการ       2-2211
รองผู้อำนวยการ       2-0810
นายทหารพัสดุ                       2-2212
เสมียน       2-2179
โทรสาร       2-1498
แผนกควบคุมพัสดุ        
หัวหน้าแผนก                       2-2216
เจ้าหน้าที่ควบคุมพัสดุ       2-2215
แผนกควบคุมการจัดหาภายในประเทศ        
หัวหน้าแผนก                             2-1483
เจ้าหน้าที่ควบคุมการจัดหา       2-2217
แผนกควบคุมการจัดหากับต่างประเทศ        
หัวหน้าแผนก                             2-1485
รองหัวหน้าแผนก       2-2213
เจ้าหน้าที่ควบคุมการจัดหา       2-2214
แผนกสถิติและวิเคราะห์        
หัวหน้าแผนก       2-1488
เจ้าหน้าที่สถิติและวิเคราะห์       2-2218
กองจัดหาทางทหารกับต่างประเทศ
ผู้อำนวยการ                            2-1536
        0 2523 8487
รองผู้อำนวยการ       2-1537
รองผู้อำนวยการ       2-0811
นายทหารติดต่อ       2-1872
เสมียน       2-1535
แผนกสัญญา        
หัวหน้าแผนก (พ่วงเสมียน)       2-1540
แผนกจัดหาทางทหาร        
หัวหน้าแผนก       2-1092
เสมียน       2-1539
แผนกควบคุมค่าใช้จ่ายทางทหาร        
หัวหน้าแผนก       2-1538
โทรสาร       0 2531 1083
แผนกสถิติและวิเคราะห์        
หัวหน้าแผนก       2-1541
กองแผนที่และที่ดิน
ผู้อำนวยการ                              2-1528
        0 2523 9421
รองผู้อำนวยการ       2-1529
รองผู้อำนวยการ       2-0812
นายทหารแผนที่และที่ดิน       2-2029
เสมียน       2-1527
แผนกแผนและโครงการ        
หัวหน้าแผนก                             2-1969
เจ้าหน้าที่แผนและโครงการ       2-1531
แผนกแผนที่        
หัวหน้าแผนก                   2-1517
เจ้าหน้าที่แผนที่       2-1533
แผนกที่ดิน        
หัวหน้าแผนก                           2-1892
เจ้าหน้าที่ที่ดิน       2-1534
แผนกรังวัด        
หัวหน้าแผนก                           2-1970
เจ้าหน้าที่รังวัด       2-1532
แผนกทะเบียนประวัติและควบคุมผลประโยชน์      
หัวหน้าแผนก                            2-1089
เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ       2-1530
กองควบคุมการซ่อมบำรุง
ผู้อำนวยการ                   2-2375
รองผู้อำนวยการ                    2-2376
รองผู้อำนวยการ                    2-0813
เสมียน (พ่วงโทรสาร)       2-2377
        0 2500 2271
แผนกแผนการซ่อมบำรุง        
หัวหน้าแผนก       2-2378
แผนกควบคุมการซ่อมบำรุงอากาศยาน      
หัวหน้าแผนก       2-2379
แผนกควบคุมการซ่อมบำรุงสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์    
หัวหน้าแผนก       2-2382
แผนกควบคุมการซ่อมบำรุงสรรพาวุธ        
หัวหน้าแผนก       2-8398
รองหัวหน้าแผนก       2-1482
เจ้าหน้าที่ควบคุมการซ่อมบำรุง       2-1476
แผนกควบคุมการซ่อมบำรุงภาคพื้น        
หัวหน้าแผนก       2-2380
กองควบคุมอาคารสถานที่
ผู้อำนวยการ       2-2383
รองผู้อำนวยการ (พ่วงโทรสาร)       2-2384
รองผู้อำนวยการ        2-0814
เสมียน       2-2385
แผนกมาตรฐานการก่อสร้าง        
หัวหน้าแผนก       2-2387
แผนกอาคารสถานที่        
หัวหน้าแผนก       2-2386
รองหัวหน้าแผนก       2-1477
เจ้าหน้าที่ควบคุมอาคารสถานที่       2-1478
แผนกสาธารณูปโภค        
หัวหน้าแผนก       2-2366
แผนกสนามบินและพัฒนาพื้นที่        
หัวหน้าแผนก       2-2388
ศูนย์ส่งกำลังบำรุง
ผู้อำนวยการ       2-1328
        0 2996 8484
สำนักงาน       2-1507
        2-2413
รองผู้อำนวยการ        2-2411
รองผู้อำนวยการ        2-2412
นายทหารผู้ใหญ่       2-1091
        2-1524
        2-2409
        2-4917
        2-5039
นายทหารช่างโยธา       2-2172
นายทหารธุรการ       2-1902
เสมียน       2-1506
(พ่วงนายทหารเวร)       2-1515
กองประสานการส่งกำลังบำรุง        
หัวหน้ากอง       2-1903
รองหัวหน้ากอง       2-2183
เสมียน       2-1904
แผนกปฏิบัติการ        
หัวหน้าแผนก       2-2177
เสมียน       2-1898
แผนกประสานการส่งกำลังบำรุง        
หัวหน้าแผนก       2-1896
เสมียน       2-1525
        0 2532 2374
โทรสาร       2-1526
        2-1928
        2-2184
โทรพิมพ์ PC       2-1048
        2-1049
แผนกควบคุมสถานภาพข้อมูล        
หัวหน้าแผนก       2-1523
นายทหารสถานภาพข้อมูล       2-1509
        2-1510
เจ้าหน้าที่สถานภาพข้อมูล       2-1511
        2-1518
เสมียน       2-1519
โทร.ทหาร       501-4244
แผนกสถิติและวิเคราะห์การซ่อมบำรุง        
หัวหน้าแผนก       2-5781
เสมียน       2-1023
แผนกสถิติและวิเคราะห์ข้อมูลพัสดุเทคนิค      
หัวหน้าแผนก       2-2182
รองหัวหน้าแผนก       2-1894
เสมียน       2-2174
แผนกสถิติและวิเคราะห์ข้อมูลพัสดุสนับสนุน      
หัวหน้าแผนก       2-2176
เสมียน       2-1897
กองปฏิบัติการสารสนเทศส่งกำลังบำรุง      
หัวหน้ากอง       2-1032
        0 2531 6453
รองหัวหน้ากอง       2-1901
เสมียน       2-2171
แผนกจัดดำเนินงาน        
หัวหน้าแผนก       2-1512
รองหัวหน้าแผนก       2-1521
เสมียน       2-1514
แผนกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์        
หัวหน้าแผนก       2-1907
เสมียน       2-1905
        2-1900
แผนกโปรแกรมคอมพิวเตอร์        
หัวหน้าแผนก       2-2173
เสมียน       2-1895
แผนกวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์        
หัวหน้าแผนก       2-4069
เสมียน       2-4286
โทร.ทหาร       501-4242
พิเศษ
แจ้งเครื่องคอมพิวเตอร์ขัดข้อง (LMIS)       2-2722
        2-2175
ห้อง SERVER ระบบ LMIS       2-1893
        0 2531 6451
ห้องปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา (พ่วงโทรสาร)   2-0801
เสมียนเวร       2-1801
สำนักงานโรงเรียนส่งกำลังบำรุง       2-1795
นายทหารวิชาการโรงเรียนส่งกำลังบำรุง       2-1794
นายทหารตำราโรงเรียนส่งกำลังบำรุง       2-1796
ห้องพักผ่อนนายทหารนักเรียน       2-1799
ห้องประชุม       2-1800